Media no image

Bildningsnämnden: En miljon till tävlingar och motivationshöjande projekt

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 11:29 CET

Bildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde torsdagen den 23 november, att bevilja utvecklingsmedel till 13 utvecklingsprojekt på sju av Linköpings gymnasieskolor. Alla gymnasieskolor har under hösten kunnat ansöka om pengar hos bildningsnämnden för egna utvecklingsprojekt.

– Vi ökar möjligheterna för gymnasieskolorna att pröva nya idéer. Projekten syftar till att stärka elevernas motivation och förnya deras metoder att lära, men också till att hitta nya och bättre undervisningssätt, säger Karin Granbom Ellison (L), ordförande för bildningsnämnden.

Projekten ska bygga på vetenskaplig grund och utgå från något eller några av följande områden:

 • Studieteknik och motivationshöjande åtgärder
 • Läsutveckling och språkutvecklande arbetssätt
 • Jämställdhet
 • Psykisk ohälsa
 • Trygghet och studiero

Inom ramen för utvecklingsmedlen kan gymnasieskolorna även ansöka om medel i syfte att möjliggöra för elever att delta i tävlingsverksamhet. Flera av Linköpings gymnasieskolor får medel för att  delta i tävlingar inom såväl yrkesprogram som högskoleförberedande program.

– Det är glädjande att det finns en stor efterfrågan på medel för att uppmuntra och möjliggöra för elever att kunna delta i tävlingar. Att tävla innebär träning och motivation för yrkesskicklighet. Vi avsätter medel för att elever på yrkesprogram och på teknikprogrammet ska kunna delta i yrkes-SM. Därtill ges medel för att elever ska kunna delta i en språkolympiad som syftar till att stärka motivationen och intresset för moderna språk, säger Karin Granbom Ellison (L), ordförande för bildningsnämnden.

En nyhet är att man har kunnat söka medel för studiero. Birgittaskolan är en av de skolor som ha tagit chansen och beviljats utvecklingsmedel inom området. De fortsätter sitt pågående aktiva arbete med att stärka ledarskapet i klassrummen och skapa studiero.

– Det finns ett behov av att stärka arbetet med ungas psykiska hälsa. Även bland skolor där kunskapsresultaten generellt är goda har man sett att elever inte mår så bra. Ett antal skolor får därför tillskott för att arbeta med projekt som handlar om hälsa och studieteknik för att minska elevers stress och oro säger, Karin Granbom Ellison.

Berzeliusskolan - Livskunskap för nyanlända 100 000 kronor.
Birgittaskolan – Tävlingsverksamhet 75 000 kronor.
Birgittaskolan - Studiero 75 000 kronor.
ALG - Motivationshöjande arbetssätt i SVA 258 000 kronor.
ALG - Tävlingsverksamhet inom yrkesprogram 200 000 kronor.
Björkö Fria Gymnasium - Motivation och hälsa 44 000 kr
Katedralskolan - Språkolympiaden 15 000 kronor
Katedralskolan - Studieteknik och hälsa 117 500 kronor
Klara Gymnasium - Studielyftet 100 000 kronor
Berzeliusskolan - Tävlingsverksamhet 20 000 kronor
Berzeliusskolan - Läsutveckling och språkutvecklande arbetssätt 50 000 kronor
Berzeliusskolan - Temadag psykisk ohälsa 16 000 kronor
Berzeliusskolan - Stresshantering och studieteknik 15 000 kronor

För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L) 072-582 81 74

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Läs vidare »
Media no image

Färre hushåll fick ekonomiskt bistånd förra året

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 09:13 CET

Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd ökade något förra året. Samtidigt var det något färre antal hushåll som fick ekonomiskt bistånd.

Det visar statistikmeddelande från Statistik & Utredningar på Linköpings kommun. Meddelandet bygger på uppgifter från Socialstyrelsen.

Under 2016 uppgick ekonomiskt bistånd i Linköpings kommun till 232,9 miljoner kronor. Det är en ökning med drygt 2,2 miljoner jämfört med 2015.

3 880 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2016. Det är en minskning med 108 hushåll jämfört med 2015, då 3 988 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under året.

I statistikmeddelandet finns ett diagram över ekonomiskt bistånd perioden 2006 – 2016. Där finns också jämförelser med Norrköping, Västerås, Örebro och Jönköping.

I meddelandet framgår hur stora utbetalningar de fem kommunerna haft per invånare. Samtliga jämförda kommuner har under de senaste fyra åren sänkt sina utbetalningar uttryckt som kronor per invånare.

Läs hela statistikmeddelandet

För ytterligare information kontakta statistikchef Jimmy Lindahl, telefon 013-20 61 76

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd ökade något förra året. Samtidigt var det något färre antal hushåll som fick ekonomiskt bistånd.

Läs vidare »
Media no image

Linköpings kommun säger upp avtal med Linköpings Stadsmission i samförstånd

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 16:05 CET

Linköpings kommun och Linköpings Stadsmission har kommit överens om att säga upp avtalet för bostäder med särskild service i Linghem.

Linköpings kommun säger i samförstånd upp avtalet med Linköpings Stadsmission om att driva LSS-boendet Lövsångarevägen 9 A-F i Linghem. Linköpings Stadsmission har sedan starten i december 2016 haft svårigheter att uppfylla kraven i avtalet och har själva uppmärksammat kommunen på bristerna. Omsorgskontoret har med anledning av detta genomfört olika tillsyner och verksamhetsbesök där man bland annat konstaterat brister i styrning och ledning, avsaknad av dokumentation och brist på informationsöverföring mellan brukare, personal och anhöriga. Linköpings Stadsmission har försökt åtgärda, och även till viss del också åtgärdat, dessa brister.

– Det är i samförstånd beslutat att avtalet med LSS-verksamheten sägs upp. När vi upptäcker brister i vår verksamhet så riskerar vi den kvalité vi vill hålla och påvisar att vi inte har kompetens att bedriva ett LSS-boende på ett tillräckligt professionellt sätt. Det har för oss varit en svår och jobbig process och samtidigt självklar då vi alltid måste säkerställa individens bästa. Vi är i nuläget inte den bästa utföraren av ett LSS-boende, säger Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission

Omsorgskontoret bedömer att Linköpings Stadsmission ska få utträda ur avtalet under förutsättning att de medverkar vid övergången och ersätter kommunen för den merkostnad kommunen drabbas av som en följd av att avtalet upphör i förtid.

– Vi kan se att Linköpings Stadsmission haft svårt att leva upp till kraven i avtalet, vilket de även påtalat för oss. Vi har därför ömsesidigt kommit överens om att säga upp avtalet. Linköpings Stadsmission har erbjudit sig att ersätta kommunen för den merkostnad kommunen drabbas av till följd av detta, vilket var en förutsättning för kommunens ställningstagande, säger omsorgsdirektör Linda Ljungqvist.

Merkostnaden består dels av en engångskostnad kopplad till avtalets upphörande, dels den ökade vårddygnsersättning omsorgs- och äldrenämnden drabbas av i och med byte av utförare. För att säkra driften av boendet får Leanlink ett verksamhetsuppdrag med ansvar för verksamheten från och med den 15 februari 2018.

Vid frågor kontakta Sanna Detlefsen på Linköpings Stadsmission, telefon 0730-330574, eller omsorgsdirektör Linda Ljungqvist, Linköpings kommun, telefon013-20 73 75.

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Linköpings kommun och Linköpings Stadsmission har kommit överens om att säga upp avtalet för bostäder med särskild service i Linghem.

Läs vidare »
Media no image

Äldrenämnden: Den enskildes rättigheter och behov grunden i äldreomsorgen

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 12:04 CET

Äldreomsorgen i Linköping byter fokus från en kollektiv till en individuell inriktning. Den enskildes rätt att få insatser som tillgodoser behov och önskemål samt metoder för att följa upp detta, återkommer i flera ärenden vid äldrenämndens sammanträde i dag, torsdag. 

Äldrenämnden antar en kvalitetsuppföljningsplan endast för ett halvår. Det beror på att omsorgs- och äldreförvaltningen ska revidera riktlinjerna för uppföljningen och utveckla metoder för uppföljningsarbete med tydligare brukarfokus.

Dessutom ska omsorg-, äldre- och socialnämnderna införa en gemensam inriktning för uppföljning och kontroll som komplement till sina egna uppföljningar. Det införs för att öka helhetssynen och samverkan mellan nämnderna.

Den nationella brukarundersökningen visar bland annat att 90 procent av dem som har hemtjänst och 82 procent av dem som har särskilt boende är nöjda.

Läs mer i pressmeddelandet som finns under relaterat längre ner på denna sida.

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Den enskildes rätt att få rätt insatser som tillgodoser behov och önskemål samt metoder för att följa upp detta, återkommer i flera ärenden vid äldrenämndens sammanträde i dag, torsdag.

Läs vidare »
Media no image

Kultur- och fritidsnämnden: Renovering av fotbollsplan i Ekängen

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 09:32 CET

På dagens sammanträde behandlar kultur- och fritidsnämnden bland annat renovering av fotbollsplan i Ekängen och remiss av nytt förslag på idrottspolitiskt program. Andra exempel på ärenden handlar om insatser för att förkorta etableringstiden för ensamkommande ungdomar samt nya utredningar om Kulturskolan och filmen i Linköping.

Läs mer i pressmeddelandet under relaterat längre ner på denna sida.

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Renovering av fotbollsplan i Ekängen, remiss av idrottspolitiskt program, insatser för ensamkommande ungdomar och utredningar om film och Kulturskolan. Det är några av ärendena på kultur- och fritidsnämndens sammanträde.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Äldres behov och synpunkter fokus i äldreomsorgen

Nyheter   •   Nov 22, 2017 13:30 CET

Tid: Torsdag 23 november klockan 11.30
Plats: Verdesalen i Linköpings stadshus

Vid presskonferensen inför äldrenämndens sammanträde tar ordförande Mikael Sanfridson (S) bland annat upp tydligare brukarfokus i uppföljningar samt hur äldrenämnden ska arbeta med Socialstyrelsens brukarundersökning och Lex Sarah.  

Välkommen!

Tid: Torsdag 23 november klockan 11.30 Plats: Verdesalen i Linköpings stadshus

Läs vidare »
Media no image

Gemensam strategi för att underlätta elevers val

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 13:22 CET

Studie- och yrkesvägledning är ett viktigt redskap för att stötta elever i deras val av utbildning och framtida yrke. Linköpings kommun ska nu ta fram en strategi som är gemensam för grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och särskolorna.

Studie- och yrkesvägledningen ska ge en allsidig bild av arbetslivet genom att skolan har väl utvecklade kontakter med samhälle, företag och arbetsliv. Den ska ge stöd så att eleverna kan göra individuella och välgrundade studie- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledningen har också en viktig roll för att alla elever ska få en bra och likvärdig övergång mellan grundskola/grundsärskola och gymnasieskola/gymnasiesärskola.

- Vi måste ha en mer sammanhållen studie- och yrkesvägledning som hjälper våra unga att göra informerade val. Vi ser hur kraven utifrån ökar och därför är det viktigt att vi nu ser över studie- och yrkesvägledningen i Linköpings kommun, säger Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

- Det finns många val från förskola till färdig gymnasieexamen. Inte mist gymnasievalet har blivit allt mer komplext. Det finns 18 högskoleförberedande- och yrkesprogram att välja mellan med mängder av inriktningar. Därtill finns fem introduktionsprogram och ett antal riksrekryterande utbildningar. För att eleverna ska göra hållbara, och kanske otraditionella val, behövs en stärkt studie- och yrkesvägledning. En vägledning som är tillgänglig och likvärdig för alla elever är viktigt både för de enskilda eleverna och för samhället, säger Karin Granbom Ellison (L), ordförande i bildningsnämnden.

Det finns idag en strategi för studie-och yrkesvägledning för grundskola och grundsärskola samt en strategi för gymnasieskola och vuxenutbildning. Vid sina respektive sammanträden på torsdag ger barn- och ungdomsnämnden respektive bildningsnämnden utbildningsdirektören i uppdrag att ta fram en gemensam strategi. Strategin ska innehålla tydligt formulerade mål och riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas och utvärderas.

För ytterligare information kontakta barn- och ungdomsnämndens ordförande Jakob Björneke (S), 070-243 81 45 eller bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L) 072-582 81 74

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Studie- och yrkesvägledning är ett viktigt redskap för att stötta elever i deras val av utbildning och framtida yrke. Linköpings kommun ska ta fram en strategi som är gemensam för grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och särskolorna.

Läs vidare »
Media no image

Barn- och ungdomsnämnden: Fler skolplatser med Nya Tallbodaskolan

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 11:48 CET

 • Alla elever behöver få likvärdig tillgång till elevhälsan. Uppdraget behöver bli tydligare.
 • Kommunen förlänger partnerskapet med föreningen Idrott utan gränser i ytterligare två år. Elever i årskurserna 4-7 får prova på olika sportaktiviteter.  
 • Fler elevplatser när Nya Tallbodaskolan byggs. Nämnden tecknar hyresavtal.

 Detta är några av de ärenden som barn- och ungdomsnämnden tar upp vid sitt sammanträde torsdagen den 23 november och som ordförande Jakob Björneke (S) kommenterade vid presskonferensen på onsdagen.

Läs mer i pressmeddelandet under relaterat längre ner på denna sida.

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Rapport om elevhälsan, fortsatt samarbete med Idrott utan gränser och hyresavtal för Nya Tallbodaskolan. Det är några av ärendena vid torsdagens barn- och ungdomsnämnd.

Läs vidare »
Media no image

Omsorgsnämnden: Kommunen vill satsa på IT-guider

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 10:47 CET

Under onsdagens sammanträde föreslår omsorgsnämnden att starta ett integrationsprojekt där unga blir IT-guider. Nämnden kommer även bland annat att besluta om beroendemottagningen Minimarias framtid.


Ärende 3:
Kommunen vill satsa på IT-guider
Linköpings kommun vill få fler nyanlända ungdomar till arbete. Nu föreslår därför omsorgsnämnden att starta ett integrationsprojekt där unga blir IT-guider.

Ärende 5: Framgångsrik metod förhindrar placeringar
Bättre stöd till barn och familjer till en lägre kostnad. Det är resultatet när Familjesupportens första år utvärderats. Därför förlängs verksamheten, samtidigt som ytterligare verksamhet startas upp.

Ärende 22: Beroendemottagning för ungdomar får förlängt
Ungdomsmottagningen MiniMaria, som arbetar med beroendefrågor bland unga, har funnits sedan 2014. Nu är det klart att verksamheten får fortsätta.


Läs mer i pressmeddelandet som finns bifogat under relaterat längre ner på denna sida.

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Under onsdagens sammanträde föreslår omsorgsnämnden att starta ett integrationsprojekt där unga blir IT-guider. Nämnden kommer även bland annat att besluta om beroendemottagningen MiniMarias framtid.

Läs vidare »
Media no image

Inbjudan till presskonferens inför kultur- och fritidsnämnden

Nyheter   •   Nov 22, 2017 10:10 CET

Tid: Torsdag den 23 november klockan 8.30
Plats: Verdesalen i Linköpings stadshus

Vi tar upp renovering av fotbollsplan i Ekängen, remiss av nytt förslag på idrottspolitiskt program, insatser för att förkorta etableringstiden för ensamkommande ungdomar samt nya utredningar om Kulturskolan och filmen i Linköping.

Välkommen!

Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)
Ordförande kultur- och fritidsnämnden

Tid: Torsdag den 23 november klockan 8.30. Plats: Verdesalen i Linköpings stadshus

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Tf. Presschef
 • Mediakontakter, omvärldsbevakning
 • sonja.sandbacka@linkoping.se
 • 013-26 27 63
 • 072-596 78 63
Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings... Visa mer

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • Mediakontakter
 • cltiaes.waluaqzdndkvxgist@lglinkopqopideinfig.se
 • 013-20 64 77
 • 072-33 64 77
Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din... Visa mer

Om Linköpings kommun

Sveriges femte största kommun

Linköping har vuxit snabbt i modern tid. Med över 157 000 invånare är det landets femte kommun.

Nytänkande präglar universitetet och näringslivet. Linköpings Universitet har 27 000 studenter, eftertraktade utbildningar och framgångsrika forskarmiljöer. Här finns utbildningar för t ex läkare, sjukgymnaster, ingenjörer, naturvetare, ekonomer, jurister, lärare, psykologer och yrken inom humaniora.

I Linköping finns flera tydligt profilerade forskningsmiljöer, t ex inom ytfysik och nya material, bildbehandling, IT och mobil kommunikation, reglerteknik, medicin och medicinteknik, genusvetenskap och arbetslivsforskning. Den tvärvetenskapliga forskningen har en stark ställning.

250 innovationsbaserade företag med omkring 6 000 anställda finns samlade i Science Park Mjärdevi, som grundades 1984 och var Sveriges första i sitt slag. Den är nu en av Europas ledande teknikparker.

I samarbete med universitetet och näringslivet satsar kommunen mycket på miljöteknik och de gröna näringarna. Linköpings har flera stora livsmedelsindustrier.

Vi är Sveriges Flyghuvudstad. Svensk flygindustri har sitt centrum i Linköping, med Saab som största företag. Totalt sysselsätter flygrelaterade cirka 18 000 personer i kommunen. Dessa företag finns inom både civil och militär verksamhet, samt inom rymdteknologi. I Linköping finns också Försvarsmaktens helikopterflottilj och Flygvapnets flygskola.

Linköping har en attraktiv stadskärna med medeltida anor, men som hela tiden förnyas. I centrum finns både en småskalig och varierad cityhandel. Utanför stadskärnan finns ett av landets största externa handelscentrum på Tornby nära E4

Linköping har mycket goda kommunikationer med sitt läge vid E4 och södra stambanan. Linköping City Airport har flera dagliga förbindelser med Amsterdam. Bygget av höghastighetsjärnvägen Ostlänken mellan Stockholm och Linköping förstärker Linköpings roll som regionalt nav.

Linköpings kommun har 7 800 anställda och omsätter 7,2 miljarder kronor. Ekonomin är stabil och har gett positiva resultat flera år i rad. Kommunalskatten är den lägsta i regionen. De kommunala bolagen har 1 240 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor och ger årligen positiva resultat.

Under mandatperioden 2015-2018 styrs Linköpings kommun av Koalition för Linköping, som består av S, MP och L.