Media-no-image

Fortsatt stor satsning på natur och friluftsliv i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   2016-02-05 10:57 CET

– Den ökade satsningen som regeringen gör på naturvård är mycket glädjande och något som kommer att synas ute i naturen i vårt län, säger landshövding Magdalena Andersson.

Anslagen för skydd och skötsel av värdefull natur förstärks kraftigt för 2016. Det innebär att fler områden kan bevaras och göras tillgängliga för naturupplevelser.

– Med mer pengar kan vi både göra nödvändig skötsel i våra reservat och åtgärder som förbättrar för besökare i såväl de skyddade områdena som på våra leder. Vi anlitar olika företag för det mesta av arbetet vilket är positivt för sysselsättningen, inte minst på landsbygden, säger Magdalena Andersson.

Varje år tilldelas Länsstyrelsen medel från Naturvårdsverket för att sköta naturreservat, underhåll av leder, arbetet för hotade växt- och djurarter, drift av naturum och bidrag till kommunal naturvård. Förutom direkta åtgärder ska pengarna räcka till Länsstyrelsens personal för samordning och administration av arbetet.

Nytt friluftslivsuppdrag

Länsstyrelserna får i år särskilda medel för att stödja det regionala arbetet med friluftsliv.

– Riksdagen har antagit tio nationella mål för friluftslivet som handlar om allt från tätortsnära natur till folkhälsa. Länsstyrelsen har fått uppdraget att samordna och stödja kommunerna. Nu får vi äntligen resurser för detta arbete och kan ha kompetent personal för insatserna, berättar Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten.

Mer pengar till lokala naturvårdsprojekt

Anslaget till kommunala naturvårdsprojekt, LONA, blir också högre i år och kommer att uppgå till cirka 2,4 miljoner kronor.

– LONA är ett statligt stöd som har stor betydelse inte minst för de små kommunerna. Många av åtgärderna utförs av föreningar, skolor och andra lokala aktörer som behövs i det lokala naturvårdsarbetet, säger Björn Jonsson.

Medel till naturvård i Västerbotten 2016:

Skötsel av naturreservat och Natura 2000-områden – 14 900 000 kr

Gränsmarkering och iordningställande av reservat – 1 700 000 kr

Åtgärder för hotade arter – 1 424 000 kr

Drift av Naturum Hemavan och Ammarnäs – 2 000 000 kr

Bidrag kommunala naturvårdsprojekt, LONA – 2 370 000 kr

Skötsel av statliga ledsystemet – 4 060 000 kr

Rovdjursinventeringar – 4 308 000

Regional plan för grön infrastruktur – 860 000 kr

Regional samordning friluftsliv – 700 000 kr

Mer om satsningen

Naturvårdsverkets pressmeddelande

Friluftslivsmålen

För mer information kontakta

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
010-225 44 33

Emma Johansson
Kommunikatör
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

– Den ökade satsningen som regeringen gör på naturvård är mycket glädjande och något som kommer att synas ute i naturen i vårt län, säger landshövding Magdalena Andersson. Anslagen för skydd och skötsel av värdefull natur 2016 förstärks kraftigt av regeringen. Det innebär att många fler områden kan bevaras och göras tillgängliga för naturupplevelser.

Läs vidare »
Ztm07njvjrsdxunmqwoy

Laddstationer för elbilar till Västerbotten

Pressmeddelanden   •   2016-02-04 08:45 CET

Regeringens satsning på klimatinvesteringar, Klimatklivet, har beviljat 528 000 kronor till Umeå Energi och 560 000 kronor till Skellefteå Kraft för att bygga laddstationer för elfordon. Nu kan västerbottningarna byta ur fossildrivna bilar till eldrivna, vilket skulle ge en enorm klimatnytta.

Media-no-image

Nationell konferens om marina frågor i Umeå

Pressmeddelanden   •   2016-02-01 12:54 CET

Över 100 personer från hela landet samlas i Umeå för en nationell konferens om biologisk återställning och fysisk restaurering i marin miljö.

