Skip to main content

WAY OUT WEST 2019 SKER 8-10 AUGUSTI I GÖTEBORG!

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2018 10:22 CET

Den hyllade och mångfacetterade festivalen Way Out West äger rum för trettonde året i rad i vackra Slottsskogen och centrala Göteborg i sommar. Ringa in 8-10 augusti 2019 i era kalendrar.

För trettonde året i rad gör den mångfacetterade festivalen Way Out West en takeover av vackra Slottsskogen och hela Göteborg i sommar. Datumen är satta till 8-10 augusti 2019 och nu på fredag 23 november kl 9.00 släpps ett begränsat antal biljetter – samtliga biljettkategorier* – till ett reducerat och förmånligt pris. Erbjudandet gäller till och med 26 november eller så långt lagret räcker via wayoutwest.se.

Första artistsläppet kommer att ske inom en snar framtid. 

*Ej endagarsbiljetter som släpps lite senare under 2019.

Way Out West – som lockar besökare från hela Sverige och även från stora delar av resten av världen – har i tolv år fyllt Göteborg och Slottsskogen med musik, fest och kultur i dagarna tre. Programmet består av de största världsstjärnorna, hetaste nykomlingarna, filmpremiärer, utmanande samtal, prisad vegetarisk mat och ett gediget klubbprogram under namnet Stay Out West som tar vid på mer intima scener nattetid runtom i centrala Göteborg.

Under tre dagar skapas en kulturell smältdegel i centrala Göteborg och etablerar huvudområdet i vackra Slottsskogen. Grundidén hos arrangören Luger har alltid varit att skapa den festival som de själva skulle vilja besöka och inte riktigt finns någon annanstans i världen. Med det receptet har Way Out West årligen lockat en publik på över 100 000 besökare. 

Fler än 100 artister kommer att spela under festivalens tre dagar. Tidigare år har världsartister som Frank Ocean, Kanye West, Lana Del Rey, Prince, Alicia Keys, PJ Harvey, Kendrick Lamar, Sia och Erykah Badu stått på scen i Slottsskogen. Festivalen har också gjort sig ett namn av att introducera artister för en svensk publik tidigt i sina karriärer. 

Filmprogrammet på Way Out West är sedan 2011 en självklar och uppskattad del av festivalen. Varje år väljs ca 35-40 filmer ut, och visas på biografer utspritt i Göteborg liksom på festivalområdet i Slottsskogen. Under åren har Way Out West stått värd för premiärer av filmer som Searching For Sugarman, The Square, Turist, Palme, Monica Z, Boyhood, Tusen Bitar, Gräns, Snabba Cash 1-2 under festivalen. Filmutbudet är en blandning av spelfilmer, dokumentärer, tv-serier och kortfilmer, ofta med ett fokus på musik och samhällsfrågor.

Sedan 2013 är Way Out West certifierade enligt ISO 20121, en certifiering som festivalen svarar mot med en trebens-princip där social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet måste samverka för att fungera. Förutom att från start ha valt att vara en stadsfestival där närheten mellan festivalområde och leverantörer minskar transporter, och där avsaknaden av camping minskar utsläpp, har Way out West sedan 2012 respektive 2015 varit helt kött- och till stor del mjölkfri. Under 2018 investerades det i utsläppsreducerande åtgärder – plantering av träd – utanför den egna verksamheten för att på så sätt kunna bli klimatneutrala. Detta är några tydliga exempel på vad som har gjorts för att minska festivalens miljöpåverkan.

När Way Out West år 2013 fick certifieringen ISO 20121, var det den första festivalen i Sverige att tilldelas den. Tyvärr ser det fortfarande ut så på många håll. Få andra festivaler i Europa har samma eller motsvarande miljöcertifiering.

ISO 20121 innebär hållbarhet på tre olika plan, och det är också dessa delar som ligger till grund för Way Out Wests hela hållbarhetsarbete.

Ekologisk hållbarhet – Jorden tillverkar bara en viss mängd råvaror varje dag. Way Out West ska inte bidra till att förbruka mer än den mängden. Det ekologiska fotavtrycket (förbrukning av el, utsläpp från resor, återvinning, ytan festivalen verkar på m.m.) ska minskas för varje år. 

Ekonomisk hållbarhet – Luger som organisation bakom Way Out West tar ansvar för att ha en ekonomisk långsiktig hållbarhet för festivalen och slutkonsumenterna. Detta är för att få affären att gå ihop, få så många som möjligt att ha möjlighet att kunna gå på festivalen och få Way Out West att leva kvar under lång tid framöver.

