Skip to main content

Planprogrammet godkänt

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2014 12:45 CEST

Den 16 juni blev planprogrammet för Centrum-Torsvik godkänt av kommunfullmäktige. Det innebär att programmet kan gå in i en ny fas efter sommaren då detaljplaneringen börjar.

- I och med att vi nu går in i detaljplaneringen kan vi bli mer konkreta. Under programfasen var vi mer generella men nu kan form, volymer och hushöjder bestämmas mer specifikt, säger Anna Hadenius miljö- och stadsbyggnadschef. 

En detaljplan styr hur marken får användas, hur den får bebyggas, vilka ytor som reserveras för gator, torg och parker. Det görs mer detaljerade studier. Det görs också utredningar som exempelvis sol- och vindförhållanden, dagvatten, parkering och buller. När en detaljplan har vunnit laga kraft och bygglov erhållits kan byggnationen påbörjas. 

- Med detta planprogram tar vi nu ett steg vidare i arbetet med Centrum-Torsvik, som med sitt centrala läge på ön med god kollektivtrafik och lokal service lämpar sig väl för utveckling. Genom att bygga på redan ianspråktagen mark kan dessutom våra grönområden och kulturhistoriskt värdefulla miljöer bevaras, säger Paul Lindquist (M).

För Centrum-Torsvik innebär detaljplaneringen att området delas in i flera mindre etapper. Den första etappen är Lidingö centrum som kan påbörjas efter sommaren. Under planarbetet hålls samråd då alla kan lämna synpunkter på detaljplanen. Ett första samråd för centrum kan ske under 2015. Första byggstart bör kunna ske 2018 och det nya centrumområdet kan invigas 2021.

 

För mer information:

Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordf.
paul.lindquist@lidingo.se
Tel: 073-079 30 50


Anna Hadenius, miljö- och stadsbyggnadschef
anna.hadenius@lidingo.se
Tel: 08-731 33 27

 

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube