Media-no-image

Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 07:30 CEST

Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar, vilket bland annat beror på språkliga barriärer. Enligt enkäten META 2013 har dock framsteg gjorts inom hälsokommunikation till nyanlända. Trenden är positiv sett till det övergripande hälsoperspektivet, men det finns behov av ytterligare insatser för att stärka den nyanländes etablering i det svenska samhället.

För andra året i rad har Länsstyrelsen riktat en enkät, META 2013, till landets samtliga kommuner för att undersöka hur mottagandet och etableringen av nyanlända fungerar.  

Framsteg har gjorts inom hälsokommunikation jämfört med år 2012. Över hälften av de svarande kommunerna erbjuder hälsoinformation på modersmål. 45 kommuner har särskilda hälsokommunikatörer. I hälften av kommunerna diskuteras också begreppet migrationshälsa inom den samhällsorientering som erbjuds nyanlända.  

Ett begränsat antal nyanlända har nedsatt prestationsförmåga, till exempel på grund av sjukdom, vilket innebär att de inte kan delta i etableringsinsatser på heltid. Allt fler kommuner samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget kring dessa personer. Det kan till exempel ske i trepartssamtal och gemensam planering.  

Ur ett hälsoperspektiv, finns behov av ytterligare insatser. Över hälften av kommunerna har dåliga erfarenheter av samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin när det gäller mottagandet av ensamkommande barn. Det krävs också förbättringar inom rehabilitering av nyanlända, sjukvård och socialt stöd.  

Det råder fortfarande otydligheter om olika aktörers ansvar i mottagandet av nyanlända. Landstinget ingår endast i en tredjedel av de lokala överenskommelserna, som finns mellan Arbetsförmedlingen och respektive kommun. Det är inte heller alla kommuner som har en lokal överenskommelse över huvud taget (cirka 40 procent saknar).  

Enkäten omfattar flera områden i mottagandet av nyanlända, nämligen förutom hälsa även bosättning, utbildning, fritid samt lokal och regional samverkan.

Kontakt

För frågor och mer information om META 2013 kontakta:

Hedyah Faghir, Länsstyrelsen i Västerbottens län
telefon 010-225 43 15
e-post: hedyah.faghir@lansstyrelsen.se

Linda Jönsson, Länsstyrelsen Skåne
telefon: 010-224 14 19
e-post linda.s.jonsson@lansstyrelsen.se

Oskar Johansson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
telefon 010-2244539
e-post oskar.johansson@lansstyrelsen.se

Lucie Riad, Länsstyrelsen i Södermanlands län
telefon 010 – 223 42 11
e-post: lucie.riad@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar, vilket bland annat beror på språkliga barriärer. Enligt enkäten META 2013 har dock framsteg gjorts inom hälsokommunikation till nyanlända. Trenden är positiv sett till det övergripande hälsoperspektivet, men det finns behov av ytterligare insatser för att stärka den nyanländes etablering i det svenska samhället.

Läs vidare »
Nvkxe7z5lyseijz3obpg

Prestigefyllt miljöpris till Malin Karlsson

Pressmeddelanden   •   2014-04-07 14:52 CEST

Malin Karlsson, biolog på naturvårdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten, har utsetts till årets våtmarksstipendiat för sitt arbete med restaurering av våtmarker i länet.

Media-no-image

Landshövding Magdalena Andersson utsedd att ingå i utredningsgruppen Tillväxt från norr

Pressmeddelanden   •   2014-04-04 11:14 CEST

Finland, Norge och Sverige tillsätter en utredningsgrupp för att kartlägga möjligheterna att öka samarbetet i de nordliga områdena. Västerbottens landshövding Magdalena Andersson har av regeringen utsetts till Sveriges representant i gruppen.

– Ett hedrande, inspirerande och angeläget uppdrag. Vår uppgift blir att ta fram ett begränsat antal konkreta förslag som ska bidra till utveckling i de nordliga delarna av Sverige, Norge och Finland och som kan inrymmas i respektive lands befintliga ekonomiska ramar, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten.

Medlemmar i gruppen är, förutom Magdalena Andersson, Centralhandelskammarens verkställande direktör Risto E.J. Penttilä från Finland, samt rektorn för Tromsö universitet Anne Husebekk från Norge.

Öka den hållbara tillväxten i norr

Utredningsgruppen har till uppgift att undersöka nya samarbetsområden i de nordliga regionerna med mervärde för de tre länderna. Det primära syftet är att söka möjligheter att öka den hållbara ekonomiska tillväxten i norr och samarbetet kan inbegripa såväl aktörer inom den offentliga sektorn som från näringslivet.

Utredningsgruppen är tillfällig och arbetet förväntas bli färdigt under senare hälften av 2014. Den rapport som utredningsgruppen sammanställer ger uttryck för experternas synpunkter och binder inte Finlands, Sveriges och Norges regeringar.

För mer information kontakta:

Magdalena Andersson
Landshövding Västerbottens län
070-645 90 90
magdalena.andersson@lansstyrelsen.se

Gustaf Lind
Utrikesdepartementet
070-623 61 61

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 42 01
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Finland, Norge och Sverige tillsätter en utredningsgrupp för att kartlägga möjligheterna att öka samarbetet i de nordliga områdena. Västerbottens landshövding Magdalena Andersson har av regeringen utsetts till Sveriges representant i gruppen.

Läs vidare »
Media-no-image

Länsstyrelsen gör en översyn av utvidgat strandskydd i Nordmalings kommun

Pressmeddelanden   •   2014-04-02 11:32 CEST

Länsstyrelsen Västerbotten genomför för närvarande, liksom övriga länsstyrelser i landet, en översyn av beslut gällande utvidgat strandskydd i länet. Arbetet görs på uppdrag av regeringen. Hittills har Robertsfors varit föremål för översyn. Nu står Nordmaling i fokus.

Det är enbart havsstränderna i länets fyra kustkommuner som berörs av översynen. Nu föreligger förslag till nya beslut för områden i Nordmalings kommun, som bör få ett utvidgat strandskydd. Detta för att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Förslaget finns tillgängligt på Länsstyrelsens webbplats.

Yttranden skickas digitalt senast den 39 juni 2014, till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller per brev till Länsstyrelsen Västerbotten 901 86 Umeå.

För mer information kontakta:

Marita Alatalo
Samhällsplanerare
010-225 45 11
marita.alatalo@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-2254237
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen Västerbotten genomför för närvarande, liksom övriga länsstyrelser i landet, en översyn av beslut gällande utvidgat strandskydd i länet. Arbetet görs på uppdrag av regeringen. Hittills har Robertsfors varit föremål för översyn. Nu står Nordmaling i fokus.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan till pressfrukost: 50 skäl att fascineras av Västerbotten – ny bok presenteras på torsdag

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 15:31 CEST

Landshövding Magdalena Andersson inbjuder till pressfrukost med anledning av att boken 50 skäl att fascineras av Västerbotten presenteras på torsdag den 3 april. Ola Nordebo, författare till boken, medverkar vid pressträffen på residenset.

Hur beskriver man ett län? Går det att sammanfatta och med hjälp av text skapa förståelse för vad som präglat de människor, folkrörelser, företag och föreningar som tillsammans format den kultur och de särdrag som kännetecknar Västerbotten?

Journalisten Ola Nordebro tog sig an uppgiften när han under 2012 satte igång den omfattande process som resulterade i artikelserien 50 skäl att älska Västerbotten. Krönikorna, som publicerades som en serie i Västerbottens Kuriren, fick ett omedelbart genomslag bland läsarna. Magdalena Andersson, vid den här tiden nytillträdd landshövding i Västerbotten, fastnade direkt för texterna. Tillsammans utgjorde de 50 krönikorna en träffsäker skildring av vad som kännetecknar Västerbotten.

Som ett inslag i Kulturhuvudstadsåret 2014 ges nu krönikorna ut i bokform. Boken lyfter fram länets styrkor utan att vika undan för det som är svårt, motsägelsefullt och obekvämt.

Media hälsas välkomna!