– Vi behöver vi bli bättre på att restaurera och åtgärda skador i kust- och havsmiljön. Kunskapen behöver höjas om vilka metoder och åtgärder som ger bäst effekt, säger Ingemar Andersson, marinbiolog, Havs- och vattenmyndigheten.

Det är andra året i rad som en nationell konferens om restaureringsåtgärder i kust och hav anordnas. Förra året hölls konferensen i Göteborg. Intresset för årets konferens är stort, över 100 personer är anmälda. Myndigheter, forskare, intresseföreningar med flera möts nu för att hitta lösningar på flera angelägna problem.

– Havsmiljön mår inte bra. Det handlar om höga halter av miljögifter, ett hårt exploateringstryck, övergödning och att de marina näringsvävarna är i obalans, berättar Johnny Berglund, marinbiolog och arrangör, Länsstyrelsen Västerbotten.

Arrangemanget sker i samverkan mellan Länsstyrelserna i Västerbotten, Västra Götaland och Blekinge, Sveriges Lantbruksuniversitet, Havsmiljöinstitutet och Havs- och vattenmyndigheten.

Tid: 2 - 3 februari,

Plats: Sliperiet, konstnärligt campus, Umeå

Program

Media hälsas välkomna att delta under dagen.

Ur programmet

2 februari

10.30 Landshövding Magdalena Andersson inleder konferensen

13.00 Ekologisk kompensation, hur tillämpas det idag, Anders Enetjärn, Enetjärn Natur AB

15.15 Trofisk reglering av kustfiskpopulationer, Pär Byström, Umeå universitet


3 februari

8.30 Odling av sjöpungar för upptag av näringsämnen, Fredrik Norén, Marin Biogas AB

9. 00 Fiberbankar i Östersjön – inventering, riskanalys och åtgärder, Lovisa Zillén, SGU

9.30 Sura sulfatjordar – ett norrlandsproblem som kräver åtgärder, Jan Åberg, Länsstyrelsen Västerbotten


För mer information kontakta

Johnny Berglund
Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Västerbotten
johnny.berglund@lansstyrelsen.se
010-225 44 17

Ingemar Andersson
Havs- och vattenmyndigheten
ingemar.andersson@havochvatten.se
010-698 62 46

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Det är andra året i rad som en nationell konferens om restaureringsåtgärder i kust och hav anordnas. Arrangemanget sker i samverkan mellan Länsstyrelserna i Västerbotten, Västra Götaland och Blekinge, Sveriges Lantbruksuniversitet, Havsmiljöinstitutet och Havs- och vattenmyndigheten.

Läs vidare »
Fwxvo9pblqpjjmmgh8ac

Föreningen Trästad Sverige bildad

Pressmeddelanden   •   2016-01-29 12:26 CET

2004 antog en helt enig riksdag Den nationella träbyggnadsstrategin. I samband med detta formades också nätverket Trästad bestående av ett antal kommuner med intresse för ett utvecklat träbyggande. Den 28 januari 2016 togs ett nytt steg i Trästads historia då föreningen Trästad Sverige bildades på ett konstituerande årsmöte på Grand Hôtel i Stockholm.

Cajcilhkbprcb08iqw0x

Byggnadsminnesförklaring av bönhusmiljön i Missenträsk

Pressmeddelanden   •   2016-01-28 09:14 CET

Länsstyrelsen fattade den 15 januari 2016 beslut om att byggnadsminnesförklara bönhusmiljön i Missenträsk, Skellefteå kommun.

Media-no-image

Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag

Pressmeddelanden   •   2016-01-26 10:48 CET

– Vi saknar fortfarande alltför många primärproducenter av livsmedel i länsstyrelsernas register. Det vill vi ändra på med vår nya e-tjänst Primör där man kan registrera sig snabbt och enkelt, säger Madeleine Beckman, enhetschef i Hallands län och samordnare för länsstyrelsernas nationella nätverk för kontrollen i livsmedelskedjan.

Ökar spårbarhet och livsmedelssäkerhet

Registreringen är viktig för att öka spårbarheten på livsmedel.

– Detta stärker den svenska livsmedelssäkerheten och ökar tryggheten för både livsmedelsföretagare och konsumenter, säger Madeleine Beckman.

Gemensamma EU-regler

Reglerna för att registrera primärproduktion av livsmedel är gemensamma för hela EU. Reglerna omfattar till exempel:

 • Odling av spannmål, potatis, frukt, bär och grönsaker;
 • Uppfödning av nötkreatur, gris och fjäderfä;
 • Ägg- och mjölkproduktion;
 • Jakt, hägnat vilt, fiskodling, honungsproduktion och;
 • Plockning av vilda bär och svampar.

– Den som bara producerar livsmedel för eget bruk behöver dock inte göra någon anmälan. Registreringen är viktig. Den som inte är registrerad får inte sälja sina livsmedel. De flesta lantbrukare har anmält sin primärproduktion av foder till Jordbruksverket men många har missat att man också måste anmäla sig som livsmedelsproducent till Länsstyrelsen, säger Madeleine Beckman.

För mer information, kontakta oss

Robert Johansson
Landsbygdsenheten
robert.johansson@lansstyrelsen.se
010-2254256

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen öppnade 1 januari en ny e-tjänst för lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare och andra som producerar livsmedel i primärproduktionsledet. Syftet är att förenkla registreringsprocessen för företagarna.

Läs vidare »
Cl2dyjngfhdyjsiv29jw

Klart med fyra nya naturreservat

Pressmeddelanden   •   2016-01-13 14:45 CET

Länsstyrelsen Västerbotten har beslutat om fyra nya naturreservat, två av dem ligger i Umeå kommun och två i Bjurholms kommun.

Media-no-image

35 miljoner till lanthandlare i glesbygd

Pressmeddelanden   •   2015-12-22 13:53 CET

Regeringen har fattat beslut om 35 miljoner kronor per år under perioden 2016–2019 för stöd till kommersiell service i de glesbygdsområden som är särskilt sårbara och utsatta. Lars Lustig, länsråd vid Länsstyrelsen i Västerbotten, har varit expert i utredningen i "Stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden", den utredning som ligger till grund för beslutet.

Regeringen beslutade i januari 2014 att tillsätta en utredning om "Stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden". Lars Lustig, länsråd vid Länsstyrelsen Västerbotten, utsågs till expert i utredningen. Utredningen föreslog bland annat ett riktat stöd till dagligvarubutikerna. Något som nu blir verklighet.

– Jag är mycket glad att regeringen nu gör verklighet av vårt utredningsförslag. Den betydelse lanthandeln har går knappast att överskatta. Utan butiken dör bygden, brukar jag hävda, säger Lars Lustig.

Dagligvarubutikerna är särskilt viktiga i ett servicesammanhang eftersom de ofta tillhandahåller en rad andra tjänster. Tillväxtverket ska fördela 35 miljoner kronor årligen till de aktörer på länsnivå som ansvarar för insatser inom området stöd till kommersiell service. Medlen ska användas för att stödja dagligvarubutiker i områden som bedöms som särskilt sårbara och utsatta.

– Tillgång till service är en av förutsättningarna för tillväxt och utveckling i gles- och landsbygdsområden. Går det inte att handla mat eller tanka bilen inom rimliga avstånd är det svårt för en bygd att vara attraktiv för kvinnor, män, företag och besökare, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Beslutet baseras på förslagen i Utredningen Service i glesbygd (SOU 2015:35).

För mer information kontakta:

Lars Lustig
Länsråd
Länsstyrelsen Västerbotten
lars.lustig@lansstyrelsen.se  

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Regeringen har fattat beslut om 35 miljoner kronor per år under perioden 2016–2019 för stöd till kommersiell service i de glesbygdsområden som är särskilt sårbara och utsatta. Lars Lustig, länsråd vid Länsstyrelsen i Västerbotten, har varit expert i utredningen i "Stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden", den utredning som ligger till grund för beslutet.

Läs vidare »
Xp4xyjf8h5nxeon040ds

Tre nya naturreservat i länet

Pressmeddelanden   •   2015-12-08 15:10 CET

Nu finns tre nya naturreservat i Västerbotten. Ett i Vindelns kommun och två i Nordmalings kommun.

Media-no-image

Unikt samarbete när kulturarbetare och uppdragsgivare ska hitta varandra

Pressmeddelanden   •   2015-12-01 11:26 CET

För första gången går Arbetsförmedlingen Kultur Media Nord och Länsstyrelsen Västerbottens län samman och arrangerar en portfoliovisning med professionella bildkonstnärer, formgivare/keramiker och textila konstnärer. Målgruppen är potentiella uppdragsgivare som fastighetsbolag, arkitekter och kommuner för att nämna några.

Förhoppningen är att konstnärer och uppdragsgivare ska hitta varandra och mötas i nya spännande sammanhang.

– Från Länsstyrelsens sida vill vi stödja sysselsättningen och kulturen i länet och ser detta som en möjlighet att öppna en mötesplats för kulturarbetare och potentiella uppdragsgivare, säger landshövding Magdalena Andersson.

Intresset för att delta är stort från såväl uppdragsgivare som konstutövare. Bland uppdragsgivarna återfinns bland andra Statens konstråd, Bostaden, Region Västerbotten och Sweco Architects. De kulturarbetare som deltar representerar olika konstinriktningar inomhus och utomhus. Där finns en stor mångfald tekniker som textil, ljus, emalj, fotografi och glas.

– Det stora intresset visar att det finns ett stort behov av att skapa mötesplatser för att näringslivet och konstnärerna ska hitta varandra. Därför tar vi initiativ till en konkret insats som denna portfoliovisning. Vi är också glada för samarbetet med länsstyrelsen, säger Anita Eriksson, chef Arbetsförmedlingen Kultur Media Nord.

Portfoliovisningen innebär att varje konstnär får möjlighet att göra en kortare presentation om sig och sina verk för de potentiella uppdragsgivarna.

– Att få vara med vid ett sådant här tillfälle betyder mycket för mig som konstnär. Jag får visa upp mig och ett tillfälle att nå många tänkbara uppdragsgivare vid ett och samma tillfälle. Och att det sker i den här omgivningen ger ytterligare en dimension, säger Maria Sundström, bildkonstnär från Hörnefors och en av de deltagande konstnärerna.

Media är välkomna att träffa samtliga medverkande under minglet!

Dag: torsdag 3 december
Tid:
16-17.30
Plats:
Länsstyrelsen Västerbottens län, Storgatan 71 B, Umeå

För kommentarer och mer information: 

Magdalena Andersson
landshövding
010-225 43 00

Anita Eriksson
Arbetsförmedlingen Kultur Media Nord
010-486 05 29

Presskontakt:
Jörgen Boman
kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 42 37

Lotta Edman Ragnarsson
pressansvarig
Arbetsförmedlingen Kultur Media
010-488 54 21

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

För första gången går Arbetsförmedlingen Kultur Media Nord och Länsstyrelsen Västerbottens län samman och arrangerar en portfoliovisning med professionella bildkonstnärer, formgivare/keramiker och textila konstnärer. Målgruppen är potentiella uppdragsgivare som fastighetsbolag, arkitekter och kommuner för att nämna några.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef och presskontakt
 • evjourcgkzrgen.boman@lmganssirtyedxfzzrevplejhqwvflssbfqxten.ssze
 • 070-669 00 10

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • robert.klingbert@lansstyrelsen.se

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • emma.e.johansson@lansstyrelsen.se
 • 072-223 15 04

 • Presskontakt
 • Webbansvarig kommunikatör
 • jonas.mattebo@lansstyrelsen.se
 • +46 73 844 73 74

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Vår vision: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Adress

 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Storgatan 71b
 • 901 86 Umeå
 • Vår hemsida