Rym681lntblse9x6sctv
Epsqzvijipuxqxn7w6im

Lär dig mer om Internet - biblioteken arrangerar Get online week 27 mars-2 april

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 11:44 CET

Vill du lära mer om e-tjänster, läsa tidningar på nätet, använda surfplatta, släktforska på nätet eller veta om en nyhet är falsk eller sann? Välkommen till Get online week på biblioteken 27 mars-2 april. Get online week är en europeisk kampanjvecka som biblioteken i länet deltar i där syftet är att ge fler chansen att upptäcka och prova på de möjligheter som finns digitalt på nätet.

M13dq6wxqlgbe9r3m365

Elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för Landstinget Dalarnas vårdbesökare

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 08:51 CET

Landstinget Dalarna inför nu e-frikort. Patienter som besöker den öppna vården och uppnår en kostnad av 1100 kronor får nu frikort automatiskt, via tjänsten e-frikort, och behöver inte längre hålla reda på kvitton och stämplar.

Ufo1gbxfmmimacf6lcnn

Landstinget beviljar medel till 20 utvecklings- och integrationsprojekt i Dalarna

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 09:26 CET

Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsnämnd beslöt vid nämndmötet den 14 mars att bevilja medel för 20 utvecklings- och integrationsprojekt i länet till en totalsumma om 1,2 miljoner kronor. Projektmedlen går till olika kultur- och idrottsföreningar och studieförbund.

Media no image
Zyf0jsm1mejtsudhzbqk

Var varsam vid tillagning av färsk kyckling - antalet fall med Campylobacter ökar kraftigt

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 09:29 CET

Smittskyddsläkare Anders Lindblom vill uppmana till varsam hantering och noggrann tillagning av färsk kyckling. Antalet fall med Campylobacter har ökat med 42 procent i Dalarna.

- Det föreligger sannolikt en ökad risk för smitta av Campylobacter vid ovarsam hantering eller bristfällig tillagning av färskt kycklingkött säger landets smittskyddsläkare gemensamt.

I Sverige har det senaste året konstaterats en ökning av antalet inhemskt smittade med tarmbakterien Campylobacter. Vid utredning i samverkan med nationella myndigheter har framkommit misstankar om att färsk kyckling kan vara orsak till det ökade antalet sjukdomsfall.

- Kycklingkött är en känslig råvara och bör hanteras därefter. Fryst kyckling innehåller mindre mängder Campylobacter än färsk.

- Tiden utan adekvat kylförvaring och fram till tillagning ska vara kortast möjliga. Hand- och kökshygienen ska vara skärpt, säger Anders Lindblom.

Under 2016 anmäldes 329 inhemskt Campylobactersmittade i Dalarna jämfört med 277 under 2015, vilket är en ökning med 42 procent.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning. 

Smittskyddsläkare Anders Lindblom vill uppmana till varsam hantering och noggrann tillagning av färsk kyckling. Antalet fall med Campylobacter har ökat med 42 procent i Dalarna.

Läs vidare »
Media no image

Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos och operation av stor muskelskada

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 11:18 CET

Landstinget Dalarna lämnar in en Lex Maria-anmälan till Inspektion för vård och omsorg (IVO), på grund av ett en patient drabbats av fördröjd diagnos och operation kring stor muskelskada i ben, vilket innebar komplikation med bestående nerv/muskelskada.

Efter en olycka vid skridskoåkning uppsökte en kvinna vårdcentral i norra Dalarna för undersökning av sträckningsskada/muskelbristning. Läkare bedömde skadan som lindrig och föreslog viss vila och att komma åter om hon inte blev bättre. Dock avråddes hon inte mer absolut för en planerad utlandsresa.