Dag: torsdag den 3 april
Tid: 7.30
Plats: Länsresidenset, Umeå

För mer information kontakta:

Jörgen Boman Kommunikationschef
010-225 42 37
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Landshövding Magdalena Andersson inbjuder till pressfrukost med anledning av att boken 50 skäl att fascineras av Västerbotten presenteras på torsdag den 3 april. Ola Nordebo, författare till boken, medverkar vid pressträffen på residenset. Dag: torsdag den 3 april Tid: 7.30 Plats: Länsresidenset, Umeå

Läs vidare »
Media-no-image

Ungas utsatthet på nätet

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 07:30 CEST

Unga människors utsatthet på nätet står i fokus när Länsstyrelsen anordnar en utbildningsdag som bland annat belyser ämnet utifrån frågor om grooming och sex mot ersättning.

Det fjärde delmålet i den nationella jämställdhetspolitiken rör mäns våld mot kvinnor. Målet siktar mot att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det handlar dock också om att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Nu vill Länsstyrelsen Västerbotten sätta fokus på ungas utsatthet på nätet och gör det via en halvdagsutbildning på tema grooming och sex mot ersättning. Målgruppen för utbildningen är socialtjänst, rättsväsende, kvinno- och tjejjourer, skola, elevhälsa, polis, personal inom hälso- och sjukvården samt andra berörda aktörer i Västerbotten.

Föreläsare under dagen är Lennart Nylund från Ungdomstyrelsen och åklagare Ulrika Rogland. Lennart Nylund arbetar som projektledare inom Ungdomsstyrelsens uppdrag om Näthat och föreläser utifrån Ungdomsstyrelsen arbete med ”Unga, sex och internet”. 

Ulrika Rogland delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter från fall såsom det kring Alexandramannen och nu aktuella Malmöfallet. Rogland har även skrivit boken ”Jag kände mig speciell” tillsammans med Sven Å Christianson.

På eftermiddagen samma dag kommer Länsstyrelsen att ha en uppföljande workshop med det barnnätverk som vi startade i höstas. Målet med barnnätverket är att skapa dialog mellan olika verksamheter som möter våldsutsatta barn och/eller barn som lever i familjer där det förekommer våld. Nätverket träffas en gång per termin för kunskapspåfyllnad, erfarenhetsutbyte och samverkan.

Plats och Tid:

Länsstyrelsen Västerbotten, Storgatan 71B Umeå, lokal Sessionssalen.

Onsdagen den 2:a april 2014, klockan 10.00–12.00.

Obs!: Föreläsningen är fullbokad.

Media är välkomna att delta under dagen.

För mer information

För frågor eller funderingar kring utbildningen är ni varmt välkomna att kontakta:

Maria Stefansson, Utvecklingsledare Våld i nära relation
E-post: maria.stefansson@lansstyrelsen.se
Tel: 010-225 43 31


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Unga människors utsatthet på nätet står i fokus när Länsstyrelsen anordnar en utbildningsdag som bland annat belyser ämnet utifrån frågor om grooming och sex mot ersättning. Plats och Tid: Länsstyrelsen Västerbotten, Storgatan 71B Umeå, lokal Sessionssalen. Onsdagen den 2:a april 2014, klockan 10.00–12.00. Obs: Föreläsningen är fullbokad. Media är välkomna att delta under dagen.

Läs vidare »
Media-no-image

DNA-analys ger svar om varg i länet

Pressmeddelanden   •   2014-03-28 15:00 CET

Länsstyrelsen har under februari och mars månad följt upp ett antal rapporter om varg och flera av dem har också kvalitetssäkrats som varg.

– I dagsläget kan vi medsäkerhet säga att det förekommit fyra olika vargar i Västerbottens län under 2014, om man räknar med vargparet i Junselereviret, säger Linda Backlund, rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen. Det är betydligt färre än vissa rykten som jag har hört, fortsätter hon.

Under spårningarna har i vissa fall spillning hittats och prover från dessa har samlats in och skickats för DNA-analys. En sådan analys kan i första hand visa vilken art som lämnat spillningen men ibland kan även ursprung, individ och kön bestämmas.

Provsvar för spillningsproverna som insamlats har nu visat att det var samma varg som spårades i trakterna kring Överklinten, Norsjö och Jörn. Det är en varghane som föddes i Nora-reviret i Örebro. I januari 2013 identifierades han med hjälp av spillningsprover i närområdet till hans födelserevir men inte vid något annat tillfälle förrän nu. Det mesta tyder på att vargen vandrat vidare norrut.

