Swj25zhcm2d1yhicw7cm

Hur ska spårvagnen se ut?

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 14:09 CEST

Lidingö stad har genom ett avtal med SL fått möjlighet att bestämma utseendet på en av de sju spårvagnar som kommer att trafikera Lidingöbanan. Nu är det upp till Lidingöborna att rösta fram det bästa av tre förslag.

Ykxwttxlqplk5aof0utq

Lättare att hitta på biblioteket

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 12:47 CEST

Det ska bli lättare för besökarna att hitta på biblioteket. Därför går Lidingö stadsbibliotek i höst över till det internationella klassifikationssystemet Dewey.

Ep497lmfml1owcx3knxe

God arkitektur prisas

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 13:49 CEST

Lidingö stad vill skapa engagemang kring god arkitektur och stadsutveckling. Därför instiftas nu ett stadsmiljöpris. Lidingöborna bestämmer vem som vinner, omröstningen pågår september ut. Med priset vill staden uppmärksamma arkitekters och enskilda fastighetsägares insatser och deras betydelse för utvecklingen av ett attraktivt Lidingö.

Gonvl2bxbbsueesnr8l3

Mänskliga rättigheter i fokus

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 16:33 CEST

FN har formulerat de mänskliga rättigheterna i 30 artiklar. Under våren har lika många skolor runt om i Sverige valts ut för ett fördjupat arbeta med dessa frågor. 30 svarta kuber med varsitt budskap om de mänskliga rättigheterna har utplacerats av Raoul Wallenberg Academy och Friends på skolorna.

Isveniodv2zy7jqchpd1

Inriktningen för den nya bron

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 11:07 CEST

Den 20 oktober väntas kommunfullmäktige fatta beslut om vilken typ av bro som ska ersätta den gamla Lidingöbron och var den ska placeras. Planen är att den nya bron ska stå färdig 2020.

Media-no-image

Servicehusen byggs om

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 15:00 CEST

Servicehusen Baggeby gård och Högsätra följer inte Arbetsmiljöverkets normer och måste byggas om. Under ett år, från oktober 2014, pågår arbetena och de boende måste flyttas till alternativa boenden i tremånaders-etapper.

Det är utrymmen på toaletter och bredden på dörröppningar som är orsaken till ombyggnationen. De uppfyller inte Arbetsmiljöverkets krav och det är under hotet av vite som Lidingöhem och Lidingö stad förelagts att åtgärda bristerna.

- Vi förstår att ombyggnationerna kommer att upplevas som besvärande för många av de boende och vi vidtar alla åtgärder för att det ska genomföras så bra som möjligt. Omsorgen för de boende får inte kompromissas med, säger Bibbi Wikström, utförarchef i Lidingö stad.

Varje byggetapp beräknas i dagsläget att ta omkring tre månader. Under arbetet kommer boende i Högsätra servicehus att erbjudas rum i före detta Lidingö sjukhem från oktober. Ombyggnationerna av Baggeby gård påbörjas först vid årsskiftet och de berörda kommer att bo dels i tillfälliga paviljonger i anslutning till serviceboendet, dels i rum i före detta Lidingö sjukhem. I båda fallen kommer de tillfälliga boendena anpassas efter individuella behov.

Ordinarie personal kommer att följa de boende under byggtiden. Staden hjälper också till med allt praktiskt som berör flytten och står även för flyttkostnaderna. Hyrorna kommer att reduceras under den aktuella perioden.

- De boendes välbefinnande är i fokus. Därför har det varit så viktigt att hitta bra boendealternativ under byggtiden. Nu ska arbetet genomföras så snabbt och effektivt som möjligt för att minimera besvären, säger Patrik Häggstrand, fastighetschef i Lidingö stad.

