Inget eldningsförbud fr o m klockan 18.00 idag

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 16:24 CEST

Under den senaste femdygsperioden har det över hela länet fallit betydande nederbördsmängder som gör att markytan nu är fuktig. Samtidigt har svalare och mera mulet väder dämpat avdunstningen. Enligt SMHI:s prognoser är både antändningsrisken och brandspridningsrisken på den lägsta nivån 1 (mycket liten risk). Prognoserna för de närmaste fem dygnen innehåller ett fortsatt ostadigt väder med mer nederbörd.

Länsstyrelsen och länets räddningstjänster och kommuner har idag samrått och kommit fram till att det inte längre finns något behov av ett eldningsförbud i Kronobergs län.

Tänk på att även om det från och med ikväll inte råder något eldningsförbud är det ändå alltid viktigt att vara mycket försiktig vid exempelvis grillning och att all eldning sker på eget ansvar.

Observera att det kan finnas en viss eftersläpning innan alla skyltar om det tidigare eldningsförbudet hunnit tas ned.

Kontakt: Louise Jeppsson, chefsjurist, Länsstyrelsen Kronoberg, 010 223 74 21

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Läs vidare »

Nytt eldningsförbud

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2018 16:11 CEST

På grund av den torka som råder är det fortfarande eldningsförbud i Kronobergs län. Beslutet gäller samtliga kommuner i Kronobergs län och gäller tills ny information kommer.

Eldningsförbudet gäller från 10 aug, kl. 18.00 och tills vidare och omfattar:

 • Uppgörande av öppen eld utomhus. Iordningsställda grillplatser på marken och campingkök eller liknande som har öppen låga omfattas också av förbudet.
 • Grillning utanför tomt.
 • Användning av pyroteknisk utrustning.

På tomt är det tillåtet att grilla med träkol, briketter och gasol i grill eller annan anordning avsedd för matlagning om anordningen är utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken. Det är också tillåtet, att på dessa villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde. Samma villkor gäller för grillning på kommersiella campingplatser.

Undantag från eldningsförbud kan göras av kommunen.

Vanliga frågor och svar

Vad ska jag göra om jag ser om någon som inte följer eldningsförbudet?

Om du finner det lämpligt så säg gärna till den som eldar att det råder eldningsförbud eller som grillar utanför egen tomt.

Du kan också ringa polisen på 114 14. Det är straffbart att bryta mot eldningsförbudet och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.

Får jag grilla på min innergård?

Ja, om det är egen tomt.

Får jag använda stormkök eller muurikka?

Nej

Får jag använda engångsgrill?

Nej. Grillen behöver antigen stå på underlag som inte leder värme, exempelvis asfalterad yta eller upphöjd på ett bord.

Får ja grilla på allmän plats?

Nej

Får jag grilla i iordningsställd grillplats i naturreservat eller på annans mark?

Nej

Får jag grilla i en trädgårdsgrill på en campingplats?

Ja, på kommersiell campingplats

Får jag grilla med elgrill?

Ja

Får jag grilla med gasol?

Ja, på egen tomt.

Får jag röka i naturen? Det är inget förbud mot rökning i naturen, men vi vill avråda från det. Om du röker, se till att släcka dina fimpar ordentligt. Om du orsakar en brand kan du hållas ansvarig.

Gäller eldningsförbudet näringsidkare? Ja, det är också tillåtet för restauranger och annan liknande näringsverksamhet att på eget verksamhetsområde grilla under samma förutsättningar som på egen tomt.

Finns det något annat som man bör tänka på?Vid grillning ska stor försiktighet iakttas och sker alltid på eget ansvar. Grillning i närhet av växtlighet som lätt kan antändas är inte rekommenderat, inklusive på egen tomt.

Tänk på att katalysatorn på bilen kan antända torrt gräs. Var försiktig när du stannar eller parkerar utanför asfalterat område.

Kontaktperson: 
Louise Jeppsson, chefsjurist, Länsstyrelsen Kronoberg, 010 223 74 21

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Läs vidare »

OBS! 9 AUGUSTI Media är välkommen till samverkansmöte om torkan, foderbristen och risk för vattenbrist

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2018 11:21 CEST

Med anledning av rådande och kommande foderbristen samt risken för vattenbrist kallar länsstyrelsen till samverkansmöte den 9 augusti med berörda aktörer.

Syftet med mötet är att sammanställa en gemensam lägesbild, att förutse konsekvenser på kort och lång sikt och att tillsammans diskutera möjliga åtgärder för att lindra effekterna av torkan.

Frågeställningar som kommer att pratas om under mötet:

 • Konsekvenser på kort och på lång sikt?
 • Vad kan du/din organisation bidra med?
 • Hur kan vi samverka?

