Media-no-image

Bostadsminister Mehmet Kaplan besöker Västerbotten

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 09:00 CEST

Bostadsminister Mehmet Kaplan besöker Västerbotten tisdag den 26 maj. I fokus står träbyggande. Besöket inleds i Skellefteå och omfattar också ett besök vid Martinsons i Bygdsiljum. Dagen avslutas med rundabordssamtal i länsresidenset i Umeå.

Skellefteå satsar på byggande i trä, bland annat inom ramen för projektet Trästad där Länsstyrelsen också medverkar. Kommunen ser stora möjligheter att bygga klimatsmart i trä och använda skogsråvaror från länet och övriga Norrland. Mot den bakgrunden är det naturligt att Mehmet Kaplans besök i Västerbotten inleds i Skellefteå för att sedan fortsätta till Bygdsiljum och ett besök på Martinsons.

Pressträff

I samband med studiebesöket i Skellefteå äger en pressträff rum klockan 10.20. Pressträffen äger rum på Älvsbacka Strand.

Ur programmet:

10.00 Studiebesök. Träbyggande i Skellefteå (Rundtur till Älvsbacka Strand och kvarteret Ekorren) – Skellefteå kommun.

Ca 10.20 Presskonferens vid Älvsbacka Strand.

11.10 Möte med Skellefteå kommun. Statsrådet informerar och samtalar med kommunföreträdare för Skellefteå kommun.


För mer information kontakta:

Hakim Belarbi
Pressekreterare hos Mehmet Kaplan
072-543 74 56
hakim.belarbi@regeringskansliet.se

Gabriella Hahr Werkmäster
Kommunikationsstrateg Skellefteå kommun
070-322 07 15
gabriella.hahrwerkmaster@skelleftea.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Bostadsminister Mehmet Kaplan besöker Västerbotten tisdag den 26 maj. I fokus står träbyggande. Besöket inleds i Skellefteå och omfattar också ett besök vid Martinsons i Bygdsiljum. Dagen avslutas med rundabordssamtal i länsresidenset i Umeå.

Läs vidare »
Jvhhbucwhkfupfyqt3pa

Nationalparkernas dag 24 maj firas i Björnlandet

Pressmeddelanden   •   2015-05-22 11:16 CEST

Söndagen den 24 maj firas nationalparkernas dag i Sverige. Idag finns 29 nationalparker i Sverige och Björnlandet är länets enda.

Media-no-image

Träff om lokal naturvård i Lycksele

Pressmeddelanden   •   2015-05-18 13:18 CEST

Kommuner, naturvårdsstiftelser, ideella föreningar och länsstyrelser träffas i Lycksele den 19-20 maj för att diskutera lokal naturvård på LONA-dagarna.

Under dagarna presenteras bland annat vad som är på gång i den tätortsnära naturvården i Lycksele. Till exempel kommer projektet Hästbrukarna att demonstrera hur hästar kan användas i skötsel av tätortsnära natur.

Fokus för dagarna är hur små kommuner och ideella föreningar kan arbeta med lokal naturvård. Syftet är att stärka och vidareutveckla det lokala och regionala samarbetet för en hållbar markanvändning i tätortsnära natur

Den tätortsnära naturen har stor betydelse för den biologiska mångfalden, det vardagliga friluftslivet och för att skapa kunskap, förståelse och engagemang för en god miljö. Tätortsnära natur har också stor betydelse för folkhälsan, utbildning och regional utveckling.

Tid: 19 - 20 maj 

Plats: 19 maj Gammplatsen, lokal Maskinepoken
20 maj Hotell Lapplandia plus studiebesök vid Vormforsen

Mer om LONA

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

För mer information kontakta

Anna Wenngren
Naturvårdsenheten
anna.wenngren@lansstyrelsen.se
010-225 44 58

Emma Johansson
Kommunikatör
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se
072-223 15 04

Program dag 1

Plats Gammplatsen, lokal Maskinepoken, Lycksele

11.00 – 11.10 Inledning Stig-Lennart Karlsson ordf. Miljö och samhällsnämnden
Lycksele kommun

11.10 – 11.30 Ingegerd Ward, nationell LONA-samordnare(lokala naturvårdssatsningen), Naturvårdsverket

11.30 – 12.10 Björn Jonsson, naturvårdsdirektör och Anna Wenngren, LONA-samordnare, Länsstyrelsen Västerbotten

12.10 - 13.00 Lunch

13.00 – 13.45 Jan Terstad, chef skog och naturvård, Naturskyddsföreningen (tidigare miljödepartementet), Bakgrund till Lokala naturvårdssatsningen och civilsamhällets roll för framgångarna med LONA.

13.45 – 14.00 Otilia Johansson, tidigare kommunekolog. LONA projekt i Lycksele - Vårda stadens vilda skogar – Skötselplan Gammplatsens naturreservat.

14.00 – 14.45 Rundtur Gammplatsen och besök naturreservat

14.45 – 15.15 Fika

15.15 – 16.00 Hästbrukarna - Häst i skogsbruks- och stadsnära miljö. Demonstration utomhus.

16.00 - 16.20 Irene Gustafson, VD, Skogsmuseet - Gammplatsen och ”App to date”

16.20 - 16.40 Torgny Forsgren, ordförande, SNF – Närnatur för naturkänsla

16.40 – 17.10 Birgitta Edin-Westman, folkhälsoutvecklare och Ann-Sofi Sjölund, folkhälsoutvecklare, Örnsköldsviks kommun, 2015 års friluftskommun. Så här arbetar vi för att få äldre ut i naturen.

Program dag 2

09.00 – 09.30 Fabian Mebus, utredare, Riksantikvariet (via Lync). Så här bör man arbeta för ökad tillgänglighet.

09.30 – 11.00 Presentation av kommunrepresentanter från kommuner. Så har vi jobbat.

Arjeplog kommun – Ingela Forsberg, utvecklingsstrateg

Skellefteå kommun - Elisabeth Berggren, kommunekolog

11.00 – 14.00 Utflykt inkl. Lunch - Vilda vackra Vormforsen

Björn Jonsson, naturvårdsdirektör Länsstyrelsen Västerbotten - Presentation av Biosfärsområdekandidaten Vindelälven-Juhtatdahka. Biosfärtanken bygger på lokal delaktighet, möjliggörare och drivkraft liksom LONA.

Kaj Gambäck, ordförande Ruskträsk Fiskevårdsområde – Presentation av deras LONA-projekt vid Vindelälven

14.00 – 15.30 Avrundning och uppsummering

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Kommuner, naturvårdsstiftelser, ideella föreningar och länsstyrelser träffas i Lycksele den 19-20 maj för att diskutera lokal naturvård på LONA-dagarna.

Läs vidare »
Ejog5yby77nvthpwe7sd

Länsstyrelsen tillstyrker bearbetningskoncession för gruva i Storuman

Pressmeddelanden   •   2015-05-05 11:09 CEST

Tertiary Gold Limited vill bedriva en gruva för utbrytning av flusspat i Storumans kommun. Platsen för det planerade dagbrottet ligger i närheten av Kyrkberget. Länsstyrelsen har i sitt yttrande till Bergsstaten sagt ja till koncessionen.

Media-no-image

Majförbudet för skoterkörning gäller från 5 maj

Pressmeddelanden   •   2015-05-04 09:20 CEST

Majförbudet för skoterkörning har numera ett fast datum. Efter den 5 maj är det förbjudet att köra snöskoter på all statlig mark i fjällen utan dispens från Länsstyrelsen.

– Syftet är att skapa lugn och ro nu när vårvinterns djurliv blir extra känsligt och renarna startar sin kalvning. Renarna är vid den här tiden på året extra störningskänsliga och deras allmänna tillstånd är ofta nedsatt efter en lång vinter, säger Anna Lejon, terrängkörningsansvarig på Länsstyrelsen Västerbotten.

Majförbudet gäller inte personer som är folkbokförda väster om odlingsgränsen i Västerbottens län. De får köra skoter längs allmän skoterled, över sjöar längs skoterledens sträckning och i samband med husbehovsfiske även efter 5 maj om snömängden är tillräcklig.

Länsstyrelsen plockar in vissa stakkäppar inför majförbudet och det kan därmed uppstå brister i markeringen av skoterlederna.

Bakgrund Majförbudet

Majförbudet har funnits sedan 1978. Förbudet har tidigare börjat gälla från och med första måndagen efter första söndagen efter första maj.

Under 2014 genomförde Länsstyrelsen Västerbotten en översyn av terrängkörningsregleringen i Västerbottens fjällområde tillsammans med flera lokala arbetsgrupper. Översynen visade att det även fortsättningsvis är relevant och viktigt att ha ett generellt förbud på statens mark väster om odlingsgränsen. Eftersom alla lokala arbetsgrupper önskade ett fast datum istället för tidigare formulering valdes den 5 maj. Datumet möjliggör körning under första maj-helgen och är samtidigt relaterat till renskötselns behov.

Efter översynen beslutades också att viss körning för fast bosatta tillåts även efter majförbudet. Det gäller om snöförhållandena är tillräckliga och körningen kan ske utan skadlig påverkan på renskötsel och djurliv. 

För mer information kontakta

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
010-225 44 33
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Anna Lejon
naturvårdshandläggare
010-225 44 62
anna.lejon@lansstyrelsen.se

Emma Johansson
kommunikatör
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Majförbudet för skoterkörning har numera ett fast datum. Efter den 5 maj är det förbjudet att köra snöskoter på all statlig mark i fjällen utan dispens från Länsstyrelsen.

Läs vidare »
Media-no-image

Landsbygdsministern leder livsmedelsdialog Umeå

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 07:59 CEST

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker Umeå den 24 april. I fokus för mötet står frågan om hur matproduktionen i Sverige och Norrland ska kunna öka.

Regeringen genomför ett antal regionala träffar under året som ett led i arbetet med en nationell livsmedelsstrategi. Livsmedelsstrategin ska tas fram i bred dialog med livsmedelskedjans aktörer. För att få de perspektiv som behövs för en lång­siktig strategi genomför regeringen en resa i Sverige – den svenska livsmedelsdialogen. Tredje stoppet för livsmedelsdialogen är Västerbotten. Ett stort antal producenter, företag, och representanter för offentlig sektor har bjudits in från mötet. De inbjudna, som på olika sätt arbetar med och berörs av livsmedelskedjan, kommer från Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län.

– Det är viktigt med en bred dialog med alla intressenter innan vi sätter ner foten om hur vi ska utforma den kommande livsmedelsstrategin. Vi behöver öka livsmedelsproduktionen för att skapa fler jobb i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

En långsiktig livsmedelsstrategi ska bidra till att öka matproduktionen i Sverige och omfattar hela värdekedjan, från primärproduktion till konsument. 115 personer som företräder företag, kommuner, organisationer och föreningar som på olika sätt berörs av livsmedelskedjan i Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län deltar i livsmedelsdialogen på Väven i Umeå.

Tid: fredagen den 24 april klockan 10.00 - 13.00
Plats: Kulturhuset Väven, Västra Strandgatan 10,Umeå

Media är välkomna, anmälan skickas till pressekreterare Ingela Nilsson.

Följ arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi via Näringsdepartementets blogg.

För mer information kontakta

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos Sven-Erik Bucht
08-405 11 88
072-551 41 16

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker Umeå den 24 april. I fokus för mötet står frågan om hur matproduktionen i Sverige och Norrland ska kunna öka.

Läs vidare »
Wjo9qzlginkpv4q6xbjf

Kungsleden 30 år firas under Kungsledenrännet

Pressmeddelanden   •   2015-04-08 08:17 CEST

Länsstyrelsen och Svenska Turistföreningen firar Kungsleden 30 år under årets upplaga av Kungsledenrännet den 11 april.

Tunj1b2jxbgyyq7nb5ma

Fler björnar i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   2015-04-01 10:27 CEST

Nu är analysen av höstens björnspillningsinventering klar. Resultatet visar att det finns cirka 360 björnar i Västerbotten, vilket är en ökning med 17 procent sedan 2004. Trots det verkar björnstammen minska i de björntätaste områdena, eftersom fördelningen av länets björnar håller på att jämnas ut.

M4eq6bq3ie9vpcg3xqiz

Pengar till samebyarna för att begränsa skador på våtmarker

Pressmeddelanden   •   2015-03-30 15:56 CEST

Länsstyrelsen Västerbotten har fördelat 876 000 kronor som Naturvårdsverket avsatt för att minska barmarksskador i fjällmiljön. Pengarna går till samebyar och ska begränsa skador från renskötselns terrängkörning.

Kx3l5mic1e45bhay1uev

Lokala naturvårdsprojekt får 1,5 miljoner

Pressmeddelanden   •   2015-03-19 11:09 CET

Länsstyrelsen Västerbotten har fördelat 1,5 miljoner kronor till 13 lokala naturvårdsprojekt i länet, så kallade LONA-projekt.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef och presskontakt
 • ggqncdmtjombbxvoznrgenjdfy.bjcomlyan@lansstyreyclsenax.strdmhpe
 • 070-669 00 10

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • robertufxkxm.kublipyeengwtbeiortvi@lafanousstyrenxlsxxkjenvk.se

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • emma.e.johansson@lansstyrelsen.se
 • 072-223 15 04

 • Presskontakt
 • Webbansvarig kommunikatör
 • gfjoqgnaejs.yftnmattebiouso@lakbvccfnsfhatstgyyrelrdsedsyan.se
 • +46 73 844 73 74

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Vår vision: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Adress

 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Storgatan 71b
 • 901 86 Umeå
 • Vår hemsida