Media-no-image

Unikt samarbete när kulturarbetare och uppdragsgivare ska hitta varandra

Pressmeddelanden   •   2015-12-01 11:26 CET

För första gången går Arbetsförmedlingen Kultur Media Nord och Länsstyrelsen Västerbottens län samman och arrangerar en portfoliovisning med professionella bildkonstnärer, formgivare/keramiker och textila konstnärer. Målgruppen är potentiella uppdragsgivare som fastighetsbolag, arkitekter och kommuner för att nämna några.

Förhoppningen är att konstnärer och uppdragsgivare ska hitta varandra och mötas i nya spännande sammanhang.

– Från Länsstyrelsens sida vill vi stödja sysselsättningen och kulturen i länet och ser detta som en möjlighet att öppna en mötesplats för kulturarbetare och potentiella uppdragsgivare, säger landshövding Magdalena Andersson.

Intresset för att delta är stort från såväl uppdragsgivare som konstutövare. Bland uppdragsgivarna återfinns bland andra Statens konstråd, Bostaden, Region Västerbotten och Sweco Architects. De kulturarbetare som deltar representerar olika konstinriktningar inomhus och utomhus. Där finns en stor mångfald tekniker som textil, ljus, emalj, fotografi och glas.

– Det stora intresset visar att det finns ett stort behov av att skapa mötesplatser för att näringslivet och konstnärerna ska hitta varandra. Därför tar vi initiativ till en konkret insats som denna portfoliovisning. Vi är också glada för samarbetet med länsstyrelsen, säger Anita Eriksson, chef Arbetsförmedlingen Kultur Media Nord.

Portfoliovisningen innebär att varje konstnär får möjlighet att göra en kortare presentation om sig och sina verk för de potentiella uppdragsgivarna.

– Att få vara med vid ett sådant här tillfälle betyder mycket för mig som konstnär. Jag får visa upp mig och ett tillfälle att nå många tänkbara uppdragsgivare vid ett och samma tillfälle. Och att det sker i den här omgivningen ger ytterligare en dimension, säger Maria Sundström, bildkonstnär från Hörnefors och en av de deltagande konstnärerna.

Media är välkomna att träffa samtliga medverkande under minglet!

Dag: torsdag 3 december
Tid:
16-17.30
Plats:
Länsstyrelsen Västerbottens län, Storgatan 71 B, Umeå

För kommentarer och mer information: 

Magdalena Andersson
landshövding
010-225 43 00

Anita Eriksson
Arbetsförmedlingen Kultur Media Nord
010-486 05 29

Presskontakt:
Jörgen Boman
kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 42 37

Lotta Edman Ragnarsson
pressansvarig
Arbetsförmedlingen Kultur Media
010-488 54 21

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

För första gången går Arbetsförmedlingen Kultur Media Nord och Länsstyrelsen Västerbottens län samman och arrangerar en portfoliovisning med professionella bildkonstnärer, formgivare/keramiker och textila konstnärer. Målgruppen är potentiella uppdragsgivare som fastighetsbolag, arkitekter och kommuner för att nämna några.

Läs vidare »
Zqiql8dxnjm2mx2w5yke

Mycket lax nu – ännu mer i framtiden!

Pressmeddelanden   •   2015-11-18 15:08 CET

Laxen har under de senaste åren ökat dramatiskt. Utvecklingen beror framför allt på förändrande fiskeregler i havet, fiskevårdsåtgärder och restaureringar i älvarna. - I flera av länets älvar har rekord på rekord slagits i form av antal uppvandrande lekfiskar, säger Stefan Larsson, Länsstyrelsen Västerbotten.

Media-no-image

3 540 051 kr till lokala klimatinvesteringar i Västerbottens län

Pressmeddelanden   •   2015-11-12 08:29 CET

I den första beslutsomgången inom regeringens satsning Klimatklivet har Västerbottens läns landsting fått pengar för åtgärder som på lång sikt minskar utsläpp som påverkar klimatet.

Regeringen avsätter nästan 2 miljarder kronor till och med år 2018 till lokala investeringar som kan bidra till att minska växthusgasutsläppen. I den första beslutsomgången som nu är avklarad har Naturvårdsverket, utifrån underlag från bland annat länsstyrelserna, fördelat 30 miljoner kr till 24 projekt. Ytterligare 77 miljoner ska fördelas inom de närmaste veckorna. Alla utom privatpersoner har haft möjlighet att söka, till exempel kommuner, företag, skolor, organisationer eller regioner.

– Vi fick in 17 ansökningar i Västerbotten under den första ansökningsomgången. Klimatinvesteringar inom allt från ladd-infrastruktur för elbilar, energieffektiviseringar i fastigheter till lösningar för att lagra el från solceller i batterier. Detta bådar gott för framtiden. Det är glädjande att Landstinget fått ett positivt beslut som kommer leda till stora utsläppsminskningar. Vi avvaktar beslut från Naturvårdsverket för övriga sökanden. Beviljas man inte stöd i denna sökomgång, men uppfyller kraven för stöd, kan man välja att stå kvar med sin ansökan till kommande sökomgångar, säger Elin Söderberg, ansvarig för Klimatklivet på Länsstyrelsen.

– Tillsammans med de som får pengar från Klimatklivet gör vi angelägna satsningar för klimatet. Merparten av investeringarna görs av de som genomför åtgärderna. Vi investerar i det som ger mest klimatnytta, säger Nanna Wikholm, samordnare för Klimatklivet på Naturvårdsverket.

Beviljade projekt och deras nytta i Västerbottens län
Västerbottens läns landsting har beviljats 3 540 051 kr i stöd för investering i installation av lustgasdestruktionsanläggning i förlossningsvården. Den kommer att minska växthusgasutsläppen med motsvarande dryga 500 ton koldioxid per år. Anläggningen kommer att installeras i anslutning till den nuvarande förlossningsavdelningen och den kommer också att inkludera en förberedelse för att i en framtid kunna omhänderta blandgaser (isofluran och sevofluran) från två stycken akutsnittsalar. Lustgas, sevofluran, desfluran och isofluran är anestesigaser och så kallade växthusgaser. Lustgasen är den mest potenta då den är långlivad och uppehåller sig dryga 110 år i atmosfären och bidrar cirka 300 gånger starkare till växthuseffekten än koldioxid.

– Det här är väldigt positivt. Åtgärden har funnits med i vår klimatpolitiska handlingsplan under några år och vi är mycket nöjda med beslutet, säger Ulf Olofsson, Landstinget.

Stöden har fördelats efter målet störst utsläppsminskning, preciserat som största minskning av växthusgasutsläppen under åtgärdens livslängd i förhållande till investeringens storlek. Totalt har Naturvårdsverket hittills tagit beslut om medfinansiering genom Klimatklivet med nästan 123,5 miljoner kronor vilket kommer leda till utsläppsminskningar med 41 740 ton koldioxidekvivalenter (CO2eq) per år.

Fakta om lustgas
Lustgas, N2O, eller dikväveoxid som det kemiska namnet är, räknas till växthusgaserna. Det är en mycket kraftfullare gas än koldioxid. Ett kilogram lustgas har lika stor effekt på växthuseffekten som ungefär 300 kg koldioxid.

Fakta om Klimatklivet
Fram till den 15 november finns ytterligare en möjlighet att söka pengar från klimatklivet. Därefter ska ytterligare 600 miljoner kr fördelas årligen fram till och med 2018. Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatåtgärder inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. Det kan till exempel vara insatser för att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur, satsningar på förnybar energi, effektivare energianvändning inom industrin och åtgärder för minskade utsläpp inom jordbruket.

Information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets och länsstyrelsens webbplatser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Elin Söderberg, ansvarig för Klimatklivet, Länsstyrelsen Västerbotten
010-2254532, Elin.soderberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Fram till den 15 november finns ytterligare en möjlighet att söka pengar från klimatklivet. Därefter ska ytterligare 600 miljoner kr fördelas årligen fram till och med 2018. Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatåtgärder inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi.

Läs vidare »
Xvxiho8gceicwpx3bfd0

Klimatforum Västerbotten: Länet - Paris - Världen

Pressmeddelanden   •   2015-11-11 15:46 CET

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och en av regeringens högst prioriterade frågor. Om temperaturen fortsätter att stiga i den takt som forskarna ser och förutspår kommer det att leda till mycket allvarliga konsekvenser för livet på jorden.

Media-no-image

Ny klimatanalys visar hur klimatet kan förändras i Västerbottens län

Pressmeddelanden   •   2015-11-02 10:27 CET

SMHI har tagit fram ny data för Västerbottens län som visar hur mycket klimatet kommer att förändras beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser blir. Rapporten visar att vi får mer nederbörd och att temperaturen i Västerbottens län kan komma att stiga med så mycket som 6 grader fram till slutet av seklet.

