Lindahl legal rådgivare till Nanologica vid riktad nyemission som tillför bolaget 57,1 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 12:46 CEST

Nanologica AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Den riktade nyemissionen har genomförts till institutionella och kvalificerade privata investerare och Nanologica tillförs genom nyemissionen, som blev övertecknad, ca 57 miljoner kronor före kostnader relaterade till transaktionen.

Swedbank Robur Medica tecknar 2,5 miljoner aktier motsvarande 25,75 miljoner kronor i emissionen. Resterande cirka 3 miljoner aktier har tecknats av ett antal kvalificerade privata och institutionella investerare, däribland Nordic Cross.

Teckningskursen har genom ett accelererat bookbuilding-förfarande fastställts till 10,30 kronor, motsvarandes en rabatt om cirka 8,8 procent jämfört med stängningskursen för Nanologicas aktie på Spotlight Stock Market den 25 maj 2020. Emissionskursen är i linje med den volymviktade genomsnittskursen under de tio senaste handelsdagarna.

Advokatfirman Lindahl har biträtt Nanologica i kapitalanskaffningen som legal rådgivare. Lindahls team bestod av Mårten Steen och Emira Peterson. Erik Penser Bank AB har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

​Lindahl rådgivare när Dacke Industri förvärvar LGL Construction AB

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 13:15 CEST

Lindahl rådgivare vid försäljning av omsorgsboende i Gävle

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 09:59 CEST

Lindahl har biträtt ProNordic vid försäljningen av ett nybyggt omsorgsboende i centrala Gävle till Nordiska Vårdhem (Northern Horizons vårdfastighetsfond).

Vårdboendet om 102 lägenheter är ett nytt modernt äldreboende med inriktning Kultur & Nöje och Sport & Spa. Byggnaden omfattar totalt 8.300 kvm BTA fördelat på sex våningar och p-garage. Omsorgsboendet färdigställdes under april 2020 och byggnaden är miljöcertifierad.

Omsorgsboendet utgör en del i ProNordics utveckling längs Muréngatan i centrala Gävle.

Lindahls team har bestått av Jane Hartwig (ansvarig delägare) och Jonas Lenhammar.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

Lindahl har biträtt Orexo vid förvärv av exklusiv distributionsrätt i USA

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 16:39 CEST

Lindahl har agerat rådgivare när Orexo AB (publ) har förvärvat de exklusiva rättigheterna i USA att distribuera det digitala terapiverktyget deprexis® från GAIA AG.

deprexis® är en helt automatiserad terapi utvecklad av GAIA, vilken erbjuder individanpassade kognitiva beteendeterapibehandlingar av depressionssymtom. deprexis® effektivitet har utvärderats och publicerats i 13 randomiserade kliniska prövningar med över 2 500 patienter. Orexo och GAIA bedömer att COVID-19 krisen och de åtgärder som vidtagits för att kontrollera pandemin förväntas leda till en betydande ökning av psykiska sjukdomar, som depression, och därmed ett ökat behov av digitala terapier. Orexo räknar med att lansera deprexis® på den amerikanska marknaden under sommaren 2020 och den årliga nettoomsättningspotentialen för deprexis® beräknas överstiga 150 – 225 miljoner USD. deprexis® har redan nu lanserats i ett stort antal länder runt om i världen.

Orexo utvecklar läkemedel och digitala behandlingar som fyller ett viktigt behov inom framför allt området missbruk och beroende. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 845 miljoner och antalet anställda till 127. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare till Orexo i ärendet och teamet har bestått av Patrik Rindstål (ansvarig delägare) och Mikael Olsson (GDPR).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

Mark- och miljödomstolen ger tillstånd till 20 km översvämningsskydd på Falsterbohalvön

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2020 16:00 CEST

Mark- och miljödomstolen meddelade den 7 maj 2020 Vellinge kommun tillstånd att anlägga ca 20 km översvämningsskydd mot havet på Falsterbonäset. Domen är principiellt intressant bl.a. när det gäller de intresseavvägningar som mer omfattande översvämningsskydd med nödvändighet aktualiserar. Domstolen ansåg sammanfattningsvis att den sökta och tillståndsgivna placeringen utgör en lämplig avvägning mellan naturvårdsintressen i form av t.ex. naturreservat och Natura 2000-områden å ena sidan och intresset av att inte göra onödiga intrång på hävdade villatomter å den andra, samtidigt som skyddet mot att bebyggelse med mera översvämmas ska uppnås.

Ombud för sökanden är Mikael Wärnsby, Sara Andersson och Tor Pöpke vid Lindahls verksamhetsgrupp för miljörätt i Malmö.

Full artikel tillgänglig här.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

Lindahl biträder ISR Immune System Regulation Holding i företrädesemission om ca 71,7 MSEK

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2020 17:21 CEST

Lindahl agerar legal rådgivare när ISR genomför en fullt garanterad företrädesemission av units, där bolaget vid full teckning tillförs ca 71,7 MSEK i aktiedelen före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 inom ramen för emitterade units kan bolaget komma att tillföras ytterligare mellan 23,9 och 71,7 MSEK, beroende på utnyttjandekurs. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för emitterade units kan bolaget komma att tillföras ytterligare minst 23,9 MSEK, beroende på utnyttjandekurs. Teckningskursen i företrädesemissionen löper 15 maj 2020 – 29 maj 2020.

ISR Immune System Regulation Holding AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market, är ett innovationsdrivet forskningsbolag med fokus på immunsystemet och är baserat på Karolinska Institutet i Stockholm. Bolaget utvecklar immunstimulerande läkemedel för att behandla kroniska infektionssjukdomar och cancer genom att aktivera det egna immunsystemet för att behandla kroniska infektionssjukdomar. Bolaget utvecklar läkemedel inom två plattformsprogram: Immunorheliner, bestående av immunostimulerande Gonadotropinfrisättande hormon, där det initiala indikationsområdet är HIV, och Immunolider, definierat som immunostimulerande makrolider, där initiala indikationsområden är Cancer och HBV men där även Coronaviruset utvärderas.

Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare till ISR i företrädesemissionen och teamet har bestått av Monica Lagercrantz (ansvarig delägare), Ola Svanberg, Nicklas Bexelius och Lisa Liljekvist. Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

Lindahl biträder Nanologica vid företrädesemission

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2020 14:47 CEST

Vid en extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ) den 26 februari 2020 beslutades att godkänna den företrädesemission om ca 55 Mkr som styrelsen i Nanologica tidigare beslutat att genomföra. Emissionslikviden avser Nanologica att använda för att finansiera fortsatt produktionsetablering av silika samt utveckling av Bolagets drug delivery-plattform och bolaget ser goda möjligheter att bygga betydande värden inom båda sina affärsområden.

Teckningsperioden för företrädesemissionen avslutades den 26 mars 2020 och resulterade i att emissionen fulltecknades, där 42,0 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 11,5 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande andel, motsvarande 46,4 procent, tecknades av Bolagets största aktieägare, Thomas Eldered via Flerie Invest AB, i enlighet med garantiåtagande. Nanologica tillförs därmed 55,4 Mkr före emissionskostnader.

Erik Penser Bank har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl legal rådgivare till Nanologica i samband med företrädesemissionen.

Advokatfirman Lindahls team består av Mårten Steen (ansvarig delägare), Emira Peterson och Emelie Carmhagen Wernoff.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

Lindahl biträder vid försäljningen av Stockholm Internet eXchange AB

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2020 13:10 CEST

Lindahl rådgivare när Brinova Fastigheter tar in ca 173 mkr genom riktad nyemission

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2020 09:12 CEST

Brinova Fastigheter AB har tagit in cirka 173 miljoner kronor genom en riktad nyemission av 7 231 344 B-aktier.

Brinova är ett fastighetsbolag som utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-listan.

ABG Sundal Collier AB har agerat som sole bookrunner och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare. Lindahls team bestod av Johan Tollgerdt, Carl-Johan Krusell och Axel Strandborg.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

Lindahl biträder LFV vid det strategiska förvärvet av affärsområdet Aviation & Security från Eltel

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2020 11:45 CET

LFV Holding AB, ett dotterbolag till Luftfartsverket, och Eltel Networks Infranet AB har tecknat avtal om att LFV ska förvärva samtliga aktier i bolaget Eltel Networks Aviation & Security AB från Eltel. Bolaget utgör säljarens tidigare affärsområde Aviation & Security och tillhandahåller tekniska drift-, underhålls- och supporttjänster bland annat för flygtrafiktjänster.

LFV är ett statligt affärsverk som tillhandahåller tjänster inom flygtrafik. LFV har utifrån sin sourcingstrategi, det återupptagna totalförsvaret, en förändrad omvärldsbild samt den nya säkerhetsskyddslagens förutsättningar bedömt att den förvärvade verksamheten, som i dag drivs av Eltel-koncernen såsom underleverantör på uppdrag av LFV, bör bedrivas i LFV:s egen regi. Eftersom LFV är Eltels största kund inom affärsområdet Aviation & Security har parterna kommit överens om att ett förvärv av hela affärsområdet är den bästa och mest effektiva lösningen för alla involverade, inklusive medarbetare, kunder och andra intressenter.

Eltel AB, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk. Det i Eltel-koncernen ingående affärsområdet Aviation & Security hade under 2019 cirka 200 medarbetare och omsatte cirka 310 miljoner kronor. Affären förväntas slutföras under andra kvartalet 2020 och är villkorad av bland annat Konkurrensverkets godkännande.

Advokatfirman Lindahl har varit rådgivare åt LFV Holding AB och Luftfartsverket. Lindahls team har huvudsakligen bestått av Johan Herrström, Annika Brandt, Viktor Friberg och Ellen Frisk (Corporate Finance) samt Eric Ericsson och Jakob Melander (konkurrensrätt).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marketing Coordinator
  • mathdeiuleprinwne.umjojzhasmnsdxsocsn@awliklnddkahoel.noselh
  • +46 766 170 820

Om Advokatfirman Lindahl KB

Affärsjuridik som ger resultat

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.