Skip to main content

Pressinformation från Fosie stadsdelsfullmäktige

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 10:03 CET

Pressinformation från Fosie stadsdelsfullmäktige

Denna information redogör kortfattat Fosie stadsdelsfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 16 december 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.malmo.se/fosie / Stadsdelsfull-mäktige / Möten & dokument.

 

Förslag till fördelning av extra kommunbidrag
Kommunstyrelsen har gjort en extra ramjustering för 2010 grundat på nya skatteunderlagsprognoser. Det innebär att SDF Fosie får en ramökning med

8 509 tkr som avser prioriteringar av barn och ungdomar.

Förslag till fördelning av kommunbidrag:

Skolbarnomsorg           1 000 tkr

Skola                          5 509 tkr

Iof                             1 000 tkr

Övrigt                         1 000 tkr

Summa:                      8 509 tkr

Fosie stadsdelsfullmäktige beslutade
att godkänna ovanstående förslag till fördelning av det extra kommunbidraget.

Reservation borgliga alliansen

 

Internbudget 2010 med verksamhetsmått
Budgeten för år 2010 innehåller medel avseende resursfördelad verksamhet med 1 237 062 tkr och medel avseende anslagsfinansierad verksamhet med

10 221 tkr. Därutöver har Fosie stadsdelsnämnd fått 196 289 tkr i kommunbid-rag för ekonomisk hjälp. Totala kommunbidraget för Fosie SDF är 1 443 572 tkr.

Budgeten för år 2010 innehåller vissa förändringar i förhållande till 2009.

Kommunstyrelsen ställer krav på att ytterligare kostnadsminskning måste göras för att klara ekonomin under 2010 och framåt. Trots detta har kommunbidraget för 2010 ökat med 4,0 procent i förhållande till 2009. Ökningen beror bland annat på att budgeten innehåller en kompensation för befolkningsökningen i Fosie.

Internbudgeten för Barn och Ungdom är inte komplett vid denna budget-skrivelse eftersom ersättning till enskilda förskolor och friskolor inte beslutats av kommunstyrelsen. Nya lagbundna ersättningsregler ”bidrag på lika villkor” gäller från och med 1 januari 2010.

 Fosie SDF beslutade
att godkänna förslag till internbudget 2010 med verksamhetsmått.

 Reservation borgliga alliansen

 

Verksamhetsplan 2010
Verksamhetsplanen, de politiska målen och internbudgeten för 2010 är de övergripande styrdokumenten för Fosie stadsdelsförvaltning. Verksamhets-planen beskriver hur verksamheten ska utvecklas under året enligt de politiska målen i förhållande till de resurser som finns att tillgå.

Verksamhetsplanen tar hänsyn till Malmö stads beslutade policys som till exempel Personalpolicy, Miljöpolicy, Jämställdhets- och Mångfaldsplan med flera. I verksamhetsplanen har bland annat tagits hänsyn till FN’s barnkon-vention.

Utifrån de nu kända förutsättningarna för ekonomisk tilldelning inom resurs-fördelad verksamhet görs bedömningen att verksamheterna kommer att bedrivas enligt de mål och krav som ställs under 2010.

Fosie SDF beslutade
att med godkännande lägga verksamhetsplanen till handlingarna

Reservation borgliga alliansen

 

Intern kontrollplan 2010
Den interna kontrollen ska vara praktiskt och ändamålsenligt uppbyggd utifrån varje verksamhets särskilda behov och förutsättningar och syftar främst till att:

  •            säkra att pengar och andra resurser används i överensstämmelse med tagna beslut
  •            skydda mot förluster till följd av fel eller brott och andra oegentlighetersäkra en 
               effektiv förvaltning
  •            säkra en riktig och ändamålsenlig redovisning
  •            skydda personalen mot oberättigade misstankar om oegentligheter

 
Fosie SDF beslutade
att anta förslag till intern kontrollplan för 2010

  

Inrättande av gemensamhetslokaler för personer enligt personkrets 1 i satellitboende
För att möta behovet av en gemensamhetslokal för brukare som bor i satellitlägenheter som tillhör gruppbostäderna på Gånglåtsvägen 43 och Kastanjegatan 7 förslås att de erbjuds tillgång till ett gemensamhetsutrymme om 160 kvm på Axel Danielssons väg 2. Storleken på gemensamhetsutrymmet innebär att verksamheten kan utöka antalet satellitlägenheter, vilket det finns en efterfrågan på. Förslaget innebär en kostnadsökning med 111 tkr årligen. 

Ärendet har behandlats i Vård och omsorgsutskottet.

Fosie SDF beslutade
att från och med 2010-01-01 inrätta en gemensamhetslokal enligt ovan
och
att föreslå Sociala resursnämnden att årligen utöka budgetramen för verksamheten med 111 tkr.

 

Kvalitetsredovisningar i grundskola och gymnasier – remiss från revisorskollegiet
I Malmö stad har sedan start funnits en central mall för hur kvalitetsredovis-ningarna ska utformas i de elva skolstyrelserna, dvs. i stadsdelsnämnderna samt i utbildningsnämnden. Stadsdelsnämnderna har, i nära samarbete med kvali-tetscontroller och kvalitetsstrateg vid avdelningen för barn‐ och ungdom på stadskontoret, ständigt reviderat och förbättrat de centrala anvisningarna

för att dels göra kvalitetsredovisningarna till en aktiv del av utvecklingsarbetet, dels göra dem rimligt överskådliga och informativa.

Revisorskollegiet sammanfattar sin rapport i ett antal konkreta åtgärdsförslag på olika beslutsnivåer. SDF Fosie instämmer i samtliga förbättringsförslag från revisorskollegiet, men vill särskilt lyfta fram tre vilka upplevs som särskilt väsentliga:

  • Se över anvisningarna så att analys och åtgärder betonas än mer
  • Samordna IT‐systemens utdata med de uppgifter som efterfrågas i Kvalitetsredovisningen
  • Överväg om Utbildningsnämndens dialogmodell kan användas i stadsdelarna.

SDF Fosie menar att särskilt dessa tre förbättringsåtgärder skapar goda förut-sättningar för ett framtida kvalitetsarbete som både utvecklar verksamheten och skapar ett informativt material.

Ärendet har behandlats i B/U utskottet.

Fosie SDF beslutade
att anta bilagda förslag till yttrande att avges till revisorskollegiet

 

Mer information:
För kommentarer kontakta Anders Nilsson (S), ordförande, tel 0708-74 39 93.

Bifogade filer

PDF-dokument