Skip to main content

Bokskogen i Torup – ny driving-range eller en växande skog

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 17:16 CEST

Tekniska nämnden har avslagit Bokskogens Golfklubbs begäran om att disponera ett område med 60-årig ekskog för en ny driving-range.

Malmö stad äger sedan många år Bokskogen i Torup (Svedala kommun) för att ge malmöbor och andra möjligheter till stadsnära rekreation i typisk skånsk skogsmiljö. Förutom stora värden för friluftsliv har också området omfattande naturvärden (innehåller bland annat ett Natura 2000-område).

Bokskogens Golfklubb har under en längre tid arbetat med frågan om en större driving-range för sina medlemmar och gästande golfare. Ett noggrant studerat förslag om en sådan har utarbetats och överlämnats till Malmö stad som markägare för ställningstagande.

Det område som berörs av golfklubbens planer består i huvudsak av en växande 60-årig ekskog. En skogstyp som inte är vanlig vare sig i Torup eller i Skåne. Skogen har idag inte höga vetenskapliga naturvärden (länsstyrelsens bedömning) men är redan en vacker skog som passar bra för strövande. På sikt kommer den att kunna utvecklas till en rik natur- och rekreationsmiljö och berika den biologiska mångfalden i Bokskogen.

Två intressen/verksamheter står mot varandra – båda fullt legitima. Frågan har dess-utom berört en bred allmän opinion. Tekniska nämndens ställningstagande måste därför bli en samlad bedömning av: om de hundratals ekarna i Torup har en framtid eller inte.

Att värna och vårda allmänna intressen innebär ett långsiktigt ansvarstagande – det görs i denna fråga bäst genom att ekskogen får stå kvar och utvecklas som ett vackert skogsbestånd. Det ger om många år nya möjligheter till rekreation och naturuppleveser, som tekniska nämnden inte kan avhända sig. Att spara skogen ger också en välbehövlig dynamik i utvecklingen av skogen och dess långsiktiga värden.

Tekniska nämnden av slår därför Bokskogens GK:s begäran om att disponera det föreslagna området för en ny driving-range.

Kontakt: Emmanuel Morfiadakis, tekniska nämndens ordförande, 0708-343112