Pengar till Smålandslänen för att utveckla skogens värden

Nyheter   •   Dec 04, 2018 10:15 CET

Småland har tilldelats 2,4 miljoner kronor från Skogsstyrelsen för att genomföra 14 olika aktiviteter i enlighet med den Regionala skogsstrategin för Småland. Bland aktiviteterna märks insatser för ökad jämställdhet inom skogssektorn och insatser för att stärka förutsättningarna för friluftsliv.

Länsstyrelsens personal krigsplaceras

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 11:30 CET

Uppbyggnaden av totalförsvaret pågår och en del i processen är att bygga upp en krigsorganisation på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet och krigsplaceringen av personalen på myndigheten är en planeringsåtgärd för att verksamheten ska kunna fortsätta, så långt det är möjligt, i ett tillstånd där det beslutats om höjd beredskap i Sverige.

- Länsstyrelsen har idag en krisledningsorganisation som byggts upp för att hantera fredstida kriser. Denna kommer att utökas då vi måste ta höjd för att ett läge av höjd beredskap eller krig kommer att ställa större krav på uthållighet, säger beredskapsdirektör Max Hector.

Ordern om krigsplacering som delas ut till personalen innebär att de inställer sig på Länsstyrelsen om regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt i landet. Under 2019 fortsätter planeringen av krigsorganisationen.

- Vi kommer att genomföra en analys av hela Länsstyrelsen och de olika enheternas uppdrag i krigsorganisationen för att avgöra vilka kompetenser som bör ingå, säger beredskapshandläggare Jimmy Petersson som arbetar med planeringen av det civila försvaret.

Ett omfattande arbete har påbörjats i och med uppbyggnaden av det civila försvaret. Fortsatt handlar det om intern kompetenshöjning om vårt ansvar enligt de regelverk som kan träda i kraft vid höjd beredskap, fortsatt utveckling och fler samverkansområden hos länets krisberedskapsaktörer i nätverket Krissamverkan Kronoberg, och stöd till kommunernas kommande arbete med krigsplacering av personal, för att nämna några delar. Ytterst handlar arbetet inom civilt försvar om att planera för ett fungerande samhälle vid ett beslut om höjd beredskap.

Kontakt:
Beredskapsdirektör Max Hector, max.hector@lansstyrelsen.se
010-223 74 94
Beredskapshandläggare Jimmy Petersson, jimmy.petersson@lansstyrelsen.se
010-223 77 28

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Uppbyggnaden av totalförsvaret pågår och en del i processen är att bygga upp en krigsorganisation på Länsstyrelsen.

Läs vidare »

Blomsterberget i Sunnerbo växer

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2018 09:51 CET

Naturreservatet Målaskogsberg mellan Ljungby och Vislanda växer efter att Länsstyrelsen genom ett nytt beslut dubblerat områdets storlek. Samtidigt bildas också Hässlebacken, ett nytt naturreservat i anslutning till Målaskogsberg. Den sammanlagda skyddade arealen i området ökar nu från 61 till mer än 150 hektar.

PRESSINBJUDAN: Så kan vi öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 07:30 CET

Landshövdingarna Ingrid Burman och Thomas Carlzon och bjuder in till samtal om hur vi kan förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och öka tillgängligheten i Kronobergs och Kalmar län.

Länsstyrelserna har sedan våren 2018 i uppdrag att arbeta med frågor kring funktionshinder.

– Vårt uppdrag är att stödja kommuner och regioner med genomförandet av strategier och planer. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med Myndigheten för delaktighet, och givetvis med funktionshindersorganisationerna, säger Ingrid Burman, landshövding i Kronobergs län.

Den 27 november träffas därför myndighetspersoner, politiker, tjänstemän och representanter för ideella funktionshindersorganisationer på Kosta Boda Art Hotell för att tillsammans utveckla och konkretisera arbetet med funktions- och tillgänglighetsfrågor i Kalmar och Kronobergs län.

Under träffen diskuteras bland annat hur vi kan utforma ett samhälle med tillgänglighet inom alla områden. Vi får också exempel på hur tillgänglighetsarbetet konkretiserats i Kalmar respektive Markaryds kommun.

Media är välkommen att delta under hela träffen eller delar av den. Under lunchen finns möjlighet till intervjuer.

När:
Tisdag 27 november kl. 09:30–15:30
(Kaffe serveras från kl. 09:00)

Var:
Kosta Boda Art Hotell, Stora vägen 75, Kosta

Mer information:
Kasia Musial Lilja
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon 010-223 74 23, 070-530 42 85
kasia.musial-lilja@lansstyrelsen.se

Åsa ”Felix” Everbrand
Länsstyrelsen i Kalmar län
Telefon/mobil 010-223 84 79
asa.everbrand@lansstyrelsen.se

VÄLKOMNA!

Program:
09:00
Kaffe/te och smörgås

09:30
Hjärtligt välkomna
Landshövdingarna Ingrid Burman och Thomas Carlzon

09:40
Nationell lägesbild för arbetet med funktionshinderfrågan
Axel Ingvarsson, Myndigheten för delaktighet

10:30
Regional kartläggningen av kommunernas, regionens och landstingets arbete
”Felix” Everbrand, Länsstyrelsen i Kalmar län

11:00
Hur kan Kalmar och Kronobergs län bli mer universellt utformade och tillgängliga?
Landshövding Ingrid Burman, Kronobergs län

11:30
Dags att skapa ett universellt utformat samhälle
Generaldirektör Malin Ekman Aldén, Myndigheten för delaktighet

12:00
Lunch

13:00
Hur har tillgänglighetsarbetet konkretiserats i Kalmar och Markaryds kommuner?
Louise Weidolf, Kalmar kommun och Bengt Germundsson, Markaryds kommun

13:40
Workshop – Vad är nästa steg för att ökan tillgängligheten i kommunen/regionen du är verksam?
Vad ska du göra när du kommer hem?
Vilka behov finns av stöd och samverkan för att öka tillgängligheten i olika kommuner?
inkl. eftermiddagsfika

15:00
Återkoppling från workshop samt avrundning

15:40
Tack och på återseende!

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Läs vidare »

Skolornas tobaksförebyggande arbete behöver utvecklas

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 07:30 CET

Det behöver bli tydligare hur tobaksbruk under skoltid ska hanteras och vem som har ansvar för att förhindra att fler ungdomar börjar använda tobak. Det är en av slutsatserna i undersökningen "Tobaksvanor och attityder till tobak" beställd av flera länsstyrelser.

Rökning är ett hälso- och arbetsmiljöproblem för både skolelever och personal. Idag saknas fungerande arbetsrutiner som involverar föräldrarna i det förebyggande arbetet samtidigt som eleverna upplever att tobak är lättillgängligt. En undersökning gjord av länsstyrelserna i Jönköpings, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län visar att såväl personal som elever upplever att det inte finns tydliga rutiner för hur tobaksbruk under skoltid ska hanteras. Enligt personal är det i dagsläget otydligt vilket ansvar skolan och personalen har när de upptäcker att en minderårig elev använder tobak. Dessutom saknas rutiner för vad som ska ske vid en sådan upptäckt.

– Det finns en vilja bland personal att skapa en tobaksfri skola men de efterfrågar mer stöd. Samtidigt är det viktigt att vårdnadshavare involveras och att arbetet går hand i hand med arbetet med att försvåra tillgången till tobak, säger Anna Ståhl, ANDT-samordnare på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Undersökningen visar på att många elever inte har några svårigheter med att komma över tobak. Det är lätt för minderåriga att köpa tobak i butiker eller så förses de med tobak av äldre kompisar/syskon. Elever och skolpersonal är överens om att det som har störst påverkan på barns tobaksbruk är föräldrars inställning till tobak och om föräldrarna själva brukar tobak. Majoriteten av de elever som brukar tobak har föräldrar som gör detsamma. En del i det förebyggande arbetet bör inriktas på att ge föräldrar verktyg som hjälper dem att agera om deras barn börjar använda tobak.

Läs mer om rapportens slutsatser och sammanfattningar i bifogad fil.

För mer information, kontakta:
Anna Ståhl
ANDT-samordnare
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon 010-223 71 82
anna.stahl@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Läs vidare »

Draknäste i Åsnen blir naturreservat

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 10:45 CET

Kronobergs senaste naturreservat, Förarm, består av en ögrupp som ligger mitt i sjön Åsnen. Förutom stora naturvärden där skog, vatten och våtmarker blandas har en av öarna i reservatet även haft en helt egen drake, som enligt sägnen ruvade på en dold skatt.

PRESSINBJUDAN: Välkommen till strategiskt samtal - Mat för framtidens Kronoberg

Nyheter   •   Nov 12, 2018 07:30 CET

   Den 13 november samlas aktörer inom länets livsmedelskedja på Residenset i Växjö för att tillsammans diskutera förutsättningar för framtidens mat, med avstamp i Kronobergs livsmedelsstrategi.

