Skip to main content

Dalarna riskerar att missa länets miljömål

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2019 10:00 CET

Om utvecklingen fortsätter i samma takt som idag kommer Dalarna inte att nå något av länets 12 miljömål fram till 2020. För tre av målen bedöms utvecklingen i miljön som positiv, för fem av målen bedöms utvecklingen som neutral och för fyra bedöms utvecklingen som negativ. Grundvatten av god kvalitet är det mål där Dalarna ligger närmast sin måluppfyllelse.

Länsstyrelsen gör årligen en uppföljning av de 12 nationella miljökvalitetsmål som berör Dalarnas län. Den regionala uppföljningen är dels underlag till den nationella uppföljningen som syftar till att ge regering och riksdag beslutsunderlag, dels en möjlighet att kommunicera miljömålsarbetet till en bredare målgrupp.

Mål med positiv utveckling
Utbyggnaden av infrastruktur för elfordon fortsätter. Flera kommuner jobbar för en god bebyggd miljö med bland annat trafikplaner och cykelplaner. Samverkan i avfallsarbetet har lett till att samtliga kommuner nu har aktuella avfallsplaner. Luftkvaliteten i länet som helhet har blivit bättre men i tätorterna går arbetet för långsamt för att målet ska nås i tid. Arbetet med att skydda grundvattnet fortsätter och naturgrusanvändningen minskar.

Mål med neutral utveckling
Flera sjöar och vattendrag har återhämtat sig från försurningen och kalkningsbehovet minskar. Skogsbrukets relativa påverkan på försurningen har dock ökat och fortsatt kalkning kommer behövs i flera decennier. Det har genomförts åtgärder för att minska övergödningen av sjöar och vattendrag. Men det går ännu inte att se några tydliga förbättringar i miljön.

Förutsättningarna att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag ökar genom vattenförvaltningens åtgärdsprogram och det nationella pilotprojektet ”Hållbar vattenkraft i Dalälven”.

Mål med negativ utveckling
Bättre kunskap hos miljöfarliga verksamheter samt ”Systemtillsynsprojektet” bedöms bidra till att minska spridningen av miljögifter till ytvatten.

Skog med höga naturvärden avverkas och arealen med gammal skog förutspås minska kraftigt till 2030. Skogsbrukets frivilliga avsättningar är viktiga men behöver öka och samordnas på landskapsnivå. Den naturvårdande skötseln och skogsbruksmetoder anpassade efter olika arters behov behöver utvecklas.

Trots åtgärder för att minska spridningen av miljögifter i länet så påträffas hundratals ämnen i länets ytvatten. Miljögifter sprids från bl.a. atmosfärisk deposition och kemikalier i varor, produkter och avfall, styrmedel behövs för att bryta den negativa utvecklingen.

Trots goda insatser inom natur- och kulturmiljövården utvecklas biologisk mångfald, vissa naturtyper, arter och kulturmiljöer negativt. Begränsade livsmiljöer för växter och djur är största hotet. Skötsel av ängs- och betesmarker försämras, betesdjuren blir färre och unika byggnader förfaller. De ersättningar som finns är otillräcklig för att kunna vända utvecklingen de kommande åren.

Läs Dalarnas miljömålsuppföljning för 2018 här.

För mer information kontakta
Anders Carlborg, miljömålssamordnare, Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: anders.carlborg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 02 95

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.