Khh4nygcb7btkyskyqa2

Disputation Lina Bergman 20 oktober: Hur mammans hjärna påverkas vid havandeskapsförgiftning

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 09:03 CEST

Den 20 okt försvarar Lina Bergman sin avhandling "Cerebral biomarkers in women with preeclampsia". Lina Bergman forskar om havandeskapsförgiftning och hur mammans hjärna påverkas. Havandeskapsförgiftning drabbar cirka 3 procent av alla gravida men vilka som har högre risk av att drabbas av hjärnkomplikationer till sjukdomen är ännu oklart. Disputationen äger rum i Gustavianum, Uppsala universitet.

Media no image

Landstinget Dalarna gör en Lex Maria-anmälan efter att en patient avlidit

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 10:16 CEST

Rutiner för omhändertagande och övervakning ses över efter att en 69-årig man avlidit efter sviterna av en fallskada.

En 69-årig man som är svag i höger sida efter en tidigare stroke, kommer in med ambulans till akutmottagningen efter att ha fallit i hemmet. Han har slagit i höger sida av bröstkorg samt rygg och är andningspåverkad.

Lungröntgen visar pneumothorax (hål på lungväggen, luft från lungan läcker ut i den säck som omger lungan).  Mannen läggs in på kirurgisk vårdavdelning för observation.

Dagen därpå görs en ny lungröntgen som då visar att blod också läckt ut i lungsäcken (hemothorax). Patienten flyttas då till intensivvårdsavdelningen där man lägger ett så kallat sugdränage, en slang genom huden i bröstkorgen för att blodet ska kunna tömmas ut.

Ingreppet med att få dränaget på plats var tekniskt svårt på grund av flera olika faktorer. Blod töms ur sugdränaget, men ytterligare lungröntgen visar på kvarstående hemothorax. Diskussion förs om att eventuellt backa dränaget några centimeter, men efter samråd mellan kirurg och narkosläkare så beslutas att avvakta till nästa dag.

Mannen är i stabilt läge och får efter några timmar på intensivvårdsavdelning flytta tillbaka till kirurgisk vårdavdelning igen. På morgonen är patienten blek och orolig. Efter en timme hittas han livlös i sängen. Hjärtlarm utlöses och hjärt-lungräddning påbörjas. Patienten konstateras dock avliden.

– Detta fall har en mycket tråkig utgång, vilket gör att vi är angelägna om att det görs en extern granskning för att se om det finns något kring rutinerna i omhändertagandet och övervakningen av patienten som kan förbättras. Därför väljer vi att göra en Lex Maria-anmälan, säger Helena Hellström chefläkare Landstinget Dalarna

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning. 

Rutiner för omhändertagande och övervakning ses över efter att en 69-årig man avlidit efter sviterna av en fallskada.

Läs vidare »
Media no image

Landstinget Dalarna gör en Lex Maria-anmälan efter att en blodpropp inte uppmärksammats i ett röntgensvar

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 11:07 CEST

En 78-årig man fick inte behandling i rätt tid då ingen uppmärksammade att röntgensvaret visade att han hade en blodpropp i ljumsken. Nu gör Landstinget Dalarna en Lex Maria-anmälan för att få en extern granskning av rutiner och handläggandet kring just denna patient.

Under våren 2017 utreds en 78-årig man för prostatacancer.

Vid ett besök på kirurgmottagningen den 21 mars beställs magnetkamera-undersökning av prostatan.

Undersökningen utförs efter knappt två veckor och visar, förutom tumören, en blodpropp i ljumsken i den huvud-ven som går ut i höger ben. Läkaren som skrev remissen till magnetkameraundersökning är ledig och nås inte av svaret. Det är heller ingen annan läkare som tittar på det.

Patienten kommer på återbesök till kirurgmottagningen efter fyra dagar och träffar en ny läkare. Då påbörjas behandlingen för prostata-cancern, men den blodpropp som beskrivs i röntgensvaret uppmärksammas inte.

Efter ytterligare en vecka inkommer patienten till akuten efter att ha svimmat och kräkts. En utredning visar då att han också har blodproppar i båda lungor. Han erhåller blodförtunnande medicinering och har därefter återhämtar sig väl.

– Blodproppar i lungorna kan vara ett livshotande tillstånd och kräver snabb vård. Patienten borde därför påbörjat blodförtunnande medicinering vid det tillfället när man först noterade blodproppen i benet, för att just undvika att ytterligare blodproppar tillstöter, säger Helena Hellström, chefläkare Landstinget Dalarna. Vi väljer att göra en Lex Maria-anmälan för att få en extern granskning av våra rutiner samt handläggandet kring just denna patient. 