   Fokus kommer att ligga på hur vi förverkligar handlingsplanen för länets livsmedelsstrategi. Vi kommer att diskutera vilka åtgärder som redan gjorts i länet, vilka utmaningar och möjligheter som går att arbeta vidare med, samt blicka framåt mot framtidens mat i Kronoberg.

   Aktörer från länets alla åtta kommuner är inbjudna, bland annat näringslivschefer, upphandlare, LRF-kommungrupper och livsmedelsföretagare.

   ”Med stolthet skapar vi bra råvaror, god mat och utvecklingsmöjligheter i Kronobergs län”.
   Så lyder visionen för Kronobergs livsmedelsstrategi vars syfte är att ligga till grund för ett brett och långsiktigt arbete för en hållbar tillväxt inom hela länets livsmedelskedja. Detta kan ske genom bland annat ökad och förbättrad matproduktion, ökad förädlingsgrad av mat samt en utveckling av besöksnäringen kring mat i hela Kronobergs län.

    – Arbetet med att förverkliga handlingsplanens åtgärder pågår för fullt och under den närmaste tiden kommer detta att bli mer och mer synligt, säger Rebecka Wikström, projektsamordnare för livsmedelsstrategin på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

   Livsmedelsstrategin har arbetats fram av Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Kronoberg och LRF-Sydost och berör hela livsmedelskedjans aktörer som jobbar med matens väg till bordet, från jord till bord.

   Program
   13:00
   Landshövding Ingrid Burman hälsar välkommen.

   Inledande ord från Stefan Carlsson, landsbygdsdirektör.

   Inspiration från Thomas Isaksson, projektledare för Livsmedelsutveckling Sydost, Regionförbundet i Kalmar län.

   Kronobergs livsmedelsstrategi presenteras av Anders Meijer och Rebecka Wikström, Länsstyrelsen i Kronobergs län samt Ann-Cathrine Carlsson, LRF Sydost.

   14:30
   Mingel och kaffe

   15:00
   Hur arbetar vi med livsmedelsstrategin?
   - Livsmedelsaktörer berättar om sitt arbete knutet till livsmedelsstrategin

   Temadiskussioner.
   - Hur kan vi arbeta med livsmedelsstrategin framåt?

   16:30
   Summering.

   17:00
   Avslutning

   Plats
   Residenset, Växjö, ingång från Stortorget.
   Insläpp från klockan 12.30

   Anmälan
   Vänligen kontakta:
   Gunilla Lindbladh
   Kommunikatör
   Tel. 070-306 42 18
   gunilla.lindbladh@lansstyrelsen.se

   Frågor om mötet
   Rebecka Wikström
   Projektsamordnare för livsmedelsstrategin
   Länsstyrelsen i Kronobergs län
   Tel. 010-223 73 84
   rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se

Läs vidare »

PRESSINBJUDAN: Utbildning ska öka kunskapen om att möta äldre kring riskbruk, missbruk och våld i nära relationer

Nyheter   •   Nov 05, 2018 10:51 CET

Våld och missbruk bland äldre har länge varit osynligt i den offentliga debatten. En bidragande orsak till detta kan vara samhällets syn på äldre människor. I många sammanhang betraktas nämligen äldre som en homogen grupp, med fokus på åldern, i stället för att man ser dem som män och kvinnor.

Forskning visar att alkoholkonsumtionen bland äldre ökar, medan den minskar bland övriga. Män dricker mer än kvinnor, men proportionellt sett ökar konsumtionen mest bland kvinnor. Störst är ökningen bland 75-åriga kvinnor. I den gruppen har riskdrickandet blivit 15 gånger vanligare jämfört med för 30 år sedan.

Ökad alkoholkonsumtion påverkar hälsan och därmed behovet av omsorg. Detta är en utmaning för såväl anhöriga, sjukvården som socialtjänstens äldreomsorg, vilka möter allt fler äldre med alkoholproblematik.

– Att ta ett glas vin till maten har blivit mer socialt accepterat. Men det finns risk att ett drickande som har hållits i schack under arbetslivet ökar efter pensionen, säger Anna Ståhl, alkohol- och drogsamordnare på Länsstyrelsen i Kronobergs län. När man blir äldre kan kroppen också påverkas annorlunda av alkohol.
– Alkohol gårtill exempel inte så bra ihop med sjukdomar som högt blodtryck och det kan också finnas risk att alkoholen reagerar med mediciner man tar.

Dessutom ökar risken att utsättas för våld bland äldre kvinnor.
– Vid hög ålder ökar ofta beroendet av hjälp och stöd från omgivningen, såväl från närstående som av vårdpersonal. Därmed finns risk att hamna i en utsatt situation, säger Susanne Jansson utvecklingsledare för våld i nära relationer i Kronobergs län.
– Ett missbruk kan medföra risker för att utsättas för våld och upprepat våld. Möjligheten att ta sig ur en destruktiv relation minskar också. För att våldsutsatta ska få det stöd och den hjälp de behöver, något som de självklart har rätt till, så måste våldsutsattheten upptäckas.

Den 6 november bjuder därför Länsstyrelsen in till en dag om missbruk, riskbruk och våld bland äldre. Syftet med konferensen är att öka kompetensen hos olika personalgrupper. På konferensen kommer deltagarna att få information, utbildningsmaterial och konkreta råd hur man kan uppmärksamma och agera för att äldres behov av stöd bättre ska tillgodoses.

Media hälsas välkomna att delta på utbildningen.
Det finns möjlighet att ställa frågor till såväl föreläsare som Länsstyrelsens representanter.

Anmälan:
Vänligen meddela ditt deltagande till:
Susanne Jansson Utvecklingsledare våld i nära relationer
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Tel. 010–223 71 70
E-post: susanne.jansson@lansstyrelsen.se

Tid och plats:
6 november 2018
Kl. 08:30-16:00.
Domkyrkocentrum, Gymnasiegränd 1, Växjö.
Lokal: Sigfridssalen

Program:
08:30–08:45
Inledning

08:45–09:45
Kerstin Kristensen, KvinnofridsAkademin, föreläser om våld mot äldre.

09:45–10:15
Förmiddagsfika

10:15–11:45
Kerstin Kristensen fortsätter sin föreläsning.

11:45–12:45
Lunch

12:45–14:15
Annika Andreasson, Hela Människan, föreläser om äldres hälsa och alkohol, ”Guldkant eller riskbruk?”

14:15–14:30
Eftermiddagsfika

14:30–16:00
Agneta Björck, Ostgota Care, föreläser om bemötande och omsorg vid missbruk bland äldre.

16:00
Avslutning

Läs vidare »

Ny webbplats om grön infrastruktur för effektivare planering

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2018 07:30 CET

Idag lanserar Länsstyrelsen en ny webbplats för att underlätta samarbete för hållbara ekosystem och biologisk mångfald. Webbplatsen ”Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Kronobergs län” innehåller både texter och kartor.

Föräldrar vill lita på sin tonåring

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 07:30 CEST

92 procent av länets tonårsföräldrar tror att ungdomar under 18 år dricker alkohol på föräldrafria fester. Men endast 34 procent av föräldrarna tror att deras egen tonåring är en av dem som dricker.

Organisationen IQ har genomfört två olika undersökningar. En bland ungdomar och en bland tonårsföräldrar. Undersökningen bland tonårsföräldrar visar att skillnaden är stor mellan föräldrars syn på tonåringars drickande generellt och synen på den egna tonåringens drickande. Resultatet är entydigt i hela landet även om det skiljer sig en del mellan länen.

– Som förälder vill man tro det bästa om sina barn men verkligheten kan se annorlunda ut. Ett tips är att prata med andra föräldrar och sätta upp gemensamma regler, säger Anna Ståhl, ANDT-samordnare på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Undersökningen bland tonåringar visar att föräldrar och föräldrars engagemang är mycket viktigt när det kommer till alkohol och fester.

– Som förälder kan du alltid göra skillnad. Därför är det viktigt att du har en realistisk bild av vad som händer på föräldrafria fester. I undersökningen har majoriteten av ungdomarna svarat att de tycker det är bra att föräldrar finns tillgängliga om något skulle hända och att det är bra att föräldrar sitter uppe och väntar när barnen varit ute under kvällen. Att vara tydlig som förälder när det kommer till alkohol är något många ungdomar uppskattar och ett sätt att visa att du bryr dig, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Länsstyrelsen riktar sig också till äldre syskon och kompisar som är den vanligaste källan till alkohol för minderåriga. Med hjälp av komikern och youtubern Lucas Simonsson når vi ut till unga med budskap kring myter om langning. Se videoklippet med Lucas Simonsson på sidan hejdaalkoholskador.se

Läs mer om IQ:s undersökningar. Se bifogad pdf.
Fler tips till föräldrar om föräldrafria fester. Se bifogad pdf.

Kontakt
Anna Ståhl
ANDT-samordnare Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon 010 223 71 82
anna.stahl@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Läs vidare »

Bilder & Videor 8 bilder