Den varg som vistades i området nordväst om Lycksele under två veckors tid i februari var en hane från ett norskt revir i Hedmark, Litjenna-reviret.

– Vi har också följt upp två rapporter om varg strax väster om Lycksele under mars månad. Först inkom en rapport om tre vargar i Åttonträsk men det visade sig vara två rävar som gått där samt mest troligt en hund.

Den andra rapporten rörde ett ensamt djur i Bäverträsk och där gick det inte att helt avfärda varg.

– Spårstämplar och steglängd visade att det kunde vara varg men tillsammans med beteendet som djuret uppvisade bedömdes det mest troligt vara en stor hund berättar Linda Backlund. En varg visar oftast ett mycket målmedvetet rörelsemönster medan en hund ger ett mer ”flamsigt” intryck då den rör sig mer fram och tillbaka och nosar på än det ena och än det andra.

Mer information

Mer information om rovdjur och rovdjursinventering finns på Länsstyrelsens webbplats.

Linda Backlund, rovdjursförvaltare
linda.backlund@lansstyrelsen.se
tel. 010-225 44 16

Michael Schneider, rovdjursansvarig
michael.schneider@lansstyrelsen.se
tel. 010-225 44 50

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen har under februari och mars månad följt upp ett antal rapporter om varg och flera av dem har också kvalitetssäkrats som varg. – I dagsläget kan vi med säkerhet säga att det förekommit fyra olika vargar i Västerbottens län under 2014, om man räknar med vargparet i Junselereviret, säger Linda Backlund på Länsstyrelsen. Det är betydligt färre än vissa rykten som jag har hört.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny webbsida gör livet enklare för fritidsfiskare

Pressmeddelanden   •   2014-03-21 08:40 CET

Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Jordbruksverket, och länsstyrelserna lanserar idag webbsidan ”Svenska Fiskeregler.se” på Sportfiskemässan i Stockholm. 

– Nu blir det lättare att hitta och förstå vilka fiskeregler som gäller för fritidsfisket i Sveriges fem stora sjöar och utmed kusten. Förhoppningsvis leder ökad kunskap om reglerna och varför de finns också till att vi kan skydda fiskbestånden bättre, säger Stig Thörnqvist, utredare på HaV.

Den nya webbsidan är gemensam för landets alla länsstyrelser. Via kartor kan besökaren zooma sig in och ut på kusterna samt i sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland. Målet är att på ett enkelt sätt förklara vilka fiskeregler som gäller i dessa vattenområden, exempelvis minimimått, fredningstider, vilka redskap som får användas och gränserna för fredningsområden.

– Vi såg ett behov av att förbättra informationen till fritidsfiskarna. Detta har resulterat i en webbplats där du utifrån kartfunktioner kan läsa om vilka regler som gäller för fritidsfisket i de fem största insjöarna och längs hela den svenska kusten, säger Adam Johansson, fiskerikonsulent på Länsstyrelsen i Jönköping som ansvarar för drift och support av webbsidan.

I kartfunktionen finns närmare 500 digitaliserade ytor med gällande fiskeregler. På sidan kan du även hitta information om varför reglerna införts, vilket ska bidra till en ökad förståelse för regelverkets syfte och till att fler följer reglerna. Eftersom Sverige är ett stort land med många fiskarter som lever i vitt skilda miljöer och behöver olika form av skydd varierar fiskebestämmelserna.

Undersökningar som Statistiska Centralbyrån, SCB, gjort visar att över en miljon svenskar fritidsfiskar varje år. Enligt en rapport från Fiskeriverket 2009 fiskar sju av tio barn och ungdomar i åldern 10 – 15 år. Sedan lång tid tillbaka har det i Sverige funnits rättigheter för allmänheten att fritidsfiska utan något särskilt tillstånd utmed kusterna och i de stora sjöarna.

– Även om det inte krävs tillstånd att fiska i havet och de fem stora sjöarna så har alla som fiskar skyldighet att först ta reda på vilka regler som gäller. Men reglerna är ofta lokalt anpassade och de ändras efterhand vilket ställer höga krav på fritidsfiskare att hålla sig uppdaterade. Vi hoppas att webbsidan kan bli till stor hjälp, säger Håkan Carlstrand, utredare på HaV.

