Tags

Myndighet

Media-no-image

Barnvaccinationsprogrammet hindrar spridning av allvarliga sjukdomar

Pressmeddelanden   •   2014-09-23 08:00 CEST

Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har sammanställt utfallet av barnvaccinationsprogrammet för 2013. Vaccinationstäckningen är hög, sjukdomskontrollen är god och vaccinerna är säkra, visar den första samlade rapporten om programmen.

Media-no-image

Pressinbjudan: Resultat av registerstudie av Pandemrix

Pressmeddelanden   •   2013-03-25 11:44 CET

Läkemedelsverket presenterar resultaten från en omfattande registeruppföljning som genomförts i sju landsting/vårdregioner i Sverige under 2012-2013.

Media-no-image

CHMP stöder svensk hållning om rekommendationer för vacciner mot säsongsinfluensa

Pressmeddelanden   •   2012-10-19 11:39 CEST

EMAs vetenskapliga kommitté CHMP har genomfört en granskning av finska studieresultat om samband mellan narkolepsi och vacciner. Kommittén konstaterar att resultaten inte väcker några farhågor runt säkerheten av vacciner mot säsongsinfluensa. Detta innebär ett tydligt stöd för Läkemedelsverkets bedömning att rekommendationerna för användning av vaccin mot säsongsinfluensa bör vara oförändrade.

Media-no-image

Oförändrad nytta/risk-bedömning för Fluarix

Pressmeddelanden   •   2012-10-11 09:08 CEST

Preliminära resultat i en finsk studie från THL har lett till att man ändrat instruktionerna för användningen av influensavaccinet Fluarix i Finland. Studieresultaten utreds nu av läkemedelsmyndigheterna i Europa. Efter värdering av tillgängliga uppgifter gör Läkemedelsverket bedömningen att det i dagsläget inte finns anledning att ändra nytta/risk-bedömningen för Fluarix.

Media-no-image

Pandemrix och narkolepsi

Pressmeddelanden   •   2012-06-01 16:58 CEST

Idag har många medier rapporterat om en sammanställning som gjorts av Narkolepsiföreningen om tillverkningssatser av Pandemrix och narkolepsi hos barn och unga. Narkolepsiföreningens sammanställning blir ett komplement i det fortsatta arbetet med att förstå vilka faktorer som kan förklara sambandet mellan Pandemrix och narkolepsi.

Media-no-image

Läkemedelsverket samordnar forskning kring vaccinsäkerhet och narkolepsi

Pressmeddelanden   •   2012-02-01 09:36 CET

För att försöka få en förklaring till det samband man noterat mellan narkolepsi och vaccination med Pandemrix har Läkemedelsverket tagit initiativ till att ytterligare forskning genomförs. Studierna, som utförs både i egen regi och av externa forskare, samordnas av Läkemedelsverket och beräknas pågå under år 2012.

Media-no-image

Ytterligare registerstudier av Pandemrix planeras under 2012

Pressmeddelanden   •   2011-12-21 17:45 CET

Läkemedelsverket kommer under 2012 att genomföra en fördjupad registerstudie för att följa upp viktiga säkerhetsaspekter kring vaccinet Pandemrix.

Media-no-image

Inga tillverkningssatser av influensavaccinet Preflucel ska användas

Pressmeddelanden   •   2011-10-24 17:10 CEST

Läkemedelsverket har beslutat att inga tillverkningssatser av Preflucel ska användas tills utredningen av orsaken till de oväntat många biverkningsrapporterna kopplade till en tillverkningssats är slutförd.

Media-no-image

En tillverkningssats av influensavaccinet Preflucel dras tillbaka på grund av biverkningar

Pressmeddelanden   •   2011-10-21 16:20 CEST

En av de i Sverige tillgängliga tillverkningssatser, VNV5L010C-AB, av influensavaccinet Preflucel dras tillbaka från marknaden. Orsaken är ett ökat antal biverkningar som rapporterats för denna specifika tillverkningssats. Övriga tillverkningssatser av Preflucel är inte berörda.

Media-no-image

Ny svensk registerstudie i Stockholms län av sambandet mellan vaccination med Pandemrix och neurologiska och autoimmuna sjukdomar

Pressmeddelanden   •   2011-10-18 10:47 CEST

Resultaten från en svensk registerstudie i Stockholms läns befolkning visade ingen påverkan på risken att insjukna i Guillain-Barré syndrom, multipel skleros, diabetes typ 1 eller rheumatoid artrit. En liten riskökning för facialispares, paraestesier och inflammatorisk tarmsjukdom noterades bland vaccinerade som tillhörde medicinska riskgrupper.