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning. 

En 78-årig man fick inte behandling i rätt tid då ingen uppmärksammade att röntgensvaret visade att han hade en blodpropp i ljumsken. Nu gör Landstinget Dalarna en Lex Maria-anmälan för att få en extern granskning av rutiner och handläggandet kring just denna patient.

Läs vidare »
Khh4nygcb7btkyskyqa2
Lu6dqs8vh9bf1wai0rcq

Kirurgkliniken i Falun skjuter på planerade operationer

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 13:18 CEST

Kirurgkliniken i Falun skjuter på planerade operationer under en tvåveckorsperiod. Akutoperationerna påverkas inte.

Media no image

Landstinget Dalarna gör Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd diagnos av cancer

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 10:49 CEST

Hösten 2015 sökte en 74-årig kvinna vård på grund av misstanke om urinvägsinfektion. Hon behandlades för detta men blev inte bra. Under åtta månader sökte hon vid upprepade tillfällen för samma besvär och blev behandlad med antibiotika trots att urinprover inte kunde påvisa bakterier i urinen. Hon blev heller inte bra efter antibiotikakurerna.

Vid läkarbesök sommaren 2016 konstaterar undersökande läkare att annan diagnos måste övervägas och utredning inleds. Utredningen visar att patienten har en cancer i urinblåsan vilken gett upphov till stopp i ena urinledaren. Patienten opereras vid Uppsala akademiska sjukhus men har då utvecklat en kraftig njurfunktionsnedsättning och dialysbehandling måste inledas.

– Händelsen har på initiativ av anhörig redan utretts av Inspektionen för Vård och omsorg, IVO som riktar kritik mot landstingets hantering och fördröjda diagnos. Landstinget interna utredning har på samma sätt konstaterat att patienten drabbats av allvarlig vårdskada på grund av den försenade diagnosen och Lex Maria anmäler händelsen, säger Roger Larsson, chefläkare division primärvård.

– Symtom på urinvägsinfektion är en mycket vanlig orsak till besök i primärvården och diagnosen vållar vanligtvis inga problem när det gäller diagnostik och behandling. Vid upprepade besvär där gängse behandling inte hjälper och i synnerhet om upprepade laboratorieprover inte styrker diagnosen så måste annan orsak till besvären övervägas. I det här fallet har det förvisso skett men alldeles försent vilket är djupt beklagligt, säger Roger Larsson. Vi kan konstatera att vården brustit i omhändertagandet och det har lett till onödigt lidande för patienten.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning. 

Hösten 2015 sökte en 74-årig kvinna vård på grund av misstanke om urinvägsinfektion. Hon behandlades för detta men blev inte bra. Under åtta månader sökte hon vid upprepade tillfällen för samma besvär och blev behandlad med antibiotika trots att urinprover inte kunde påvisa bakterier i urinen. Hon blev heller inte bra efter antibiotikakurerna.

Läs vidare »
Khh4nygcb7btkyskyqa2

Disputation Susanne Hesselman 6 oktober: Komplikationer efter kejsarsnitt

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 08:59 CEST

Den 6 oktober försvarar Susanne Hesselman sin avhandling "Caesarean Section-short-and long-term maternal complications". Susanne Hesselman forskar om kejsarsnitt och analyserar komplikationer efter kejsarsnitt genom nationella hälso- och kvalitetsregister. Disputationen äger rum i föreläsningssalen på Falu lasarett klockan 13. Alla intresserade hälsas välkomna.

Media no image

Mer tid till vård med VNS – vårdnära service

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 08:46 CEST

Den andra oktober inför Landstinget Dalarna vårdnära service (VNS) på kirurgkliniken i Falun. Teamen förstärks då med utbildad servicepersonal, de tar över arbetsuppgifter som inte rör vård och omsorg och vårdpersonal kan ägna sig helt åt vårduppgifter.

Det är svårt att rekrytera vårdpersonal och det förväntas bli ännu svårare i framtiden. Bemanningsproblematiken leder till stängda vårdplatser, att operationer ställs in, köerna växer samt att vårdgarantin inte kan hållas.

– Målet med VNS är att skapa en bättre arbetsmiljö, ökad kvalitet på både service och patientarbete. Genom att jobba smartare kommer vi succesivt att kunna öppna fler vårdplatser, säger Ulrika Bergvall, verksamhetschef kirurgi Falun.

