This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Brister i bemötande lex Sarah-anmäls

Pressmeddelande -

Brister i bemötande lex Sarah-anmäls

Medarbetare på två LSS-boenden har vid flera tillfällen brustit i bemötandet mot brukare. Funktionsstödsnämnden gör därför tre lex Sarah-anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg. 

En av anmälningarna gäller en brukare som har uppgett flera allvarliga händelser på det LSS-boende där hen bor. Personalen ska bland annat ha skrikit och uttalat sig kränkande gentemot brukaren. Det inträffade bedöms som ett allvarligt missförhållande. Funktionsstödsnämnden anmäler därför händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

En utredning har inletts för att få en bild av situationen och förvaltningen har vidtagit ett antal direkta åtgärder i väntan på utredningsresultatet.

Kontaktperson:
Charlotte Widén Odder, avdelningschef i funktionsstödsförvaltningen, 0766-34 74 89

Två av anmälningarna gäller ett annat LSS-boende i Malmö, där medarbetare har använt konsekvenspedagogik, vilket inte har stöd i lagen om LSS. Konsekvenspedagogik för med sig högt ställda krav, som kan leda till att personen upplever att hen bestraffas om hen inte lyckas anpassa sitt beteende till förväntningarna. Bland annat har brukarnas mattider och matintag begränsats.

Under utredningstiden är berörd personal avstängd. Personalgruppen handleds i bemötande och pedagogik, samt utbildas i hur funktionsnedsättningar kan påverka enskilda brukare.

Kontaktperson:
Mats Bystedt, enhetschef i funktionsstödsförvaltningen, 0708-54 70 09

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av:
Emily Nord, kommunikatör, funktionsstödsförvaltningen. 0766–36 53 61

Ämnen

RegionerPresskontakt