Boende och anhöriga i båda servicehusen har bjudits in till informationsmöten om hur flytten ska arrangeras. Det kommer att ordnas med kontinuerliga informationsaktiviteter under arbetets gång.
Information om ombyggnationen kommer från juli kontinuerligt att publiceras på webben: www.lidingo.se/servicehus

För mer information
Bibbi Wikström, utförarchef på stöd- och omsorgsförvaltningen, Lidingö stad
bibbi.wikstrom@lidingo.se
Tel: 08-731 47 01

Patrik Häggstrand, fastighetschef
patrik.haggstrand@lidingo.se
Tel: 08-731 36 00


Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube

Servicehusen Baggeby gård och Högsätra följer inte Arbetsmiljöverkets normer och måste byggas om. Under ett år, från oktober 2014, pågår arbetena och de boende måste flyttas till alternativa boenden i tremånaders-etapper.

Läs vidare »
Ztgje1gu0qt1y23q01nr

Planprogrammet godkänt

Pressmeddelanden   •   2014-06-17 12:45 CEST

Den 16 juni blev planprogrammet för Centrum-Torsvik godkänt av kommunfullmäktige. Det innebär att programmet kan gå in i en ny fas efter sommaren då detaljplaneringen börjar.

Agdtutpfaue4ye78wsdo

Guld till Rudboda skola

Pressmeddelanden   •   2014-06-03 09:10 CEST

Redan innan invigningen har Rudboda skola tagit sitt första guld. Lidingö stads satsning på att bygga miljövänligt bär frukt och nu är plakett och intyg på väg som bevis på att Rudboda skola uppnått nivån Miljöbyggnad Guld.

Media-no-image

Stadens personal miljösmartast

Pressmeddelanden   •   2014-06-03 08:57 CEST

Anställda i Lidingö stad har lägst koldioxidutsläpp per anställd av 27 granskade kommuner och landsting. 46 procent av pendlingsresorna sker med kollektiva färdmedel och nästan en tredjedel av medarbetarna går eller cyklar till jobbet minst en dag i veckan. Vinnare är både miljön och hälsan.

Analysen har gjorts med hjälp av statistik från resor i tjänsten, från stadens bilpark och genom en enkät som de anställda fått besvara om sina resvanor. Resultatet har sedan analyserats och anpassade åtgärder har arbetats fram.

- Det är glädjande att stadens arbete med att kombinera hälsa och miljö har gett resultat. Livsstilsförändringarna ger dubbel effekt då hälsan blir bättre och vår miljöbelastning minskar, säger Anna Hadenius, chef för miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Arbetet med att minska koldioxidutsläppen ytterligare och samtidigt förbättra hälsan bland de anställda pågår för fullt. Det görs bland annat genom att på olika sätt uppmuntra ännu fler att gå, cykla och åka kollektivt till jobbet, att fortsätta byta ut stadens bilpark mot miljöbilar och att uppmuntra flera att gå och cykla till möten.

- Trots att vi för närvarande har de lägsta utsläppen sätter vi oss inte till ro. Vi följer EU:s mål om 20 procent minskning av koldioxidutsläppen till 2020. Med de åtgärder som har tagits fram som följd av kartläggningen siktar vi mot 12 procent minskning av koldioxidutsläppen redan 2016, säger Stina Jaensson som är Lidingö stads miljösamordnare.

Arbetet med resor är en del av stadens miljö- och hälsoarbete. I miljöprogrammet slås bland annat fast att staden ska minska miljöpåverkan från tjänsteresor och verka för att fler förenar hälsa och miljö genom att cykla och gå oftare.


För mer information
Stina Jaensson, miljösamordnare
stina.jaensson@lidingo.se
Tel: 08-731 39 97

Anna Hadenius, chef miljö- och stadsbyggnadskontoret
anna.hadenius@lidingo.se
Tel: 08-731 33 27

 

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube

Anställda i Lidingö stad har lägst koldioxidutsläpp per anställd av 27 granskade kommuner och landsting. 46 procent av pendlingsresorna sker med kollektiva färdmedel och nästan en tredjedel av medarbetarna går eller cyklar till jobbet minst en dag i veckan. Vinnare är både miljön och hälsan.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressmeddelande från den politiska majoriteten: Stora satsningar på skola och äldreomsorg i budgetdirektiv

Pressmeddelanden   •   2014-05-28 11:40 CEST

Redan från årsskiftet föreslås pengbeloppen höjas för förskolan och grundskolan med tre procent. Förstärkningar görs även med tre procent för verksamheterna inom stöd- och omsorgsnämnden; dels inom valfrihetssystemen i hemtjänsten och för vård- och  omsorgboendena; dels för servicehusen och verksamheterna inom funktionsnedsättning. Övriga nämnder får en uppräkning med två procent. Budgetdirektiven beslutas av kommunstyrelsen den 2 juni.

Efter flera år av lägre ekonomisk aktivitet börjar svensk ekonomi ta sig upp på fastare mark.
Även orosmolnen i den europeiska ekonomin börjar skingras. Jämfört med tidigare
prognoser ser skatteunderlaget för Lidingö ut öka att med cirka 50 miljoner
kronor för år 2015.

- Det är oerhört glädjande att vi kan göra förstärkningar inom förskola, grundskola,
äldreomsorg och funktionsnedsättning. Det såg mörkt ut förra året vid den här tiden, men för oss har det varit viktigt att prioritera det viktigaste och att ta ansvar för en ekonomi i balans, skriver Paul Lindquist (M), Torsten Engevik (FP) och Jessica Sjöstedt (KD) i ett gemensamt uttalande.

Ökningen av skatteintäkterna har skett tack vare att fler personer i Sverige arbetar, vilket ökar intäkterna med cirka 35 miljoner kronor. Men skatteintäkterna har även ökat på grund av att Lidingös befolkning ökat med fler än förväntat, vilket ökar intäkterna med cirka 15 miljoner kronor.

Den politiska majoriteten är dock oroliga för vad som kan inträffa med Lidingö ekonomi efter valet i höst.

- Hela vår satsning riskerar dock att ryckas undan efter riksdagsvalet i höst. Vid ett regeringsskifte riskerar Lidingös ekonomi att drabbas av försämringar med över 50 miljoner kronor per år, dels via skatteutjämningssystemet, dels via höjningen av arbetsgivaravgiften för unga. Det skulle innebära nedskärningar och försämringar av kvaliteten, avslutar de tre kommunalråden Lindquist, Engevik och Sjöstedt.

Stadens finansiella mål om ett positivt resultat motsvarande en procent av verksamhetens kostnader ligger fast, dels för att ha en marginal för oförutsedda kostnader, dels för att minska behovet av upplåning inför kommande investeringar. Det årliga överskottet ska uppgå till cirka 27 miljoner kronor.

Ökningstakten för stadens nettokostnader är lägre än ökningstakten för skatteintäkterna det kommande budgetåret och för planåren 2016 och 2017. För stadens ekonomi är det viktigt att kostnadsutvecklingen är lägre än skatteintäktutvecklingen för att inte bygga upp stora  budgetunderskott och låneskulder.


För mer information
Paul Lindquist, kommunstyrelsens ordförande (M)
Tel: 073-079 30 50

Jessica Sjöstedt, kommunalråd (KD)
Tel: 072-725 33 79

Torsten Engevik, kommunalråd (FP)
Tel: 073-079 35 81


Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube

Redan från årsskiftet föreslås pengbeloppen höjas för förskolan och grundskolan med tre procent. Förstärkningar görs även med tre procent för verksamheterna inom stöd- och omsorgsnämnden; dels inom valfrihetssystemen i hemtjänsten och för vård- och omsorgboendena; dels för servicehusen och verksamheterna inom funktionsnedsättning. Övriga nämnder får en uppräkning med två procent.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 20 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • ulf.nopetzteacrsson@yihvlidingbco.apse
  • 08-731 30 24
  • 073-079 02 77

Om Lidingö stad

Välkommen till Lidingö

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig.

Lidingö har drygt 44 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.

Adress

  • Lidingö stad
  • Stockholmsvägen 50
  • 181 82 Lidingö
  • Vår hemsida

Länkar