Skip to main content

Malmö trycker på för yttre godsspår

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 16:50 CEST

Det är viktigt att etablera ett yttre godsspår runt Malmö för att därmed på sikt begränsa trafiken på Kontinentalbanan. Det framhåller Malmö stad i ett remissvar till Region Skåne avseende ett förslag till Strategier för godstransporter i Skåne.

I uppdraget om strategin ingår att man på nytt ska pröva förutsättningarna att på lång sikt få till stånd en lösning som kan innebär att godstransporterna leds utanför berörda tätorter och Malmö konstaterar att i det i stadens översiktsplan finns reserverat mark för ett yttre godsspår. Man konstaterar emellertid också att Kontinentalbanan under lång tid kommer att användas för godstransporter och att det därför är viktigt att Banverket aktivt arbetar för att reducera risker även på annat sätt än genom att bygga nya spår, exempelvis genom noggrann kontroll av bankvalitet och fordonspark. Det är också viktigt att bullernivån vid Kontinentalbanan prövas noggrant när miljödomstolen ska ta ställning till de slutliga villkoren för banans trafikering. I remissvaret framhåller Malmö också att det behövs förbättringar i hanteringen av farligt gods och att det krävs en utökad samverkan i samhällsplaneringen. Bland annat krävs en tydligare regional samsyn när det gäller skyddsavstånd till transportleder för farligt gods.

- Skåne och Malmö har ett avgörande strategiskt läge när det gäller godstransporter inte minst mella n de nordiska länderna och länderna på den europeiska kontinenten, säger kommunalrådet Anders Rubin (s) i en kommentar. Detta ställer oerhört högra krav på utformningen av transportnätet och på säkerheten, bland annat rörande transporterna av farligt gods. Vi säger också i vårt remissvar att det bör skjutas till resurser från landet som helhet för att lösa godstransportfrågorna i Skåne och Malmö och vi betonar återigen hur viktigt det är att vi får ett yttre godsspår som ersättning för Kontinent albanan.