Skip to main content

Bristande hantering vid sjukdom

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2019 09:55 CEST

Medarbetare på ett LSS-boende i funktionsstödsförvaltningen har brustit i tillsynen av en brukare och i hanteringen av en akut händelse. Funktionsstödsnämnden i Malmö stad gör därför en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

När medarbetare på ett LSS-boende på förmiddagen knackar på hos en brukare svarar inte personen. På eftermiddagen bestämmer sig personalen av säkerhetsskäl för att gå in i lägenheten, och märker då att brukaren inte är kontaktbar. På sjukhus visar det sig att brukaren har en infektion. Den behandlas och brukaren återhämtar sig.

Medarbetarna har i samband med den akuta händelsen på boendet inte följt rutiner kring läkemedel och inte kallat direkt på ambulans. Sammantaget görs bedömningen att händelsen utgör en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah.

För att undvika att någonting liknande händer igen har verksamheten gjort flera saker. Bland annat har personalgruppen tillsammans med brukaren bestämt hur de ska göra om brukaren inte svarar vid tillsyn. Personalgruppen har också gått igenom hur de ska hantera läkemedel och hur de ska agera vid akuta händelser.

Kontaktperson: Åsa Qvarsebo, avdelningschef LSS bostäder, 040-34 73 59.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

anställda ska rapportera missförhållanden

den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,

den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Anna Snellman, kommunikatör, funktionsstödsförvaltningen, 070-871 06 76.