Skip to main content

Värmland kommer inte att nå miljömålen år 2020

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 11:15 CET

Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens årliga uppföljning av miljömålen till Naturvårdsverket visar att Värmlands län endast kommer att nå ett av 11 miljömål till år 2020. Situationen ser ungefär likadan ut över hela landet. Miljömålen har beslutats av riksdagen och de två myndigheternas årliga uppföljning är ett underlag för regeringens miljöpolitik.

Varje år redovisar länsstyrelserna och Skogsstyrelsen till Naturvårdsverket hur arbetet med de 16 nationella miljömålen går och det blir sedan underlag för regeringens miljöpolitik. Miljömålen har beslutats av riksdagen och målet är att de ska vara uppnådda till 2020. Miljömålen handlar om att vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Miljömålen beskriver hur miljön i Sverige ska vara och det handlar om allt ifrån frisk luft, en giftfri miljö till myllrande våtmarker och ett rikt växt- och djurliv.

14 av 16 miljömål berör Värmland. Målen om Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö berör av naturliga skäl inte länet. Länsstyrelsen bedömer dessutom inte måluppfyllelse för Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö. Dessa bedöms endast på nationell nivå.

Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens bedömning av miljömålen 2015 är att Värmland kommer att nå ett av de 11 bedömda miljömålen till år 2020, nämligen Grundvatten av god kvalitet. Det beror på att Värmland har goda grundvattentillgångar och bra kvalitet på vattnet. Övriga miljömål kommer inte att nås inom den utsatta tidsramen och situationen ser ungefär likadan ut i hela landet.

– Det finns möjligheter att nå miljömålen i Värmland, men tyvärr tar det tid att nå målen. Vår bedömning är att vi i de flesta fall inte kommer att nå dem till år 2020. Men med fortsatt arbete, kombinerat med de rätta styrmedlen, är förutsättningarna goda att nå målen på längre sikt än år 2020, säger Hanna Frisk, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen Värmland.

Enligt årets bedömning är utvecklingen i miljön negativ för miljömålen Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Det beror bland annat på att kunskaperna om kemiska ämnens egenskaper är bristfällig, nedläggning av jordbruksmark fortsätter och arbetet med att skydda områden med höga naturvärden inte är tillräckligt.

Det är viktigt att samhället kraftfullt arbetar vidare för att nå miljömålen. Värmland behöver kraftsamla och samverka för en hållbar utveckling i hela länet – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Därför ska vi ta vara på de resurser vi har i Värmland och arbeta vidare mot en god livsmiljö.

– Även om vår bedömning inte är en munter läsning, så är det många som drar sitt strå till stacken. Kommuner, företag, enskilda medborgare och andra aktörer arbetar aktivt för en bättre miljö i länet. Finansieringsmöjligheter, ansvar för åtgärder och arbetet med att förändra människors attityder är nyckelfrågor för framtiden. För att nå miljömålen krävs det att man hjälps åt på alla nivåer, från nationell nivå ner till individnivå,avslutar Hanna Frisk, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen Värmland.

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.