Media no image

Länsstyrelsen Skåne tar ställning mot planläggning på mark som hotas av översvämning och erosion

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 12:59 CET

Länsstyrelsen Skåne upphäver Kristianstads kommuns beslut om detaljplan för två bostadshus vid Äspet i Åhus i Kristianstads kommun, med hänvisning till att området hotas av översvämning och erosion.

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Området består idag av tallskog och ligger mellan 100 och 200 meter från havet i Äspet i södra Åhus. Fastigheten ligger relativt lågt, mellan +2 och +3 meter över havsytan.

–En plan för två hus kan framstå som obetydlig, också med tanke på all annan hotad befintlig bebyggelse inom Äspet. Vi har i vårt ställningstagande valt att betrakta planen ur ett större perspektiv. Länsstyrelsen ser en stor fara med att i dagens planer bygga in framtida risker för översvämning och erosion, säger länsöverdirektör Ola Melin.

I beslutet konstaterar Länsstyrelsen att Äspet redan i dagens klimat är en av Skånes mest erosionsutsatta stränder. Länsstyrelsen visar med olika beräkningar att det finns stora framtida risker för det aktuella området.

–Med våra nya kunskaper om vilken effekt ett förändrat klimat har när det gäller erosion och höjda havsnivåer har beslutet inte varit svårt att fatta. Det saknas idag förslag på hur området ska kunna skyddas, och planområdet ligger inom ett högriskområde för översvämning från havet enligt kommunens egen bedömning i översiktsplanen, säger Ola Melin.

För mer information, kontakta länsöverdirektör Ola Melin 076-147 18 55

Länsstyrelsen Skåne upphäver Kristianstads kommuns beslut om detaljplan för två bostadshus vid Äspet i Åhus i Kristianstads kommun, med hänvisning till att området hotas av översvämning och erosion.

Läs vidare »
Dfb59mj8q7x6p7s1ck6z

Miljöåtgärder ger fri vandring för fisk i skånska vatten

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 10:22 CET

Under 2017 har åtta dämmen i skånska åar åtgärdats för att skapa fria vandringsvägar för fisk. Länsstyrelsen Skåne har samtidigt ställt krav på miljöanpassning på omkring 40 anläggningar med vattenkraft och/eller dämmen.

Wiaru8ucd4su3h15kjt5

153 miljoner kronor till 37 skånska klimatinsatser - största summan hittills

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 13:45 CET

​I årets sista stora beslutsrunda får 37 skånska projekt stöd från Klimatklivet med drygt 153 miljoner kronor, den största summan hittills för Skånes del. Stödet beviljas av Naturvårdsverket, efter beredning av Länsstyrelsen Skåne.

Ck75gyqt5pb6wztz7llq

​Nytt projekt för att arbeta med nyanländas psykiska ohälsa

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 13:29 CET

Nu inleds ett nytt projekt för att arbeta med nyanländas hälsa och utveckling av samhällsorienteringen för nyanlända. Projektet startar 5 december med en gemensam samling i i Piperska muren i Stockholm med 170 deltagare från hela landet.

Zrqfbh9k3hngloptdbue

Nya regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 09:54 CET

​Länsstyrelserna har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd som ska förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Media no image

​Samling kring flyktingmottagandet i Skåne för att öka kunskapen

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 08:30 CET

På måndag den 27 november anordnas en stor konferens för alla offentliga aktörer som är involverade i mottagandet av flyktingar i Skåne. Syftet är att öka förståelsen för alla parters ansvar och uppdrag kring flyktingmottagandet för att förbättra mottagandearbetet.

Flyktingmottagandet är en komplex process som involverar flera olika offentliga aktörer med skilda uppdrag och ansvar. Bland annat är kommunerna, Migrationsverket, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Skatteverket några viktiga offentliga aktörer som alla har en viktig del i arbetet.

–Det finns behov av mer kunskap och en tydlig helhetsbild av hela mottagandeprocessen. Med tanke på att det är så många olika aktörer med skiftande uppdrag är det viktigt att alla känner till varandras uppdrag och ansvar för att vi ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt, säger Gunilla Holmlin, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Skåne.

Under konferensen kommer olika exempel lyftas fram kring hur olika myndigheter jobbar med mottagandet. En representant från UNHCR kommer och redogör för flyktingsituationen i världen och processen kring vidarebosättning till Sverige. Även den nationella utredaren för den pågående mottagandeutredning, Martin Olauzon, kommer att finnas på plats under dagen.

–Det är extra aktuellt i nuläget eftersom vi kommer att ta emot fler kvotflyktingar framöver. Redan i år tar Sverige emot 3 400 kvotflyktingar, jämfört med 1 900 förra året, säger Gunilla Holmlin.

Bakom konferensen står Länsstyrelsen Skåne, Migrationsverket, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne tillsammans med Arbetsförmedlingen och Skatteverket.