– Lanseringen av webbsidan ligger helt i linje med Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens nationella strategi ”Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020” säger Daniel Melin, fritidsfiskestrateg på Jordbruksverket.

Det stora intresset innebär att fritidsfisket behöver regleras för att skapa goda fiskbestånd och ett bra fiske nu och i framtiden. Ungefär hälften av fritidsfiskets fångster görs i havet och hälften i landets sjöar och vattendrag. Det är också inom dessa områden som Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att besluta om bestämmelser för fisket.

Länsstyrelserna har som regional myndighet stor kunskap om natur-, vatten- och fiskevård, fiskbestånden och fritidsfisket. - Svenskafiskeregler.se är också ett sätt för oss på länsstyrelserna att integrera fiskebestämmelserna med annat natur- och fiskevårdsarbete säger Anton Halldén, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen Jönköping.

HaV, Jordbruksverket och länsstyrelserna lanserar i dag webbsidan ”Svenska fiskeregler.se” på Sportfiskemässan där bland andra näringsminister Annie Lööf blir en av de första att testa den. Under dagen blir den tillgänglig för allmänheten på www.svenskafiskeregler.se" Här kan du läsa mer om Sportfiskemässan

För mer information

Ulf Carlsson, Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Västerbotten
telefon 010-2254422
e-post ulf.carlsson@lansstyrelsen.se

Stig Thörnqvist, utredare, enheten för fiskereglering,
Havs- och vattenmyndigheten
telefon 010-698 62 65, mobil 070-625 75 67,
e-post stig.thornqvist@havochvatten.se

Håkan Carlstrand, utredare, enheten för fiskereglering,
Havs- och vattenmyndigheten
telefon 010-698 62 40, mobil 073-059 90 90,
e-post: hakan.carlstrand@havochvatten.se

Adam Johansson, fiskerikonsulent, Länsstyrelsen i Jönköping,
telefon 010-223 63 54,
e-post adam.johansson@lansstyrelsen.se.

Anton Halldén, länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen i Jönköpings län,
telefon 010-223 63 53,
e-post anton.hallden@lansstyrelsen.se

Daniel Melin, fritidsfiskestrateg, Jordbruksverket,
Havs- och vattenmyndigheten
telefon 036-15 59 14,
e-post daniel.melin@jordbruksverket.seLänsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Jordbruksverket, och länsstyrelserna lanserar idag webbsidan ”Svenska Fiskeregler.se” på Sportfiskemässan i Stockholm.

Läs vidare »
Media-no-image

Framtid Västerbotten – ny arena för samspel

Pressmeddelanden   •   2014-03-12 10:29 CET

Nu lanserar Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten, en ny arena för diskussion om länets viktiga framtidsfrågor: Framtid Västerbotten. Den första i en rad av arrangemang äger rum den 24 april, då under rubriken ”Mediabilden av norra Sverige”.

Landshövding Magdalena Andersson har initierat en serie arrangemang under paraplyet Framtid
Västerbotten.

Mediabilden av norra Sverige står i fokus under det första arrangemanget. Påverkar mediabilden av norra Sverige våra chanser till kompetensförsörjning och tillväxt? Hur stämmer mediabilden överens med den faktiska verkligheten? Det är två av utgångspunkterna för det samspel som kommer att äga rum på residenset i april.

Inbjudna till Framtid Västerbottens första arrangemang är företrädare för de som skapar bilden (media), de som på olika sätt använder och utnyttjar bilden (företag med flera), samt de som jobbar med och mot den rådande mediabilden (företrädare för olika myndigheter, kommuner, landsting och företag som behöver rekrytera nya medarbetare).

Det första dialogtillfället inom ramen för Framtid Västerbotten har föregåtts av ett förberedande möte, där en grupp sakkunniga närmare analyserat och bearbetat de frågeställningar som ligger till grund för samspelet den 24 april. I gruppen ingår bland annat representanter för nationella och regionala redaktioner.

Vad är Framtid Västerbotten?

