Skip to main content

Kraftigt förbättrad prognos

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 13:57 CEST

Malmö kommuns ekonomiska underskott för 2004 kommer, enligt prognosen i årets andra delårsrapport, att stanna vid 28 miljoner kronor.
Det innebär en prognosförbättring med hela 286 miljoner kronor sedan delårsrapporten i juni. Detta trots att skatteintäkterna för 2004 beräknas bli 255 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Förbättringen förklaras framför allt av engångsposter.
En av dessa följer av ett skattemål som rör moms för gatuparkering. Målet är nu avgjort och kommunen erhåller en återbetalning på cirka 80 miljoner kronor.
En annan är realisationsvinster på mark och fastigheter som uppgår till närmare 50 miljoner.
Därutöver ger det tillfälliga sysselsättningsstöd som aviserades i höstpropositionen, jämte den uppskrivning regeringen gjorde av tillväxten, intäkter på ca 80 miljoner kronor innevarande år. Flertalet nämnder har dessutom kunnat vända tidigare un derskott och redovisar nu en ekonomi i balans.

- Det är viktigt att konstatera att Malmö fortfarande har god kontroll över sin ekonomi och att det prognostiserade underskottet inte beror på några skenande kostnader utan på minskade intäkter som är hänförbara till det allmänna konjunkturläget, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) i en kommentar.
- Våra kommunala verksamheter som helhet följer med god marginal de uppsatta ekonomiska ramarna

Fortfarande finns ett stor
underskott vad gäller skatteintäkterna som blir 255 miljoner kronor mindre än budgeterat. Det har sin förklaring i den konjunkturavmattning som för svensk del inneburit sjunkande investeringar och en svag arbetsmarknad. Regeringen, liksom andra bedömare, reviderar nu upp sin prognos över tillväxten. Men konjunkturuppgången har ännu så länge inte förbättrat arbetsmarknadsläget. Först nästa år beräknas sysselsättningen öka något. Och ökar sysselsättningen så ökar också skatteintäkterna.

- Jag vill emellertid betona att vi har några ekonomiskt kärva år framför oss, säger Ilmar Reepalu. Vi går nu in i en period då vi blir tvingade att hålla tillbaka på våra utgifter. Vi kan inte låta nettokostnaderna öka på samma sätt som under de senaste åren och det finns knappast något utrymme för expansion när det gäller de kommunala verksamheterna.
- Tvärtom, så måste man nu hålla igen på utgifterna och på vissa områden också göra begränsningar i verksamheternas omfattning.

Ilmar Reepalu betonar att den viktigaste uppgiften är att hålla den ekonomiska utvecklingen under fortsatt god kontroll.

- Malmö får aldrig igen försättas i den ekonomiska katastrof vi fick uppleva åren 1991 till 1994. Vi måste stimulera tillväxten i Malmö och se till att resultatet av denna tillväxt kommer alla malmöbor till del. Viktigast av allt är att många fler malmöbor måste komma i arbete och med den utmaningen för ögonen har vi trots allt, tack vare en rad år med ekonomiskt goda resultat i kommunen, e n bra grund att stå på, säger han.

Kontaktpersoner
Ilmar Reepalu 040 34 10 02
Daniel Persson, stabschef, 040 34 10 04 eller 0709 503 764 Staffan Moberg, ekonomidirektör, 040 34 11 35