Skip to main content

Positivt resultat för Malmö stad i delårsrapporten

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 16:15 CEST

Det sammanlagda resultatet för kommunen under perioden januari till augusti 2012 uppgick till 963 miljoner kronor, enligt delårsbokslutet som kommunstyrelsen godkände på tisdagen. Det betyder att helårsprognosen för kommunens resultat nu är 627 miljoner kronor, vilket är 887 miljoner kronor mer än det budgeterade resultatet.

Helårsprognosen visar att kommunen kommer att uppfylla det lagstadgade kravet på ekonomisk balans. De redovisade och prognostiserade resultaten för åren 2009-2012 uppfyller med god marginal det av kommunfullmäktige fastställda målet för god ekonomi.

Det positiva resultatet beror i huvudsak på en ändring i redovisningssystemet för exploateringsverksamheter, samt att kommunen fått en återbetalning av avtalsförsäkringspremier. Dessa är engångsföreteelser och kan därför inte utnyttjas för kommunens kärnverksamhet, så som skola, vård och omsorg.

Kärnverksamheterna går med ett underskott och stadens nämnder har beslutat om åtgärdsplaner för att nå balans inför 2013. Underskottet inom skolverksamheten beror bland annat på förändrade elevströmmar och ett ökat behov av stöd till eleverna. Efterfrågan på förskoleplatser ökar stort, vilket betyder att utbyggnaden av förskolan fortsätter. Kommunen har även en högre kostnad än beräknat för boende för hem- och bostadslösa. Antalet försörjningsstödsärenden ökar också.

– Vi har haft en ekonomi i balans under många år och 2012 är inget undantag. Men samtidigt som det prognostiseras ett överskott i egenskap av engångsposter så prognostiserar vissa nämnder underskott. Fokus under hösten är att alla nämnder ska ha en ekonomi i balans 2013, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Delårsrapporten är ett utmärkt tillfälle att se hur de politiska målen uppfylls ute i kommunens verksamheter. När det gäller jämställdheten ser vi glädjande framsteg. Antalet förskolor och skolor som arbetar med genuspedagogik ökar. När det gäller fritidsverksamheterna så är det tydligt att tjejer i större utsträckning deltar. En anledning till detta är att man breddar verksamheten bortom traditionella verksamheter. Detta har lett till att tjejer och killar deltar på lika villkor i högre utsträckning. Ett kontinuerligt, medvetet arbete med att minska orättvisorna mellan könen genom jämställdhetsintegrering börjar ge resultat, säger Hanna Gedin (V), kommunalråd med ansvar för jämställdhet och fritid.  

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Hanna Gedin, 0768-68 61 24

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 36)