För mer information, kontakta Gunilla Holmlin på 010-2241375.

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

På måndag den 27 november anordnas en stor konferens för alla offentliga aktörer som är involverade i mottagandet av flyktingar i Skåne. Syftet är att öka förståelsen för alla parters ansvar och uppdrag kring flyktingmottagandet för att förbättra mottagandearbetet.

Läs vidare »
Ioibcmrpcc0k4jga7ym0

Hela listan: I vilka skånska kommuner har invånarna närmast/längst till skyddad natur?

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 08:30 CET

Med närhet till skyddad natur ökar möjligheterna till friluftsliv, särskilt i tätortsnära lägen. Vid årsskiftet bodde 22 procent av invånarna i Skåne inom en kilometer från närmaste skyddade naturområde. För den genomsnittlige skåningen var avståndet 2,8 kilometer. Det visar SCB:s statistik om skyddad natur.

Ck75gyqt5pb6wztz7llq

​15 miljoner kronor till Länsstyrelsen Skåne för att leda arbete med nyanländas psykiska ohälsa

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 08:54 CET

Regeringen har gett Länsstyrelsen Skåne ett utökat uppdrag och extra medel för att leda ett arbete med nyanländas psykiska ohälsa. Regeringen anslår 15 miljoner kronor till projektet som bland annat innehåller en landsomfattande utbildningssatsning till samhälls- och hälsokommunikatörer.

Media no image

Två detaljplaner för Brunnshög kallas in i väntan på riskprövning av ESS

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 15:11 CET

Länsstyrelsen Skåne kallar in två detaljplaner för Brunnshögområdet i Lund. Dessa gäller bland annat bostäder, handel och skola nära ESS-anläggningen. Anledningen är att Strålsäkerhetsmyndighetens riskprövning av ESS inte är klar.

– Länsstyrelsen kommer att släppa igenom detaljplanerna, så snart vi fått klara besked om att bebyggelsen inte är olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Sådana besked har vi inte i dagsläget, säger Kajsa Palo, enhetschef på Länsstyrelsen Skåne.

Det rör sig om två omfattande planer i Brunnshögsområdet, som ligger 1100 meter respektive 1500 meter från ESS. Länsstyrelsen Skåne yttrade sig över planerna, utan större invändningar, så sent som i september. Sedan dess har nya oklarheter framkommit. I slutet av september meddelade ESS till Strålsäkerhetsverket att nya beräkningar har skapat osäkerhet kring hur omfattande en ”dimensionerande händelse” kan vara. Detta styr riskbedömningen som i sin tur avgör storleken på beredskapszonen kring anläggningen.

Eftersom ESS underlag är försenat har Strålsäkerhetsmyndigheten inte kunnat fatta beslut om omfattningen av beredskapszonen. Lunds kommun antog de båda detaljplanerna i oktober.

–Vi är medvetna om Brunnshögsområdets stora betydelse för kommunen och regionen, men vi behöver invänta Strålsäkerhetsmyndighetens beslut för att kunna värdera riskerna för hälsa och säkerhet enligt plan- och bygglagen. Av den anledningen kallar Länsstyrelsen Skåne in planerna, säger Kajsa Palo.

Ett inkallande innebär inte att planen hävs, utan att Länsstyrelsen Skåne har två månader på sig att ta ställning till den.

– Vi hoppas få ett besked från Strålsäkerhetsmyndigheten före 15 januari. Om Strålsäkerhetsmyndigheten konstaterar att en mindre beredskapszon är tillräcklig, som vi hoppas och tror, släpper vi igenom planerna direkt, säger Kajsa Palo.

För mer information, kontakta Kajsa Palo, chef för enheten för samhällsplanering på telefon 010-224 13 87. 

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Länsstyrelsen Skåne kallar in två detaljplaner för Brunnshögsområdet i Lund. Planerna gäller bland annat bostäder, handel och skola nära ESS-anläggningen. Anledningen är att Strålsäkerhetsmyndighetens riskprövning av ESS inte är klar.

Läs vidare »
Lhhhfeeulmgkqcq8vuzq

Nya kommuntal för Skåne: 1800 personer anvisas 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 09:14 CET

Länsstyrelsen Skåne har beslutat om ny fördelning av nyanlända invandrare för skånska kommuner. 2018 anvisas 1800 personer, en sänkning från 2017 med nästan 1000 personer.

Kontaktpersoner 21 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • Övergripande Länsstyrelsen Skåne
  • hecsmikael.rztingmauanvmycgjbz@lijanssywtyolqsytrelsen.se
  • 010 - 224 16 06 (ej sms)
  • 0768 - 40 11 08

Om Länsstyrelsen Skåne

Vi skapar samhällsnytta i Skåne

Vårt uppdrag är att skapa samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Adress

  • Länsstyrelsen Skåne
  • Kungsgatan 13
  • 205 15 Malmö
  • Sverige