Bge6wgzoodmmry2sc9dh

Riksintressanta områden för friluftslivet i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 11:22 CEST

Naturvårdsverket har beslutat att tio områden i Västerbotten är av riksintresse för friluftslivet. Det är Länsstyrelsen tillsammans med länets kommuner som föreslagit områdena.

Media no image

Det norrländska kulturarvet ska bli mer tillgängligt

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2016 10:58 CEST

Möjligheterna att ta del av länets kulturarv ska bli bättre för människor med olika typer av funktionsvariationer. De fyra nordligaste länens länsstyrelser har startat ett gemensamt projekt som bland annat ska innehålla digitala lösningar.

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland har dragit i gång ett projekt för att öka tillgängligheten i länens kulturmiljöer. Syftet är att ge människor med olika typer av funktionsvariationer ökade möjligheter att ta del av länens kulturarv.

Genom projektet Varsamt tillgängligt ska experter på tillgänglighet i samråd med länsstyrelserna ta fram förslag på tillgänglighetsåtgärder för olika typer av kulturmiljöer. Åtgärderna anpassas efter kulturmiljöns förutsättningar och ska innebära att miljön blir tillgänglig för så många som möjligt. Anpassningen kan innebära både fysiska åtgärder i kulturmiljön och digitala lösningar.

Projektet kommer att pågå mellan 2016-2018. Redan nu har Länsstyrelsen Västerbotten och KCT Västerbotten AB påbörjat sitt arbete med att besöka ett urval av länens kulturmiljöer för att inventera och ta fram åtgärdsförslag.

För mer information kontakta:

Maria Lindberg
Projektledare
010-225 44 64
070-544 13 44
maria.k.lindberg@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 37
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Möjligheterna att ta del av länets kulturarv ska bli bättre för människor med olika typer av funktionsvariationer. De fyra nordligaste länens länsstyrelser har startat ett gemensamt projekt som bland annat ska innehålla digitala lösningar.

Läs vidare »
Media no image

Kungen besöker Västerbotten 1 och 2 september

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 10:54 CEST

H.M. Konung Carl XVI Gustaf besöker Vindeln och Umeå den 1 och 2 september. Den första dagen deltar H.M. Konung Carl XVI Gustaf i en exkursion i fält i Vindeln anordnad av forskningsprogrammet Future Forests som drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet. Dagen efter, den 2 september, inviger H.M. Konung Carl XVI Gustaf Hovrätten för Övre Norrlands nya lokaler i Umeå.

Future Forests – forskning om skogen i samhället

Future Forests är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Umeå universitet och Skogforsk. Utgångspunkten för exkursionen i Vindeln är frågor som: Vilken roll kan skogsbruket få i samhällets klimatomställning? Hur kan vi bäst både bruka och bevara skogen? Vilka nya skötselmetoder och tekniska lösningar finns för att kombinera skogens produktionsvärden, biologiska mångfald och sociala värden?

Exkursionen i Vindeln den 1 september utforskar några av det norrländska skogslandskapets skärningspunkter mellan tidigare årtiondens skogsbruk och framtidens skogsbruk. Ett 15-tal forskare från naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora är exkursionens ledsagare.

Nyinvigning av Hovrätten för Övre Norrland

Den 2 september invigs de nya lokalerna vid Hovrätten för Övre Norrland. Hovrätten för Övre Norrland är en hovrätt vars domkrets omfattar Västerbottens län och Norrbottens län. Hovrätten inrättades 1936 och har sitt säte i Umeå, i ett av stadens äldsta hus – ett av få stenhus som uppförts före den stora brand som 1888 förstörde större delen av staden. En ny utbyggnad påbörjades 2014 för att ge plats nya rättssalar, med ny teknik och med mer utvecklade säkerhetsarrangemang.

Ett mer detaljerat program kommer att offentliggöras i närmare anslutning till den 15 augusti.

För mer information kontakta:

Magdalena Andersson
Landshövding Västerbottens län
070-645 90 90
magdalena.andersson@lansstyrelsen.se

Mats-Rune Bergström
Ledningsstöd
Länsstyrelsen Västerbotten
070-621 73 52
mats-rune.bergstrom@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 01
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

H.M. Konung Carl XVI Gustaf besöker Vindeln och Umeå den 1 och 2 september. Den första dagen deltar H.M. Konung Carl XVI Gustaf i en exkursion i fält i Vindeln anordnad av forskningsprogrammet Future Forests som drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet. Dagen efter, den 2 september, inviger H.M. Konung Carl XVI Gustaf Hovrätten för Övre Norrlands nya lokaler i Umeå.

