Media no image

Fortsatt hög tillväxttakt för inteckningar

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 13:03 CEST

Lantmäteriets statistik visar att tillväxttakten för inteckningar är fortsatt hög. Sveriges totala inteckningsbelopp ökade med 75 miljarder kronor eller motsvarande 1,4 procent under årets första kvartal. Inteckningsbeloppet har ökat i hela landet, allra mest i Kronobergs län, med 1,8 procent jämfört med föregående kvartal. 

- Att ökningstakten har tilltagit jämfört med föregående kvartal är helt enligt förväntan eftersom det har skett en ökning av antalet sålda småhus under det första kvartalet.I och med att det nya amorteringskravet infördes den 1 mars 2018 ville många sannolikt köpa hus före detta datum, vilket även har påverkat inteckningar i småhus, säger Dennis Lindén, tf divisionschef på Lantmäteriet.

Sveriges totala inteckningsbelopp ökade med 75 miljarder kronor, eller motsvarande 1,4 procent, under årets första kvartal jämfört med sista kvartalet 2017. Det innebär att det totala beloppet för inteckningar nu uppgår till 5,3 biljoner kronor (5 255 miljarder). Den senaste tolvmåna-dersperioden har det totala inteckningsbeloppet ökat med 276 miljarder kronor, eller motsvarande 5,5 procent. Det innebär att ökningstakten har trappats upp jämfört med föregående kvartal.
Inteckningsbeloppet har ökat i hela landet. Allra störst ökning under årets första kvartal jämfört med sista kvartalet 2017 hade Kronobergs län, med 1,8 procent. Lägst ökning hade Västernorrlands, Värmlands, Blekinge och Norrbottens län, med en procent.
Sett till den senaste tolvmånadersperioden har den procentuella ökningen varit högst i Södermanlands län, med 7,1 procent och lägst i Gävleborgs län, med 3,9 procent.

Län/region Q4 2017- Q1 2018 Q1 2017- Q1 2018
Blekinge 1,0% 4,2%
Dalarna 1,5% 5,3%
Gotland 1,5% 5,1%
Gävleborg 1,1% 3,9%
Halland 1,4% 5,6%
Jämtland 1,6% 6,3%
Jönköping 1,5% 5,4%
Kalmar  1,2% 4,5%
Kronoberg 1,8% 6,1%
Norrbotten 1,0% 5,7%
Skåne 1,4% 5,2%
Stockholm 1,5% 5,8%
Södermanland 1,6% 7,1%
Uppsala 1,6% 6,4%
Värmland 1,0% 4,0%
Västerbotten 1,5% 5,4%
Västernorrland 1,0% 4,5%
Västmanland 1,3% 5,2%
Västra Götaland 1,5% 5,5%
Örebro 1,5% 6,3%
Östergötland 1,6% 6,4%

För mer information, kontakta:

Dennis Lindén, tf divisionschef på Lantmäteriet
telefon: 026-63 34 48, e-post: dennis.linden@lm.se

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Lantmäteriets statistik visar att tillväxttakten för inteckningar är fort-satt hög. Sveriges totala inteckningsbelopp ökade med 75 miljarder kronor eller motsvarande 1,4 procent under årets första kvartal. In-teckningsbeloppet har ökat i hela landet, allra mest i Kronobergs län, med 1,8 procent jämfört med föregående kvartal.

Läs vidare »
Bdnnbfbp4xuowqxp0ahr

Trendbrott på småhusmarknaden - tydlig försäljningsökning under första kvartalet

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 06:00 CEST

Efter en svag ökning av antalet sålda småhus under sista kvartalet 2017 syns nu en starkare uppgång. Under årets första kvartal ökade antalet sålda småhus i genomsnitt med sju procent jämfört med samma period 2017. - Något liknande har vi inte sett på drygt ett år, säger Johan Bäckström, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Media no image

Lantmäteriet rensar registret – sista chansen för fastighetsägare att förnya sina servitut

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 06:00 CEST

Uppgifter om en halv miljon inaktuella servitut och nyttjanderätter kan försvinna när Lantmäteriet rensar det officiella fastighetsregistret.
- Den fastighetsägare som vill ha kvar uppgifterna i registret måste själv begära att de förnyas och det är hög tid att göra det nu, säger Olof Unger, fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet.

Under 2019 genomför Lantmäteriet en rensning av gamla och inaktuella avtalsservitut och nyttjanderätter ur det officiella fastighetsregistret. Servitut som kommit till genom en lantmäteriförrättning, så kallade officialservitut, berörs inte av ändringarna och ska därför inte förnyas.

