Lantmäteriet har flygfotograferat brandområden

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 06:05 CEST

Nu finns nytagna flygbilder över de områden som drabbades hårdast av sommarens skogsbränder. - Bilderna ska underlätta arbetet med att kartlägga förödelsen, säger Mikael Henriksson, ansvarig för flygfotografering på Lantmäteriet.

Forskning från Lantmäteriet: nu kan din läsplatta mäta mer precist

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2018 06:00 CEST

Inom jordbruket och byggsektorn har man länge kunnat mäta ner på centimetern var man har satt en planta eller slagit i en spik. Ny forskning från Lantmäteriet visar att tekniken nu kan bli tillgänglig för gemene man.

Vi har vant oss vid att ha en GPS i telefonen som hjälper oss hitta rätt på till exempel promenaden eller cykelturen. Men hittills har tekniken som varit tillgänglig för den breda massan bara kunnat mäta med några meters precision. Professionella användare har däremot länge använt sig av mer avancerad och dyrare utrustning som kan mäta ner på centimetern.

– Mina tester visar att den tekniken nu i viss mån också fungerar på mer konsumentvänliga produkter som en läsplatta, säger Martin Håkansson som är industridoktorand på Lantmäteriet.

Martin Håkansson forskar på det som kallas noggrann positionering och vilka felkällor som uppstår när olika positioneringssystem interagerar med varandra. Det vi till vardags kallar GPS är egentligen bara ett av fyra globala system som används för att bestämma en position. En mer korrekt benämning för samtliga system är GNSS.

Den vardagliga användaren använder sig av endast en observationstyp för en av signalerna som sänds ut från satelliterna. Mer avancerad utrustning som används av professionella aktörer klarar av att använda flera signaler och observationstyper. Den använder dessutom stöddata från en eller flera referensstationer för noggrann positionsbestämning.

Nu visar alltså forskningsresultaten att samma teknik går att använda i vanliga mobiler och läsplattor.

– Det skapar stora möjligheter för till exempel apputvecklare att utveckla nya tjänster framöver, säger Martin Håkansson

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Inom jordbruket och byggsektorn har man länge kunnat mäta ner på centimetern var man har satt en planta eller slagit i en spik. Ny forskning från Lantmäteriet visar att tekniken nu kan bli tillgänglig för gemene man.

Läs vidare »

Tillväxttakten för inteckningar stabiliserades under andra kvartalet

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2018 13:00 CEST

Efter en hög tillväxttakt under första kvartalet 2018 har nu tillväxttakten för inteckningar i fastigheter stabiliserats till normal takt. Det totala inteckningsbeloppet ökade med 61 miljarder kronor, motsvarande en ökning på 1,2 procent, under årets andra kvartal. Allra störst ökning har skett i Västerbottens län med 1,7 procent.

- Den höga tillväxttakten under första kvartalet påverkades sannolikt av det nya amorteringskravet som infördes i mars 2018. Att tillväxttakten avtagit något är därför helt normalt. Att ökningen ändå ligger på en stabil nivå under andra kvartalet tyder på att ingen dramatisk minskning har skett, säger Dennis Lindén, tf divisionschef på Lantmäteriet.

Inteckningsbeloppet i Sverige ökade med 61 miljarder kronor, eller 1,2 procent, under årets andra kvartal. Det innebär att det totala beloppet för inteckningar nu uppgår till 5,3 biljoner kronor (5 321 miljarder).

Inteckningsbeloppet har ökat i hela landet. Allra störst procentuell ökning det senaste kvartalet hade Västerbottens län med 1,7 procent. Minst ökning skedde i Västernorrlands län med 0,8 procent.

Högst inteckningsökning i kronor skedde i Stockholms län med 18,3 miljarder kronor, medan det i Gotlands län skedde lägst inteckningsökning i kronor, 0,4 miljarder kronor.

Länen med störst procentuell ökning av inteckningsbeloppet

Västerbotten + 1,7 procent

Västmanland + 1,4 procent

Halland + 1,4 procent

Länen med minst procentuell ökning av inteckningsbeloppet

Norrbotten + 0,9 procent

Värmland + 0,8 procent

Västernorrland + 0,8 procent

Län/region Q1-Q2 2018
Västerbotten 1,7%
Västmanland 1,4%
Halland 1,4%
Jämtland 1,3%
Östergötland 1,3%
Stockholm 1,3%
Södermanland 1,3%
Skåne 1,2%
Gotland 1,2%
Uppsala 1,2%
Örebro 1,1%
Jönköping 1,0%
Västra Götaland 1,0%
Kalmar 1,0%
Kronoberg 1,0%
Blekinge 1,0%
Dalarna 1,0%
Gävleborg 0,9%
Norrbotten 0,9%
Värmland 0,8%
Västernorrland 0,8%

För mer information, kontakta:

Dennis Lindén, tf divisionschef på Lantmäteriet
telefon: 026-63 34 48, e-post: dennis.linden@lm.se

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Efter en hög tillväxttakt under första kvartalet 2018 har nu tillväxttakten för inteckningar i fastigheter stabiliserats till normal takt. Det totala inteckningsbeloppet ökade med 61 miljarder kronor, motsvarande en ökning på 1,2 procent, under årets andra kvartal. Allra störst ökning har skett i Västerbottens län med 1,7 procent.

Läs vidare »

Omsättningen på småhusmarknaden minskar kraftigt

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2018 06:00 CEST

Efter en stark uppgång på småhusmarknaden under årets första kvartal vänder nu trenden neråt. Under det andra kvartalet 2018 minskar antalet sålda småhus i samtliga län, jämfört med motsvarande period förra året.

Antalet sålda småhus minskar med 9 procent, enligt Lantmäteriet som ansvarar för det nationella fastighetsregistret. Totalt såldes 12 482 småhus under andra kvartalet 2018 medan 13 761 såldes under andra kvartalet 2017.

- Under första kvartalet 2018 såg vi en uppgång av försäljningar jämfört med föregående år, eftersom många ville göra klart sin bostadsaffär innan amorteringskravet infördes. Nu ser vi en nedgång för samtliga län under andra kvartalet, vilket troligtvis är ett resultat av detta, säger Johan Bäckström, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Procentuellt sett skedde störst minskning i Kronobergs län med 25 procent. Även Södermanlands län och Värmlands län såg stora minskningar på 23 respektive 21 procent.

I två län blev minskningen minimal. I Norrbottens och Jämtlands län minskade antalet sålda småhus endast med 1 procent.

Län/region Q2 2017-Q2 2018
Norrbotten -1%
Jämtland -1%
Uppsala -4%
Halland -4%
Kalmar -5%
Örebro -5%
Dalarna -5%
Västmanland -6%
Stockholm -6%
Blekinge -7%
Östergötland -7%
Skåne -8%
Västra Götaland -10%
Jönköping -14%
Västerbotten -14%
Gävleborg -14%
Västernorrland -15%
Gotland -15%
Värmland -21%
Södermanland -23%
Kronoberg -25%

För mer information, kontakta:
Johan Bäckström, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet
Telefon: 026-63 30 04, e-post johan.backstrom@lm.se

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Efter en stark uppgång på småhusmarknaden under årets första kvartal vänder nu trenden neråt. Under det andra kvartalet 2018 minskar antalet sålda småhus i samtliga län, jämfört med motsvarande period förra året.

Läs vidare »

Fastighetsvärden för mångmiljardbelopp hotas av översvämning

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 06:00 CEST

Mer än var tionde svensk bor inom 500 meter från kusten eller någon av de fyra största sjöarna. Stora fastighetsvärden kan därför påverkas om havsnivån stiger med en meter eller mer.

- Vi är flera myndigheter som ser behov av ett gemensamt agerande för att få fram bättre data kring våra kuster och sjöar, säger Lantmäteriets generaldirektör Susanne Ås Sivborg.

Av det material om framtida havsnivåer som SMHI presenterat under 2017 och 2018 framgår att medelvattenståndet kan höjas med ungefär en meter i södra Sverige, medan norra delarna av landet får mindre effekter, bland annat genom den landhöjning som fortfarande pågår sedan den senaste istiden. Havsnivåhöjningen kan dock enligt SMHI och SGU bli dubbelt så stor i de fall där hård väderlek och ogynnsamma bottenförhållanden skapar förutsättningar för extrema tillfälliga nivåhöjningar.

Enligt en färsk statistikanalys från SCB bor mer än var tionde person inom 500 meter från kusten/ sjöarna och marknadsvärdet för privatägda fastigheter inom samma begränsade område uppgår till hela 3 284 miljarder kr. Värdet av offentliga fastigheter, till exempel förvaltningsbyggnader och skolor, ingår inte i materialet eftersom de saknar taxeringsvärden.

Sammantaget pekar de olika analyserna på att ett stort antal människor i landet kommer att påverkas av förändringarna på sikt och att stora fastighetsvärden hotas direkt eller indirekt genom störningar på anläggningar (reningsverk, el- och vattenförsörjning) samt infrastruktur som fastigheterna är beroende av.

SCB har genomfört statistikanalysen i det myndighetssamarbete kring strategiska kartläggningsfrågor som bedrivs i Lantmäteriets Geodataråd genom den Nationella geodatastrategin. Det är framförallt det ökande behovet av bättre geodata för grunda kust och strandområden (0–10 m djup) som motiverat analysen.

- Tillgången till detaljerade djupdata inom grunda kust- och strandområden är mycket begränsad och vi ser ett stort behov av ett nationellt kartläggningsprogram till stöd för klimatanpassningen, säger Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén.

SGU:s generaldirektör Lena Söderberg instämmer i behovet av ett nationellt kartläggningsprogram och betonar att även de geologiska förhållandena behöver kartläggas för att bl.a. möjliggöra bättre miljökonsekvensbedömningar och andra samhällsintressen som påverkas av havsnivåhöjningarna.

- Havsnivåhöjningarna kan på sikt bli ett allvarligt problem i södra och sydvästra Sverige där landhöjningen är liten och där delar av kusten är synnerligen känslig för erosion, säger Söderberg.

Behovet av kunskap är stort, säger Lena Sommestad, landshövding i Halland. Hon ser växande problem med både stranderosion och översvämningar.

- Allt fler hör av sig med frågor till länsstyrelserna. Vi behöver mer kunskap både för att kunna följa utvecklingen och för att kunna ge råd till kommuner och enskilda.

Kommunalrådet Andreas Schönström i Malmö stad instämmer och menar att effekterna för en storstad av Malmös storlek blir avsevärda även om inte alla fastigheter blir översvämmade.

- Vi i kommunerna har ju tagit många viktiga steg redan och mer kunskap behövs. Beträffande t.ex. avloppssystem och vattenförsörjning kan ju stora problem uppstå redan vid mindre översvämningar om dessa anläggningar ligger olämpligt placerade i ett framtidsperspektiv.

Lantmäteriet, SGU och Sjöfartsverket håller under Almedalsveckan ett gemensamt seminarium i frågan på SGU:s forskningsfartyg Ocean Surveyor. Seminariet fokuserar på kommunernas och länsstyrelsernas behov av mer detaljerad geodata för klimatanpassningen. I samband med seminariet finns möjlighet att få mer information kring frågeställningarna. 

Lantmäteriet, Länsstyrelserna, SCB, SGU, Sjöfartsverket, SKL, SMHI

Kontaktpersoner

Statistikanalysen kring befolkning och fastighetsvärden
Magnus Walestad, SCB, epost: magnus.walestad@scb.se, telefon 010-479 44 18, eller 
Niclas Sjölund, SCB, epost: niclas.sjolund@scb.se, telefon 010-479 43 42

Klimatförändringar och framtida havsnivåer
Åsa Sjöström, SMHI, epost: asa.sjostrom@smhi.se, telefon: 011-495 82 18

Bottenförhållandenas påverkan på effekterna vid havsnivåhöjningar
Anna Hedenström, SGU, epost: anna.hedenstrom@sgu.se, telefon: 018-17 92 30

Konsekvenser av havsnivåhöjningarna – ett länsstyrelseperspektiv
Lena Sommestad, Landshövding, epost: lena.sommestad@lansstyrelsen.se
tel: Via kommunikatörer: 010-224 33 83 (Martina Eilind) eller 010-224 33 04 (Nicole Blomstrand)

Konsekvenser av havsnivåhöjningarna – ett kommunperspektiv
Andreas Schönström, Kommunalråd, epost: andreas.schonstrom@malmo.se, tel: 0708-13 24 54 (sekr)

Konsekvenser av havsnivåhöjningarna – en planarkitekts perspektiv
Ingmarie Söderblom, Planarkitekt, epost: ingmarie.soderblom@oskarshamn.se, tel: 0491-881 49

Förutsättningarna för kartläggning av grunda havs- och sjöområden
Patrik Wiberg, Sjöfartsverket, epost: patrik.wiberg@Sjofartsverket.se, telefon: 010-478 46 79

Fakta om landhöjningen
Mikael Lilje, Lantmäteriet, epost: mikael.lilje@lm.se , telefon: 070-2089571

Den nationella geodatastrategin och formerna för myndighetssamverkan på området
Peter Nyhlén, Lantmäteriet, epost: peter.nyhlen@lm.se, tel: 070-595 24 10

Ytterligare information

SMHI, Havsnivåer

SMHI, Klimatscenarier

SGU, Stranderosion och stigande havsnivåer

Lantmäteriet, Landhöjning

Lantmäteriet, Kunskaper om landhöjningen viktiga i klimatforskning

Geodatarådet, Rapport kring geodata för kust och strandzoner

Geodatarådet, Nationell geodatastrategi 2016-20 

Geodatarådet, Allmänt

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Mer än var tionde svensk bor inom 500 meter från kusten eller någon av de fyra största sjöarna. Stora fastighetsvärden kan därför påverkas om havsnivån stiger med en meter eller mer. - Vi är flera myndigheter som ser behov av ett gemensamt agerande för att få fram bättre data kring våra kuster och sjöar, säger Lantmäteriets generaldirektör Susanne Ås Sivborg.

Läs vidare »

Lantmäteriet får uppdrag att laserskanna Sveriges skogar

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 14:32 CEST

Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att laserskanna Sveriges skogsmark. - Vi påbörjar arbetet direkt och har en plan färdig för hur skanningen ska gå till. Med de resurser vi nu fått kommer det att ta ungefär sju år att skanna Sveriges skogar, säger Jens Rågvall, sektionschef för flygfotografering och laserskanning på Lantmäteriet.

Fortsatt hög tillväxttakt för inteckningar

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 13:03 CEST

Lantmäteriets statistik visar att tillväxttakten för inteckningar är fortsatt hög. Sveriges totala inteckningsbelopp ökade med 75 miljarder kronor eller motsvarande 1,4 procent under årets första kvartal. Inteckningsbeloppet har ökat i hela landet, allra mest i Kronobergs län, med 1,8 procent jämfört med föregående kvartal. 

- Att ökningstakten har tilltagit jämfört med föregående kvartal är helt enligt förväntan eftersom det har skett en ökning av antalet sålda småhus under det första kvartalet.I och med att det nya amorteringskravet infördes den 1 mars 2018 ville många sannolikt köpa hus före detta datum, vilket även har påverkat inteckningar i småhus, säger Dennis Lindén, tf divisionschef på Lantmäteriet.