Läs vidare »
Media no image

Stort uppsving för laxfisket i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 10:45 CEST

Det finns mer lax än tidigare i länets laxälvar och fler och fler fiskeintresserade hittar ut till det fina fisket.

– På senare år har det skett en stor ökning av lax i våra älvar. Nu är det inte längre bara ”proffsfiskare” som kan få lax utan även vanliga fritidsfiskare, säger Stefan Larsson, Länsstyrelsen Västerbotten.

Den fina utvecklingen beror framför allt på sänkta fiskekvoter i havet, fiskevårdsåtgärder och restaureringar i älvarna.

– Ökningen av lax ger förutsättningar för en vidare utveckling av fritidsfisket och leder förhoppningsvis till ökad fisketurism och näringslivsutveckling, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten.

Köp fiskekort elektroniskt

I Västerbotten får du som privatperson fiska i alla vildlaxälvar. Nu är det lättare än någonsin eftersom fiskekort går att köpa elektroniskt. Här köper du fiskekort: www.fiskekort.se

eller på:
www.abyalven.se
www.byskealven.se
www.kagealven.com.

Det är enskilda fiskevårdsområden som har fiskerätten i älvarna, men de är skyldiga att upplåta fiske åt allmänheten. Länsstyrelsen har varit delaktig i att bland andra Lögdeälven kommit igång med elektronisk försäljning av fiskekort.

Vildlaxälvar i Västerbotten

Åbyälven
Länets nordligaste laxälv. Förutom lax och öring finns här också en livskraftig harrstam.

Byskeälven
Den älv i länet där sportfisket efter lax har utvecklats allra mest.

Kågeälven
Länets "nyaste" vildlaxälv. Under 2014 erhöll älven denna status, efter många års hårt arbete med att återintroducera en vild laxstam.

Rickleån
Den enda av länets laxälvar som i stora delar undsluppit flottledsrensning.

Sävarån
Sportfisket efter lax och öring har blivit allt bättre under senare år.

Vindelälven
Länets största vildlaxälv.

Öreälven
Här finns en storvuxen havsöringstam och på senare år har laxen ökat i antal.

Lögdeälven
Laxfisket har under senare år blivit allt bättre. Här finns även öring och harr.

Mer om Västerbottens vildlaxälvar

I Västerbotten finns 8 av Sveriges 16 vildlaxälvar. Laxen och öringen i dessa älvar är en viktig naturresurs för fritidsfisket och yrkesfisket lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Länets vildlaxälvar är unika på flera sätt. De skiljer sig åt till exempel vad gäller storlek och utseende. Stammarna av lax och öring är anpassande efter just sin egen hemälv. Därför måste varje stam förvaltas individuellt.

Läs mer på www.laxalvar.se

För mer information kontakta:

Stefan Larsson
Naturvårdsenheten
010-225 44 40
stefan.s.larsson@lansstyrelsen.se

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
010-225 44 33
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Det finns mer lax än tidigare i länets laxälvar och fler och fler fiskeintresserade hittar ut till det fina fisket.

Läs vidare »
Media no image

Fler älgar får fällas under årets jakt

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 10:15 CEST

Länsstyrelsen har beslutat om 2016 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 13 724 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden. Målsättningen är ungefär 18 procent högre än förra året och syftar till att minska älgstammen.

De senaste två åren har avskjutningen av älg successivt minskats då beräkningarna tydde på att älgstammen blir mindre.

– Det har visat sig att den neddragna tilldelningen var för kraftig. I vissa delar av länet kan det till och med vara så att älgstammen nu ökar. I andra delar är älgstammen fortfarande oförändrad med fortsatta problem med betesskador. Det ska vi försöka komma tillrätta med under den här planperioden, säger Erik Lindberg, viltförvaltare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Total tilldelning på 14 573 älgar i länet

För att nå målet att fälla 13 724 älgar har det till länets jaktlag, genom licenstilldelningen och avskjutningsmålen i älgskötselområdena, totalt tilldelats 14 573 älgar. Tilldelningen till licensområden är på 4244 älgar. Den totala tilldelningen för licensområden ligger cirka 7 procent högre än ifjol

De flesta jaktlag i länet jagar numera inom älgskötselområden. Detta innebär att det är färre licensområden som ska erhålla en licenstilldelning från Länsstyrelsen.

Tider för älgjakt i Västerbotten 2016-2017

Älgskötselområden och Licensområden

5 september -25 september 2016
10 oktober 2016 - 31 januari 2017, alla djur

Kalvjaktsområden, hela länet

5 september - 9 september 2016
(fem dagar) (ej registrerad mark)

Läs mer om älgjakten

Tilldelning 2016

Tilldelningsbeslut 2016

Olika jaktområdestyper

För mer information kontakta:

Lars Dahlberg
Naturvårdsenheten
Lars.Dahlberg@lansstyrelsen.se
010-225 44 52

Erik Lindberg
Naturvårdsenheten
Erik.Lindberg@lansstyrelsen.se
010-225 44 41

Emma Johansson
Kommunikatör
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se
010-225 42 42

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen har beslutat om 2016 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 13 724 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden. Målsättningen är ungefär 18 procent högre än förra året och syftar till att minska älgstammen.

Läs vidare »
Hyrjl5llbo8k5nkg6dyf

124 miljoner kronor till restaurering av älvar i Norrbotten och Västerbotten

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2016 10:21 CEST

Sex vattendrag i Norrbotten och Västerbotten ska återställas efter tidigare påverkan av flottning. Projektet är det största någonsin i sitt slag i Sverige och omfattar ca 200 kilometer älvsträcka. Det har tagits fram i samverkan med lokala aktörer längs vattendragen.

Media no image

Barn som vistas i naturen mår bättre

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2016 09:56 CEST

Naturvårdsverket har beräknat andelen barn som bor nära grönområden utifrån statistik från SCB. I Västerbottens län har fler än nio av tio barn i länets två största tätorter grönområden inom 200 meter från hemmet.

Med grönområden runt knuten har barn större möjlighet att leka och röra sig fritt utomhus. 94 procent av barnen i Umeå och 98 av barnen i Skellefteå har grönområden inom 200 meter.

Forskning visar att barn som regelbundet vistas i naturen har bättre koncentrationsförmåga, hälsa och motorik än barn som inte gör det. SCB har undersökt hur nära barn i tätorter med mer än 30 000 invånare har till grönområden. Utifrån SCB:s grunddata har Naturvårdsverket beräknat hur stor andel av barnen som har grönområden inom 200 meter från bostaden.

– Grönområden är en central del av den urbana miljön och bidrar till välbefinnande, hälsa och renare luft. När städerna växer är det viktigt att bevara naturen för framtida generationer, säger Peder Seidegård, länsarkitekt, Länsstyrelsen Västerbotten.

Tätortsnära naturreservat

I Västerbotten finns, förutom allmän natur, flera tätortsnära naturreservat där både stora och små kan uppleva naturen. Flera av dem har gjorts tillgängliga med leder, ramper och broar för att det ska vara lätt att göra en tur med till exempel små barn eller barnvagn. Några exempel:

Umeå: Umeälvens deltaGrössjönHässningberget

Skellefteå: Innerviksfjärdarna

Lycksele: Gammplatsen

Bjurholm: Balberget

Nordmaling: StorrisbergsgrottornaÖrefjärden-Snöanskärgården

Vännäs: StarrbergetBrånsjön

Vindeln: Vindelforsarna

Norsjö: Vajsjön

Sorsele: Nalovardo

Hitta naturreservaten i vår app

I appen Västerbottens naturkarta finns alla länets naturreservat samlade. Där kan du se var reservaten ligger och var det finns vandringsleder, rastplatser och dass. Västerbottens naturkarta är gratis att ladda ner.

Förklaring av begrepp

Grönområde: Ett område av sammanhängande grönytor som uppgår till minst 0,5 hektar och som är allmänt tillgängligt.

Tätort: Koncentrerad bebyggelse, där avståndet mellan byggnader är max 200 meter och antalet invånare minst 200. Undersökningen berör endast tätorter med minst 30 000 invånare år 2010 (inklusive Visby), sammanlagt 37 stycken. I några län finns endast en tätort med mer än 30 000 invånare, t.ex. Luleå i Norrbottens län. Om snitt anges per län bygger det på två eller flera tätorter. I Skåne län ingår exempelvis fem tätorter.

Barn: Andel av tätortsbefolkningen 0-6 år.

Naturreservat: Den vanligaste formen för att skydda naturområden. De kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Kontakt på Länsstyrelsen:

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
010-225 44 33
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Peder Seidegård
Länsarkitekt
010-225 45 18
peder.seidegård@lansstyrelsen.se

Emma Johansson
Kommunikatör
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

Kontakt gällande statistiken och definitioner:

Stefan Svanström
utredare Statistiska Centralbyrån
08-506 945 58,
stefan.svanstrom@scb.se

Jerker Moström
utredare Statistiska Centralbyrån
08-506 940 31
jerker.mostrom@scb.se

Mer information om statistiken finns på SCB:s hemsida: www.scb.se/mi0805

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Naturvårdsverket har beräknat andelen barn som bor nära grönområden utifrån statistik från SCB. I Västerbottens län har fler än nio av tio barn i länets två största tätorter grönområden inom 200 meter från hemmet.

Läs vidare »
Media no image

86 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2016 10:46 CEST

86 miljoner kronor satsas på bredbandsutbyggnad i Västerbotten. Länsstyrelsen har beviljat 22 projekt stöd inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Besluten innebär att stora områden på landsbygden över hela länet, från havsnära områden i Täfteå till Fatmomakke i fjällbygden, får tillgång till snabbt bredband med minst 100 megabit.

– Intresset för fiberutbyggnad i Västerbottens län är stort och i dagsläget återstår drygt 54 miljoner kronor i bredbandsstöd från Landsbygdsprogrammet som vi kommer att fatta beslut om under hösten, säger Maria Larsson handläggare Landsbygdsprogrammet.

– Tillgången till bredband är central fråga om hela Västerbotten ska leva. Det handlar dels om att möjliggöra för företag och företagande, men också om att öka tillgängligheten till de tjänster som samhällets organisationer, företag och myndigheter erbjuder, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten.

I Landsbygdsprogrammet finns många olika typer av stöd för utveckling av företagsidéer, satsningar på kompetensutveckling och till investeringar som bidrar till att skapa attraktiva livsmiljöer på landsbygden. Stödet till bredband ges med 70 procent av de stödberättigande utgifterna.

Mer information om Landsbygdsprogrammet finns på Länsstyrelsens och Jordbruksverkets webbplatser.

För mer information kontakta: Maria Larsson
Handläggare Landsbygdsprogrammet
010-225 45 04
070-389 61 43maria.u.larsson@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman Kommunikationschef
010-225 42 01
070-669 00 10jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

86 miljoner kronor satsas på bredbandsutbyggnad i Västerbotten. Länsstyrelsen har beviljat 22 projekt stöd inom ramen för landsbygdsprogrammet. Besluten innebär att stora områden på landsbygden över hela länet, från havsnära områden i Täfteå till Fatmomakke i fjällbygden, får tillgång till snabbt bredband med minst 100 megabit.

Läs vidare »
Media no image

20 björnar får fällas under årets licensjakt

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2016 16:08 CEST

En tilldelning på 20 björnar, inga specifika jaktområden och återigen möjlighet till åteljakt. Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som tagits av Länsstyrelsen Västerbotten.

Precis som 2015 blev det även i vår en omfattande skyddsjakt efter björn, som genomfördes på grund av rennäringens problem med björn i kalvningslanden. Detta har effekter på höstens licensjakt både när det gäller tilldelningens storlek och indelningen av jaktområden i länet.

– Vi har redan fällt 12 björnar vid vårens skyddsjakter. Eftersom vi vill hålla jaktuttaget på ungefär samma nivå som de senaste två åren blir det inte lika många björnar kvar för licensjakten som tidigare år, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen.

– Vi slopar återigen indelningen av länet i två jaktområden i år. Syftet med en separat kvot för området ovanför odlingsgränsen är att minska björnstammen i renarnas kalvningsland, men det har vi redan gjort i och med skyddsjakterna, fortsätter Björn Jonsson.

Minskad björnstam som mål

Björnstammen i Västerbotten beräknades hösten 2014 uppgå till cirka 360 djur. Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation tog i juni 2015 beslut om en målsättning för björnstammen i länet på 350 individer, som gäller för åren 2015-2019.

– Detta innebär alltså en försiktig minskning av björnstammen. Tilldelningens storlek i årets licensjakt är ett steg i den riktningen precis som det var ifjol, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

Licensjakten börjar den 21 augusti, men redan nu är 13 döda björnar kända i länet i år. Tolv björnar fälldes i skyddsjakt och en ungbjörn dödades sannolikt av en annan björn. Den björn som varit mycket närgången och bland annat vält soptunnor i Åsele kommer också att avlivas om den fortsätter med sitt beteende. Totalt, med licensjakten inräknat, kommer den kända dödligheten bland björnarna att ligga på cirka 10 procent i år.

– Eftersom produktiviteten har legat omkring 8 procent under senare år innebär detta att björnstammen i Västerbotten förväntas minska något, helt i enlighet med målsättningarna, säger Michael Schneider.

Åteljakten tillbaka

Åtling är återigen tillåten som jaktmetod. Det finns ett omfattande regelverk kring åteljakten och jägarna uppmanas att läsa villkoren som finns i licensjaktsbeslutet noga. Utplacering av åtelmaterial får ske från 15 juli, men först efter att åteln har anmälts till och godkänts av Länsstyrelsen.

Läs mer

Information om björnar och björnförvaltning i Västerbotten finns på Länsstyrelsens webbplats.

Där finns även det fullständiga licensjaktsbeslutet.

Mer information om björnens biologi och ekologi finns på Björnprojektets webbplats.

För mer detaljerad information kontakta:

Michael Schneider
rovdjursansvarig
010-225 44 50
michael.schneider@lansstyrelsen.se

Björn Jonsson
naturvårdsdirektör
010-225 44 33
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

En tilldelning på 20 björnar, inga specifika jaktområden och återigen möjlighet till åteljakt. Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som tagits av Länsstyrelsen Västerbotten.

Läs vidare »
Media no image

Landshövdingen och Skogsriket i Granö – besöksnäringen i fokus inför sommaren

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2016 15:28 CEST

Nu börjar besöksnäringens högsäsong. Hur kan skogen användas som en arena för länets turistföretag? Vilka innovationer kan utveckla besöksnäringen i skogen på ett hållbart sätt?

Landshövding Magdalena Andersson och Skogsriket Västerbottens styrgrupp sammanträder i Granö, Granö Beckasin. Fokus på mötet är besöksnäringen i Västerbotten.

Dan Jonasson, projektledare för hållbar turismutveckling i Västerbotten vid VästerbottensTurism, presenterar ett nuläge för besöksnäringen i länet.

Visit Skellefteå berättar om Technical Visits med koppling till skogen och träbyggnationer.

Granö Beckasin om innovation och nytänkande inom besöksnäringen. Vad söker den globala resenären?

Mötet är öppet för media.

Tid: Måndag 13 juni 13.00

Plats: Beckasin-gården, Granö Beckasin

Mer information

Skogsriket Västerbotten

VästerbottensTurisms projekt om hållbar turism

Visit Skellefteå

Granö Beckasin

För mer information kontakta:

Emma Johansson
Kommunikatör
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

Ann-Kristine Vinka
Sorsele kommun
070-001 15 63
ann-kristine.vinka@sorsele.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Nu börjar besöksnäringens högsäsong. Hur kan skogen användas som en arena för länets turistföretag? Vilka innovationer kan utveckla besöksnäringen i skogen på ett hållbart sätt?

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef och presskontakt
 • jorgen.boman@lansstyrelsen.se
 • 070-669 00 10

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • robetrrtouvazv.klingbemzpjfkxofkogrt@lgtwianmbsstyrebonltbvrxhlsen.se

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • emma.e.johansson@lansstyrelsen.se
 • 072-223 15 04

 • Presskontakt
 • Webbansvarig kommunikatör
 • jokmnajqs.senyvsmattebo@lawiuansstyrkbgqelsen.se
 • +46 73 844 73 74

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Vår vision: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Adress

 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Storgatan 71b
 • 901 86 Umeå
 • Vår hemsida