Taggar

Myndighet

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP och CMDh (juli 2015)

Nyheter   •   2015-08-19 09:26 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juli 2015.

Media-no-image

Säkerhetsprofilen för vaccin mot humant papillomvirus (HPV) ska klargöras ytterligare av EMA

Nyheter   •   2015-07-13 09:32 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inlett en översyn av HPV-vacciner för att ytterligare klargöra aspekter gällande deras säkerhetsprofil. De HPV-vacciner som är godkända i Sverige är Gardasil/Silgard, Gardasil 9 och Cervarix. Att nyttan med HPV-vacciner överväger riskerna ifrågasätts inte, och under pågående översyn är rekommendationerna för användningen av vaccinerna oförändrade.

Media-no-image

Förteckning över livsmedel uppdaterad

Nyheter   •   2015-07-01 10:33 CEST

Bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har uppdaterats och träder i kraft den 1 juli 2015.

Media-no-image

Förslag mot förfalskning av recept på narkotika

Nyheter   •   2015-06-29 09:13 CEST

Alla särskilda läkemedel, exempelvis narkotiska läkemedel och anabola steroider, ska som huvudregel bara få förskrivas elektroniskt. Det föreslår Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i en utredning som lämnas till regeringen i dag. Syftet är att göra det svårare att manipulera och förfalska recept.

Media-no-image

Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av hepatit C

Nyheter   •   2015-06-26 09:15 CEST

Utvecklingen inom hepatit C-området har gått mycket snabbt de senaste åren. Under 2014 tog Läkemedelsverket i samverkan med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) fram ett kunskapsunderlag om behandling av hepatit C-virusinfektion. Dokumentet har nu uppdaterats då flera nya läkemedel har godkänts och kunskapen om läkemedlen har ökat.

Media-no-image

Granskning av diabetesläkemedel av typen SGLT2-hämmare har inletts

Nyheter   •   2015-06-12 14:28 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av kanagliflozin, dapagliflozin och empagliflozin, även kända som SGLT2-hämmare, och som används för att behandla typ 2-diabetes. Syftet med granskningen är att utvärdera risken för diabetesketoacidos, ett allvarligt tillstånd som kan utvecklas då insulinnivåerna är för låga.

Media-no-image

Seminarium om Läkemedelsverkets patientsäkerhetsarbete för sjukvårdspersonal

Nyheter   •   2015-06-11 13:51 CEST

Den 10 november ger Läkemedelsverket en presentation av sitt patientsäkerhetsarbete för hälso- och sjukvården. Under en eftermiddag tas olika frågor upp, till exempel olaga läkemedelshantering, regelverk och aktuella säkerhetsfrågor.

Media-no-image

Granskning av läkemedelsindustri och sjukvård genererar både beröm och klander

Nyheter   •   2015-06-10 09:10 CEST

Läkemedelsverkets tillsyn av läkemedelsindustrin och sjukvården under 2014 visar på god följsamhet till regelverket. Avvikelser hos tillverkare berör främst kvalitetssystem, dokumentation samt lokaler och utrustning. Inom sjukvården handlar avvikelserna främst om området kliniska prövningar.

Media-no-image

Läkemedelsverket förbjuder försäljning av Ionosil Kolloidalt Silver med olika påståenden om läkemedelseffekt

Nyheter   •   2015-06-09 09:06 CEST

Läkemedelsverket har beslutat att Ion Silver AB måste upphöra att försälja och marknadsföra produkten Ionosil Kolloidalt Silver med påståenden om att produkten förebygger och behandlar diverse sjukdomar. Beslutet gäller omedelbart och är förenat med vite.

Media-no-image

Registrera ditt innehav av ättiksyraanhydrid

Nyheter   •   2015-06-08 09:59 CEST

Från och med den 1 juli 2015 gäller registreringskrav för innehav av ättiksyraanhydrid.

Media-no-image

Receptfria läkemedel används ändamålsenligt

Nyheter   •   2015-06-03 16:21 CEST

Användningen av receptfria läkemedel ser överlag betryggande ut, men vissa områden kan bli bättre. Detta gäller främst rådgivningen till konsumenter, ungas användning av värktabletter, kassation och förvaring av läkemedel och användningen av paracetamoltabletter. Läkemedelsverket har sammanfattat sex studier om receptfria läkemedel som genomförts åren 2008-2013.

Media-no-image

16 nya ämnen narkotikaklassas

Nyheter   •   2015-06-01 10:18 CEST

Regeringen har beslutat att 16 nya ämnen narkotikaklassas den 9 juni.

Media-no-image

Förslag om att alla restnoterade läkemedel ska rapporteras

Nyheter   •   2015-06-01 10:08 CEST

​Läkemedelsverket föreslår i en ny utredning att läkemedelsföretagen ska bli skyldiga att anmäla alla restnoteringar på läkemedel till myndigheten. Samordnad publicering av anmälda restnoteringar föreslås också införas, liksom sanktionsmöjligheter för företag som inte följer rapporteringsplikten.

Media-no-image

Långvarig restnotering för Zovirax 3 % ögonsalva

Nyheter   •   2015-05-13 15:23 CEST

En långvarig restsituation väntas för Zovirax ögonsalva. Tänkbara behandlingsalternativ är licensläkemedel innehållande substanserna aciklovir eller ganciklovir.

Media-no-image

Ärende om avstängd direktör till personalansvarsnämnden

Nyheter   •   2015-05-13 10:23 CEST

Den 27 april stängdes en högre chef på Läkemedelsverket av från sin tjänst efter misstanke om tjänsteförseelser. Myndighetens tillförordnade generaldirektör Inger Andersson har beslutat att ärendet nu ska gå vidare till personalansvarsnämnden.

Media-no-image

Granskning av inhalationssteroider vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) inleds

Nyheter   •   2015-05-11 15:30 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en detaljerad granskning av den sedan tidigare kända risken för lunginflammation med inhalerade kortikosteroider då de används vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Media-no-image

Diabetesområdet inom medicinteknik i fokus under 2015

Nyheter   •   2015-05-11 09:49 CEST

Läkemedelsverket kommer inom området medicinteknik fokusera på tillsyn inom diabetesområdet, programvaror med medicinskt syfte och omsteriliseringsbara medicintekniska produkter. Myndigheten kommer att fortsatt bevaka inkomna rapporter om olyckor och tillbud.

Media-no-image

Granskning av Tysabri inleds

Nyheter   •   2015-05-08 16:08 CEST

Den europiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av läkemedlet Tysabri (natalizumab) som används vid behandling av multipel skleros. Syftet är att bedöma om rekommendationerna för hur man ska hantera den sedan tidigare kända risken för progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) bör revideras på grund av ny kunskap.

Media-no-image

Förslag till utveckling av kommunikation om läkemedelssäkerhet

Nyheter   •   2015-05-04 10:46 CEST

Kommunikation om läkemedelssäkerhet är en central del av Läkemedelsverkets uppdrag. God läkemedelssäkerhet kräver tydlig samverkan och dialog mellan myndigheter, sjukvård, patienter och företag. I en ny regeringsrapport lämnas förslag på hur kommunikation om läkemedelssäkerhet riktad till hälso- och sjukvårdspersonal kan vidareutvecklas, i syfte att bidra till en ökad patientsäkerhet.

Media-no-image

Ökad kontroll av kosmetiska produkter riktade mot barn

Nyheter   •   2015-05-04 10:42 CEST

Läkemedelsverket kommer under 2015-2016 att bjuda in landets kommuner för att genomföra ett nationellt tillsynsprojekt riktat mot kosmetiska produkter för barn. Myndigheten kommer även att fortsätta att granska tatueringsfärger samt konserveringsmedel i våtservetter.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.