– Analyserna visar tydligt att klimatet påverkas av utsläppen och bekräftar tidigare slutsatser från tidigare analyser, säger Tina Holmlund, klimatanpassningssamordnare, på Länsstyrelsen Västerbotten.

SMHI:s analys bygger på klimatobservationer och beräkningar enligt två utvecklingsvägar, dels ett med begränsande utsläpp av växthusgaser (RCP4.5), dels ett med fortsatt höga utsläpp (RCP8.5). Framtidsscenarierna i analysen visar vad som kommer att hända i mitten samt i slutet av seklet, jämfört med den så kallade normalvärdesperioden år 1961–1990. Dessa mått och begrepp används som internationell standard på området.

Varmare klimat

Enligt SMHI:s analys skulle medeltemperaturen i Västerbottens län vid slutet av seklet ha stigit med cirka 6 grader med dagens globala klimatpolitik. Men med en kraftfullare klimatpolitik, som minskar utsläppen, skulle ökningen kunna stanna på cirka 3 grader. Temperaturskillnaden varierar beroende på årstid och störst uppvärmning väntas ske vintertid. Vegetationsperioden ökar med 30-50 dagar och antalet varma dagar blir fler.

Vi ska komma ihåg att 3 graders temperaturökning som en kraftfullare klimatpolitik pekar på, fortfarande är väldigt mycket. Vi ser redan idag effekter av klimatförändringar och måste anpassa samhället efter detta samtidigt som vi vidtar åtgärder för att begränsa klimatförändringarna.

Ökad nederbörd

SMHI:s analys pekar också på en ökning av årsmedelnederbörden på cirka 20-40 procent där den största ökningen sker på våren. För länet ses en ökning av totala årstillrinningen med uppemot 10 procent vid mitten av seklet. Vattendragen har under referensperioden haft tydliga årstidsförlopp, med vårflödestopp, låga sommarflöden, högre höstflöden och lägre vinterflöden. Mönstret för årstidsförloppet kvarstår med framtidsscenarierna visar på tidigare vårflödestoppar, och högre vinter- och höstflöden. Förändringen av tillrinningen under sommaren varierar från område till område och är inte lika tydlig.

Antalet dagar med snö varierar över länet och beroende på klimatscenario men generellt minskar snötäcket i länet.

Viktigt underlag

Länsstyrelsen kommer att använda analysen i arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

– Uppdaterad information är värdefull och kan hjälpa oss att planera utifrån nya förutsättningar. Analysen kommer därför vara till nytta inom många verksamhetsområden, exempelvis vid fysisk planering, krisberedskap, naturvård och vid planering i frågor som rör dricksvatten samt jord- och skogsbruk, säger Tina Holmlund.

Om analyserna

SMHI har tagit fram liknande analyser för alla Sveriges län. De innehåller ett detaljerat kartmaterial med klimatscenarier för olika tidsperioder och behandlar temperatur, nederbörd, tillrinning och markfuktighet. Analyserna har arbetats fram inom ramen för ett regeringsuppdrag och i dialog med länsstyrelserna.

För mer information kontakta

Tina Holmlund
Klimatanpassningssamordnare
Länsstyrelsen Västerbotten
tina.holmlund@lansstyrelsen.se
010-225 45 15

Elin Sjökvist
Projektledare/meteorolog
SMHI
elin.sjokvist@smhi.se
011-495 87 16

Läs mer

Läs rapporten i sin helhet

SMHI:s nyhet

SMHIs tekniska rapport som beskriver metodiken bakom arbetet

Nedladdningstjänst för data

Ny generation scenarier för klimatpåverkan – RCP

Länsstyrelsens arbete för klimatanpassning i Västerbottens län

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

SMHI har tagit fram ny data för Västerbottens län som visar hur mycket klimatet kommer att förändras beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser blir. Rapporten visar att vi får mer nederbörd och att temperaturen i Västerbottens län kan komma att stiga med så mycket som 6 grader fram till slutet av seklet.

Läs vidare »
Lfhaihhhz4jr9ddvag72

Rekordår för Västerbottens fjällrävar

Pressmeddelanden   •   2015-10-16 08:55 CEST

– Våra inventeringar visar att det finns 31 registrerade fjällrävskullar i länet. Det är den högsta siffran på minst 35 år och ett jättebra resultat för den starkt hotade fjällräven, säger Per-Anders Blomqvist, Länsstyrelsen Västerbotten.