Social hållbarhet – att ha alla intressenter i åtanke i alla aspekter av festivalen. Ta hänsyn så att medarbetare, besökare, leverantörer, partners och artister mår bra i och runt Way Out West, samt ta hänsyn till Göteborgs stad och dess invånare som alla berörs av festivalens närvaro på olika sätt.

Att vara ISO-certifierad innebar en kravlista och ett kontinuerligt samt noggrant arbete. Uppfyller man inte ISOs krav, kan man heller inte behålla certifieringen. 

----------------------------------------------------------------------------------

For the thirteenth consecutive year the multifaceted Way Out West festival will be held in Slottsskogen and areas around central Gothenburg. The dates will be August 8-10, 2019, and this Friday at 09.00 a limited amount of tickets – in all ticket categories* – will be released for a reduced one-off price. The offer is valid until November 26th or sold out. For more info, check out wayoutwest.se

First artists will be announced within the near future. 

*Except one day tickets that will be released later during 2019. 

For twelve years, the multifaceted festival Way Out West – that attracts visitors from all over Sweden and large parts of the rest of the world – has filled Gothenburg and Slottsskogen with three days of music, festivities and culture. The programme includes the biggest stars in the world, the hottest newcomers, film premieres, challenging conversations, award-winning vegetarian food and a robust club programme called ‘Stay Out West’ that takes place at night in central Gothenburg.

The ground concept remains the same; over three days a cultural melting-pot is established in central Gothenburg and the main area beautiful Slottsskogen. We create the festival that we would like to visit ourselves, and one that we don’t think exists anywhere else in the world. By following that recipe, the festival has attracted over 100 000 visitors yearly.

Approximately 100 artists will perform over the festivals’ three days. Previous years have seen the likes of Frank Ocean, Kanye West, Lana Del Rey, PJ Harvey, Alicia Keys, Prince, Sia, Kendrick Lamar and Erykah Badu take to the stage in Slottsskogen. The festival has also made itself a name introducing new exciting talent to the Swedish audience at an early stage of their careers.

Since 2011, the Film Programme at Way Out West has become a defining and valued part of the festival. Each year 35-40 films are selected and displayed in cinemas around Gothenburg, as well as in the festival area in Slottsskogen. Over the years, Way Out West has hosted premieres for films such as Searching for Sugarman, The Square, Turist, Gräns, Palme, Monica Z, Boyhood, Tusen Bitar and Snabba Cash 1-2. The film selection is a mixture of feature films, documentary, tv-series and short films, often with a focus on music and social issues.

Sustainability issues, in general, and minimizing our own ecological footprint, have, since the beginning, been important to Way Out West and everyone involved in the existence of the festival. In order to clearly define the requirements to be as sustainable as possible, Way Out West holds an ISO 20121 certification since 2013.In addition to having chosen to be a city festival from the start, where the proximity of the festival area and suppliers reduces transport, and where the absence of a camping reduces emissions, Way out West has, since 2012 and 2015, been completely meat and largely dairy free. These are some clear examples of what has been done to reduce the environmental impact of the festival.

When Way Out West received the ISO 20121 certification, it was the first festival in Sweden to be awarded it. Unfortunately, that is still the case in many places. Few other festivals in Europe have the same or equivalent environmental certification.

ISO 20121 implies sustainability on three different levels, and these are also the elements underpinning Way Out West’s entire sustainability work.

Ecological sustainability – Earth produces a certain amount of raw materials every day. Way Out West will never contribute to consume above this level. The ecological footprint (consumption of electricity, emissions from travelling, recycling, the festival area, etc.) will be reduced each year.

Economic sustainability – Luger as the organization behind Way Out West takes responsibility for the long-term sustainability of the festival and end consumers. This is to make ends meet, have as many festival visitors as possible and ensure the longevity of Way Out West.

Social sustainability – keeping all stakeholders in mind in all aspects of the festival. Be considerate to ensure that all employees, visitors, suppliers, partners and artists are well in and around Way Out West, as well as taking into account the city of Gothenburg and its residents, all of which are affected by the presence of the festival in different ways.

Being ISO certified means a requirement list and continuous and thorough work. If you do not meet the requirements of ISO, you cannot keep the certification.

Luger organizes concerts with Swedish and International artists in Sweden and the Nordic region. Luger is also a booking agency for Swedish and International acts, and the organizer for festivals such as Way Out West, Åre Sessions and Popaganda.

Luger arrangerar konserter med svenska och internationella akter i Sverige och Norden. Luger är även en bokningsagentur för svenska och internationella artister, liksom arrangör av festivalerna Way Out West, Åre Sessions och Popaganda.