Vid ny undersökning drygt två veckor senare konstateras en klar misstanke om stor muskelskada. Specialröntgen en dryg månad efter olyckan, tydliggjorde den omfattande muskelskadan. Operation i detta läge blev möjlig först vid särskild ortopedklinik i Stockholm, ungefär åtta veckor efter olyckstillfället. I samband med denna operation drabbades tyvärr patienten av komplikation i form av nervskada som givit bestående gånghinder och fortsatt svår rehabiliteringsprocess.

Utifrån ökad komplikationsrisk, är erfarenheten att en sådan här operation helst ska göras inom tiden 2 - 3 veckor efter olyckstillfället.

Primärvården Dalarna och aktuell vårdcentral har i sig stor erfarenhet av olika skador för muskler och leder. Dock större och mer omfattande skador bedöms vanligen på sjukhus, akutmottagning och av ortopedspecialist.

Chefläkare Ulf Nordin framhåller att fördröjning i detta fall, till korrekt bedömning och operation, tyvärr blev orsakat av flera samverkande orsaker. Verksamhetsansvariga beklagar ytterst det inträffade, och känner ansvar för att än bättre utveckla ständig fortbildning och effektiv samverkan.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning. 

Landstinget Dalarna lämnar in en Lex Maria-anmälan till Inspektion för vård och omsorg (IVO), på grund av ett en patient drabbats av fördröjd diagnos och operation kring stor muskelskada i ben, vilket innebar komplikation med bestående nerv/muskelskada.

Läs vidare »
Media no image

Lex Maria-anmälan om fördröjd diagnos

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 09:37 CET

Landstinget Dalarna gör Lex Maria-anmälan med anledning av en fördröjd diagnos då 46-årig kvinna insjuknade med huvudvärk och svaghet i höger kroppshalva.

I februari 2016 söker den 46-åriga kvinnan vård vid akuten på Falu lasarett på grund av huvudvärk, svaghet i höger kroppshalva och svårigheter att prata. Jourläkaren misstänker bland annat dissektion i halsens blodkärl (= blod tränger in mellan lagren i blodkärlsväggen och kan leda till proppbildning på kärlväggens såryta med risk att de lossnar och sticker iväg till hjärnans kärl) och föreslår att göra en särskild röntgen av halskärlen. Röntgenläkaren kontaktar Jourläkaren för att diskutera val av undersökning. Här har läkarna olika uppfattning och Jourläkaren avstår från undersökningen av halskärlen. Det utförs en skiktröntgen av huvudet som uppges i det första preliminära svaret vara helt normal. Kvinnan läggs in för observation på Neurologisk avdelning och får börja med lätt blodförtunnande och blodfettssänkande medicinering.

Dagen efter utförs en Magnetkameraundersökning av hjärnan som visar blodproppar. Samma dag görs en ultraljudsundersökning samt en skiktröntgen av halsens kärl, där man ser en dissektion högt upp i halsens kärl på vänster sida. Falu lasarett tar då direkt kontakt med Akademiska sjukhuset i Uppsala för att avgöra om operation är aktuellt, men det har gått för lång tid sedan kvinnan blev sjuk för att en operation ska vara meningsfull. Kvinnan har idag bestående skador efter insjuknandet med bland annat gång-/talsvårigheter.

I Landstinget Dalarnas internutredning konstateras att den diskussion som fördes mellan jour- och röntgenläkaren i det akuta skedet inte har genomförts på ett givande sätt. Vid eftergranskning av den första skiktröntgen av hjärnan så ser man diskreta tecken på blodproppar trots att den preliminärt uppgavs vara normal.

– Detta sammantaget kan ha medfört en viss fördröjning av diagnos, vilket är allvarligt, även om vi inte vet om en operation skulle ha medfört en annan utgång för kvinnan. Det är också allvarligt att det brister i kommunikationen mellan olika enheter inom vården, något som förstås inte ska förekomma, säger Helena Hellström, chefläkare Landstinget Dalarna.

– Det är två kliniker som har olika uppfattningar om förloppet kring denna händelse, varför vi väljer att göra en Lex Maria-anmälan för extern granskning av situationen. Allt för att undvika att liknande händelser uppstår igen, avslutar Helena Hellström.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning. 

Landstinget Dalarna gör Lex Maria-anmälan med anledning av en fördröjd diagnos då 46-årig kvinna insjuknade med huvudvärk och svaghet i höger kroppshalva.

Läs vidare »
Media no image

Lex Maria-anmälan efter att man avlidit på grund av brustet bråck på stora kroppspulsådern

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 14:00 CET

En äldre man avlider i augusti 2016 på Mora lasarett efter brustet bråck på stora kroppspulsådern. Då den interna utredningen visar att patientens smärta inte uppfattades vara så allvarlig och inte kommunicerades tillräckligt, väljer Landstinget Dalarna att göra en Lex Maria-anmälan.

I augusti 2016 inkommer en 83-årig man akut med ambulans till Mora lasarett då han under eftermiddagen haft ryggsmärtor, varit frånvarande och ramlat i hemmet. På akutmottagningen beskrev patienten nytillkomna smärtor på höger sida av buken. Vid undersökning av buken är patienten lätt öm på höger sida. Ryggsmärtorna hade släppt. Blodprover kontrollerades och var utan anmärkning. Blodtryck och puls var bra, vilket medförde att patienten bedömdes kunna åka hem men återkomma om han blev sämre. Före hemgång svimmar patienten på akutmottagningen och blir i stället inlagd för observation och övervakning av hjärtrytmen.

Efter ett par timmar på vårdavdelning uppvisade patienten en snabb hjärtrytm och klagade åter över buksmärtor, varpå läkare tillkallas. Patienten får nu ett plötsligt hjärtstopp och hjärtlungräddning startas. Patienten återfår cirkulation och flyttas till intensivvårdsavdelningen. På intensivvårdsavdelningen fick patienten åter ett hjärtstopp och avled.

Vid obduktionen konstaterades det att patienten hade ett brustet bråck på stora kroppspulsådern.

En intern utredning har genomförts där det framkommer att patientens smärta inte uppfattades vara så allvarlig och därmed inte kommunicerades tillräckligt. Vid misstanke om bråck på kroppspulsådern genomförs en skiktröntgen alternativt ett ultraljud. Vi kan dock inte med säkerhet säga att patientens liv hade kunnat räddas om en skiktröntgen alternativt ultraljud av buken genomförts vid akutbesöket.

- Vid brustet pulsåderbråck på stora kroppspulsådern är dödligheten mycket hög och tyvärr ännu högre hos äldre personer. För att klarlägga det allvarliga och plötsliga förloppet samt belysa eventuella oklarheter har en Lex Maria-anmälan gjorts, säger Eva Ohlsson, chefläkare Landstinget Dalarna.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning. 

En äldre man avlider i augusti 2016 på Mora lasarett efter brustet bråck på stora kroppspulsådern. Då den interna utredningen visar att patientens smärta inte uppfattades vara så allvarlig och inte kommunicerades tillräckligt, väljer Landstinget Dalarna att göra en Lex Maria-anmälan.

Läs vidare »
Media no image

Patienterna är nöjdare i Dalarna med sina akutmottagningar

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 10:18 CET

Idag den 1 mars presenterar SKL (Sveriges Kommuner och landsting) resultatet av den nationella patientenkät som gjorts på landets samtliga 178 akutvårdsenheter. Dalarnas akutmottagningar ligger bättre till på flesta områden och är till och Sverigebäst på frågor om ”Kontinuitet och koordinering”. Inom alla parametrar är Dalarna som sämst fyra bland de 21 landstingen/regionerna.

Enkäten är en av Sveriges mest omfattande, besvarad av drygt 17000 personer från 178 akutvårdsenheter i alla Sveriges landsting och regioner.

Överlag ger patienterna ett gott betyg av sin upplevelse.

Dalarnas akutmottagningar var bäst i riket inom dimensionen” Kontinuitet och koordinering”. Övriga dimensioner där Dalarna får bra betyg är ”Respekt och bemötande”, ”Tillgänglighet” samt ”Helhetsintryck”.

Som sämst hamnar akutmottagningarna i länet på fjärde plats bland rankade 21 landsting/regioner. Det är dimensionerna ”Information och kunskap” samt ”Emotionellt stöd”.

- Vi känner oss stolta och glada över att Dalarnas akutmottagningar uppnår så fina resultat i mätningen, våra medarbetare gör ett imponerande arbete, säger de tre verksamhetscheferna på akutmottagningarna i Dalarna, samfällt. Det är Åsa Hammarbäck, Falun, Thomas Lindberg, Mora och Marie-Louise Albertsson i Avesta.

- Det som gläder oss mest är att vi har lyckats nå detta fina resultat, trots de utmaningar vi haft de senaste åren, fortsätter Åsa.

Ökat antal besökande till akutmottagningarna i kombination med vårdplatsbrist, sjuksköterskebrist och kommunernas förmåga att ta hem färdigbehandlade patienter påverkar i hög grad möjligheterna att ta hand om de akut vårdsökande.

- Det finns all anledning för våra medarbetare att känna sig stolta idag, säger Thomas Lindberg.

Resultatet visar också att Dalarna har en högre andel hänvisningar till akutmottagningar från 1177 än riket i stort, samt att fler väljer att åka till akutmottagning direkt utan föregående kontakt med vårdcentral eller 1177.

- Det är viktig information som man behöver arbeta vidare med eftersom landstinget har en strävan att styra patienterna till rätt vårdnivå, då det är bra både för den enskilda patienten och för resursutnyttjandet, avslutar Marie-Louise Albertsson.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning. 

Idag den 1 mars presenterar SKL (Sveriges Kommuner och landsting) resultatet av den nationella patientenkät som gjorts på landets samtliga 178 akutvårdsenheter. Dalarnas akutmottagningar ligger bättre till på flesta områden och är till och Sverigebäst på frågor om ”Kontinuitet och koordinering”. Inom alla parametrar är Dalarna som sämst fyra bland de 21 landstingen/regionerna.

Läs vidare »
Xrbpvvnwqbe8ayiimqbz

ANODA – handbok för kulturens möjliggörare

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 11:35 CET

Hur blir kultur möjlig? Vad krävs för att kulturprojekt ska nå ut? Hur kan inspirerande och effektiv samverkan fungera?Det är några av de frågor som tas upp i ”ANODA – Handbok för kulturens möjliggörare” som Landstinget Dalarna nyligen har släppt. Handboken är en sammanfattning av ett treåriga regionalt utvecklingsprojekt ANODA som fokuserat på ung konst respektive professionell dans.

Mmmugms2cxzosfs0lis3

Lex Maria-anmälan med anledning av försenad strokediagnos

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 16:26 CET

Landstinget Dalarna gör en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av att en patient fått en försenad strokediagnos.

Kontaktpersoner 131 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presstjänst
  • kommunikation.presstjanst@ltdalarna.se
  • 070-298 75 55

Om Landstinget Dalarna

Ett hälsosammare Dalarna

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.

Landstinget är en organisation där många av våra 8 400 medarbetare får möjlighet att följa människor i livets olika skeden. Oavsett vilket område du tycker är intressant, så finns en plats för dig i Dalarna.
I det vackra och genuina landskapet Dalarna finns det något för alla, skog, fjäll och öppna vyer där Dalälven binder samman våra olika orter och ger underbara naturupplevelser. Det finns också möjligheter till ett rikt fritids- och kulturliv samt närhet till huvudstaden Stockholm.

Adress

  • Landstinget Dalarna
  • Box 712
  • 79129 Falun
  • Sverige