Skip to main content

Delårsrapport för Lidköpings kommun

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 15:40 CEST

Delårsrapporten är en uppföljning av kommunfullmäktiges mål för verksamheten och en prognos för ekonomin under 2012. Kommunfullmäktige har satt upp mål inom fyra områden; Kunden/brukaren i fokus, Lokal utveckling i ett globalt perspektiv, En attraktiv arbetsplats samt Hållbar resursanvändning.

Helårsprognosen visar att kommunfullmäktiges mål inte uppfylls inom alla områden. För Lokal utveckling i globalt perspektiv samt Hållbar resursanvändning visar prognosen att övervägande delen av målen kommer att uppnås vid helår. Kunden/Brukaren i fokus mäts genom en medborgarundersökning i oktober. Därför fanns inte uppgifterna tillgängliga vid delårsrapporten. Prognosen för En attraktiv arbetsplats visar att målen för hälften av indikatorerna inte kommer att uppnås vid årets slut.

Prognosen visar att målen inom ekonomiområdet inte kommer att uppfyllas helt. Överskott i procent av skatter och bidrag sett över en treårsperiod, långfristig upplåning och självfinansieringsgrad av investeringar sett på en treårsperiod kommer att uppnå målen. Värdesäkring av kommunens fondkapital kommer inte att uppnås. 

Årets resultat beräknas vid årets slut bli + 54,3 miljoner kronor (mnkr).  Nämndernas resultatprognoser visar ett överskott på 13,1 mnkr. Skatteintäkterna beräknas överstiga budgeterat med 22,1 mnkr. Finansiella intäkter och kostnader uppgår totalt till 26,3 mnkr. Detta innebär en negativ avvikelse på 28,8 mnkr och beror på utebliven avkastning från kapitalförvaltningen . Den största avvikelsen gentemot budget avser återbetalning av premier för sjukförsäkringarna (AFA), för 2007 och 2008 års inbetalda premier. Beloppet uppgår till 40,3 mnkr och tillfaller kommunen som ett engångsbelopp. 

För mer information, kontakta chefsekonom Anna Cederqvist, telefon 0510-77 16 84, anna.cederqvist@lidkoping.se

Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 38 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär tillgång till natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Lidköpings kommun satsar på framtiden. Här finns utrymme och vilja till förändring. En god livsmiljö, närhet och samverkan ger oss möjligheterna.