Skip to main content

Förtätning och vindkraftverk ska göra Malmö till Sveriges klimatsmartaste stad

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 15:15 CET

Malmö 2011 11 02

Förtätning, fler vindkraftverk och biogas är några av de satsningar som ska göra att Malmö når sitt mål om att bli Sveriges klimatsmartaste stad. Det framgår av Handlingsprogram för klimat- och miljöarbete i Malmö stad 2011-2014 som presenterades för kommunstyrelsen på onsdagen.

I handlingsprogrammet finns 26 konkreta åtgärder som ska genomföras den här mandatperioden för att uppnå de övergripande mål som satts upp i det miljöprogram som antogs 2009 och som sträcker sig fram till 2020. Det handlar bland annat om att förbättra stadens cykel- och gångstråk, kraftigt öka produktionen av biogas och energieffektivisera gamla och nya hus. Malmö ska ligga i framkant när det gäller ekologiskt byggande och att värna stadens biologiska mångfald.

Andra viktiga delar är en satsning på grön digital kommunikation, en utbyggning av den storskaliga vindkraften, förtätning och att skapa fler naturreservat för att skydda områden med höga biologiska kvaliteter. Vid alla upphandlingar ska man också ställa miljökrav med fokus på energi- och kemikaliefrågor.

Miljöarbetet ska ske gemensamt mellan kommunen, Malmöbor, företag och organisationer.

– Med handlingsplan för klimat- och miljöarbete har vi kokat ner det samlade ansvaret för viktiga och breda frågor till väldigt konkreta åtgärder följt av en tydlig ansvarsfördelning. Här blir snacket verkstad, säger Karolina Skog, (MP), kommunalråd och ordförande i beredningen för miljöstrategisk samordning.

– I Malmö lever vi efter devisen att det ska vara lätt att göra rätt. Det innebär att vi från stadens sida försöker utveckla till exempel energi- och trafiksystem på ett sådant sätt att den som väljer att göra rätt för miljön också ska uppleva att det är det smartaste sättet att leva sitt liv, säger Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för boende och infrastruktur.

– Malmö ska vara Sveriges klimatsmartaste stad. En viktig fråga är att prioritera gång- och cykeltrafik framför bilism. Likaså inriktningen på en miljövänlig kollektivtrafik med spårvagnar. Vi vet alla att det blåser alltid i Malmö så satsningen på vindkraftverk är ett mycket bra exempel på framtidens miljösatsningar i Malmö, säger Anders Skans (V), gruppledare i fullmäktige.

 

Kontaktpersoner

 

Karolina Skog, 040-34 36 57

Anders Rubin, 0706-36 26 77

Anders Skans, 040-34 10 63

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 32)

 

 

Följ Malmös arbete med att nå miljömålen:

malmo.se/miljobarometern