Sveriges totala inteckningsbelopp ökade med 75 miljarder kronor, eller motsvarande 1,4 procent, under årets första kvartal jämfört med sista kvartalet 2017. Det innebär att det totala beloppet för inteckningar nu uppgår till 5,3 biljoner kronor (5 255 miljarder). Den senaste tolvmåna-dersperioden har det totala inteckningsbeloppet ökat med 276 miljarder kronor, eller motsvarande 5,5 procent. Det innebär att ökningstakten har trappats upp jämfört med föregående kvartal.
Inteckningsbeloppet har ökat i hela landet. Allra störst ökning under årets första kvartal jämfört med sista kvartalet 2017 hade Kronobergs län, med 1,8 procent. Lägst ökning hade Västernorrlands, Värmlands, Blekinge och Norrbottens län, med en procent.
Sett till den senaste tolvmånadersperioden har den procentuella ökningen varit högst i Södermanlands län, med 7,1 procent och lägst i Gävleborgs län, med 3,9 procent.

Län/region Q4 2017- Q1 2018 Q1 2017- Q1 2018
Blekinge 1,0% 4,2%
Dalarna 1,5% 5,3%
Gotland 1,5% 5,1%
Gävleborg 1,1% 3,9%
Halland 1,4% 5,6%
Jämtland 1,6% 6,3%
Jönköping 1,5% 5,4%
Kalmar  1,2% 4,5%
Kronoberg 1,8% 6,1%
Norrbotten 1,0% 5,7%
Skåne 1,4% 5,2%
Stockholm 1,5% 5,8%
Södermanland 1,6% 7,1%
Uppsala 1,6% 6,4%
Värmland 1,0% 4,0%
Västerbotten 1,5% 5,4%
Västernorrland 1,0% 4,5%
Västmanland 1,3% 5,2%
Västra Götaland 1,5% 5,5%
Örebro 1,5% 6,3%
Östergötland 1,6% 6,4%

För mer information, kontakta:

Dennis Lindén, tf divisionschef på Lantmäteriet
telefon: 026-63 34 48, e-post: dennis.linden@lm.se

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Lantmäteriets statistik visar att tillväxttakten för inteckningar är fort-satt hög. Sveriges totala inteckningsbelopp ökade med 75 miljarder kronor eller motsvarande 1,4 procent under årets första kvartal. In-teckningsbeloppet har ökat i hela landet, allra mest i Kronobergs län, med 1,8 procent jämfört med föregående kvartal.

Läs vidare »

Trendbrott på småhusmarknaden - tydlig försäljningsökning under första kvartalet

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 06:00 CEST

Efter en svag ökning av antalet sålda småhus under sista kvartalet 2017 syns nu en starkare uppgång. Under årets första kvartal ökade antalet sålda småhus i genomsnitt med sju procent jämfört med samma period 2017. - Något liknande har vi inte sett på drygt ett år, säger Johan Bäckström, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Lantmäteriet rensar registret – sista chansen för fastighetsägare att förnya sina servitut

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 06:00 CEST

Uppgifter om en halv miljon inaktuella servitut och nyttjanderätter kan försvinna när Lantmäteriet rensar det officiella fastighetsregistret.
- Den fastighetsägare som vill ha kvar uppgifterna i registret måste själv begära att de förnyas och det är hög tid att göra det nu, säger Olof Unger, fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet.

Under 2019 genomför Lantmäteriet en rensning av gamla och inaktuella avtalsservitut och nyttjanderätter ur det officiella fastighetsregistret. Servitut som kommit till genom en lantmäteriförrättning, så kallade officialservitut, berörs inte av ändringarna och ska därför inte förnyas.

Servitut och nyttjanderätter handlar om rätten för ägaren av en fastighet att på ett visst sätt använda en annan fastighet, till exempel köra på en väg, använda en brygga eller ta vatten från en brunn.

- Att inskrivningen tas bort ur fastighetsregistret betyder i och för sig inte att servitutet eller nyttjanderätten blir ogiltig, men det kan ha stor betydelse för om servitutet ska fortsätta gälla om fastigheten byter ägare, säger Olof Unger.Rensningen grundar sig i förnyelselagen som 

innebär att uppgifter om så kallade avtalsservitut och nyttjanderätter som är inskrivna före 1 juli 1968 tas bort ur registret om de inte anmäls för förnyelse senast vid utgången av år 2018.

Få fastighetsägare har anmält förnyelse

Lantmäteriet räknar med att 300 000 inskrivna avtalsservitut och rättigheter behöver förnyas, men hittills har bara 80 000 blivit förnyade.

- Det är svårt att säga om det beror på att många fastighetsägare inte känner till den planerade rensningen eller att man tycker att man har god tid på sig att förnya inskrivningarna. Det kan också vara så att det finns fler gamla servitut än vi räknat med som inte längre är aktuella och därför inte behöver förnyas, säger Olof Unger.

Förnyelse av inskrivningar ska inte göras för så kallade officialservitut eller rättigheter som tomträtt, vattenkraft och vattenreglering.

- Det finns många oriktiga, missvisande och inaktuella inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i dag. Till exempel är nyttjanderätter äldre än femtio år normalt ogiltiga. Detta kan leda till att onödiga problem uppstår, till exempel när en fastighet ska säljas. Ett uppdaterat fastighetsregister spar både tid och pengar för alla parter. Satsningen kan dessutom komma att minska kostnaderna för lantmäteriförrättningar, säger Olle Unger.

På Lantmäteriets webbplats kan du som är fastighetsägare se vilka servitut som är kopplade till din fastighet. Där kan både företag och privatpersoner anmäla de servitut som bör vara kvar.

Läs frågor och svar om rensningen av inaktuella servitut på Lantmäteriets webbplats

Så här många servitut och nyttjanderätter hade förnyats i Fastighetsregistret 31/3 2018:

Län Antal inskrivna
avtalsservitut
före 1968
Antal avtalsservitut
förnyade
% förnyade,
2017-12-31
STOCKHOLM 154 213 17 452 11%
UPPSALA 24 077 2 630 11%
SÖDERMANLAND 17 118 442 3%
ÖSTERGÖTLAND 16 729 1 478 9%
JÖNKÖPING 10 714 1 024 10%
KRONOBERG 6 841 1 277 19%
KALMAR 16 534 3 782 23%
GOTLAND 1 235 14 1%
VÄSTERBOTTEN 30 120 3 691 12%
BLEKINGE 9 350 3 197 34%
SKÅNE 42 776 4 791 11%
HALLAND 23 337 2 839 12%
VÄSTRA GÖTALAND 109 457 8 597 8%
VÄRMLAND 20 958 4 067 19%
ÖREBRO 19 630 3 326 17%
VÄSTMANLAND 15 153 2 501 17%
NORRBOTTEN 16 948 2 166 13%
DALARNA 10 883 1 459 13%
GÄVLEBORG 30 394 3 319 11%
VÄSTERNORRLAND 79 950 7 196 9%
JÄMTLAND 20 482 5 608 27%
Totalt 676 899 80 856 12%

För mer information, kontakta:

Olof Unger, fastighetsrättslig expert, Lantmäteriet
Telefon: 026-63 30 90, e-post olof.unger@lm.se

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Uppgifter om en halv miljon inaktuella servitut och nyttjanderätter kan försvinna när Lantmäteriet rensar det officiella fastighetsregistret. - Den fastighetsägare som vill ha kvar uppgifterna i registret måste själv begära att de förnyas och det är hög tid att göra det nu, säger Olof Unger, fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet.

