Skip to main content

Ökade insatser krävs för att nå miljömålen

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 10:22 CET

I Värmlands län kommer sannolikt elva av 76 delmål för det regionala miljöarbetet att uppnås med befintliga åtgärder. Med utökade resurser och fler åtgärder är ytterligare 39 delmål möjliga att nå. Däremot blir 26 delmål svåra att nå eller så har datumet för när målet skulle ha uppfyllts redan passerat. Det visar en fördjupad utvärdering som Länsstyrelsen har lämnat till Miljömålsrådet. I rapporten ger Länsstyrelsen ett antal förslag för att öka möjligheterna att nå målen.Den 31 januari lämnade Länsstyrelsen till Miljömålsrådet sitt bidrag till en fördjupad utvärdering av arbetet att nå miljömålen. Utvärderingen visar att möjligheterna att nå två av miljömålen är bättre i Värmland än i övriga Sverige. Det gäller målen ”Ingen övergödning” och ”Frisk Luft”.Övergödningsproblematiken i länet är mer begränsad än i flertalet kustlän eftersom Värmland inte är beroende av andra länders åtgärder. Luften är också något bättre, dels för att länet inte har så många stora tätorter med kraftiga trafikflöden och dels för att mindre mängder luftföroreningar når Värmland från kontinenten än vad det gör i sydligare län. I övrigt är bedömningen för de flesta miljömål likartad den som görs för landet som helhet.– Ute i samhället, på kommunerna och Länsstyrelsen genomförs det redan idag ett omfattande arbete för att lösa miljöproblemen. Trots det återstår mycket arbete för att nå miljömålen, säger Anders Walldorf på miljöanalysenheten.Kommunernas medverkan i miljömålsarbetet är viktig, men många av kommunerna behöver bli bättre på att ta med miljömålen i den kommunala planeringsprocessen. Länsstyrelsen vill öka samarbetet med kommunerna och har därför anställt en miljösamordnare för detta arbete. Länsstyrelsen deltar också, tillsammans med Region Värmland och länets kommuner, i ett gemensamt projekt för att ta fram kommunala och regionala energiplaner.– Det krävs krafttag på många håll i samhället för att miljömålen ska nås säger Anders Walldorf. I denna rapport ger vi några förslag som i första hand riktar sig till riksdag och regering. Senare i år kommer vi att revidera de regionala målen och åtgärderna. Avgörande är dock att hela samhället är delaktigt i arbetet.För att nå miljömålen bör samhället, bland annat staten, bli bättre på att samordna arbetet med miljömålen och de olika styrmedlen. I utvärderingen finns ett flertal åtgärdsförslag som behövs för det regionala miljöarbetet men som för att genomföras kräver beslut på högre nivå, såsom riksdag och regering. Länsstyrelsen efterfrågar förbättrad styrning bland annat inom klimat- och energiområdet, skydd av värdefull natur, åtgärder för att minska övergödningen, åtgärder för att restaurera vattendrag, och förbättrad hantering av avfall.Fakta:

Miljömålsrådet består av företrädare för centrala myndigheter, Länsstyrelser med flera. Rådet har i uppgift att följa upp och utvärdera arbetet med miljömålen och rapportera till regeringen.Miljökvalitetsmål: De Nationella miljökvalitetsmålen antogs av riksdagen i april 1999. De uttrycker det tillstånd för miljön som är hållbart på lång sikt. Miljökvalitetsmålen har nationellt brutits ner i ca 70 delmål som är mätbara och tidsatta. Länsstyrelsen arbetar med att anpassa delmålen regionalt, verka för att vi ska nå miljömålen och uppföljning av de regionala målen. Länsstyrelsen i Värmlands län antog 77 regionala miljömål i april 2005.


En mer omfattande redovisning av miljötillståndet i Värmland finns på miljömålsportalen:

www.miljomal.nuFör ytterligare information kontakta: Anders Walldorf, enhetschef på miljöanalysenheten, 054-19 70 83, 070-221 23 63 eller miljösamordnare Märet Engström 054 – 19 71 88----------------------------

Katarina Blomgren

Informatör

Informationssekretariatet

Länsstyrelsen i Värmlands län

651 86 Karlstad

Besöksadress: Våxnäsgatan 5

Tel: 054-19 73 08, vxl: 054-19 70 00

Mobil: 073-656 67 91

Fax: 054-19 73 00

E-post: katarina.blomgren@s.lst.se

Webbplats: www.s.lst.se