Skip to main content

​Höjda skolresultat med rättvis fördelning

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2018 15:50 CEST

2014 infördes en ny resursfördelningsmodell i Malmö stads grundskolor som i större utsträckning fördelar resurser utifrån elevers socioekonomiska bakgrund. Den tar bland annat hänsyn till föräldrars utbildningsnivå och inkomst, som är faktorer som påverkar elevernas skolresultat. Nu har modellen utvärderats och resultatet visar att den bidrar till såväl ökad personaltäthet som höjda skolresultat.

På skolor i socialt utsatta områden har fördelningen lett till fler vuxna i skolan, både vad gäller lärare, biträdande rektorer och personal som kompletterar och avlastar den undervisande personalen. Det har till exempel anställts trygghetsvärdar, skolvärdar och lärarassistenter men även elevhälsan har förstärkts med ytterligare skolsköterska, kurator och specialpedagog.

Utvärderingen visar också att under de tre första åren med modellen har andelen gymnasiebehöriga elever i årskurs 9 legat över förväntan. Detta syns tydligast på de skolor som genom modellen fått mest resurser. På en av skolorna har elevernas skolresultat höjts avsevärt. Effekten på skolor där utmaningarna är som allra störst är dock begränsade, men samtidigt har modellen bidragit till kompensatoriska insatser som inte syns i höjda kunskapsresultat. Det kan till exempel handla om socialt stärkande aktiviteter på skollov och på fritiden.

– I skolan läggs grunden för ett gott liv, och det är vår uppgift att se till att alla barn får så bra förutsättningar som möjligt att klara skolan och uppfylla sina drömmar. Det är min fasta övertygelse att resurser ska fördelas efter behov, inte minst i skolan som har stor betydelse för att minska klyftorna i samhället. Men resurser kan inte lösa allt, därför planerar vi nu för centrala skolor som ska bryta skolsegregationen, säger Anders Rubin (S), skolkommunalråd.

– Barn som kommer från familjer där vårdnadshavarna har högre utbildningsnivå har idag ett försprång i svensk skola. Det är därför centralt att vi riktar mer resurser för att stärka upp kring de elever som inte har samma förutsättningar. I Malmö ska varje unge ha chans att utveckla sin fulla potential, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd.


Kontaktpersoner

Anders Rubin, 040-34 10 09

Märta Stenevi, 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16


(Ärende 4)