Media-no-image

Läkemedelsverkets kommentar till kinesisk studie av risk för narkolepsi

Pressmeddelanden   •   2011-08-25 13:17 CEST

En kinesisk studie har visat en ökning av antalet fall av narkolepsi efter att HIN1 var som mest aktiv i Pekingområdet, och infektionen i sig har bedömts kunna öka risken för sjukdomen. Läkemedelsverkets bedömning kvarstår, dvs att barn som vaccinerats med Pandemrix har ökad risk för att insjukna i narkolepsi, men att fler faktorer sannolikt bidrar.

Media-no-image

Användningen av Pandemrix begränsas i Europa

Pressmeddelanden   •   2011-07-21 17:10 CEST

Barn och ungdomar under 20 år bör inte vaccineras med Pandemrix när annat vaccin mot säsongsinfluensa med skydd mot A(H1N1) finns tillgängligt.

Media-no-image

Rapport från fallinventeringsstudie om Pandemrix och narkolepsi

Pressmeddelanden   •   2011-06-30 09:00 CEST

Läkemedelsverket har slutfört en fallinventeringsstudie som stärker belägget från tidigare rapporter om ett samband mellan vaccination med Pandemrix och narkolepsi hos barn och ungdomar (19 år och yngre).

Media-no-image

Inrapporterade biverkningar av Pandemrix april-december 2010

Pressmeddelanden   •   2011-06-09 14:25 CEST

Vaccinationskampanjen mot den pandemiska influensan avslutades den 31 mars 2010. I maj 2010 publicerade Läkemedelsverket en sammanställning över de biverkningsrapporter som då inkommit, totalt cirka 4 700 fram till den 15 april. Under återstoden av 2010 inkom 184 biverkningsrapporter. 107 av reaktionerna klassades som allvarliga, varav cirka hälften beskrev reaktioner som bedömts som narkolepsi.

Media-no-image

Hälso- och sjukvårdens inrapporterade biverkningar 2010

Pressmeddelanden   •   2011-04-19 10:12 CEST

Varje år sammanställer Läkemedelsverket de biverkningar som hälso- och sjukvården har rapporterat till myndigheten. Under 2010 tog Läkemedelsverket emot 5152 rapporter om biverkningar från den svenska hälso- och sjukvården.

Media-no-image

Varning om risk för narkolepsi införs i produktinformationen för Pandemrix

Pressmeddelanden   •   2011-04-15 13:04 CEST

Den europeiska produktinformationen för Pandemrix utökas med ny information samt en rekommendation att inför en eventuell vaccination av barn och ungdomar med Pandemrix noggrant överväga nyttan och riskerna.

Media-no-image

Svensk registerstudie av narkolepsifall stärker misstänkt samband med Pandemrix hos barn och ungdomar

Pressmeddelanden   •   2011-03-29 09:30 CEST

Resultaten från en svensk registerstudie tyder på att risken för barn och ungdomar att insjukna i narkolepsi kan vara fyra gånger högre hos individer under 20 år som vaccinerats med Pandemrix jämfört med ovaccinerade. Utfallet är i linje med resultaten från en liknande finsk registerstudie.

Media-no-image

EMAs utredning av narkolepsi och Pandemrix fortsätter

Pressmeddelanden   •   2011-02-18 12:23 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA konstaterar att ytterligare analyser och studieresultat krävs för att kunna avgöra om, och i så fall på vilket sätt, vaccination med Pandemrix kan förklara det ökade antalet fall av narkolepsi som konstaterats i Finland och Sverige.

Media-no-image

Finsk utredning av narkolepsifall stärker misstanke om samband med vaccination

Pressmeddelanden   •   2011-02-01 10:03 CET

I Sverige och Europa pågår flera register- och journalstudier för att utreda misstankar om ett samband mellan narkolepsi och vaccination mot pandemisk influensa med Pandemrix. Nu kommer preliminära resultat från en finsk registerstudie som stärker misstanken.

Media-no-image

Uppdatering av utredningsläget kring narkolepsi och Pandemrix

Pressmeddelanden   •   2010-12-02 14:00 CET

I den pågående europeiska utredningen av narkolepsifall som misstänkts ha samband med vaccination med Pandemrix ingår svenska undersökningar som en viktig del, dels en nationell fallinventering och dels flera registerstudier. Läkemedelsverket beräknade tidigare att kunna komma med resultat av studierna under hösten, men utredningen är försenad och resultat beräknas kunna presenteras våren 2011.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.