Media-no-image

Detaljerat program för media vid HMK Carl XVI Gustaf besök vid Umeå universitet 17 okt

Pressmeddelanden   •   2015-10-15 15:05 CEST

Detaljerat program för media vid HMK Carl XVI Gustaf besök i Västerbottens län i samband med Umeå universitets årshögtid och universitets 50 års jubileum 17 oktober 2015.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Detaljerat program för media vid HMK Carl XVI Gustaf besök i Västerbottens län i samband med Umeå universitets årshögtid och universitets 50 års jubileum 17 oktober 2015.

Läs vidare »
Yvommlx4bhlprbgeoxqg

Länets lantbrukare försiktigt positiva inför framtiden

Pressmeddelanden   •   2015-10-09 15:53 CEST

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten genomfört ett antal intervjuer med företagare som ingår i målgruppen för landsbygdsprogrammet. Analysen baseras på 57 företagare som blivit intervjuade och som fått besvara en webbenkät. - Köttproduktion och främst med får verkar vara framtidsbranscher, säger landsbygdschef Kajsa Berggren.

Media-no-image

Landsbygdsministern till Skellefteå för dialog om nationella skogsprogrammet

Pressmeddelanden   •   2015-09-23 10:30 CEST

Över hundra personer från olika delar av skogsbranschen, myndigheter och föreningar möts i Skellefteå på konferensen Skogens framtid – så skapar vi den tillsammans 24-25 september.

Som en del i konferensen hålls ett dialogmöte med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Syftet är att bidra med tankar och idéer ur ett regionalt perspektiv till det nationella skogsprogrammet.

– Vi ska visa hur vi från Västerbotten och Norrbotten kan bidra till det nationella skogsprogrammet. Sverige behöver en långsiktig skogsstrategi som tar tillvara hela värdekedjan och det är viktigt att få med det regionala perspektivet i skogsprogrammet, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten.

– Skogen är viktig för norra Sverige på många sätt. För samhället, människorna och miljön. Vi har stor kunskap och har kommit långt med gränsöverskridande samarbeten inom skogssektorn, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län.

Media hälsas välkomna att delta under hela konferensen.

Tid: 24-25 september, lunch till lunch

Plats: Scandic Skellefteå

Fullständigt program

Ur programmet

Dag 1 24 september

13.00 Inledning

Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten och Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbotten hälsar välkomna

Skogsriket Västerbotten och Skogsriket Norrbotten – framsteg och utmaningar, Staffan Norin, Skogsstyrelsen

13.30 Skogsutbildning för nyanlända, Ann Dolling, Sveriges lantbruksuniversitet

13.50 Skogen det gröna guldet och det nationella skogsprogrammet, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

15.00 JämLYS – kompetensförsörjning och bilden av branschen, Monica Forsman Länsstyrelsen Västerbotten

Dag 2 25 september

8.20 Dialog för att utveckla skogssektorn, Monika Stridsman, Skogsstyrelsen

8.45 Skogsindustrin driver tillväxt i världens bioekonomi, Carina Håkansson, Skogsindustrierna

9.10 Hållbar markanvändning, Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen

9.35 Möjliga insatser för ökad produktion, Clas Fries, Skogsstyrelsen

10.30 Smart skogsteknik för framtidens bioekonomi: För samhället, entreprenören/föraren och skogsbruket, Maria Hedblom, Skogstekniska klustret och Urban Bergsten, Sveriges lantbruksuniversitet

11.00 Framtidsvisioner inom träbyggande, Mattias Henriksson, Grönbo AB

Fullständigt program

Nationella skogsprogrammet

Regeringen arbetar i bred dialog med organisationer i det civila samhället och myndigheter för att ta fram ett nationellt skogsprogram. Skogsprogrammet ska bidra till att stimulera flera andra strategiska satsningar och politikområden som till exempel klimat och miljömål, landsbygdsutveckling, nyindustrialisering, utveckling av export, besöksnäring med mera.
Läs mer om arbetet med det nationella skogsprogrammet

Regionens basnäringar uppmärksammas

Dagen innan, den 23 september, arrangeras en workshop om gruv- och mineralnäringens framtida kompetensförsörjning. Arrangörer är Region Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten.
Läs mer på Region Västerbottens webbplats

För mer information kontakta

Emma Johansson
Kommunikatör
Länsstyrelsen Västerbotten
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se
010-225 42 42

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
08-405 11 88
072-551 41 16

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Över hundra personer från olika delar av skogsbranschen, myndigheter och föreningar möts i Skellefteå på konferensen Skogens framtid – så skapar vi den tillsammans 24-25 september.

Läs vidare »
Media-no-image

Fem järvar får skjutas

Pressmeddelanden   •   2015-09-18 13:48 CEST

Länsstyrelsen har tagit beslut om skyddsjakt på fem (5) järvar i del av Sorsele kommun. Förutom att samebymedlemmar får jaga får även älgjägare i området möjlighet att delta i jakten. Den som har jakträtt på älg i området har också rätt att under pågående älgjakt jaga järv, förutsatt att jaktledare för älgakten anmält till Länsstyrelsen att de vill delta i jakten.

Svårt att jaga järv

På senare tid har järvpopulationen ökat, framför allt i skogslandet. I området väster om Sorsele har järvar orsakat allvarlig skada för rennäringen under flera år och den här jakten är en förebyggande åtgärd för att minska skadorna.

Jakt på järv bedrivs idag endast i form av skyddsjakt.

– Under de senaste årens skyddsjakter har vi sett att den är både tids- och resurskrävande för samebyar. Därför tar vi nu hjälp av jägare som redan befinner sig ute i skogen för att jaga älg, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen.

Tar hjälp av älgjägare

Älgjaktlag som är intresserade av att delta i järvjakten ska anmäla sig till Länsstyrelsen. Det räcker att jaktledaren anmäler jaktlaget samt under vilken tidsperiod de vill jaga.

– Jakt efter järv får, förutom av samebymedlemmar, endast bedrivas av älgjägare under pågående älgjakt, detta för att vi vill undvika möjliga konflikter mellan älg- och järvjägare. Det vi vill testa nu är i första hand om älgjägarna kan hjälpa oss att decimera järvstammen där så behövs, säger Linda Backlund, rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen.

Samma telefonnummer som vid björn- och lojakten

För att veta hur många järvar som har fällts och hur många som är kvar på tilldelningen finns en telefonsvarare med aktuell information. Denna telefonsvarare nås via telefonnummer 010-225 41 15. När en järv fällts eller påskjutits ska det anmälas omgående till Länsstyrelsen och det görs via telefonnummer 010-225 41 20.

– Det är viktigt att läsa igenom beslutet noga så att varje jägare vet vilka villkor som gäller när järv ska jagas, säger Björn Jonsson.

Skyddsjakten pågår från och med den 17 september till och med den 1 november.

DNA-inventering möjliggör bra uppföljning

De senaste två åren har det genomförts omfattande dna-inventeringar på järv i Västerbotten för att komplettera den traditionella lyeinventeringen. I jaktområdet har det i särklass samlats in flest dna-prover och det är Länsstyrelsens naturbevakare tillsammans med samebyn som åstadkommit detta.

– Tack vare dna-inventeringen har vi bra koll på järvpopulationen i området, något som också ger möjlighet till bra uppföljning av jaktens effekter på järvpopulationen, säger Linda Backlund.

Mer information på vår webbplats

Information om järvar och järvförvaltning

Det fullständiga skyddsjaktsbeslutet (pdf)

Mer information om skyddsjakt på rovdjur

För mer detaljerad information kontakta:

Linda Backlund, rovdjursförvaltare
010- 225 44 16
linda.backlund@lansstyrelsen.se

Björn Jonsson, naturvårdsdirektör
010-225 44 33
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman, kommunikationschef
010-225 42 37
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen har tagit beslut om skyddsjakt på fem (5) järvar i del av Sorsele kommun. Förutom att samebymedlemmar får jaga får även älgjägare i området möjlighet att delta i jakten. Den som har jakträtt på älg i området har också rätt att under pågående älgjakt jaga järv, förutsatt att jaktledare för älgakten anmält till Länsstyrelsen att de vill delta i jakten.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef och presskontakt
 • jowwgfnhuzcmevmgrgcccpzren.bomjsanvm@lvaptansstyvzrezzlsen.se
 • 070-669 00 10

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • robert.klingbert@lansstyrelsen.se

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • ucvnemma.e.johypanogdmxbssonfbuxfd@lgbansstyrelsunenqf.se
 • 072-223 15 04

 • Presskontakt
 • Webbansvarig kommunikatör
 • aljopynas.ajeilwmattrcrmdnfmcgebrbo@otlansdknistyregelylsen.se
 • +46 73 844 73 74

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Vår vision: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Adress

 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Storgatan 71b
 • 901 86 Umeå
 • Vår hemsida