Skip to main content

Majblomman kräver svar av Sveriges Kommuner och Landsting – vem tar ansvar för att svenska skolbarn får glasögon?

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2012 12:00 CET

20 av 21 svenska landsting låter familjerna själva ta kostnaderna för skolbarns glasögon. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har barn rätt till hjälpmedel vid funktionsnedsättning, men landstingen står inte för kostnaden. Barnhjälpsorganisationen Majblomman ber nu i en skrivelse SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, att redogöra för hur man ser på synfel som funktionshinder hos barn i grundskoleåldern. Majblomman vill också att SKL utreder hur stort behovet är och hur det påverkar skolgången.

– Vi vill att SKL klargör hur man ser på synfel som funktionshinder, säger Lena Holm, generalsekreterare på Majblomman. Landstingen ansvarar för hjälpmedel, men det drabbar kommunerna om eleverna inte får rätt förutsättningar för sin skolgång.

– Vi menar att det är en rättighet för barn att få hjälpmedel vid funktionsnedsättning, oavsett var man bor i landet och oavsett hur föräldrarnas plånbok ser ut, fortsätter Lena Holm.

Upp till 7 års ålder delar de svenska landstingen, utom Stockholm, ut bidrag som täcker en del av kostnaden för barnens glasögon. Men efter det får familjerna själva stå för hela notan, just nu i alla landsting utom i Västra Götalandsregionen. Barn i grundskolan får alltså inga bidrag för glasögon i något annat landsting, för varken glas eller bågar, vid vanliga synfel. De som inte har råd är hänvisade till ideella organisationer. På Majblomman har man sett en tydlig ökning av föräldrar som söker pengar för att kunna skaffa glasögon till sina barn.

Majblomman har även skickat en skrivelse till Socialstyrelsen i frågan.

Fakta:
Juridiskt regleras frågan främst av hälso‐ och sjukvårdslagen vilken anger att barn med funktionshinder har rätt till hjälpmedel. Ansvaret för personliga handikapphjälpmedel ligger dock på de enskilda landstingen.

Regeringen har tagit fram en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016, enligt bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011‐06‐16 nr II:23. Ur denna strategi kan man läsa att en god utbildning är mycket viktig för den enskilde personens framtid, för deltagandet i samhällslivet och på arbetsmarknaden. Höga förväntningar på alla barn, elever och vuxenstuderande är en viktig framgångsfaktor för goda utbildningsresultat.

Läs mer i Majblommans rapport om skolbarns rätt till glasögon, Glasögonrapporten, samt vår skrivelse till Sveriges Kommuner och Landstings ordförande Anders Knape.

För ytterligare information: 
Lena Holm, generalsekreterare, Majblommans Riksförbund,
telefon 031 60 68 91, 070 699 45 61, e-post lena.holm@majblomman.se

Marina Andersson, PR-ansvarig, Majblommans Riksförbund,
telefon 070-600 64 45, e-post marina.andersson@majblomman.se

______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 700 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommarläger på Galtarö och verksamheten MajVojs. Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera