Skip to main content

Malmö har beredskap för 15 000 bostäder

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 09:35 CEST

2015 blev en vändpunkt för bostadsbyggandet i Malmö - för första året på länge var bostadsbyggandet i takt med befolkningsökningen. Totalt byggstartades 2200 bostäder och närmare 1700 bostäder färdigställdes samtidigt som vi blev 4500 fler malmöbor. Planberedskapen är god och på kort sikt finns 15 000 bostäder i redan färdiga och pågående detaljplaner.

De senaste tio åren har det i genomsnitt byggts 1400 bostäder per år i Malmö, samtidigt som invånarna i snitt ökat med 5100 personer per år. Det har byggts knappt hälften så många bostäder per år som det behövts. Flera års underskott i bostadsbyggandet tillsammans med en förändrad befolkningsprognos, gör att det nu krävs stora insatser från bostadsmarknadens alla aktörer för att komma ikapp bostadsskulden. Byggtakten under 2015 är dock hoppingivande och preliminärt visar prognosen på 1 800 färdiga bostäder i år.

- Om vi ska lyckas med de utmaningar som samhället står inför behöver bransch, kommuner och staten anpassa sina roller och verktyg och trimma dem utifrån en annan verklighet än vi hade för bara ett år sedan. Det är inte en faktor som avgör om vi lyckas utan vi behöver skruva på flera samtidigt: stadens processer, bostadsfinansiering, stimulera efterfrågan och betalningsförmågan, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö.

Målet är 2500 bostäder om året i nya detaljplaner
Under 2015 anmäldes i Stadsbyggnadsnämnden detaljplaner för 2800 nya bostäder, vilket är långt fler än året innan. Det pågår detaljplaner för närmare 7000 bostäder, varav en tredjedel är på kommunal mark. Förutom dessa finns 8000 bostäder i klara detaljplaner som är under utbyggnad.

Utifrån den befolkningsökning som varit behövs mellan 2100 till 2300 nya bostäder per år. För att kunna möta denna byggtakt och klara en kraftig befolkningsökning de närmaste fem åren, har därför målsättningen skruvats upp från 2000 bostäder i nya detaljplaner per år till 2500 bostäder per år.

Översiktsplanen ses över liksom de bostadspolitiska målen
I Malmös gällande översiktsplan finns en kapacitet för cirka 53 000 bostäder (varav ca 15 000 i påbörjade och antagna detaljplaner), cirka 13 900 förskoleplatser (varav ca 3 600 i påbörjade eller antagna detaljplaner) och cirka 23 700 grundskoleplatser (varav ca 10 000 i påbörjade eller antagna detaljplaner). Under våren 2016 har arbetet med en revidering av översiktsplanen påbörjats. Denna tar sikte ytterligare tio år fram i tiden till år 2040. Samtidigt tas nya bostadspolitiska mål fram tillsammans med en handlingsplan för bostadsförsörjningen.

- Grundprinciperna i gällande översiktsplan ligger fast; staden ska växa inåt och byggas grön, tät och blandad. Skillnaden är att staden behöver byggas ut i snabbare takt. I översynen tar vi också höjd för en fortsatt kraftig befolkningstillväxt, säger Christer Larsson.

För närmare information kontakta:
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, tel 0709-34 22 98