Skip to main content

Kalmar får utmärkelsen Årets MajKommun

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 08:00 CET

Kalmar kommun arbetar utifrån en strategisk handlingsplan för inkludering, som systematiskt tar itu med de områden som Majblomman identifierar som betydelsefulla ur ett barns perspektiv. Redan 2012 tog kommunfullmäktige beslut om budgetmålet att ”barnfattigdomen ska minska” och gav uppdraget till barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd att ta fram en gemensam handlingsplan för att minska barnfattigdomen.

-Ett tungt vägande skäl till att Kalmar blir MajKommun 2016 är att beslutet om en plan tagits på den högsta politiska nivån, givits utrymme i budgeten och att planen genomsyrar samtliga förvaltningars verksamhet. Vi uppskattar särskilt det breda engagemanget för alla barns inkludering, säger Lena Holm, Majblommans generalsekreterare.

På sidorna 6 – 8 i Majblommans rapport finns en beskrivning av Kalmar kommuns plan och de konkreta åtgärder man genomfört. Vi vill särskilt uppmärksamma:

  • All pedagogisk personal och berörda chefer deltar i fortbildning om Barnkonventionen. Kommunen förordar ett brett barnperspektiv inom såväl skola som fritidsverksamhet, och skolsköterskorna har en central roll.
  • En expertpanel bestående av barn konsulteras regelbundet.
  • En så kallad lånepool har inrättats som gör utrustning som skridskor, cyklar och hjälmar till skolutflykter och idrottslektioner tillgängliga för alla barn.
  • Totalförbud för avgifter i skolan.
  • Läxhjälp i form av ”fokustid” finns på alla skolor, och lovskola erbjuds de elever som inte nått målen.
  • En gedigen sommarlovssatsning är igång, med bland annat gratis inträde i alla simhallar och simundervisning, ett mobilt ”Summercamp Junior” samt att fritidshemmen,. 
  • Socialtjänsten ska särskilt beakta barns behov inom viktiga områden som fritidsaktiviteter, skolaktiviteter och ungdomars ferieinkomster.

Jag är glad och hedrad över den här utmärkelsen. Barnfattigdom och barns utsatthet är något vi jobbat länge med i Kalmar. Jag är särskilt glad över det arbete som varje dag bedrivs inom hela kommunen. Ska detta arbete få genomslag och göra skillnad så räcker det inte med att politiken levererar vackra formuleringar. Det måste gå från ord till handling och på den punkten tycker jag faktiskt att vi lyckats, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande.

För mer information, välkommen att kontakta:

Lena Holm Generalsekreterare: 070 – 699 45 61

Liv Landell Major Pressekreterare: 0708 – 742 713

Länk till Majblommans kommunrapport 2016 ”Hållbara kommuner har barnets perspektiv”Länk till listor och diagram över kommuners enkätsvar.Länk till statistik över Majblommans verksamhet i riket och i Kalmar län

______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Insamlingen bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 650 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera