Skip to main content

Skydda antibiotikan så att den kan skydda oss

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 09:10 CET

Antibiotika räddar liv. Att resistenta bakterier ökar är ett stort hot mot både människors och djurs hälsa. I en gemensam insats uppmärksammar 23 myndigheter och organisationer hur värdefull antibiotikan är, och att vi alla kan hjälpas åt för att skydda den. Dalarna ligger bra till i statistiken, räknat på första halvåret 2016 ligger länet tvåa i landet, efter Västerbotten.

Informationsinsatsen Skydda antibiotikan presenteras inför den Europeiska antibiotikadagen den 18 november.

Berättelser, grafik och fakta på sajten visar hur värdefull antibiotika är samt hur antibiotikaresistens berör människor, djur, livsmedel och miljö.

Stora regionala skillnader

I Sverige är skillnaderna i dag stora när det gäller hur mycket antibiotika som används mellan olika delar av landet. Lägst är användningen av antibiotika i Västerbotten med 252 recept per tusen invånare och år. Om alla använde samma mängd antibiotika som personer i Västerbotten, skulle antalet recept i Sverige minska med totalt mer än 684 000 stycken på ett år, enligt beräkningar från Folkhälsomyndigheten.

Det motsvarar så många förpackningar penicillin att om de staplades på varandra skulle de nå upp till toppen på Kebnekaise – nio gånger om.

-Att det finns regionala skillnader i antibiotikaförskrivning visar att man kontinuerligt behöver arbeta med dessa frågor inom hälso- och sjukvården men även brett i samhället. Vi kan alla hjälpas åt genom att förebygga infektioner och använda antibiotika på rätt sätt och bara när det behövs, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Dalarna på andra plats

Räknat på hela 2015 ligger Dalarna på fjärde när det gäller lägst antal förskrivningar, med 291 recept per tusen invånare och år. Dalarna ligger tvåa i landet första halvåret 2016 när det gäller lägst antal förskrivna recept. Dalarna har också näst störst minskning av antibiotikaförskrivningar med 6 procent under den första halvan av 2016.

-Vi ligger väldigt bra till i Dalarna jämfört med resten av landet, men för att skydda antibiotikan gäller det att ligga i och bli ännu bättre, säger Fiona Skogh, informationsläkare på Landstinget Dalarnas smittskyddsenhet.

Alla kan bidra till att hejda resistensen

Sverige har ur ett internationellt perspektiv en låg antibiotikaförbrukning och ett relativt gynnsamt resistensläge både bland människor och bland djur. Men antibiotikaresistensen ökar även här. I Sverige samarbetar aktörer som verkar inom hälso- och sjukvården, djur- och livsmedelssektorn, forskningen och den yttre miljön för att tillsammans hejda utvecklingen.

-I Sverige har vi en god djurvälfärd och friska djur, och friska djur behöver inte antibiotika. Vi är ett av de länder i Europa som använder minst antibiotika till djur. Det är viktigt att vi gemensamt fortsätter arbetet för att hejda utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier för att även framöver ha möjlighet att behandla människor och djur med verksamma antibiotika, säger Elisabet Lindal, veterinär på avdelningen för djurskydd och hälsa, Jordbruksverket.

Fakta: Små val i vardagen som gör skillnad

Med enkla medel kan var och en bidra till att förebygga infektioner, använda antibiotika klokt och att bidra till att den inte sprids i miljön.

  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta.
  • Använd inte överbliven antibiotika utan lämna in den på apoteket.
  • Förebygg infektioner och smittspridning när det går, t ex genom att tvätta händerna och följa vaccinationsprogram.

Om Skydda antibiotikan

23 myndigheter och organisationer står bakom Skydda antibiotikan: Arbetsmiljöverket, eHälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Formas, Forte, Havs- och vattenmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Programråd Strama, Naturvårdsverket, Smittskyddsläkarföreningen, Socialstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges Kommuner och Landsting, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Läs mer:

www.folkhalsomyndigheten.se/skyddaantibiotikan/

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.