En kompetensväxling sker
Vårdpersonal lägger idag ner omfattande arbete på arbetsuppgifter som inte tillhör deras huvudsakliga kompetensområde som exempelvis patienttransporter. Med vårdnära service sker kompetensväxlingen så att vårdpersonal kan ägna sig åt vårduppgifter och patientarbete.

– Införandet av vårdnära service på kirurgkliniken i Falun är ett resultat av en medveten strategi för kompetensväxling, vilket ligger i linje med den politiska viljeinriktningen inom Landstinget Dalarna, säger Martin Ekberg, FM-chef Landstingsservice.

Vårdnära service på kirurgkliniken
Den andra oktober införs vårdnära service på kirurgkliniken i Falun, avdelningarna 11, 14 och 15. Det är ett pilotprojekt som kirurgkliniken och Landstingsservice driver tillsammans som kommer att pågå under två års tid.

– De nya servicemedarbetarna har under fyra veckor genomgått en skräddarsydd serviceutbildning, detta för att möta kraven att jobba närmare patienterna än vad Landstingsservice tidigare gjort, säger Fredrik Olérs, teamchef för servicemedarbetarna Landstingsservice.

Servicemedarbetarna är en helt ny yrkeskategori och ger en karriärväg inom Landstingsservice. För några av de nya servicearbetarna kanske detta väcker intresset för vårdyrket och blir en väg in i vården.

– Nu ser vi med spänning fram emot att jobba tillsammans med de nya servicemedarbetarna på avdelningarna. Detta är ett gemensamt projekt med patienten i centrum där alla ska få möjlighet att jobba på toppen av sin kompetens, säger Ulrika Bergvall.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning. 

Den andra oktober inför Landstinget Dalarna vårdnära service (VNS) på kirurgkliniken i Falun. Teamen förstärks då med utbildad servicepersonal, de tar över arbetsuppgifter som inte rör vård och omsorg och vårdpersonal kan ägna sig helt åt vårduppgifter.

Läs vidare »
Khh4nygcb7btkyskyqa2

Disputation Lars Carlsson: Faktorer som påverkar sjukskrivning ur ett primärvårdsperspektiv

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 15:45 CEST

Distriktsläkare Lars Carlsson försvarar sin avhandling “Healthcare and patient factors affecting sick leave, from a primary health care perspective”. Lars Carlsson har forskat vid Centrum för klinisk forskning, Landstinget Dalarna och Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Disputationen äger rum i föreläsningssalen på Falu lasarett den 29 sep kl 10.

Khh4nygcb7btkyskyqa2

Landstinget Dalarna gör Lex Maria-anmälan med anledning av dödsfall

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 13:53 CEST

I somras avled en kvinna i Orsa, landstinget har i en internutredning kommit fram till att brister i hur patientens receptförskrivning har hanterats sannolikt har bidragit till dödsfallet.

Khh4nygcb7btkyskyqa2

Ja till ansökan om att få bilda region

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 16:43 CEST

Landstinget Dalarna ansöker om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret och därmed också få bilda region, som hanterar såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling. Landstinget Dalarna och Region Dalarna förbereder sig nu för bildandet av en region i Dalarna 1 januari 2019.

Kontaktpersoner 140 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • avdelningschef
 • Läkemedelsförsörjningen
 • fredrik.ehiyrling@ltdalaimjbrna.fjse
 • 070-662 30 57

 • Presskontakt
 • Verksamhetschef kirurgkliniken Falu lasarett
 • ulrika.bergvall@ltdalarna.se
 • 072-242 67 64

 • Presskontakt
 • Presstjänst
 • kommunikation.presstjanst@ltdalarna.se
 • 070-298 75 55

Om Landstinget Dalarna

Ett hälsosammare Dalarna

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.

Landstinget är en organisation där många av våra 8 400 medarbetare får möjlighet att följa människor i livets olika skeden. Oavsett vilket område du tycker är intressant, så finns en plats för dig i Dalarna.
I det vackra och genuina landskapet Dalarna finns det något för alla, skog, fjäll och öppna vyer där Dalälven binder samman våra olika orter och ger underbara naturupplevelser. Det finns också möjligheter till ett rikt fritids- och kulturliv samt närhet till huvudstaden Stockholm.

Adress

 • Landstinget Dalarna
 • Box 712
 • 79129 Falun
 • Sverige