Agenda 9 aug

13.00 Landshövding Ingrid Burman hälsar välkomna

 • Länsstyrelsen och LRF ger en lägesbild
 • Konsekvenser och behov av åtgärder på kort och lång sikt, diskussion i grupp
 • Inspel från grupperna
 • Länsstyrelsen summerar

15.00 Mötet avslutas med ostkaka och kaffe

Plats: Residenset, Växjö.

Insläpp från klockan 12.30

Frågor och anmälan: Vänligen kontakta Pia Steinbach Mastenstrand, kommunikationschef, Länsstyrelsen Kronoberg, pia.mastenstrand@lansstyrelsen.se, 076 760 14 37

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Läs vidare »

Nytt beslut om minskad tappning ur Åsnen

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2018 11:13 CEST

Länsstyrelsen har idag beslutat om att minska tappningen ur Åsnen från 5 kubikmeter till
3 kubikmeter vilket är en mycket liten tappning för årstiden. Beslutet gäller omedelbart.

Det har varit en lång period med lite tillrinnande vatten till Åsnen. Vattennivån har sjunkit och Åsnen närmar sig nu sin sänkningsgräns.Genom den minskade tappningen kommer vattennivån att sjunka långsammare och flödet i Mörrumsån minskas.

– Syftet med en minskad tappning är att mildra den negativa effekten av vädret och att hushålla med vattnet för att bromsa sänkningen av Åsnen yta. På så sätt kan vi bevara de höga naturvärdena i Åsnen och samtidigt möjliggöra att det finns vatten till laxens lek längre fram, säger Jan Grosen, vattenvårdsdirektör, på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Det fina och torra vädret är tufft för miljön och har medfört att endast lite regn har kommit. Detta har gjort våra sjöar och vattendrag torrare än vanligt. Länsstyrelsen bevakar väderutvecklingen kontinuerligt och bedömer om det blir nödvändigt att förändra tappningen ytterligare framöver.

Kontakt
Jan Grosen
Vattenvårdsdirektör
Tel 010-223 71 80

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Läs vidare »

OBS! 9 AUGUSTI Media är välkommen till samverkansmöte om torkan, foderbristen och risk för vattenbrist

Nyheter   •   Aug 08, 2018 09:13 CEST

Med anledning av rådande och kommande foderbristen samt risken för vattenbrist kallar länsstyrelsen till samverkansmöte med berörda aktörer.

Syftet med mötet är att sammanställa en gemensam lägesbild, att förutse konsekvenser på kort och lång sikt och att tillsammans diskutera möjliga åtgärder för att lindra effekterna av torkan.

Frågeställningar som kommer att pratas om under mötet:

 • Konsekvenser på kort och på lång sikt?
 • Vad kan du/din organisation bidra med?
 • Hur kan vi samverka?

Agenda 9 aug

13.00 Landshövding Ingrid Burman hälsar välkomna

 • Länsstyrelsen och LRF ger en lägesbild
 • Konsekvenser och behov av åtgärder på kort och lång sikt, diskussion i grupp
 • Inspel från grupperna
 • Länsstyrelsen summerar

15.00 Mötet avslutas med ostkaka och kaffe

Plats: Residenset, Växjö. 

Insläpp från klockan 12.30

Frågor och anmälan: Vänligen kontakta Pia Steinbach Mastenstrand, kommunikationschef, Länsstyrelsen Kronoberg, pia.mastenstrand@lansstyrelsen.se, 076 760 14 37


Läs vidare »

Vattentankar för lantbrukare i akut behov av vattenförsörjning har anlänt

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2018 14:05 CEST

Flexitankarna, som Länsstyrelsen i Kronobergs län tillsammans med Växjö kommun har köpt in för att kunna hjälpa lantbrukare i behov av tillfällig vattenförsörjning om en akut situation skulle uppstå, anlände måndag förmiddag till länsstyrelsen.

Länsstyrelserna kämpar tillsammans mot torka och bränder

Pressmeddelanden   •   Jul 30, 2018 17:02 CEST

Skogsbränder, torka, foderbrist och vattenbrist sätter samhället på hårda prov. För att klara jobbet har landets 21 länsstyrelser bland annat skapat en gemensam personalpool för att stötta de länsstyrelser som drabbats av stora skogsbränder.

-Kolleger i hela landet bryter sina semestrar eller lämnar det vanliga jobbet för att hjälpa till, säger Landshövding Ingrid Burman, på Länsstyrelsen i Kronoberg.

Stabspersonal, kommunikatörer, GIS-experter och andra sakkunniga är på plats i både Dalarna, Gävleborg och Jämtland för att stötta krisstaberna och sina kolleger.

-Den här veckan har länsstyrelserna lånat ut ett hundratal medarbetare och vi planerar nu för personalförsörjningen under de kommande två veckorna, säger försvarsdirektör Niklas Nordgren, Länsstyrelsen i Halland, som samordnar personalpoolen.

Samtidigt som länsstyrelserna stöttar sina värst drabbade kolleger behöver alla jobba med att förebygga fler bränder i sitt eget län och dessutom hantera effekterna av den långvariga torkan.

-Vi hanterar kriser på flera fronter, säger Landshövding Ingrid Burman, Länsstyrelsen i Kronobergs län. Det handlar inte minst om att få människor att förstå hur viktigt eldningsförbudet är – man får till exempel acceptera att det inte går att grilla nu. På de flesta håll är det också viktigt att spara på vattnet.

Räddningstjänsterna och Länsstyrelsen har daglig kontakt för avstämning av skogsbrandsrisken, väderläget och vilka resurser som är tillgängliga. Samverkan är en självklarhet. Larmlistor och rutiner finns. Brandflyget bevakar läget i alla län.

Vi hoppas naturligtvis att sommar- och semestervädret ska bidra till att man kan vistas i naturen. Samtidigt är läget extremt, så var försiktig och aktsam om vår vackra natur

Stödet till lantbrukarna är ett annat viktigt uppdrag. De är hårt drabbade av torkan, med tillhörande foderbrist och dåliga skördar, och nu behöver länsstyrelserna fatta snabba beslut om vilka regler som gäller och försöka hitta olika vägar att stödja lantbrukarna.

-Vi samverkar med LRF för att få tydliga bilder av hur läget är, var behoven är störst och hur vi kan stötta på bästa sätt, säger landsbygdsdirektör Stefan Carlsson på Länsstyrelsen i Kronoberg.

Kontakt:
Ingrid Burman, Landshövding i Kronobergs län 070-546 12 96
Stefan Carlsson, Landsbygdsdirektör 070-375 64 93


Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Läs vidare »

Samverkansmöte den 9 augusti om torkan, foderbristen och risk för vattenbrist

Pressmeddelanden   •   Jul 26, 2018 16:34 CEST

Med anledning av den rådande och kommande foderbristen samt risken för vattenbrist kommer Landshövding Ingrid Burman och länsstyrensen att bjuda in till ett samverkansmöte.. 

Syftet med mötet är att sammanställa en gemensam lägesbild, att förutse konsekvenser på kort och lång sikt och tillsammans diskutera möjliga åtgärder och hur vi kan samverka för att lindra effekterna av torkan.

- Kronobergs län behöver upprätthålla en bra livsmedelsproduktion och torkan riskerar att ge konsekvenser under lång tid framöver. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt för att arbeta för att lindra effekterna av torkan, säger landsbygdsdirektör Stefan Carlsson.

Kontakt
Landsbygdsdirektör Stefan Carlsson, stefan.carlsson@lansstyrelsen.se, 070 375 64 93

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Läs vidare »

Helikoptrar till Växjö

Pressmeddelanden   •   Jul 26, 2018 11:00 CEST

Framöver kommer vara en strategisk utmaning att snabbt kunna slå ner bränder i bland annat södra och mellersta Sverige. På grund av detta har MSB prioriterat att placera tre helikoptrar i Växjö. En av helikoptrarna är från Litauen och två kommer från Tyskland. Den litauiska kommer ha beredskap i Sundsvall men ha sin bas i Växjö. De två tyska helikoptrarna kommer också ha sin bas i Växjö. Helikoptrarna beräknas komma till Växjö under dagen.

- Med tanke på den extremt höga brandrisken uppskattar vi verkligen att MSB valt att prioritera att placera helikoptrarna här i Växjö, säger Philip Dankmeyer, skydd och beredskap.

Kontakt: Philip Dankmeyer,
Telefon: 010 223 73 23 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Läs vidare »

Skärpt eldningsförbud i hela Kronobergs län

Pressmeddelanden   •   Jul 25, 2018 17:01 CEST

Skärpt eldningsförbud i hela Kronobergs län

På grund av den extrema torka som råder i Kronobergs län införs nya riktlinjer gällande eldningsförbudet i hela länet från och med den 25 juli 2018.
Detta beslut gäller  samtliga kommuner i Kronobergs län och omfattar alla platser, inklusive egen tomt. Förbudet gäller tills ny information kommer.
Utökat beslut 25 juli 2018

Eldningsförbudet gäller från 25 juli 2018 och tills vidare

Eldningsförbudet från och med den 25 juli innebär:

 • I Kronobergs län är det förbjudet att elda på alla platser, inklusive egen tomt.
 • Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Detta gäller även iordningställda grillplatser, campingkök eller liknande som har öppen låga omfattas också av förbudet.
 • Förbudet omfattar även ett förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.

Respektera eldningsförbudet

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Läs mer på www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Philip Dankmeyer
Samhällsutvecklingsenheten - Skydd och beredskap 

Mejl: philip.dankmeyer@lansstyrelsen.se
Telefon: 076-127 18 25

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö

www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder