Skip to main content

Ny lag om kameraövervakning underlättar för handlare

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 08:15 CET

I förra veckan presenterade regeringen efter drygt tre år av utredning och remissrundor ett förslag till ny lag om kameraövervakning. För handlarnas del kommer det att bli enklare än tidigare då kravet om tillstånd slopas och ersätts av en anmälan.

Regeringen har nu lämnat in sitt förslag till lagrådet för granskning innan det förslaget lämnas som en proposition.

Om allt går igenom kommer den nya lagen om kameraövervakning att träda i kraft den 1 juli i år. Den ersätter då den gamla lagen från 1998 samt vissa delar av personuppgiftslagen.

Överlappande lagar

 I dagsläget överlappar de två lagarna varandra. Enligt lagen om allmän kameraövervakning, LAK, krävs det tillstånd för att få sätta upp en kamera som riktar sig mot en plats dit allmänheten har tillträde. Tillståndet beviljas av länsstyrelsen. Undantaget är i dagsläget kameror i entré och kassaområde där det endast krävs anmälan till länsstyrelsen.

När kameror ska registrera andra ställen än platser dit allmänheten har tillträde gäller personuppgiftslagen, PuL.

Det kan vara inomhus i skolor, i flerfamiljshus eller i utrymmen på arbetsplatser där endast personal vistas som exempelvis lagerlokaler i en butik.

Inget tillstånd

Det krävs varken tillstånd eller anmälan för att kameraövervaka sådana platser men det betyder inte att det är fritt fram att sätta upp kameror och hantera bildmaterialet hur som helst.

Det är den personuppgiftsansvariges uppgift att se till att kameraövervakningen följer reglerna i personuppgiftslagen och ansvarig tillsynsmyndighet är Datainspektionen.

Regeringen vill med det nya lagförslaget samla alla regler under en och samma lag för att de ska bli mer överskådliga och lättillgängliga. Utgångspunkten är att det krävs tillstånd vid övervakning av platser dit allmänheten har tillträde, till exempel gator och torg.

Generellt ska tillstånd endast ges om intresset av övervakning väger tyngre än integritetsintresset. Principen om att avväga behovet mot intrånget i den personliga integriteten är aktuellt även i butiksmiljön. Men här har utredarna kommit fram till att butiken är en miljö där behovet av övervakning är högre än intrånget i den personliga integriteten.

Om syftet med övervakningen är att avslöja eller utreda brott behöver en butik inte ansöka om tillstånd utan bara anmäla sin kameraövervakning till länsstyrelsen.

– I praktiken behöver handlaren en skriftlig överenskommelse med företrädare för de anställda om samtycke till kameraövervakning, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Förutom butiker är det tunnelbanan och parkeringshus som slipper ansöka om tillstånd.

Knepigt vid entrén

Om vi backar tillbaka till det där om att det krävs tillstånd för att övervaka platser dit allmänheten har tillträde så finns det en särskild plats som trots allt kan komma ifråga för handlaren och det rör entrén. Per Bygdeson skrev i Livsmedelshandlarnas remissvar i frågan så här:

”Förbundet ställer sig positiv till de förslag som utredningen har lagt. Det vi saknar är möjligheten att kunna övervaka och spara filmat material utanför entréer, då vi vet att rånare ofta passar på att maskera sig precis när de går in i butiken.” Detta har dock utredningen inte tagit fasta på så här krävs att man kan motivera sitt behov.

– Vi tycker att det vore värdefullt att få ha övervakning utanför entréerna, men som förslaget ser ut så är det tillstånd som gäller utanför butik. Detta innebär ju naturligtvis att vi kan söka och få tillstånd, men jag tror att länsstyrelserna kommer att vara ganska restriktiva, säger Per Geijer.

Övriga utrymmen

För övervakning där allmänheten inte har tillträde ska det inte heller i fortsättningen krävas tillstånd. Kameraövervakning får ske vid samtycke av de som ska övervakas men även här finns undantag.

Om syftet med övervakningen är att förhindra eller avslöja brott, olyckor och liknande krävs inget samtycke. Inte heller om övervakningsintresset väger tyngre än den enskildes integritet.

Som det är nu är det PuL som är den lag som reglerar detta men om det nya lagförslaget går igenom så finns bestämmelserna i den nya kameraövervakningslagen istället,  i paragraferna 22-24.

Skadestånd införs

Tidigare fanns inget särskilt straff för den som överträdde de två lagarna men nu föreslår regeringen att en skadeståndsbestämmelse ska införas. På så vis stärks integritetsskyddet där enskilda får rätt till ersättning vid överträdelser av lagen.

I samma syfte stärks sekretesskyddet och kraven på säkerhet för inspelat material. Datainspektionen får en central tillsynsroll i syfte att göra länsstyrelsernas praxis mer enhetlig. Om allt går som det ska gäller den nya lagen från och med den 1 juli 2013.

  Text: Marie Halldestam

Fakta | Ny lag om kameraövervakning

Kameraövervakning efter anmälan

13 § En övervakningskamera får efter anmälan sättas upp för kameraövervakning i en butikslokal, om

1. övervakningen har till enda syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott,

2. övervakningskameran är fast monterad och försedd med fast optik, och

3. den som avser att bedriva övervakningen har ingått en skriftlig över- enskommelse om övervakningen med skyddsombudet, skyddskommittén eller en organisation som företräder de anställda på arbetsplatsen.

Första stycket gäller även i fråga om en yta i en butikslokal där det bedrivs bankverksamhet genom ombud eller postverksamhet.

Kameraövervakning enligt första stycket får inte avse omklädningsrum, provhytter, toalettutrymmen eller liknande utrymmen.

Avlyssning eller upptagning av ljud får inte ske utan tillstånd.

Anmälan

21 § En anmälan om kameraövervakning enligt 12–15 §§ ska göras skriftligen hos länsstyrelsen i det län där kameraövervakningen ska ske.

I en anmälan om kameraövervakning ska det anges

1. vem som ska bedriva kameraövervakningen och i förekommande fall vem som ska ha hand om övervakningen för anmälarens räkning,

2. vilken typ av verksamhet som övervakningen ska förekomma i,

3. om bilder ska spelas in och bevaras eller, i fall som avses i 12 §, ljud avlyssnas och tas upp,

4.hur många personer som ska få ha tillgång till det bevarade materialet, och

5.om området omedelbart utanför in- och utgångar samt uttags- automater eller liknande anordningar ska övervakas i enlighet med bestämmelserna i 12 §.

Om de förhållanden som har redovisats i en anmälan enligt andra stycket ändras, ska länsstyrelsen skriftligen underrättas om förändringen.

Källa: Regeringen


Livsmedelshandlarna är en självständig handlarägd riksbranschorganisation, grundad 1931, som arbetar för att i alla sammanhang underlätta för egna livsmedelshandlare att göra bättre affärer.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy