Skip to main content

Läkemedelsverkets årsrapport för biverkningar för 2017 publicerad

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2018 09:46 CEST

Sverige har en fortsatt god nivå av biverkningsrapportering. Det visar den senaste årsrapporten för biverkningsrapporteringar som Läkemedelsverket sammanställt.

2017 tog Läkemedelsverket emot totalt 7 695 biverkningsrapporter. Av dessa rapporter kom 71 % från den svenska hälso- och sjukvården och 29 % var konsumentrapporter som oftast skickats in av patienter eller anhöriga.

Att följa upp säkerheten vid användningen av läkemedel är en av Läkemedelsverkets huvuduppgifter. Det är viktigt för säkerhetsarbetet att hälso- och sjukvården och allmänheten rapporterar misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. Svenska rapporter om misstänkta biverkningar registreras, förutom i Läkemedelsverkets databas, också i en europeisk databas för fortsatt analys inom ramen för det europeiska säkerhetsarbetet.

Biverkningsrapporterna kan exempelvis leda till att produktinformationen uppdateras, att rekommendationer om användningen ändras eller att läkemedel tas bort från marknaden. Även rapporter som gäller redan kända biverkningar är värdefulla för att till exempel följa upp om biverkningarnas allvarlighetsgrad eller förekomst förändras.

För att säkerställa att det finns ett samband mellan en rapporterad biverkning och ett läkemedel krävs en noggrann utredning av den misstänkta biverkningen. Viktiga faktorer är till exempel patientens sjukdom(ar), andra läkemedel och tidsförlopp. I de flesta fall kan ett samband med läkemedlet fastställas först efter analys av många liknande rapporter och uppföljande vetenskapliga kliniska studier.


Relaterad information

Läs mer om säkerhetsövervakningen av läkemedel

Tidigare årsrapporter för biverkningar


Kontakta oss

Kerstin Jansson, enhetschef, Läkemedelssäkerhet
Telefon 018-174859

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.