Servitut och nyttjanderätter handlar om rätten för ägaren av en fastighet att på ett visst sätt använda en annan fastighet, till exempel köra på en väg, använda en brygga eller ta vatten från en brunn.

- Att inskrivningen tas bort ur fastighetsregistret betyder i och för sig inte att servitutet eller nyttjanderätten blir ogiltig, men det kan ha stor betydelse för om servitutet ska fortsätta gälla om fastigheten byter ägare, säger Olof Unger.Rensningen grundar sig i förnyelselagen som 

innebär att uppgifter om så kallade avtalsservitut och nyttjanderätter som är inskrivna före 1 juli 1968 tas bort ur registret om de inte anmäls för förnyelse senast vid utgången av år 2018.

Få fastighetsägare har anmält förnyelse

Lantmäteriet räknar med att 300 000 inskrivna avtalsservitut och rättigheter behöver förnyas, men hittills har bara 80 000 blivit förnyade.

- Det är svårt att säga om det beror på att många fastighetsägare inte känner till den planerade rensningen eller att man tycker att man har god tid på sig att förnya inskrivningarna. Det kan också vara så att det finns fler gamla servitut än vi räknat med som inte längre är aktuella och därför inte behöver förnyas, säger Olof Unger.

Förnyelse av inskrivningar ska inte göras för så kallade officialservitut eller rättigheter som tomträtt, vattenkraft och vattenreglering.

- Det finns många oriktiga, missvisande och inaktuella inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i dag. Till exempel är nyttjanderätter äldre än femtio år normalt ogiltiga. Detta kan leda till att onödiga problem uppstår, till exempel när en fastighet ska säljas. Ett uppdaterat fastighetsregister spar både tid och pengar för alla parter. Satsningen kan dessutom komma att minska kostnaderna för lantmäteriförrättningar, säger Olle Unger.

På Lantmäteriets webbplats kan du som är fastighetsägare se vilka servitut som är kopplade till din fastighet. Där kan både företag och privatpersoner anmäla de servitut som bör vara kvar.

Läs frågor och svar om rensningen av inaktuella servitut på Lantmäteriets webbplats

Så här många servitut och nyttjanderätter hade förnyats i Fastighetsregistret 31/3 2018:

Län Antal inskrivna
avtalsservitut
före 1968
Antal avtalsservitut
förnyade
% förnyade,
2017-12-31
STOCKHOLM 154 213 17 452 11%
UPPSALA 24 077 2 630 11%
SÖDERMANLAND 17 118 442 3%
ÖSTERGÖTLAND 16 729 1 478 9%
JÖNKÖPING 10 714 1 024 10%
KRONOBERG 6 841 1 277 19%
KALMAR 16 534 3 782 23%
GOTLAND 1 235 14 1%
VÄSTERBOTTEN 30 120 3 691 12%
BLEKINGE 9 350 3 197 34%
SKÅNE 42 776 4 791 11%
HALLAND 23 337 2 839 12%
VÄSTRA GÖTALAND 109 457 8 597 8%
VÄRMLAND 20 958 4 067 19%
ÖREBRO 19 630 3 326 17%
VÄSTMANLAND 15 153 2 501 17%
NORRBOTTEN 16 948 2 166 13%
DALARNA 10 883 1 459 13%
GÄVLEBORG 30 394 3 319 11%
VÄSTERNORRLAND 79 950 7 196 9%
JÄMTLAND 20 482 5 608 27%
Totalt 676 899 80 856 12%

För mer information, kontakta:

Olof Unger, fastighetsrättslig expert, Lantmäteriet
Telefon: 026-63 30 90, e-post olof.unger@lm.se

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Uppgifter om en halv miljon inaktuella servitut och nyttjanderätter kan försvinna när Lantmäteriet rensar det officiella fastighetsregistret. - Den fastighetsägare som vill ha kvar uppgifterna i registret måste själv begära att de förnyas och det är hög tid att göra det nu, säger Olof Unger, fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet.

Läs vidare »
Media no image

Sveriges vattenflöden har kartlagts – lättare se effekter av föroreningar och översvämningar

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 06:05 CET

Lantmäteriet och SMHI har tillsammans kartlagt svenska sjöar och vattendrag. Resultatet är förbättrad kartinformation som visar vilka vägar vattnet tar från källa till hav.

- Kartinformationen ger helt nya möjligheter att se var eventuella föroreningar sprids i vattendrag och att kunna utreda hur vattennivåer kan stiga vid översvämningar, säger Håkan Olsson, vattenmiljöexpert på SMHI.

