Skip to main content

Försämrad utveckling av Malmös ekonomi

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2003 10:01 CEST

Malmös ekonomi kännetecknas av en klart sämre resultatutveckling hittills i år jämfört med utvecklingen under tidigare år. Det framgår av delårsrapporten för januari-augusti, som nu redovisats.

Även prognosen för hela 2003 visar på en försämrad resultatutveckling. Kommunens totala resultat för innevarande år beräknas nu bli ett plus på 13 miljoner kronor, vilket kan jäm föras med ett redovisat plus på 392 miljoner kronor för 2002. Orsaken till att resultatet blir så mycket sämre i år kan framför allt sökas i att skatteunderlaget inte ökar i den takt som tidigare förutsetts. Den prognos som nu redovisas för 2003 innebär att Malmö visserligen kommer att uppfylla kommunallagens krav på ekonomisk balans, men att det kommer att ske med mycket liten marginal – med bara 8 miljoner kronor. Detta sedan 5 miljoner i realisationsvinster, enligt gällande regler, räknats
bort från det beräknade totala överskottet om 13 miljoner kronor. Av delårsbokslutet framgår också att flera av stadsdelsnämnderna prognostiserar betydande underskott, varav Rosengård svarar för det största med 21,6 miljoner kronor. De verksamheter som framför allt genererar underskott i stadsdelarna är individ- och familjeomsorgen samt vård och omsorg.

- Självfallet är den här utvecklingen bekymmersam och vi kommer både under resten av det här året och under kommande år att tvingas hålla i gen på våra utgifter inom i stort sett alla verksamhetsområden, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) i en kommentar.

- Vi upplever nu en period under vilken den ekonomiska utvecklingen internationellt och i Sverige inte är särskilt lysande. Detta får ovillkorligen konsekvenser också för den kommunala ekonomin, säger Ilmar Reepalu. Vi ser detta just nu framför allt i form av den klart försämrade utvecklingen av skatteunderlaget och vi måste bereda oss och malmöborna på att den kom munala verksamheten inte kommer att kunna utvecklas lika positivt som under de senaste åren. I stället står vi inför en situation där en del verksamheter sannolikt måste krympas, dels som en följd av en kärvare ekonomi men också som en följd av att befolkningsunderlaget förändras. Med färre barn i grundskolan minskar exempelvis behovet av skollokaler och skolpersonal.

Ytterligare några uppgifter ur delårsrapporten:
Antalet inskrivna barn i förskoleverksamheten beräknas uppgå till i genomsnitt 11 300 per månad, vilket är 1 100 fler än under 2002. Antalet elever i förskoleklass, grundskola och särskola minskar med 270 till 29 400. Kostnaderna för hemlösas boende på hotell, härbärgen och lägenheter fortsätter att öka och beräknas bli 72 miljoner kronor för hela 2003, vilket är en ökning med 8 miljoner jämfört med 2002. Antalet ålderspensionärer beräknas minska med 450 personer, samtidigt som antalet vårdtagare, med behov av hemtjänst och särskilt boende, trots detta ökar något. Kostnaderna för ekonomisk hjälp minskar med 60 miljoner kronor jämfört med förra året, men i budgeten för 2003 hade man räknat med att kostnaderna skulle minska med 94 miljoner. Antalet anställda i kommunen har under årets åtta första månader i medeltal uppgått till 19 965, vilket är 269 fler än under motsvarande period 2002.