Skip to main content

Pressinformation från Fosie stadsdelsfullmäktige

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 19:54 CET

Denna information redogör kortfattat Fosie stadsdelsfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 27 januari 2010. För mer information om olika ärenden, besök www.malmo.se/fosie / Stadsdelsfull-mäktige / Möten & dokument.

 

Momsredovisning i Malmö stad  remiss från revisorskollegiet 

Momsgranskning av nämnder och förvaltningar i Malmö stad
Revisionskontoret har genomfört granskning av rutiner och principer för redovisning av mervärdesskatt. 

Revisionskontoret har konstaterar att SDF Fosie har en god kännedom och kunskap om momsredovisningen och att det finns fungerande rutiner. Revisionskontoret anser dock att skriftliga rutinbeskrivningar bör upprättas. För att säkerställa att kunskaper och kompetens upprätthålls och blir bättre ute i de olika verksamheterna kommer skriftliga rutiner att upprättas. I övrigt kommer SDF Fosie att följa revisionskontorets rekommendationer enligt rapporten. 

Fosie stadsdelsfullmäktige beslutade
att anta bilagda förslag till yttrande att avges till revisorskollegiet

 

Motion om att införa samma regler för skolkhantering i Malmös skolor
Folkpartiet i Malmö har, genom Hans Berg, motionerat om att det ska utarbetas en kommunövergripande policy för hantering av ogiltig frånvaro i Malmös kommunala skolor. Motionären yrkar att systemet ska utformas så att det tydligt klargörs att all ogiltig frånvaro bokförs och meddelas vårdnadshavaren snarast möjligt. Skolorna ska, enligt motionen, åläggas att årligen inrapportera statistik över ogiltig frånvaro till kommunfullmäktige.

Fosie SDF är mycket angeläget om att ha synnerligen god kontroll på elevernas närvaro och frånvaro och då framför allt ogiltig frånvaro. Det kräver ett noggrant arbete och stora insatser. Fosie SDF upplever det också som ytterst väsentligt att analysera orsaker till skolk och att med all kraft stävja den.

Fosie SDF menar dock att Malmö redan har en gemensam handlingsplan mot skolk genom VFA 2006 kompletterat med arbetet i SSP (skola-social-polis). Genom anslutning till ”Skola 24” skapas ett mycket bra statistiskt underlag. Det arbete som nu återstår är ett ansvar för respektive stadsdel, varför ytterligare centrala dokument och administrativa rutiner inte tillför frågan något ytterligare.

Fosie SDF beslutade
att anta bilagda förslag till yttrande att avges till kommunfullmäktige

Reservation borgliga alliansen
Reservation (SD)

 

Kvalitetsredovisning – Fosie stadsdel 2008/2009
Fosie SDF är indelad i sju ordinarie rektorsområden: Augustenborg, Nydala, Hermodsdal med Gullvik, Munhättan med Eriksfält, Högaholm, Söderkulla och Lindängen. I rektorsområdena ingår förskola, förskoleklass, grundskola samt andra verksamheter. Särskolan finns representerad på Lindängeskolan, Nydalaskolan samt Högaholmsskolan. Därutöver finns två överordnade rektorsområden: Hindby skoldaghem (Malmö-övergripande) och särskilda undervisningsgrupper (Fosieövergripande) samt Team Munkhättan som har ett regionalt upptagningsområde och är avsett för barn med svårare funktions-hinder.

Barn- och elevtalet i stadsdelen är relativt konstant över åren. En viss dämpning inom grundskolan kompenseras mer än väl av en ständig tillväxt inom förskolan. I oktober 2008 fanns det 1892 barn i förskolan och i mars 2009 var det 2053 barn. Andelen med annat modersmål än svenska är ca 75 procent. I grundskolan var motsvarande siffror 4102 elever höstterminen 2008 medan det ökat till 4189 vårterminen 2009. Andelen barn med annat modersmål än svenska är ca 75 procent även i grundskolan.

 Kvalitetsarbete
Bland annat är medarbetarsamtal/utvecklingssamtal viktiga i utvecklings- och kvalitetsarbetet på alla nivåer i organisationen. Många pedagoger driver regel-bundet enskilda samtal med sina elever vilket tycks betyda väldigt mycket för både kunskapsutvecklingen och värderingsfrågorna.

Fosies barn- och ungdomsverksamhet har under läsåret 2008/2009 genomfört en hel del mindre och större utvecklingsarbeten för att nå bättre måluppfyllelse avseende Malmö stads skolplan och de nationella läroplanerna. Långsamt, men säkert, förbättras resultaten på kunskapssidan och även om trenden är svag så har den funnits några år. Fosie har för första gången över 80 procent av eleverna behöriga till gymnasiet. En hel del finns dock att göra vad gäller trygghet och delaktighet för eleverna och för personalen. Troligen ligger lösningen i t.ex. mindre undervisningsgrupper, flexiblare klassbegrepp och fasta små mentorsgrupper vilket prövas inom flera rektorsområden.

Kvalitetsredovisning för respektive rektorsområde finns tillgänglig på www.malmo.se.

Fosie SDF beslutade
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna

 

Granskning av introduktion för flyktingar och nyanlända
KPMG har på uppdrag av Malmö stads revisorer genomfört en granskning av introduktionen för flyktingar och nyanlända i stadsdelarna Fosie och Centrum. Syftet med granskningen är att bedöma huruvida Malmö stads introduktion för flyktingar och invandrare genomförs i enlighet med nationella och lokala mål-sättningar. Granskningen visar att Fosie fullgör sina skyldigheter att tillhanda-hålla Sfi, praktik och samhällsinformation, men att det finns ett antal områden som bör ses över och förändras, bland andra:

Lyft in individuella mål i introduktionsplanen genom att använda fritextfältet:
Kommentar: Individuella mål går att skriva som fritext och görs i viss mån. Ibland finns det i mottagningens anteckningar och dessa kan utvecklas när AIC tar över ärendet. Oftast sträcker sig de individuella målen längre fram i tiden än målen för introduktionstiden. Målen för introduktionen är ofta delmål i för-hållande till de individuella målen. Ex:.det individuella målet är att få svensk läkarlegitimation medan introduktionstidens mål är att läsa svenska, få sina betyg ekvivalerade, göra praktik mm. Fosie AIC ställer sig positiva till förslaget och avser att verka för att i de fall det är möjligt ange de individuella målen i introduktionsplanen.

Låt även externa aktörer underteckna introduktionsplanen:
Kommentar: Fosie AIC ställer sig positiva till förslaget att låta även externa aktörer underteckna introduktionsplanen, framförallt för att undvika att liknande insatser planeras av flera parter. Frågan bör diskuteras övergripande på initiativ av Inar, avdelningen Integration och arbetsmarknad, för att säkerställa lika hantering av handläggningen inom introduktionen.

Använd verksamhetssystemet till att systematiskt registrera uppgifter om validering och hälsa:
Kommentar: Anteckningar om hälsan görs som regel hos mottagningsenheten och följs vid behov upp på AIC. Registrering av validering görs inte i dagsläget, men kommer att införas som en rutin där även hälsofrågorna kommer att få en större plats.

Genomför inom ramen för den interna kontrollen, uppföljning av handläggningen och dokumentation i verksamhetssystemet:
Kommentar: Intern kontrollplan för 2010 är redan fastställd av stadsdelsfullmäktige, men inför 2011 kommer stadsrevisionens förslag att beaktas

Fosie SDF beslutade
att anta bilagda förslag till yttrande att avges till revisorskollegiet

Placering av barn över nationsgränser med stöd av Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention m.m.
Fosie SDF anser som helhet att utredningen och förslagen till ändringar i socialtjänstlagen, utlänningslagen och lagen med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen är bra och genomtänkta, men vill framföra följande synpunkter:

Placeringar av barn och ungdomar över nationsgränserna är i dagsläget, som utredningen påpekar, en perifer företeelse men i takt med att rörligheten och medvetenheten inom EU ökar kan detta mycket väl förändras.

En placering av ett barn/ungdom i Sverige innebär enligt förslaget ett ganska omfattande avtalsskrivande med en annan stat, ansökan om uppehållstillstånd, ett visst uppföljningsansvar samt rapport till Socialstyrelsen vilket innebär ett icke försumbart merarbete med medföljande kostnader för den mottagande kommunen vilket bör beaktas och, i förekommande fall, kompenseras.

Skulle det ske ett sammanbrott i den gjorda placeringen är det Fosie SDF:s uppfattning att det inte alltid blir helt okomplicerat att, efter återkallande av uppehållstillstånd, utvisa ett barn eller ungdom som under en längre tid vistats i och rotat sig i kommunen. Vems ansvar är det då att se till barnets bästa enligt barnkonventionen och vem ska ansvara för eventuellt uppkomna kostnader? Hemvistbegreppet kan då övervältra ansvaret och generera ökade kostnader för den mottagande kommunen vilket även bör beaktas.    

Fosie SDF beslutade
att anta bilagda förslag till yttrande att avges till kommunstyrelsen.

 

Implementering av anhörigstöd i Malmö

En lagförändring från 1 juli 2009 innebär att kommunerna nu har ett ansvar för att erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller som stödjer en närstående med funktionsned-sättning s.k. anhörigstöd. Ett förslag på hur detta kan införas i Malmö har tagits fram av Vård- och omsorgsberedningen.

Fosie SDF tillstyrker i princip Stadskontorets förslag till implementering av anhörigstödet i Malmö och förslaget till fördelning av de statliga medlen för att genomföra den.

Anhörigstödet avser olika former av stöd och hjälpinsatser för anhöriga till personer som på grund av sjukdom eller fysisk eller psykisk funktionsnedsättning behöver sådana i sin dagliga livsföring. Stödet ska underlätta för den anhörige. Lagändringen medför att individ- och familjeomsorg, barn och ungdom och vård och omsorg berörs.

Fosie SDF beslutade
att anta bilagda förslag till yttrande att avges till vård- och omsorgsberedningen

Reservation borgliga alliansen

Mer information:
För kommentarer kontakta Anders Nilsson (S), ordförande, tel 0708-74 39 93.

Bifogade filer

Word-dokument