Varg skjuten i Osby kommun

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 14:15 CEST

En varg har idag funnits skjuten i Osby kommun. Vargen är död och polisen har upprättat en anmälan om grovt jaktbrott.

Nils Carlsson, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen har varit på plats:

– Jag kan bekräfta att det är en äldre varg av hankön som blivit skjuten. Vi inväntar polisens utredning och kommenterar inte ytterligare detaljer i nuläget.

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

En varg har påträffats skjuten och död i Osby kommun. En anmälan om grovt jaktbrott har upprättats.

Läs vidare »

Inte längre tillåtet att ta vatten ur Ringsjön eller övre delen av Helge å

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 14:23 CEST

Grundvattennivåerna och vattenflödena i de skånska vattendragen är fortsatt låga på grund av torkan. Nu har en ny bedömning gjorts av undantaget för att kunna göra tillståndslösa vattenuttag.

– Under senare tid har rekordlåga nivåer registrerats i flertalet vattendrag, säger Kristian Wennberg, enhetschef.

Länsstyrelsen följer kontinuerligt flödena i de skånska vattendragen och det har dokumenterats att vattenlivet har det svårt just nu och att det redan uppstått skador i form av uttorkade livsmiljöer. Trots lokala regnskurar kommer det ta tid innan vi kommer att kunna se en varaktig återhämtning av flödessituationen i vattendragen och nivåerna i sjöarna. Även grundvattennivåerna är låga och det kommer att krävas stora mängder nederbörd över en längre tid för att återställa dem.

Sedan juli har det varit olagligt att göra tillståndslösa vattenuttag ur skånska sjöar och vattendrag för exempelvis bevattning av jordbruksgrödor med undantag för Ringsjön och Helge ås huvudfåra för foderproduktion. Efter en ny bedömning av grundvattennivåerna och vattenflödena ändras nu bedömningen av undantaget. Från och med den 15 augusti 2018 ändras den tidigare bedömningen av undantaget på följande sätt:

 • Sydvatten, kommer under en period behöva minska tappningen från Ringsjön till Rönne å, i syfte att säkra reservvattentillgången för dricksvattenproduktion. Tillståndståndslösa vattenuttag ur Ringsjön, bland annat för bevattning av jordbruksgrödor och liknande, samt för foderproduktion, är olagliga.
 • Tidigare undantag gällande tillståndslösa vattenuttag för bevattning från Helge å begränsas till att enbart kunna gälla vattenuttag ur Helge ås huvudfåra efter bron vid väg 118 nedströms Torsebro och ut till havet. Undantaget gäller enbart bevattning för produktion av foder till djur. Vattenuttag uppströms bron som saknar tillstånd är därmed olagliga.

Det är viktigt att meddela länsstyrelsen om ett tillståndslöst vattenuttag i Helge å planeras.

– Tillståndslösa vattenuttag får inte ske på ett sådant sätt att det skadar miljön eller inskränker i tillståndsinnehavares möjlighet till att kunna utnyttja sina vattendomar. Det är därför av största vikt att den som avser utnyttja undantaget informerar Länsstyrelsen om sitt vattenuttag, säger Mattias Ekvall, vattenhandläggare.

I övrigt kvarstår den bedömning av vattensituationen som tidigare meddelats den 4 juli 2018. Det vill säga att det är olagligt att utan tillstånd bevattna med vatten från sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen vill återigen uppmana verksamhetsutövare som för framtiden är beroende av vatten för sin verksamhet att se över sina vattentillgångar. Exempelvis genom att undersöka möjligheter för anläggande av bevattningsdammar eller genom tillståndsansökan för vattenuttag.

Här finns mer information om vad som gäller för bevattning i Skåne:

https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd/miljo/vatten/bevattning.html

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

​Grundvattennivåerna och vattenflödena i de skånska vattendragen är fortsatt låga på grund av torkan. Nu har en ny bedömning gjorts av undantaget för att kunna göra tillståndslösa vattenuttag – det är inte längre tillåtet att ta vatten ur Ringsjön eller övre delen av Helge å.

Läs vidare »

Det skärpta eldningsförbudet lättas i Skåne

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 14:19 CEST

Länsstyrelsen Skåne har efter en samverkanskonferens med berörda aktörer beslutat att lätta på det skärpta eldningsförbudet. Från den 13 augusti klockan 16.00 blir det tillåtet att grilla på egen tomt igen. Även yrkesmässig matlagning över öppen låga blir tillåten, om vissa kriterier uppfylls.

Efter en samverkanskonferens under måndagen med länets kommuner, räddningstjänster och polis har Länsstyrelsen Skåne beslutat att förändra det liggande eldningsförbudet.

– För oss var det viktigt att ha med alla parter för en samlad och långsiktig bedömning. Även om läget är fortsatt ansträngt bedömer vi det som tillräckligt stabilt för att en förändring av förbudet kan ske. Men vi ber om förståelse för den situation som fortfarande råder i Skåne och om största försiktighet vid grillning, säger landshövding Anneli Hulthén.

Regnet som fallit i helgen samt prognosen framåt gör att brandrisken i Skåne minskar något. Ett läge som tidigare var extremt och nådde toppar som sällan har skådats i länet har stabiliserats, men brandrisken finns fortfarande kvar i relativt hög utsträckning. Därför ligger eldningsförbudet kvar, men med vissa undantag för att underlätta för bland andra yrkesverksamma som livnär sig på matlagning över öppen låga.

Det kommer numera bli tillåtet att grilla på egen tomt igen om grillen är upphöjd från marken, befinner sig på ett säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning finns tillgänglig. Det blir också tillåtet med heta arbeten om det sker säkert enligt svenska brandskyddsföreningens regler. Dessutom lättas förbudet för yrkesmässig matlagning, såvida vissa kriterier uppfylls.

– Brandrisken är lägre vilket gör att vi har bedömt det som möjligt att underlätta på det här sättet. Vi vill göra vad vi kan för att gå människor till mötes utan att äventyra brandsäkerheten, säger tillförordnad länsöverdirektör Matz Hammarström.

Ändringen i förbudet innebär att lokala räddningstjänster och kommuner kan besluta om lokala anpassningar. I praktiken är det möjligt att lokalt förbjuda till exempel grillning på egen tomt om det anses nödvändigt.

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Länsstyrelsen Skåne har efter en samverkanskonferens med berörda aktörer beslutat att lätta på det skärpta eldningsförbudet. Från den 13 augusti klockan 16.00 blir det tillåtet att grilla på egen tomt igen. Även yrkesmässig matlagning över öppen låga blir tillåten, om vissa kriterier uppfylls.

Läs vidare »

Länsstyrelsen kontrollerar personal i bevakningsföretag

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2018 10:38 CEST

Länsstyrelsen gör under detta år en särskild kontroll av anställda i bevakningsföretag.

– Det handlar framförallt om att det bara ska finnas godkänd och lämplig personal i bevakningsföretagen, säger Henrik Kvennberg, samordnare av tillsynen på Länsstyrelsen Skåne.

Som ett led i Länsstyrelsens tillsyn över auktoriserade bevakningsföretag kommer det i år att kontrolleras särskilt att företagen bara använder sig av godkänd och lämplig personal.

Lagstiftningen ställer särskilda krav på lämplighet och laglydnad hos de anställda i bevakningsföretagen och de ska bland annat ska vara godkända av Länsstyrelsen för en sådan anställning.

– Ett antal bevakningsföretag kommer att kontrolleras under året, säger Henrik Kvennberg.

För ytterligare frågor om Länsstyrelsens tillsyn av bevakningsföretag, kontakta Henrik Kvennberg på 073-505 70 95.

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Som ett led i Länsstyrelsens tillsyn över auktoriserade bevakningsföretag kommer det i år att kontrolleras särskilt att företagen bara använder sig av godkänd och lämplig personal.

Läs vidare »

Brandrisken når rekordnivåer – landshövdingen vädjar om att följa eldförbudet

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2018 13:19 CEST

Under helgen når brandrisken nivåer i södra Sverige som knappt uppmätts tidigare. Dessutom finns en prognos med mycket starka vindar.

– Vi vill verkligen vädja till allmänheten i Skåne att respektera eldningsförbudet och vara försiktiga. En liten gnista kan få allvarliga konsekvenser, säger landshövding Anneli Hulthén.

Länsstyrelsen Skåne har under morgonen haft ett möte och beslutat att läget är så pass allvarligt att det inte motiverar några förändringar i eldningsförbudet inför helgen. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under fredagen gått ut med en skarp varning inför de kommande dagarna och uppmanar allmänheten att iaktta stor försiktighet. Under helgen förväntas brandriskvärdena nå nivåer som knappt uppmätts tidigare, vilket förvärras ytterligare av prognosen om mycket starka vindar.

– Jag är definitivt orolig inför helgen men även för de närmsta veckorna. Det finns en stor risk för många och stora skogsbränder i Skåne. Jag bedömer att vi har goda möjligheter att bedriva insatser men det är väldigt viktigt att allmänheten följer eldningsförbudet för att minska antalet bränder, säger Martin Gertsson, regional räddningschef i beredskap.

Han vill också understryka att den extrema brandrisken består trots det regn som hittills fallit över Skåne lokalt.

– Det krävs stora mängder nederbörd för att minska brandrisknivåerna. De enstaka skurar som Skåne fått hittills påverkar tyvärr inte brandrisken nämnvärt.

Länsstyrelsen Skåne följer utvecklingen tillsammans med räddningstjänsterna och kommer göra en ny bedömning av brandriskläget och eldningsförbudet i början av nästa vecka. 

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Under helgen når brandrisken nivåer i södra Sverige som knappt uppmätts tidigare. Dessutom finns en prognos med mycket starka vindar. Länsstyrelsen Skåne har under morgonen haft ett möte och beslutat att läget är så pass allvarligt att det inte motiverar några förändringar i eldningsförbudet inför helgen

Läs vidare »

Förbjudet att jaga och jaktträna med lös hund från 1 augusti

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2018 16:10 CEST

Från och med 1 augusti råder förbud mot att jaga eller jaktträna med lös hund efter vildsvin och älg i Skåne.

– På grund av det extremt varma och torra vädret är djuren i väldigt dålig kondition, säger Nils Carlsson, viltexpert på Länsstyrelsen Skåne

Det torra och varma vädret har inte bara slagit hårt mot lantbrukarna i Skåne, det påverkar även viltbeståndet.

– Särskilt älgen blir värmestressad redan vid 15 grader så om man jagar med hund i den här värmen far de väldigt illa. De behöver lugn och ro i nuläget, säger Nils Carlsson.

Länsstyrelsen Skåne utfärdar därför, med stöd i Jaktförordningen (19 § 1 1987:905), ett förbud mot all användning av hund vid jakt och jaktträning efter vildsvin och älg under perioden 1 augusti till 31 augusti. Enda undantaget från förbudet är spårning eller apportering efter skadat vilt.

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Från 1 till 31 augusti är det förbjudet att jaga och jaktträna med lös hund efter vildsvin och älg i Skåne.

Läs vidare »

Skärpt eldningsförbud i Skåne består tillsvidare

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2018 13:31 CEST

Det skärpta eldningsförbudet består i Skåne tillsvidare.

– Eftersom MSB:s brandriskprognos för de närmaste fyra dygnen visar på ”fortsatt höga brandriskvärden till extrema brandriskvärden” för Skåne, har vi vid dagens möte bestämt att det skärpta eldningsförbudet gäller tillsvidare, säger Landshövding Anneli Hulthén.

Gränsen för extrem brandrisk enligt FWI (Fire Weather Index) ligger på 28. Nu är värdet för större delen av Skåne 35-40. För nästan hela Skåne ligger det på 40-45 på lördag och så högt som 69 på söndag, trots det regn som fallit lokalt de senaste dagarna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedömer att en eventuell brand i södra Sverige kommer spridas fort och gå djupt, ta lång tid att släcka och kräva mycket resurser.

Under måndagen (30 juli) gick myndigheten ut och ändrade sina rekommendationer om skärpt eldningsförbud. Men att det skulle röra sig om en generell hävning av rekommendationen om eldningsförbud menar Matz Hammarström, tillförordnad länsöverdirektör, är ett missförstånd.

– MSB rekommenderar från och med den 30 juli att förbudet ska anpassas till de lokala och regionala riskförhållandena och det är det vi gör nu, säger han

Länsstyrelsen Skåne fortsätter ha kontakt med räddningstjänsterna i länet och följer noga brandriskutvecklingen.

 Vi är redo att ompröva vårt beslut när förhållandena ändras. Fredagen den 3/8 kommer vi göra en förnyad bedömning men med de prognoser vi har i dag är det högst osannolikt att det skärpta förbudet kommer att mildras eller upphävas. Vi hoppas på acceptans i det extrema riskläge som råder, säger Matz Hammarström.

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Eldningsförbudet i Skåne består i sin nuvarande form tills vidare. Länsstyrelsen Skåne bevakar läget tillsammans med räddningstjänsterna och kommer göra en ny bedömning på fredag, 3 augusti.

Läs vidare »

Länsstyrelserna kämpar tillsammans mot torka och bränder

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2018 14:28 CEST

Skogsbränder, torka, foderbrist och vattenbrist sätter samhället på hårda prov. För att klara jobbet har landets 21 länsstyrelser bland annat skapat en gemensam personalpool för att stötta de länsstyrelser som drabbats av stora skogsbränder.

– Kolleger i hela landet bryter sina semestrar eller lämnar det vanliga jobbet för att hjälpa till, säger Niklas Nordgren, försvarsdirektör, länsstyrelsen i Halland.

Stabspersonal, kommunikatörer, GIS-experter och andra sakkunniga är på plats i både Dalarna, Gävleborg och Jämtland för att stötta krisstaberna och sina kolleger.

– Den här veckan har länsstyrelserna lånat ut ett stort antals medarbetare och vi planerar nu för personalförsörjningen under de kommande två veckorna, säger Niklas Nordgren, som samordnar personalpoolen.

Samtidigt som länsstyrelserna stöttar sina värst drabbade kolleger behöver alla jobba med att förebygga fler bränder i sitt eget län och dessutom hantera effekterna av den långvariga torkan.

– Vi hanterar kriser på flera fronter, säger länsråd Johan von Knorring, länsstyrelsen i Uppsala. Det handlar inte minst om att få människor att förstå hur viktigt eldningsförbudet är – man får till exempel acceptera att det inte går att grilla nu. På de flesta håll är det också viktigt att spara på vattnet.

Räddningstjänsterna och Länsstyrelsen har daglig kontakt för avstämning av skogsbrandsrisken, väderläget och vilka resurser som är tillgängliga. Samverkan är en självklarhet. Larmlistor och rutiner finns. Brandflyget bevakar läget i alla län.

Vi hoppas naturligtvis att sommar- och semestervädret ska bidra till att man kan vistas i naturen. Samtidigt är läget extremt, så var försiktig och aktsam om vår vackra natur

Stödet till lantbrukarna är ett annat viktigt uppdrag. De är hårt drabbade av torkan, med tillhörande foderbrist och dåliga skördar, och nu behöver länsstyrelserna fatta snabba beslut om vilka regler som gäller och försöka hitta olika vägar att stödja lantbrukarna.

– Vi samverkar med LRF för att få tydliga bilder av hur läget är, var behoven är störst och hur vi kan stötta på bästa sätt, säger landsbygdsdirektör Matz Hammarström på Länsstyrelsen Skåne. 

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Skogsbränder, torka, foderbrist och vattenbrist sätter samhället på hårda prov. För att klara jobbet har landets 21 länsstyrelser bland annat skapat en gemensam personalpool för att stötta de länsstyrelser som drabbats av stora skogsbränder.

Läs vidare »

Eldningsförbudet skärps – grillning och eldning förbjuden även på egen tomt

Pressmeddelanden   •   Jul 25, 2018 16:08 CEST

På rekommendation från MSB skärper nu Länsstyrelsen Skåne eldningsförbudet ytterligare. Från den 25 juli kl 16 råder även grill- och eldningsförbud på den egna tomten.

- Vi har idag beslutat att följa uppmaningen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och skärpa det redan gällande eldningsförbudet, så att det omfattar ALLA platser, inklusive egen tomtmark. Förbudet gäller ALLA typer av grillar, campingkök och annan öppen låga utomhus, säger tillförordnad landshövding Matz Hammarström.

Det torra och varma vädret ser ut att fortsätta och temperaturen kommer fram till helgen ligga runt 30 grader i Skåne. Det innebär att brandrisken förväntas nå extrema nivåer. På Länsstyrelsen Skånes webbplats finns mer information och svar på vanliga frågor om eldningsförbudet. Där finns även anslag på flera språk som exempelvis fastighetsägare, campingägare och allmänhet kan skriva ut och sätta upp för att hjälpa till.

- Jag hoppas på bred uppslutning från allmänheten i det extremt torra väder som nu råder. Vi måste göra vad vi kan för att Skåne inte ska drabbas av bränder, säger Matz Hammarström.

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

På rekommendation från MSB skärper Länsstyrelsen Skåne nu eldningsförbudet till att omfatta även egen tomtmark/trädgård/innergård/koloniträdgård.

Läs vidare »

Totalt grill- och eldningsförbud i Skåne från och med 23 juli (med fungerande länk)

Pressmeddelanden   •   Jul 23, 2018 15:31 CEST

På grund av det extremt varma och torra vädret har Länsstyrelsen Skåne beslutat att införa ett totalt förbud mot grillning och eldning i hela länet från och med 23 juli kl 15. Det enda undantaget är grillning på egen tomt med grill som står på ben

- Situationen är väldigt allvarlig och det är viktigt att alla tar sitt ansvar för att undvika bränder, säger Matz Hammarström, tillförordnad landshövding

Beslutet om eldningsförbud är fattat i samråd med Skånes räddningstjänster och omfattar alla typer av grillar, bränslen och platser, även campingplatser och fasta grillplatser. Det enda undantaget är grillning på egen tomtmark. Då måste grillen stå på ben och vatten ska finnas till hands.

Förbudet gäller till dess att Länsstyrelsen Skåne meddelar annat på sin hemsida. Länsstyrelsen vill understryka att det inte är fritt fram att elda och grilla även om det kommer lite regn.

- I nuläget är det så pass torrt i marken att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög även om det regnar lite grann. Det krävs väldigt mycket nederbörd för att marken ska återhämta sig, säger Matz Hammarström.

Mer information om eldningsförbudet och svar på några av de vanligaste frågorna finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/5.2e0f9f621636c84402711c50.html

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Från och med 23 juli kl 15 råder totalförbud mot grillning och eldning i Skåne. Enda undantaget är upphöjd grill på ben på den egna tomten.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 25 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Övergripande Länsstyrelsen Skåne
 • mikael.ringman@lansstyrelsen.se
 • 010 - 224 16 06 (ej sms)
 • 0768 - 40 11 08

Om Länsstyrelsen Skåne

Vi skapar samhällsnytta i Skåne

Vårt uppdrag är att skapa samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Adress

 • Länsstyrelsen Skåne
 • Kungsgatan 13
 • 205 15 Malmö
 • Sverige