Lantmäteriet och SMHI har sedan 2010 tillsammans arbetat med att kartlägga sjöar och vattendrag i en finare kartskala än tidigare. Syftet har varit att få fram bättre digitalt underlag för arbete med geografisk miljöinformation och analyser av vattenflöden och dess miljöpåverkan.

- Vi har tagit fram ny kartinformation med 16 000 mil tänkta linjer genom sjöar och större vattendrag som tillsammans med Sveriges drygt 42 000 mil mindre vattendrag nu bildar sammanhängande nätverk av vatten. Vi har sedan kombinerat nätverken med höjddata från Lantmäteriets laserskanning för att se i vilken riktning vattnet rinner. Det hjälper oss att förstå hur vattnet rör sig från källan till havet, säger Esbjörn Andersson, produktutvecklare på Lantmäteriet.

Lantmäteriet och SMHI har tagit fram grundläggande kartinformation som kan kombineras med annan information, till exempel höjddata och vattendjup för att göra analyser.

- Vi har redan börjat koppla vårt sjöregister och avrinningsområden till de nya kartorna, säger Håkan Olsson på SMHI.

Användarna kan vara vattenmyndigheter och länsstyrelser som nu får bättre möjligheter att utreda hur vatten påverkas av regleringar, övergödning och miljögifter.

Den förbättrade kartinformationen finns i en rikstäckande kartdatabas i skala 1:10 000 hos Lantmäteriet. Information om hur användare får tillgång till kartinformationen finns på Lantmäteriets webbplats.

Uppdatering av kartinformationen kommer att ske årligen i samband med att Lantmäteriet flygfotograferar.

SMHI:s roll som expertmyndighet inom hydrologi är att bidra till att sjöar, vattendrag och huvudavrinningsområden beskrivs på ett korrekt sätt i kartprodukterna.

För mer information, kontakta:

Esbjörn Andersson, produktutvecklare, Lantmäteriet

Telefon: 026-63 39 80, e-post: esbjorn.andersson@lm.se

Håkan Olsson, vattenmiljöexpert vid SMHI.

Telefon: 011-495 8205, e-post: hakan.olsson@smhi.se

Bakgrund

Samverkansprojektet Hydrografi i nätverk startades 2010, på uppdrag av regeringen, i syfte att skapa ett hydrografiskt nätverk i enlighet med förordningen om geografisk miljöinformation (SFS 2010:1770) samt att leva upp till EU-direktivet Inspire. Direktivet syftar till att standardisera hur geografisk information utformas och tillgängliggörs i EU för att exempelvis möjliggöra gränsöverskridande analyser. För att möjliggöra en helt ny nivå av analyser av vattenflöden och dess miljöpåverkan har ett omfattande digitaliseringsarbete gjorts i samverkan mellan Lantmäteriet och SMHI.

Läs mer på Lantmäteriets webbplats

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Lantmäteriet och SMHI har tillsammans kartlagt svenska sjöar och vattendrag. Resultatet är förbättrad kartinformation som visar vilka vägar vattnet tar från källa till hav. - Kartinformationen ger helt nya möjligheter att se var eventuella föroreningar sprids i vattendrag och att kunna utreda hur vattennivåer kan stiga vid översvämningar, säger Håkan Olsson, vattenmiljöexpert på SMHI.

Läs vidare »
Media no image

Inteckningsbeloppet i fastigheter ökar med en miljard per dag

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 06:00 CET

Det totala inteckningsbeloppet i Sverige fortsatte att öka under årets sista kvartal. Allra störst ökning av inteckningsbeloppet för den senaste tolvmånadersperioden hade Södermanlands län, med 6,9 procent, medan den ökat minst i Gävleborg, med 3,8 procent. Det visar data från Lantmäteriets fastighetsinskrivning.

De nya kraven på förändrade amorteringskrav ser inte ut att ha påverkat antalet ansökningar om inteckningar i någon nämnvärd omfattning under årets sista kvartal. En ökning av antalet ansökningar om inteckning noterades i oktober och november månad och det ökade antalet sålda småhus under samma period var en påverkande faktor.

- Ansökningarna om inteckning i fastigheter minskade under första halvåret 2017 som en effekt av amorteringskravet. Vi ser nu en återgång till normala nivåer under andra halvåret för antalet ansökningar om inteckningar. säger Dennis Lindén, enhetschef på Lantmäteriets fastighetsinskrivning.

Inteckningsbeloppet i Sverige har fortsatt att öka under årets sista kvartal. Jämfört med samma period 2016 ökade inteckningsbeloppet med 1,4 procent. De senaste tolv månaderna har inteckningsbeloppet för småhus ökat med 5,4 procent eller motsvarande 264 miljarder till totalt 5 184 miljarder. Det innebär att inteckningsbeloppet i fastigheter ökar med ungefär en miljard per arbetsdag under 2017.

Även de stigande småhuspriserna påverkar inteckningsbeloppet. Enligt SCB steg småhuspriserna med nästan en procent under fjärde kvartalet, jämfört med tredje kvartalet 2017. På årsbasis har priserna stigit med nästan nio procent.

– I några län som Norrbotten, Södermanland och Uppsala län har inteckningsbeloppet ökat med mellan sex och sju procent den senaste tolvmånadersperioden. I Gävleborg, Blekinge och Värmland, har ökningstakten däremot varit lägre, runt fyra procent, under samma period. Det stämmer väl med det minskade antalet köp på småhusmarknaden under det senaste kvartalet, till exempel i Gävleborg och Värmland, säger Dennis Lindén.

Län/region Q3 2017-Q4 2017 Q4 2016-Q4 2017
Blekinge 0,8 % 3,9 %
Dalarna 1,2 % 4,6 %
Gotland 1,5 % 5,0 %
Gävleborg 1,3 % 3,8 %
Halland 1,5 % 5,7 %
Jämtland 1,5 % 6,0 %
Jönköping 1,5 % 5,1 %
Kalmar 1,4 % 4,2 %
Kronoberg 1,2 % 6,0 %
Norrbotten 1,3 % 6,2 %
Skåne 1,2 % 4,8 %
Stockholm 1,5% 5,7 %
Södermanland 1,4 % 6,9 %
Uppsala 2,0 % 6,3 %
Värmland 1,1 % 3,9 %
Västerbotten 1,3 % 5,6 %
Västernorrland 0,9 % 4,6 %
Västmanland 1,4 % 5,2 %
Västra Götaland 1,5 % 5,3 %
Örebro 1,7 % 6,0 %
Östergötland 2,0 % 6,1 %

För mer information, kontakta:

Dennis Lindén, enhetschef, Lantmäteriets fastighetsinskrivning
telefon: 026-63 34 48, e-post: dennis.linden@lm.se.

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Det totala inteckningsbeloppet i Sverige fortsatte att öka under årets sista kvartal. Allra störst ökning av inteckningsbeloppet för den senaste tolvmånadersperioden hade Södermanlands län, med 6,9 procent, medan den ökat minst i Gävleborg, med 3,8 procent. Det visar data från Lantmäteriets fastighetsinskrivning.

Läs vidare »
R4vzdemmm3fn1gfgaatq

Önskat resultat är redan uppnått – här är slutrapporten för Digitalt först

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 13:00 CET

Det främsta hindret för en digital samhällsbyggnadsprocess är att informationsförsörjningen är splittrad och i stora delar analog. Det konstateras när Lantmäteriet nu slutrapporterar regeringsuppdraget Digitalt först. En nationell plattform för tillgång till relevanta geodata är en av förslagen i rapporten. Den innehåller även en målbild 2025 – samt förslag om ett fortsatt regeringsuppdrag

Media no image

Fortsatt fria geodatastandarder

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 13:38 CET

Det senaste året har företag, myndigheter och organisationer kunnat ladda ner alla svenska geodatastandarder och handböcker samt de mest efterfrågade ISO-standarderna inom geodataområdet kostnadsfritt.

Det har varit möjligt tack vare ett samarbete mellan Lantmäteriet och SIS, Swedish Standards Institute. Utfallet är så lyckat att Lantmäteriet och SIS nu förlänger avtalet med tre år.

Att skapa bättre tillgänglighet till geodatastandarder främjar användningen av dessa, bidrar till målen för den nationella geodatastrategin, och Lantmäteriet tar samtidigt ansvar i sin roll som nationell samordnare för geodataområdet.

Ebba Löndahl Åkerman är ordförande i SIS-kommitté TK 466 (kommittén för belägenhetsadresser) och lantmätare i Södertälje kommun. Hon ser tydligt nyttan med avgiftsfria standarder i sitt dagliga arbete.

- Många kommuner har tidigare uppfattat priset som ett hinder för att köpa standard och handbok för belägenhetsadresser. Låg kännedom om SIS arbete har förmodligen också bidragit. Kostnadsfria standarder och handböcker får självklart en större spridning i landet och underlättar adressättarnas arbete och förståelse för standardisering, säger Ebba Löndahl Åkerman .

