Skip to main content

Ingemar Ziegler kommenterar DN:s artikel om "köpt tystnad"

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2003 17:49 CEST

DN har idag som huvudrubrik ”VD köpte anställds tystnad”. Bakgrunden till artikeln är DN:s skriverier i mars 2002 om att tre Locum-medarbetare hade tagit emot en resa av en entreprenör. Locum polisanmälde saken för att få till stånd en utredning om eventuellt mutbrott. Samtidigt uppdrogs till bolagets revisorer att granska de påståenden om oegentligheter som förekom. I samband med detta valde en av de inblandade att lämna sin tjänst vid Locum på egen begäran.
Vederbörande har sedan dess haft svårt att finna ett nytt arbete och har vid ett flertal tillfällen kontaktat mig i syfte att förhandla sig till ytterligare ersättningar.

Locum kontaktade landstingsrevisorerna när den f.d. medarbetaren hävdade att vederbörande har tillgång till information om oegentligheter som förekommer/förekommit inom Locum. Stockholms läns landstings revisionsdirektör gav i sin tur i uppdrag till Locums auktoriserade revisorer att utreda de framförda påståendena. Syftet med att omedelbart koppla in revisorerna var att ge den f.d. medarbetaren tillfälle att för någon utomstående, som har till uppgift att granska Locum, berätta om påstådda oegentligheter. Men även att inleda en oberoende granskning av dessa allvarliga påståenden.

Revisorernas slutsatser finns i revisionsrapporterna ”Rapport avseende utredning av representation, resor m.m,” daterad 2003-03-03, och ”Rapport avseende utredning av mellanhavande med årsupphandlade entreprenörer”, daterad 2002-04-15. Revisorerna konstaterar att Locum i allt väsentligt handlat inom ramen för regelverket.

Revisionsrapporterna, precis som allt annat material i ärendet, finns att tillgå här på Locum. Av hänsyn till den tidigare medarbetarens integritet har vi hittills avstått från att öppet redovisa e-postkommunikationen.

I december 2002 träffades ytterligare en överenskommelse med den f.d. medarbetaren som innebar att denne förband sig att till revisorerna överlämna ”...all den information om påstådda oegentligheter i Locum, som han är i besittning av...”. Denna överenskommelse har nu tolkats av media, framförallt DN, som att Locum ville tysta den f.d. medarbetaren vilket aldrig har varit Locums syfte. Tvärtom har Locums syfte hela tiden varit att få upp eventuella oegentligheter till ytan, bl.a. genom att uppmana den tidigare medarbetaren att vända sig till revisorerna med sina uppgifter.

Stockholm den 19 maj 2003

Ingemar Ziegler


Ytterligare information:
Ingemar Ziegler, VD 08-690 70 01,
070-484 70 01
Tommy Hoff, vice VD 08-690 76 77,
070-484 76 77
Charlotte Helmersson, Informationschef 08-690 70 40,
070-484 70 40

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera