Skip to main content

Fortsatt stark utveckling på fastighetsmarknaden i Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 16:06 CET

Sveriges småhusmarknad har haft en stark utveckling under 2015. Det är inte bara priserna som ökar, Lantmäteriet märker också en kraftig ökning av antalet försäljningar och nybildade fastigheter. Även inteckningsbeloppen i Sverige har haft en stark tillväxt under året. Under 2015 ökade inteckningarna med 252 miljarder kronor, en ökning på 5,7 procent jämfört med 2014.

Lantmäteriet, som ansvarar för det officiella fastighetsregistret, ger ut fakta och grafik kvartalsvis över Sveriges småhusmarknad, det vill säga villor, radhus och kedjehus med äganderätt för permanentboende.

Under 2015 såldes nio procent fler småhus för permanentboende jämfört med 2014, dessutom har priserna på småhus ökat med ett genomsnitt på elva procent under fjärde kvartalet 2015 jämfört med samma period 2014. Även antalet nybildade fastigheter har ökat, 15 procent fler fastigheter har bildats under 2015 jämfört med 2014.

- Vi ser en stark utveckling på fastighetsmarknaden när det gäller prisutveckling, antal nybildningar, försäljningar och tillväxttakten på inteckningar. Stockholm är ett av länen som håller starkast utveckling i samtliga parametrar. Gotlands län hör till en av de svagare marknaderna, säger Bengt Kjellson, generaldirektör på Lantmäteriet.

Inteckningarna ökar

Under 2015 har det sammanlagda inteckningsbeloppet ökat med 252 miljarder kronor jämfört med 2014. 27 procent, eller 1 255 miljarder kronor, av landets inteckningsbelopp står Stockholms län för. Därefter kommer Västra Götaland och Skåne som står för 17 respektive 14 procent av det sammanlagda inteckningsbeloppet i Sverige. Lägst inteckningsbelopp har Gotlands län på 0,7 procent vilket motsvarar 33 miljarder kronor.

Fler sålda fastigheter

Lantmäteriets sammanställning visar även att det sammanlagt såldes 64 355 småhus under 2015. Flest, 9 452 stycken, såldes i Stockholms län. Lägst antal småhus, 418 stycken, såldes i Gotlands län, en minskning på elva procent jämfört med samma period 2014. I Västmanlands län ökade försäljningen mest i landet, med 87 procent.

Enligt Lantmäteriets sammanställningar har även andelen nybildade fastigheter ökat. Vid slutet av 2015 hade 15 109 fastigheter tillkommit i landet, en ökning på 15 procent jämfört med 2014. Flest nybildningar skedde i Kronobergs, Västerbottens och Värmlands län. Sett ur ett tioårsperspektiv har dock andelen nybildningar i Sverige minskat med 25 procent.

Stark prisutveckling i hela landet

Under det senaste året har samtliga län i Sverige haft en positiv prisutveckling. Utvecklingen har varit stark runtom i landet, men det syns en särskilt stark uppgång för länen Stockholm, Jönköping och Västerbotten som ökade med 17, 14 respektive 13 procent under fjärde kvartalet 2015 jämfört med samma period 2014. Prisutvecklingen har varit svagast i Kalmars, Kronobergs och Värmlands län som ökade med fem, fyra respektive tre procent.

Mer information och kontakt

För mer information om prisutveckling, kontakta:
Henrik Roos, fastighetsanalytiker,
Telefon 026-63 30 86, e-post henrik.roos@lm.se

För mer information om inteckningar, kontakta:
Dennis Lindén, ekonomichef, Lantmäteriets fastighetsinskrivning
Telefon 026-63 34 48, e-post dennis.lnden@lm.se

För mer information om Fastighetsregistret, kontakta:
Per Sörbom, sektionschef, fastighetsinformation
Telefon 026-63 48 44, e-post per.sorbom@lm.se

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.