Skip to main content

Malmö vill ha löpande sprutbytestillstånd

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 16:11 CEST

Malmö kommun ställer sig bakom regeringens sprutbytesförslag.
I ett remissvar på departementspromemorian Sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare klargör Malmö än en gång sin positiva inställning till sprutbytesprojektet och att alla landsting och kommuner bör ha möjlighet att etablera sprutbytesverksamhet. På två punkter vill Malmö ha förändringar i förslaget:

o Malmö vill att tillstånd för sprutbytesverksamhet ska lämnas löpande och inte begränsas till två år åt gången. Verksamheten ska tillåtas fortsätta så länge den bedrivs på så sätt som angivits i ansökan för tillståndet och socialstyrelsen kan genom sitt tillsynsansvar bevaka att så sker. o Malmö vill dessutom att sputbytesverksamheten ska kunna omfatta även personer som inte är bosatta inom det landsting där verksamheten bedrivs. Huvudsyftet är att förhindra smittspridning (bland annat av hiv
) och det syftet kan motverkas om inte alla som vistas i exempelvis Malmö (utan att vara folkbokförda där) tillåts delta i verksamheten.


- Vi har haft helt övervägande positiva erfarenheter av sprutbytesverksamheten i Malmö och är glada över att den tillåts fortsätta, säger kommunalrådet Birgitta Nilsson (s) i en kommentar. Vi menar dock att regeringens förslag innebär alltför snäva inskränkningar. Socialstyrelsen har enligt vår mening tillräcklig kompetens för att följa och utvärdera verks amheten, utan att man styckar sönder tillstånden i tvåårsperioder. Och vi menar att det bästa sättet att förhindra smittspridning är att alla narkomaner kan omfattas av sprutbytesprojektet, oberoende av var de råkar vara folkbokförda.