Geodata - som till exempel kartor, flygbilder och annan lägesbunden information - är ofta nödvändiga för att kunna beskriva och förstå annan information och utgör många gånger basen i appar, e-tjänster och handläggningsstöd. Till de stora geodataaktörerna i Sverige räknas alla kommuner, ett flertal statliga myndigheter och en rad privata företag. Ofta producerar de egna geodata, men de använder också andras data i stor utsträckning.

Standardisering blir då avgörande för att kunna arbeta effektivt och med gemensamma underlag inom exempelvis samhällsbyggnad, klimatanpassning och utveckling av e-förvaltning. Användningen av standarder släpar dock efter och det leder till att geodata från skilda aktörer kan bli svåra att kombinera. Därför samarbetar Lantmäteriet med SIS för att göra geodatastandarderna kostnadsfria. Det handlar om ett femtiotal standarder: samtliga nationella standarder och handböcker inklusive ett 20-tal internationella standarder, mestadels ISO.

Att geodatastandarderna är kostnadsfria ligger även i linje med den nationella geodatastrategin. Den har tagits fram för att öka nyttan av geodata i Sverige och den redogör för hur geodata kan bidra med lösningar till flera stora samhällsutmaningar.

Hämta geodatastandarder

För mer information kontakta:

Agneta Engberg, Lantmäteriet, 070-6678605 agneta.engberg@lm.se

Christer Jangel, SIS. 070-7212526 christer.jangel@sis.se

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

​Det senaste året har företag, myndigheter och organisationer kunnat ladda ner alla svenska geodatastandarder och handböcker samt de mest efterfrågade ISO-standarderna inom geodataområdet kostnadsfritt. Det har varit möjligt tack vare ett samarbete mellan Lantmäteriet och SIS, Swedish Standards Institute. Utfallet är så lyckat att Lantmäteriet och SIS nu förlänger avtalet med tre år.

Läs vidare »
Fvvs2snxbv4k1bbkpjgo

Försäljningen av småhus minskade under 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 06:05 CET

Omsättningen på småhusmarknaden minskade i genomsnitt med tre procent under 2017. Allra mest minskade försäljningen i Västmanlands län, med 13 procent. Tack vare en hög omsättning i oktober och november skedde dock en svag uppgång under årets sista kvartal.

Rcz7rxtcozyn4cizkxtd

Kusten är klar - Sveriges strandlinje är kartlagd

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2017 11:34 CET

Aldrig har Sverige haft en så tydlig och exakt bild av gränsen mellan land och hav som nu. Sjöfartsverket och Lantmäteriet har precis avslutat arbetet med att samla in data om den 4800 mil långa strandlinjen längs med hela Sveriges kust.

Media no image

Lantmäteriet utreder möjligheterna för att överlåta fastigheter digitalt

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 07:00 CET

Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att se över möjligheterna att släppa kravet på pappershandlingar vid överlåtelser av fastigheter.

Idag krävs ett underskrivet avtal på papper när en fastighet byter ägare. Lantmäteriet har nu fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna upprätta köpehandlingar elektroniskt.

Lantmäteriets utredning ska kunna tjäna som underlag för en statlig utredning. Den ska därför bland annat innehålla en översyn av behovet av ändrad lagstiftning samt juridiska konsekvenser och följdverkningar av en sådan ändring.

- En stor del av uppdraget är att inhämta åsikter och kunskap från andra aktörer, så vi vill gärna komma i kontakt med dem som känner att de berörs av en sådan reform, säger Lantmäteriets utredare David Suomalainen.

Samhällsvinster i fokus

Utredningens fokus ska vara på de samhällsekonomiska vinster som kan uppnås genom en övergång till elektroniska fångeshandlingar.

Konsekvenserna för Lantmäteriet och andra offentliga och privata aktörer ska också analyseras. Vikten av att elektroniska fastighetsöverlåtelser kan ske på ett tekniskt säkert sätt ska särskilt beaktas. Lantmäteriet ska även studera de erfarenheter av elektroniska fastighetsöverlåtelser som vunnits i andra länder, i första hand de nordiska och baltiska grannländerna.

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 31 maj 2018.
Uppdraget är formulerat i Lantmäteriets regleringsbrev för 2018.

För mer information: kontakta David Suomalainen, jurist
telefon: 031-701 69 65, e-post : david.suomalainen@lm.se.

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att se över möjligheterna att släppa kravet på pappershandlingar vid överlåtelser av fastigheter.

Läs vidare »

Om Lantmäteriet

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Adress

  • Lantmäteriet
  • Lantmäterigatan 2c
  • 80182 Gävle
  • Sverige

Länkar