Media-no-image

Länsstyrelsen kritisk till sänkning av hastigheten på väg E4

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2016 13:10 CEST

Trafikverket vill sänka den högst tillåtna hastigheten från 90 kilometer i timmen till 80 kilometer i timmen på 20 vägavsnitt runt om i Västerbotten. 160 kilometer väg omfattas av förslaget, en tredjedel av sträckan, 6 mil, finns på länets pulsåder E4 mellan Umeå och Skellefteå. Länsstyrelsen är kritisk till förslaget i sitt yttrande till Trafikverket.

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att: 

” I ett län av Västerbottens storlek innebär de föreslagna hastighetsgränserna en successiv regionförminskning där medborgare och näringsliv drabbas av högre restidskostnader”.

Länsstyrelsen betonar att såväl kommunerna som bostads- och arbetsmarknaden påverkas negativt: 

”Hastighetssänkningen på en nästan 6 mil lång sträcka på E4 mellan Umeå och Skellefteå kommer att innebär att dessa kommuner kommer längre ifrån varandra, något som ur ett tillgänglighetsperspektiv inte är godtagbart. Effekten blir en strypning av länets viktigaste pulsåder. Förändringen kommer att påverka bostads- och arbetsmarknaden negativt. Utflyttningsrisken blir störst för orter som Robertsfors, Ånäset och Lövånger eftersom en stor del av alla som bor där pendlar längs E4 till Skellefteå eller Umeå”.

– Det är uppenbart att Trafikverkets arbete med att nå nollvisionen i trafiken inte har inriktats på att förbättra vägstandarden, utan endast handlar om sänkta hastigheter. Det blir en effektiv minskning av möjligheten till arbetspendling och är inte acceptabelt, säger landshövding Magdalena Andersson.

I stället för att sänka hastigheterna måste trafiksäkerheten höjas på det utpekade vägnätet genom riktade investeringar Det bästa sättet att undvika kollisioner är genom mötesseparering, om det byggs på dessa sträckor kan i stället hastigheten höjas till 110 km/h och restiderna sänkas.

Länsstyrelsens yttrande till Trafikverket

För mer information kontakta:

Magdalena Andersson
Landshövding Västerbottens län
070-645 90 90
magdalena.andersson@lansstyrelsen.se

Mikael Bergström
Handläggare för Ledningsstöd
010-225 44 75
mikael.bergström@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 37
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Trafikverket vill sänka den högst tillåtna hastigheten från 90 kilometer i timmen till 80 kilometer i timmen på 20 vägavsnitt runt om i Västerbotten. 160 kilometer väg omfattas av förslaget, en tredjedel av sträckan, 6 mil, finns på länets pulsåder E4 mellan Umeå och Skellefteå. Länsstyrelsen är kritisk till förslaget i sitt yttrande till Trafikverket.

Läs vidare »
Media-no-image

Strandskydd: Information och delvigning av beslut utvecklas och utökas

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2016 09:35 CEST

Enligt miljöbalken kan Länsstyrelsen genom särskilda beslut utvidga det generella strandskyddet. Sådana beslut fattas för att bevara goda livsvillkor för djur och växtliv på land, men också för att säkerställa att marken och stränderna är tillgängliga för allmänheten. Några av besluten som togs under perioden 2010 – 2014 överklagades och upphävdes. Med utgångspunkt från regeringsbeslutet gör nu Länsstyrelsen om delgivningsprocessen från förslag till beslut och vidare till beslut.

Länsstyrelsen Västerbotten tog vid årsskiftet 2014-2015 nya beslut om att utvidga det generella strandskyddet i ett antal områden längs länets kust. De nya besluten var resultatet av en översyn av tidigare tagna beslut. Uppdraget om översynen gavs till alla länsstyrelser i landet på grund av ändringar i strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken. Arbetet pågick under perioden 2010 -2014.  

Några av besluten överklagades och i februari 2016 upphävdes dessa av regeringen. Orsaken till regeringens ställningstagande är att Länsstyrelsen förbisett delgivning av förslag till beslut i Post och Inrikes Tidningar.  De beslut som har överklagats och som nu är upphävda är alla de som berörde utvidgat strandskydd i Skellefteå kommun, det beslut som berörde Brännön-Obbolsfjärden och Brännögrundet i Nordmalings kommun samt det som avsåg Stadsviken i Umeå kommun. Dessa områden har tills vidare enbart generellt strandskydd. Övriga beslut gäller tills vidare.  

Med utgångspunkt från regeringsbeslutet gör nu Länsstyrelsen om delgivningsprocessen från förslag till beslut och vidare till beslut. Länsstyrelsen kommer att delge berörda enligt förordning om områdesskydd enligt miljöbalken. Arbetet kommer att påbörjas under våren 2016 med förslag till beslut för områden inom Skellefteå kommun. I samband med omprövning av besluten som berörde Brännön-Obbolsfjärden och Brännölandet samt Stadsviken, kommer Länsstyrelsen att ompröva övriga gällande beslut inom Umeå och Nordmalings kommuner. Länsstyrelsen kommer på samma sätt att också ompröva de beslut som togs 2014 för strandområden inom Robertsfors kommun. 

I kommande delgivningsprocesser kring förslag till områden som bör få ett utvidgat strandskydd, kommer samma områden att föreslås som de som var föremål för besluten som togs vid årsskiftet 2014-2015.  

För mer information kontakta:

Marita Alatalo
Samhällsutvecklingsenheten
010-225 45 11
070-390 22 67
marita.alatalo@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 37
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Enligt miljöbalken kan Länsstyrelsen genom särskilda beslut utvidga det generella strandskyddet. Några av besluten som togs under perioden 2010 – 2014 överklagades och upphävdes. Med utgångspunkt från regeringsbeslutet gör nu Länsstyrelsen om delgivningsprocessen från förslag till beslut och vidare till beslut.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu börjar säsongen för naturvårdande skogsbränning

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2016 09:00 CEST

Det femåriga EU-projektet Life Taiga går nu in på sitt andra år. Under projekttiden ska cirka 10 kontrollerade naturvårdsbränningar genomföras i Västerbotten. Bränningssäsongen startar i slutet av maj och pågår fram till september. 

- Det finns sex planerade områden inför säsongen 2016. Tre eller fyra av dem kommer att naturvårdsbrännas om vädret tillåter. Det är också vädret som avgör vilka områden det blir, säger Andreas Garpebring, regional projektledare i Västerbotten.

Områdena där det kan bli naturvårdsbränning i år ligger i naturreservaten TjäderbergetNäsuddsbergetBubergetSjulsmyranVästermark och Stavaliden.

Säkerheten har högsta prioriet

Naturvårdsbränningarna är noga planerade och har samråtts med rennäringen, markägare och Västerbottens ornitologiska förening. Bränningarna görs i områden där branden är lätt att avgränsa med naturliga gränser som vatten eller vägar. För att hindra att branden sprider sig kan man också gräva bort vegetation eller vattna runt området.

Det är svårt att i förväg planera tidpunkten för en bränning. Vind, regn och fukt i marken är avgörande för när bränningen kan ske utan att säkerheten riskeras och för att den ska ge önskad naturvårdsnytta. Säkerheten är högsta prioritet och räddningstjänsten är alltid kontaktad innan en bränning.

Många arter beroende av brand

Vissa insekter, svampar och växter är helt beroende av bränd skog för att klara sig. Rökdansflugan är en så kallad pyrofil art, som behöver en skogsbrand för att fortplanta sig. Branden har även positiva effekter för andra djurarter.

Flerårigt EU-projekt

Under åren 2015-2019 samarbetar 14 av Sveriges länsstyrelser i EU-projektet Life Taiga. Under projekttiden ska länsstyrelserna tillsammans genomföra naturvårdsbränningar på totalt omkring 2000 hektar.

Naturvårdsbränning är en naturvårdande verksamhet med stöd i EU-direktiv och svensk lag, med syfte att förvalta skyddad skog. Life Taiga genomförs bara i Natura 2000-områden. Natura 2000 är EU:s skyddsform för de mest värdefulla naturmiljöerna i Europa.

- Naturvårdsbränning har sakta vuxit i betydelse inom skötseln av naturreservat i Sverige under de senaste 20 åren. Men det är långt kvar till den omfattning som skulle behövas. Projektet ger oss möjligheten att jobba fram en bra grund för den löpande skötseln framöver och stöttningen från EU ger ökad tyngd till verksamheten, säger Niclas Bergius, projektledare för Life Taiga.

I projektet samverkar länsstyrelserna i 14 län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

Läs mer på  lifetaiga.se

För mer information kontakta:

Niclas Bergius
Projektledare Life Taiga
010-224 92 16

Andreas Garpebring
Regional projektledare Life Taiga Västerbotten
010-224 44 27

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Det femåriga EU-projektet Life Taiga går nu in på sitt andra år. Under projekttiden ska cirka 10 kontrollerade naturvårdsbränningar genomföras i Västerbotten. Bränningssäsongen startar i slutet av maj och pågår fram till september.

Läs vidare »
Kf9o7svupakw1qbscgb7

VÄSTERBOTTENSGITARREN – en nyproducerad gitarr där råvara och design kommer från länet och där produktionen sker i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2016 11:14 CEST

VÄSTERBOTTENSGITARREN är sprungen ur ett samarbete mellan träförädlingsföretaget Baseco i Sorsele, det världsunika besöksmålet Guitars – The Museum i Umeå, och Magdalena Andersson, landshövding i Västerbottens län.

Media-no-image

Österrike vänder blickar mot Västerbotten för att lära mer om att bygga i trä

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2016 11:36 CEST

Västerbotten är ett av landets ledande län när det gäller byggande i trä. Detta har bland andra Österrikes ambassad uppmärksammat. Landshövding Magdalena Andersson, som också är ordförande i föreningen Trästad Sverige, kontaktades för en tid sedan av Österrikes ambassad och på torsdag den 14 april besöker handelsattachén Albrecht Zimburg Skellefteå för att diskutera träbyggande.

Österrike är likt Sverige ett skogsland med en lång tradition av att bygga hus i trä. Ett viktigt fokusområde för den Österrikiska ambassaden är just träbyggnation. Handelsattachén Albrecht Zimburg har blivit uppmärksam på Skellefteås arbete med träbyggande, hur man här bygger flerfamiljshus i trä och den trähusindustri som finns i och i närheten av kommunen.

På torsdag den 14 april besöker Zimburg Skellefteå. Handelsattachén kommer under dagen att ta del av Skellefteås Träbyggnadsstrategi, föreningen Trästad Sverige, samt möta ett antal av de företag som är verksamma inom träbyggnadssektorn i Västerbotten, till exempel Martinssons, Lindbäcks, Skellefteå Snickericentral och Setra Plusshus.

– För att möta det stora behovet av nya bostäder som finns måste vi öka byggandet.

Det hållbara träbyggandet är ett exempel på samverkan mellan stad och land: produktionen sker i närhet av råvaran på platser utanför storstäderna, där jobben behövs som mest, men byggandet är optimalt för urbana och täta miljöer, säger Evelina Fahlesson, Skellefteå, Styrelseledamot i föreningen Trästad i Sverige.

Det finns fyra trähustillverkare för flerfamiljshus i landet, två i Västerbotten, ett i Norrbotten och ett i Mellansverige. Marknaden för trähus på höjden ökar nu kraftigt och företagen bygger ut sin kapacitet.

– De ledande leverantörerna av industriellt producerade flerbostadshus ligger i norra Sverige. Vi vill bidra till en fortsatt positiv utveckling för träbyggande. Det skapar ökad sysselsättning i regionens trä- och skogsnäringar. Det är mycket spännande att Österrikes ambassad vill lära sig mer om denna industris betydelse för länet, vi har mycket gemensamt säger Magdalena Andersson.

För mer information kontakta:

Magdalena Andersson
Landshövding Västerbottens län
070-645 90 90
magdalena.andersson@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-2254237
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Britt-Inger Olofsson
Utvecklingsstrateg, Plan Fysisk planering
Samhällsbyggnad, Skellefteå kommun
Direkt: 0910-73 46 36
070-242 79 19
Britt-inger.olofsson@skelleftea.se

www.skelleftea.se/trastad

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Västerbotten är ett av landets ledande län när det gäller byggande i trä. Detta har bland andra Österrikes ambassad uppmärksammat. Landshövding Magdalena Andersson, som också är ordförande i föreningen Trästad Sverige, kontaktades för en tid sedan av Österrikes ambassad och på torsdag den 14 april besöker handelsattachén Albrecht Zimburg Skellefteå för att diskutera träbyggande.

Läs vidare »
P6wlvswvgpmbv71luxsl

Pengar till samebyar för att begränsa skador på våtmarker

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2016 10:51 CEST

Länsstyrelsen Västerbotten har fördelat 1,8 miljoner kronor som Naturvårdsverket avsatt för att minska barmarksskador i fjällmiljön. Pengarna går till samebyar och ska begränsa skador från renskötselns terrängkörning.

Media-no-image

Lögde- och Öreälven får laxälvsvärd

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2016 08:31 CEST

Det ökande antalet laxar lockar allt fler fiskare till Lögde- och Öreälven. Nu anställs en ”laxälvsvärd” som ska fungera som allt-i-allo när det gäller att ta hand om älvarna och de fiskare som besöker dem.

Peter Gustavsson från Lögdeå anställs som laxälvsvärd för Lögde- och Öreälven från maj till augusti. Han kommer bland annat att assistera Länsstyrelsen i den årliga datainsamlingen för lax och öring, prata med fiskegäster längs älvarna och samordna fisketillsynen.

- Peter har ett genuint naturintresse, ett brett kontaktnät längs älven och bedriver en egen lokal entreprenörsverksamhet som fungerar bra i kombination med laxälvsvärdsarbetet, säger Sune Höglander, Nordmalings kommun.

Anställningen är ett samarbete mellan Nordmalings kommun, Länsstyrelsen samt Lögde- och Öreälvens fiskevårdsområden.

Ett första försöksår

- Det här blir ett försöksår, men förhoppningen är att tjänsten ska bli permanent. Lögde- och Öre älvar är en fantastisk fiskeresurs till glädje för både närboende och tillresta. Vi ser att en laxälvsvärd kan bli en mycket viktigt pusselbit i kommunens näringslivsutveckling och besöksnäring, säger Stefan Larsson, laxälvsförvaltare på Länsstyrelsen.

Ökat laxbestånd i älvarna

Bakgrunden till att en laxälvsvärd nu anställs är att laxbestånden i Lögde- och Öreälven har haft en mycket positiv utveckling under senare år och allt fler sportfiskare besöker älvarna. Ett ökat tryck på fisket ställer nya krav på förvaltningen av älvarna, både när det handlar om att ta väl hand om fiskegästerna och att se till att regler följs och nedskräpningen minskas.

För mer information kontakta:

Stefan Larsson
Länsstyrelsen
010-225 44 40
stefan.s.larsson@lansstyrelsen.se

Sune Höglander
Nordmalings kommun
0930-14090
070-6436798
sune.hoglander@nordmaling.se

Peter Gustavsson
laxälvsvärd
070-584 45 88

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Det ökande antalet laxar lockar allt fler fiskare till Lögde- och Öreälven. Nu anställs en ”laxälvsvärd” som ska fungera som allt-i-allo när det gäller att ta hand om älvarna och de fiskare som besöker dem.

Läs vidare »
Media-no-image

Språkets makt – att synliggöra våld och motstånd

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2016 08:38 CEST

Vilken betydelse har språket för att personer utsatta för våld ska kunna få upprättelse och gå vidare? Med den frågan som utgångspunkt samlas personal inom socialtjänst, skola, rättsväsende, hälso- och sjukvård, verksamma inom kvinno- och tjejjourer, politiker med flera på Sliperiet på tisdag den 12 april.

Temadagen, som arrangeras av Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå kommun och Brottsoffermyndigheten, har kommit till för att öka förståelsen för språkets betydelse för brottsoffer.

Under dagen medverkar bland annat Allan Wade, familjeterapeut och traumaforskare från Kanada, Marianne Karlsson, verksamhetsledare på Balans Behandling i Luleå och fotografen Sara Lundquist.

Kort om föreläsarna:

Allan Wade är forskare och familje-terapeut. Han har tillsammans med sina kollegor på Centre for Response- Based Practice i Kanada, utvecklat den så kallade responsbaserade modellen för att hjälpa personer som har utsatts för våld.

Marianne Karlsson är i grunden pedagog med vidareutbildningar inom psykoterapi och har arbetat i cirka 15 år på både operativ och strategisk nivå för barn, unga och vuxna utsatta för våld i nära relationer. Sedan 2012 har hon arbetat utifrån ett responsbaserat förhållningssätt med handledning av Allan Wade.

Sara Lindquist är en undersökande fotograf med intresse för makt, genus, sexualitet och skapandet av identitet. I utställningen ”Här kan ingen ta oss” har hon träffat personer som varit utsatta för psykiskt och/eller fysiskt våld av någon de litat på. Hon har sedan besökt och fotograferat de platser de berättat om.

Program och mer information om föreläsarna (pdf-format)

Dag: tisdag den 12 april

Tid:10.00–16.30

Plats: Sliperiet, Umeå

Media är välkomna att delta under hela dagen

För mer information kontakta:

Maria Stefansson, utvecklingsledare Våld i nära relationer, Länsstyrelsen Västerbotten, 010-225 43 31, maria.stefansson@lansstyrelsen.se

Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, Umeå kommun, 090-16 12 32, linda.gustafsson@umea.se

Hanna Netzell, expert våld i nära relationer, Brottsoffermyndigheten, 090-70 82 64, hanna.netzell@brottsoffermyndigheten.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Vilken betydelse har språket för att personer utsatta för våld ska kunna få upprättelse och gå vidare? Med den frågan som utgångspunkt samlas personal inom socialtjänst, skola, rättsväsende, hälso- och sjukvård, verksamma inom kvinno- och tjejjourer, politiker med flera på Sliperiet på tisdag den 12 april.

Läs vidare »
Media-no-image

Lokala naturvårdsprojekt får 2,2 miljoner

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2016 09:47 CEST

Länsstyrelsen Västerbotten har fördelat 2,2 miljoner kronor till 16 lokala naturvårdsprojekt i länet, så kallade LONA-projekt.

– LONA kan bidra med högst 50 procent av kostnaden för ett projekt. Det betyder att naturvårds- och friluftslivsåtgärder för nära 4,5 miljoner kommer att genomföras i länet 2016, säger Anna Wenngren, LONA-samordnare på Länsstyrelsen Västerbotten

Friluftsliv för äldre

Projektet ”Äldres utevistelse i grön närmiljö – en självklarhet!” riktar sig till ett 20-tal äldreboenden i Skellefteå kommun. Aktivitetskapande friluftsanläggningar ska ställas i ordning på flera av kommunens äldreboenden. Personalen får utbildning på temat och erfarenheterna från projektet kommer att spridas genom dokumentation och rapporter. Skellefteå kommuns socialkontor är huvudsaklig aktör.

– Projektet är ett klockrent exempel på hur LONA kan stötta allas tillgänglighet till natur och friluftsliv, säger Anna Wenngren.

