Skip to main content

Brister i planering och information kring brukares flytt till LSS-boende

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 09:30 CEST

I samband med att en brukare flyttade till ett LSS-boende byttes samtidigt personalen ut. Brukaren har varit orolig och haft svårt att finna sig tillrätta vilket visat sig genom ett utmanande beteende. Som en åtgärd har brukaren fått en tillfälligt anpassad bostad med egen personal.

Brukaren flyttade in i boendet i december 2017. Vid flera tillfällen har hen varit utmanande mot personal, andra brukare samt skadat sig själv. Verksamheten har arbetat för att hitta rätt arbetssätt för att hantera de uppkomna situationerna. Under vintern har det även varit personalomsättning på boendet vilket lett till brister i kontinuiteten. Utredningen visar också brister i informationsöverföringen mellan tjänstemän i samband med inflyttningen.
En rad åtgärder har satts in. Brukaren har i mars fått en tillfällig anpassad lägenhet där hen får stöd av egen personal med kunskap om utmanande beteenden. Andra åtgärder är utbildning och handledning för personalen.

Bristerna har påverkat brukaren negativt. Bedömningen är att det blivit ett allvarligt missförhållande. Därför gör funktionsstödsnämnden en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg. En ytterligare vidtagen åtgärd är att tillsätta en referensgrupp för bättre planering inför valet av boende för brukare.

Kontaktperson: Lena Gabrielsson, enhetschef, funktionsstödsförvaltningen, 0706-90 33 16Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Anna Snellman, kommunikatör, funktionsstödsförvaltningen, 070-871 06 76