Skip to main content

Kulturnämnden säljer koggarna

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 18:41 CET

Kulturnämnden tog idag beslut om att gå vidare med försäljning av Malmö stads koggar. Förhandlingar har genomförts med företaget Scandinavian Intermarket AB och nämnden gav Kulturdirektören i uppdrag att underteckna försäljningsavtalet. Köpeskillingen är en symbolisk summa (100kr). Förutsatt att båda parter skriver under avtalet gäller försäljningen från 1 februari 2014.

Kulturnämnden beslutade vid februarisammanträdet att uppdra åt förvaltningen att undersöka möjligheterna för uthyrning och försäljning av koggarna. Kulturförvaltningen har sedan beslutet i februari undersökt möjliga alternativ för försäljning och uthyrning och återkommer nu till nämnden med förslaget att sälja båda koggarna för en symbolisk summa.

- Vi ser att detta är den mest hållbara lösningen långsiktigt, säger Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör.

Fyra alternativ har utretts

Fyra möjliga alternativ har utretts med målet att hitta en långsiktig lösning. Koggarna kan hanteras som nu med en ny upphandling, hyras ut, säljas eller överföras till Malmö Museer med förändrad hantering.

1. Genom att utföra en ny upphandling kommer fartygen finnas kvar i Malmö. Nuvarande kostnader kvarstår dock och kan beräknas öka med åren med tanke på ökade underhållskostnader.

2. Genom att hyra ut koggarna kan skeppen brukas som avsett och Malmö stad kan återta skeppen när hyrestiden löpt ut. Detta innebär dock att Malmö stad har kvar sitt grundläggande ägaransvar.

3.  Genom en försäljning skulle skeppens fortsätta brukas som avsett och staden har inte något fortsatt ansvar eller kostnader för skeppen.

4.  Det fjärde alternativet skulle vara att koggarna överförs till Malmö Museer med en förändrad inriktning. Svårbedömda kostnader i form av underhåll kvarstår.

Utifrån de fyra alternativen beslutade kulturnämnden i februari 2013 att låta förvaltningen vidare utreda möjligheterna för uthyrning och försäljning av koggarna då dessa alternativ betraktades som mest förtjänstfulla. Malmö Museer har sedan februari undersökt möjligheterna till både uthyrning och försäljning men det saknas i dagsläget intressenter för att hyra koggarna. Kulturförvaltningens förslag är därför att sälja koggarna till företaget Scandinavian Intermarket AB för en symbolisk summa.

Försäljning av koggarna

Efter beslutet i februari att utreda uthyrning/försäljning av koggarna togs kontakt med en marin-konsult som gavs i uppdrag att hitta tänkbara intressenter. Ett antal kontakter såväl inom som utom Sverige blev etablerade. Inom Sverige har diskussioner förts med två intressenter och utomlands med tre. De utländska kontakterna har varit i Nederländerna, England och Finland. Ingen av dem bedöms dock ha de ekonomiska resurser som krävs för att ta hand om skeppen. Av de svenska kontakterna gäller samma bedömning för den ena av dem. Inte i något fall fanns intresse att hyra fartygen.

Köparens planer

Scandinavian Intermarket AB vill ta över ansvaret för koggarna och har som målsättning att fortsätta turverksamheten med koggarna i Malmö. Företaget har sitt säte i Västerås och arbetar med att utveckla kommersiella lokaler och bostäder. Parallellt är företagets verksamhet med historiska fartyg etablerad i Malmö med säte i gamla Svävarterminalen. Scandinavian Intermarket AB äger redan historiska ångisbrytaren Bore och ångbogseraren Örnen.

Planerna går ut på att utveckla en marinhistorisk verksamhet året runt med visningar av skeppen, turer till sjöss med mera.

- Vi bedömer att möjligheterna att utnyttja koggarna på ett effektivare sätt kommer att öka genom att de ingår i ett större marinhistoriskt sammanhang, säger Elisabeth Lundgren.

Avtalet

Företaget köper båda koggarna för en symbolisk summa och tar därmed över hela ansvaret för skeppen från och med 2014-01-01. Kulturnämnden har därmed inga ekonomiska åtaganden kvar.

 

Fakta om Malmö stads Koggar 1998-2013

Koggarna byggdes 1998 som repliker av medeltida koggar baserade på marinarkeologiska fynd utanför Skanör. Arbetet organiserades som ett arbetsmarknadsprojekt med stöd från AMS. 2002 beslutades att lägga ut driften av koggarna på entreprenad där drift av skeppen, samt ett besökscentrum med utställningar och restaurang ingick. Platsen som valdes var den gamla Svävarterminalen på Skeppsbron och anläggningen öppnade för allmänheten i maj 2004. Avtalet löpte 2003-2006 med option att förlängas i maximalt tre år. Ansvaret för koggarna låg hos Stadskontoret med en samverkansgrupp där kulturförvaltningen var representerad från 2005.

Den 17 maj 2006 behandlades frågan om optionsförhandling av avtalet i kommunstyrelsen som beslutade ”att uppdra åt kulturnämnden att utreda koggarnas framtid enligt följande alternativ: 1. Överföring av huvudansvaret för koggarna till Malmö Museer, 2. Avveckling av verksamheten genom försäljning samt att: uppdra åt kulturnämnden att eventuellt återkomma till kommunstyrelsen med anhållan om eventuell medelstilldelning”. Resultatet blev att verksamheten överfördes till kulturförvaltningen/Malmö Museer från och med 2007 och samtidigt förlängdes avtalet enligt optionen till och med 2009. Under 2007-2009 utvecklade och bedrev Malmö Museer och Koggmuseet ett antal gemensamma pedagogiska program främst riktade till skolor.

Hösten 2009 gjordes en ny upphandling som innefattade pedagogiska skolseglingar med den lilla koggen under perioderna 15 april-15 juni och 15 augusti-15 september. Programmen innehåller en visning av skeppet samt en mindre tur. Bokningarna har marknadsförts främst mot skolor inom områdesprogrammen. I övrigt innehåller entreprenaden vård och drift av skeppen. Tiden för entreprenaden var 2010-2011 med option för förlängning i max två år. Optionen utlöstes 2011 och nuvarande avtal löper ut 2013-12-31.

 

För kommentarer:

Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör, 0766-34 29 27, elisabeth.lundgren@malmo.se

Daniel Sestrajcic, Ordförande kulturnämnden i Malmö, 0768-519 110, daniel.sestrajcic@malmo.se

 

För ytterligare information:

Dick Fredholm, Kommunikationschef på Kulturförvaltningen, 0733-504 605, dick.fredholm@malmo.se

Malmö kulturförvaltning består av sex institutioner: Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Malmö Kulturskola, Malmö Museer, Stadarkivet och Stadsbiblioteket. Enheterna Kulturstöd, Sommarscen Malmö och Kultur för barn och unga ingår i kulturkansliet som är den centrala administrationen för kulturförvaltningen.