Framtid Västerbotten är en mötesplats för samtal och diskussion och ingår i Länsstyrelsens roll som arenabyggare, katalysator och expertmyndighet. Framtid Västerbotten ska verka för samspel mellan olika aktörer inom områden som är av vikt för länets framtid.

En viktig del av Framtid Västerbotten är det förarbete som en grupp sakkunniga genomför i god tid innan respektive samspel på residenset. Gruppen består av består av olika experter, sakkunniga, och nyckelpersoner för den specifika frågeställningen.

Samspelet ska bidra till att utkristallisera konkreta strategier inom olika områden. Målet är attFramtid Västerbotten ska bidra till att hitta lösningar på de utmaningar som länet står inför.

För mer information kontakta:
Magdalena Andersson
Landshövding Västerbottens län
070-645 90 90
magdalena.andersson@lansstyrelsen.se

Mats-Rune Bergström
Avdelningsdirektör
Länsstyrelsen Västerbotten
070-621 73 52
mats-rune.bergstrom@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 01
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Landshövdingen i Västerbotten, Magdalena Andersson lanserar en ny arena för diskussion om länets viktiga framtidsfrågor: Framtid Västerbotten.

Läs vidare »
Media-no-image

Sagostund i Lycksele på Internationella kvinnodagen

Pressmeddelanden   •   2014-03-06 13:49 CET

För att uppmärksamma att Internationella kvinnodagen den 8 mars är en viktig dag för såväl stora som små, anordnar Länsdelegationen i jämställdhet och Länsstyrelsen, tillsammans med Lycksele bibliotek, en sagostund där påhittiga, modiga och inspirerande tjejer är i fokus.

Initiativet till sagostunden kommer från Länsdelegationen i jämställdhet. Delegationen, som nu leds av landshövding Magdalena Andersson, har funnits sedan 1997 och är ett strategiskt forum som ska vara drivande i det regionala jämställdhetsarbetet och flytta fram positionerna i länet gällande jämställdhet. Delegaterna har en bred förankring i länet och representerar myndigheter, kommuner, privat sektor och näringsliv.  

– Barnböcker med figurer som inte stämmer med de vanliga idéerna om hur flickor och pojkar ska vara är bra och viktiga verktyg för att jobba med jämställdshetsperspektiv med barn. Både flickor och pojkar behöver förebilder som på sitt sätt förmedlar att allt är möjligt oavsett vem du är, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten.  

– Lycksele bibliotek är glada över att få samarbeta med Länsdelegationen i jämställdhet och Länsstyrelsen Västerbotten. Vi tror på det som kan komma ur att vi sammanför våra olika kompetenser och kunskaper. Det känns både roligt och viktigt att få ha sagostund på det utvalda temat och att få visa och slå ett slag för den barnlitteratur som finns på området, säger Anna-Lena Rönnholm från Lycksele bibliotek.  

Lördagen den 8 mars kommer Lycksele bibliotek ha öppet mellan 10.00 och 13.00. Sagoläsningen börjar 11.00 och barn och vuxna bjuds på fika. Biblioteket kommer också att ställa ut böcker som bryter och ifrågasätter begränsande föreställningar om flickor och pojkar.  

För mer information kontakta:

Evelina Skog
Jämställdhetshandläggare
010-225 43 27
evelina.skog@lansstyrelsen.se  

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 37
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

För att uppmärksamma att Internationella kvinnodagen den 8 mars är en viktig dag för såväl stora som små, anordnar Länsdelegationen i jämställdhet och Länsstyrelsen, tillsammans med Lycksele bibliotek, en sagostund där påhittiga, modiga och inspirerande tjejer är i fokus.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef och presskontakt
 • jorgen.boman@lansstyrelsen.se
 • 070-669 00 10

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • jlrobert.kliqbyoezfthxcuowubrnngpqdorucupffpbehtrttg@lanjussxwtyrelsggtaen.sire

 • Presskontakt
 • Webbansvarig kommunikatör
 • joprnajhkqous.mattxeebnueenhhfo@lacuzunsstwbsbyrelthjdebqibisen.podfytse
 • +46 73 844 73 74

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Vår vision: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Adress

 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Storgatan 71b
 • 901 86 Umeå
 • Vår hemsida