Läs vidare »

Sveriges vattenflöden har kartlagts – lättare se effekter av föroreningar och översvämningar

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 06:05 CET

Lantmäteriet och SMHI har tillsammans kartlagt svenska sjöar och vattendrag. Resultatet är förbättrad kartinformation som visar vilka vägar vattnet tar från källa till hav.

- Kartinformationen ger helt nya möjligheter att se var eventuella föroreningar sprids i vattendrag och att kunna utreda hur vattennivåer kan stiga vid översvämningar, säger Håkan Olsson, vattenmiljöexpert på SMHI.

Lantmäteriet och SMHI har sedan 2010 tillsammans arbetat med att kartlägga sjöar och vattendrag i en finare kartskala än tidigare. Syftet har varit att få fram bättre digitalt underlag för arbete med geografisk miljöinformation och analyser av vattenflöden och dess miljöpåverkan.

- Vi har tagit fram ny kartinformation med 16 000 mil tänkta linjer genom sjöar och större vattendrag som tillsammans med Sveriges drygt 42 000 mil mindre vattendrag nu bildar sammanhängande nätverk av vatten. Vi har sedan kombinerat nätverken med höjddata från Lantmäteriets laserskanning för att se i vilken riktning vattnet rinner. Det hjälper oss att förstå hur vattnet rör sig från källan till havet, säger Esbjörn Andersson, produktutvecklare på Lantmäteriet.

Lantmäteriet och SMHI har tagit fram grundläggande kartinformation som kan kombineras med annan information, till exempel höjddata och vattendjup för att göra analyser.

- Vi har redan börjat koppla vårt sjöregister och avrinningsområden till de nya kartorna, säger Håkan Olsson på SMHI.

Användarna kan vara vattenmyndigheter och länsstyrelser som nu får bättre möjligheter att utreda hur vatten påverkas av regleringar, övergödning och miljögifter.

Den förbättrade kartinformationen finns i en rikstäckande kartdatabas i skala 1:10 000 hos Lantmäteriet. Information om hur användare får tillgång till kartinformationen finns på Lantmäteriets webbplats.

Uppdatering av kartinformationen kommer att ske årligen i samband med att Lantmäteriet flygfotograferar.

SMHI:s roll som expertmyndighet inom hydrologi är att bidra till att sjöar, vattendrag och huvudavrinningsområden beskrivs på ett korrekt sätt i kartprodukterna.

För mer information, kontakta:

Esbjörn Andersson, produktutvecklare, Lantmäteriet

Telefon: 026-63 39 80, e-post: esbjorn.andersson@lm.se

Håkan Olsson, vattenmiljöexpert vid SMHI.

Telefon: 011-495 8205, e-post: hakan.olsson@smhi.se

Bakgrund

Samverkansprojektet Hydrografi i nätverk startades 2010, på uppdrag av regeringen, i syfte att skapa ett hydrografiskt nätverk i enlighet med förordningen om geografisk miljöinformation (SFS 2010:1770) samt att leva upp till EU-direktivet Inspire. Direktivet syftar till att standardisera hur geografisk information utformas och tillgängliggörs i EU för att exempelvis möjliggöra gränsöverskridande analyser. För att möjliggöra en helt ny nivå av analyser av vattenflöden och dess miljöpåverkan har ett omfattande digitaliseringsarbete gjorts i samverkan mellan Lantmäteriet och SMHI.

Läs mer på Lantmäteriets webbplats

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Lantmäteriet och SMHI har tillsammans kartlagt svenska sjöar och vattendrag. Resultatet är förbättrad kartinformation som visar vilka vägar vattnet tar från källa till hav. - Kartinformationen ger helt nya möjligheter att se var eventuella föroreningar sprids i vattendrag och att kunna utreda hur vattennivåer kan stiga vid översvämningar, säger Håkan Olsson, vattenmiljöexpert på SMHI.

Läs vidare »

Om Lantmäteriet

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Adress

  • Lantmäteriet
  • Lantmäterigatan 2c
  • 80182 Gävle
  • Sverige

Länkar