Skip to main content

Rörelseresultatet uppgick till 14 mkr

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 14:16 CEST

 

  • Nettoomsättningen uppgick till 224,5 mkr (217,8)
  • Bruttomarginalen uppgick till 42,0 procent (41,4)
  • Rörelseresultatet uppgick till 14,1 mkr (20,7)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 12,9 mkr (19,1)
  • Orderingången uppgick till 217,9 mkr (226,4)
  • Orderstocken uppgick till 105,1 mkr (125,0)

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen ökade med tre procent jämfört med första kvartalet föregående år, medan orderingången minskade med fyra procent. Bruttomarginalen förbättrades något genom en bra produktmix inom Lammhults Office. Rörelseresultatet minskade från 20,7 mkr till 14,1 mkr, vilket innebär en rörelsemarginal på 6,3 procent (9,5). Den försämrade lönsamheten beror främst på en svag försäljningsvolym och en fortsatt anpassning av kostnaderna kommer att ske. Justerat för förvärvade bolag minskade nettoomsättningen med fem procent.

Förväntningar framöver

Företags efterfrågan på inredning har minskat på senare tid vilket nu också påverkar Lammhults Office vars verksamhet ligger sent i konjunkturcykeln. Verksamheterna i Lammhults Home och Scandinavian Eyewear ligger tidigare i konjunkturcykeln med sin exponering mot privatkonsumtion och i dessa verksamheter är avmattningen jämfört med första kvartalet föregående år mindre. Efterfrågan inom Lammhults Library är finansierad med offentliga medel vilket gör att vi förväntar oss en relativt stabil försäljningsutveckling framöver. Drygt 50 procent av koncernens omsättning finansieras med offentliga medel, vilket normalt sett mildrar effekterna av konjunkturrörelser.

Lammhult den 29 april 2009
Lammhults Design Group AB

Johan Hjertonsson
VD och koncernchef

Frågor besvaras av Johan Hjertonsson, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71,
070-229 77 93 eller Thomas Jansson, CFO, telefon 0472-26 96 72, 070-555 03 61.

Notera
Informationen är sådan som Lammhults Design Group ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april klockan 14.00.

 

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varumärken är grunden för koncernens verksamhet.