Tags

Myndighet

Media-no-image

Långvarig restnotering för Zovirax 3 % ögonsalva

Nyheter   •   2015-05-13 15:23 CEST

En långvarig restsituation väntas för Zovirax ögonsalva. Tänkbara behandlingsalternativ är licensläkemedel innehållande substanserna aciklovir eller ganciklovir.

Media-no-image

Ärende om avstängd direktör till personalansvarsnämnden

Nyheter   •   2015-05-13 10:23 CEST

Den 27 april stängdes en högre chef på Läkemedelsverket av från sin tjänst efter misstanke om tjänsteförseelser. Myndighetens tillförordnade generaldirektör Inger Andersson har beslutat att ärendet nu ska gå vidare till personalansvarsnämnden.

Media-no-image

Granskning av inhalationssteroider vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) inleds

Nyheter   •   2015-05-11 15:30 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en detaljerad granskning av den sedan tidigare kända risken för lunginflammation med inhalerade kortikosteroider då de används vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Media-no-image

Diabetesområdet inom medicinteknik i fokus under 2015

Nyheter   •   2015-05-11 09:49 CEST

Läkemedelsverket kommer inom området medicinteknik fokusera på tillsyn inom diabetesområdet, programvaror med medicinskt syfte och omsteriliseringsbara medicintekniska produkter. Myndigheten kommer att fortsatt bevaka inkomna rapporter om olyckor och tillbud.

Media-no-image

Granskning av Tysabri inleds

Nyheter   •   2015-05-08 16:08 CEST

Den europiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av läkemedlet Tysabri (natalizumab) som används vid behandling av multipel skleros. Syftet är att bedöma om rekommendationerna för hur man ska hantera den sedan tidigare kända risken för progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) bör revideras på grund av ny kunskap.

Media-no-image

Förslag till utveckling av kommunikation om läkemedelssäkerhet

Nyheter   •   2015-05-04 10:46 CEST

Kommunikation om läkemedelssäkerhet är en central del av Läkemedelsverkets uppdrag. God läkemedelssäkerhet kräver tydlig samverkan och dialog mellan myndigheter, sjukvård, patienter och företag. I en ny regeringsrapport lämnas förslag på hur kommunikation om läkemedelssäkerhet riktad till hälso- och sjukvårdspersonal kan vidareutvecklas, i syfte att bidra till en ökad patientsäkerhet.

Media-no-image

Ökad kontroll av kosmetiska produkter riktade mot barn

Nyheter   •   2015-05-04 10:42 CEST

Läkemedelsverket kommer under 2015-2016 att bjuda in landets kommuner för att genomföra ett nationellt tillsynsprojekt riktat mot kosmetiska produkter för barn. Myndigheten kommer även att fortsätta att granska tatueringsfärger samt konserveringsmedel i våtservetter.

Media-no-image

EMA rekommenderar att samtidig användning av vissa hepatit C-läkemedel och amiodaron undviks

Nyheter   •   2015-04-24 15:43 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har bekräftat en risk för allvarliga hjärtrytmrubbningar när hepatit C-läkemedlen Harvoni (sofosbuvir och ledipasvir) eller en kombination av Sovaldi (sofosbuvir) och Daklinza (daklatasvir) används tillsammans med amiodaron. Amiodaron är ett antiarytmika som används för att behandla oregelbunden hjärtrytm.

Media-no-image

Nya åtgärder för att minska risken för osteonekros i käken med zoledronsyra och denosumab

Nyheter   •   2015-04-14 14:29 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar uppdaterad produktinformation och särskilda patientkort för dessa läkemedel. Liknande åtgärder kommer att övervägas för övriga intravenösa bisfosfonater i samband med periodiska granskningar under 2015/2016*.

Media-no-image

Läkemedelsverket har beslutat att tillsvidare stänga ett apotek

Nyheter   •   2015-04-14 09:45 CEST

Läkemedelsverket förbjuder tillsvidare Borås Cityapotek AB att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument. Beslutet gäller fram till dess att Läkemedelsverket fattat nytt beslut i frågan.

Media-no-image

Uppdaterade råd för användning av höga doser ibuprofen

Nyheter   •   2015-04-13 15:09 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har avslutat en granskning som bekräftar en liten ökad risk för hjärtkärlbiverkningar, såsom hjärtinfarkt och stroke, hos patienter som tar höga doser ibuprofen. Med höga doser avses 2400 mg eller mer per dygn. Någon ökad risk sågs inte vid doser upp till 1200 mg per dygn, vilket är den högsta godkända receptfria dygnsdosen av ibuprofen.

Media-no-image

Avvikelser ska markeras med ”obs” på receptet

Nyheter   •   2015-04-10 11:03 CEST

Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2009:13 reglerar bland annat hur förskrivning och utlämnande av läkemedel på apotek ska gå till. Den 1 mars 2015 trädde nya ändringar i kraft. Bland annat ska förskrivaren nu markera på receptet om användningen avviker från läkemedlets godkända användningsområde (indikation).

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP och CMDh (mars 2015)

Nyheter   •   2015-04-08 09:27 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i mars 2015.

Media-no-image

Välkommen till Farmakovigilansdagen 2015

Nyheter   •   2015-03-24 14:43 CET

Den 19 maj är det dags för Farmakovigilansdagen 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. En lärorik dag för dig som arbetar med läkemedelssäkerhet. I programmet inkluderas exempelvis 50-årsjubileum för biverkningsrapporterings- systemet i Sverige, presentationer avseende läkemedelssäkerhet för receptfria läkemedel och en presentation kring läkemedelsanvändning och fosterskador.

Media-no-image

Tatueringsfärger innehåller förbjudna ämnen

Nyheter   •   2015-03-18 10:03 CET

Läkemedelsverket har granskat 29 olika tatueringsfärger och kontrollerna visade att 15 färger innehöll förbjudna ämnen klassificerade som cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, allergiframkallande eller innehöll för höga halter av föroreningar. Nästan alla produkter hade även någon form av märkningsbrist. Endast 2 av de kontrollerade färgerna följer regelverket för tatueringsfärger.

Media-no-image

Översättning av PRAC recommendations on safety signals

Nyheter   •   2015-03-12 16:12 CET

Från och med januari 2015 publicerar EMA översättning av ”PRAC:s rekommendationer om signaler för uppdatering av produktinformationen” till alla officiella europeiska (EU) språk. Publiceringen av översättningarna sker med en viss fördröjning efter att den engelska texten publicerats.

Media-no-image

Restsituation för läkemedel som innehåller ketobemidon

Nyheter   •   2015-03-09 16:28 CET

På grund av brist på aktiv substans på den internationella marknaden finns risk för en restsituation för vissa läkemedel som innehåller ketobemidonhydroklorid. Både godkända läkemedel och extemporeläkemedel berörs. Restsituationen har delvis redan uppstått och om råvarubristen inte löser sig inom kort beräknas rest på ytterligare produkter uppstå under våren 2015.

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP och CMDh (februari 2015)

Nyheter   •   2015-03-09 11:21 CET

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i februari 2015.

Media-no-image

Nytt lanseringsdatum för kommunikationslösning för licensansökningar

Nyheter   •   2015-03-04 12:30 CET

Läkemedelsverket och eHälsomyndigheten (tidigare Apotekens Service AB) har sedan 2013 ett regeringsuppdrag att ta fram ett elektroniskt system för licensansökningar. Lanseringen av den nya kommunikationslösningen, tidigare planerad till hösten 2014, kommer att ske den 1 oktober 2015.

Media-no-image

Samnordiska förpackningar - ny information och nytt formulär

Nyheter   •   2015-03-04 10:17 CET

Dokumenten ”Guideline on Nordic packages” och ”Frequently asked questions Nordic packages” har nu publicerats i uppdaterade versioner. Samtidigt har ett formulär för önskemål om samnordisk granskning av mock-uper publicerats.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.