Vilhelmina får sitt första kommunala naturreservat

Vilhelmina kommun får pengar för att bilda ett kommunalt naturreservat i Dalasjö. Vilhelmina blir därmed den tredje kommunen i Västerbotten att söka pengar till kommunalt naturskydd.

Besöksmål, kanoter och vandringsleder

Två andra exempel på beviljade projekt är ”Guiden till tio berg i Tavelsjöbygden” där Umeå kommun och TuRe (Tavelsjö och Rödåbygdens utveckling, ekonomisk förening) får pengar till att skylta och tillgängliggöra lokala besöksmål i en aktiv bygd. 

Lycksele kommun har fått bidrag till kanotguider och vandringsleder som bedöms få stor betydelse för friluftsliv och tillgänglighet till naturen.

LONA-projekt 2016

I år får Länsstyrelserna mer pengar än på flera år från Naturvårdsverket vilket är mycket positivt för friluftsliv och naturvård i länet.

Av årets 21 ansökningar har 16 projekt beviljats LONA-bidrag. Av länets 15 kommuner ansökte 12 om bidrag inför 2016.

Sista ansökningsdatum för LONA-bidrag inför 2017 är 1 december 2016.

Projekt som beviljats LONA-bidrag 2016

Bjurholm: Vindskydd Stor-Armsjön

Dorotea: Utredning gällande restaurering av flottled

Lycksele: Båtramper i Ruskträsket

Lycksele: Kanotguider

Lycksele: Restaurering av vandringsleder

Nordmaling: Naturstigar i Torrböle

Norsjö: Holmträskån

Skellefteå: Äldres utevistelse i grön närmiljö – En självklarhet!

Sorsele: Närleder i Ammarnäs 

Umeå: Guiden till tio berg i Tavelsjöbygden 

Umeå: Nyfiken på vatten – kunskaper och intresse för ekosystemtjänster

Vilhelmina: Reservatsbildning Dalasjö

Vilhelmina: Nybyggarland

Vindeln: Fågelhäckningssjö i anslutning till Ottonträsk

Vindeln: Restaurering av Ramsan, biflöde till Umeälven

Vännäs: Kullar och klang och naturlära

Tabell över beviljade bidrag och kostnader

Mer om LONA

Syftet med LONA är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, bland annat genom att bevara och utveckla tätortsnära natur. Bidraget går till kommuner som själva eller tillsammans med andra, till exempel föreningar, vill jobba med naturvård.

På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om LONA.

I Naturvårdsverkets LONA-register finns alla projekt som beviljats LONA-bidrag i hela Sverige.

För mer information kontakta:

Anna Wenngren
Naturvårdsenheten
anna.wenngren@lansstyrelsen.se
010-225 44 58

Emma Johansson
Kommunikatör
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se
010-225 42 42

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen Västerbotten har fördelat 2,2 miljoner kronor till 16 lokala naturvårdsprojekt i länet, så kallade LONA-projekt.

Läs vidare »
Xfchcc7kzfk6ahybe6ft

Drygt 5,6 miljoner till förbättringar av Västerbottens kustmiljöer

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2016 08:29 CET

– Vi är väldigt glada över att få pengar till åtgärdsarbete längs kusten. I Västerbotten har vi lång erfarenhet av att restaurera och återställa vattendrag. Nu vill vi även bli bättre på att restaurera och återställa skador i den marina miljön, säger Johnny Berglund, marinbiolog på Länsstyrelsen Västerbotten.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef och presskontakt
 • netdnyjoxbgehzrgen.bwyoman@lanpasstyrelsen.se
 • 070-669 00 10

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • robert.klingbert@lansstyrelsen.se

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • emma.e.johansson@lansstyrelsen.se
 • 072-223 15 04

 • Presskontakt
 • Webbansvarig kommunikatör
 • ngjonas.btmattghebuvo@cxqxhooyxolanxnssteaqhttnnyromelsen.se
 • +46 73 844 73 74

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Vår vision: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Adress

 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Storgatan 71b
 • 901 86 Umeå
 • Vår hemsida