Skip to main content

1000 lundabor tyckte till om stadens parker, gator, torg och cykelbanor

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 11:12 CET

Bättre koll på vad medborgarna tycker om några nyckelfunktioner är målet med den medborgarundersökning som genomförts av kommunens tekniska förvaltning under hösten. 1000 lundabor bidrog med sina åsikter om hur de upplever parker, gator och torg, gång-och cykelvägar. Resultatet vägs nu in i förvaltningens planering och några områden kommer att följas upp i återkommande mätningar.

Emma Berginger (MP), ordförande i tekniska nämnden:

- Medborgarundersökningen är ett sätt att möjliggöra medborgarinflytande. Genom att ta reda på vad medborgarna tycker kan vi göra bättre prioriteringar.

Om undersökningen

Kommunen delades in i tio stadsdelsområden, inklusive de östra tätorterna. 100 personer intervjuades per telefon i varje stadsdel. Alla stadsdelar är därmed representerade men urvalet är för litet i förhållande till hur många som bor i respektive stadsdel för att eventuella skillnader mellan stadsdelarna ska vara statistiskt säkerställda.

Fördelningen mellan män och kvinnor i undersökningen överensstämmer väl med hur kommunens befolkning ser ut. Detsamma gäller åldersfördelning, även om 16-46 år är något underrepresenterad i undersökningen och åldersgruppen 46-64 år något överrepresenterad.

I undersökningen efterfrågades medborgarnas nöjdhet med olika delar av Lunds stadskärna respektive närområde.

Resultat

Generellt sett är man nöjd med de efterfrågade funktionerna och resultatet är i linje med liknande undersökningar i andra kommuner. Man är något mer nöjd med parker, utsmyckning av staden som till exempel vårblommor och julbelysning, än med skötsel och snöröjning av gator och gång-och cykelvägar. Man är något mer nöjd med stadskärnan än med sitt närområde, och yngre är något mer nöjda än äldre åldersgrupper.

Kvinnor och män är samstämmiga inom de flesta områden. Kvinnor är dock mer nöjda med parker och utsmyckningar och något mindre nöjda med belysning och snöröjning av gång-och cykelvägar.

Emma Berginger:

- Undersökningens resultat bekräftar bilden av att det är viktigt att göra ytterligare satsningar på snöröjning och trygghet. Vi är också glada att se att lundaborna uppskattar de satsningar som gjorts på bland annat Stadsparken.

För mer information:

Emma Berginger (MP), ordförande i tekniska nämnden, tel: 072-194 05 44

Håkan Lockby, teknisk direktör, tel: 046-35 52 38

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 117 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.