Skip to main content

Skolan är i fokus i Malmö

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2012 11:46 CEST

I Malmö prioriteras skolan och utbildningsfrågorna. Det framgår av alla de satsningar som Malmö stad gör, bland annat på systematiskt kvalitetsarbete och kompetensutveckling. Det görs också en översyn av den kommunövergripande skolorganisationen.  

För att ge alla elever rätt förutsättningar att nå kunskapsmålen bygger man just nu upp ett långsiktigt mål- och resultatstyrt system för att bättre kunna följa upp elevernas utveckling och lärande. Uppföljningarna, tillsammans med sammanställningar och analyser av elevernas kunskapsresultat, ska användas som underlag för riktade insatser. Det satsas också på så kallad formativ bedömning som innebär att pedagogen och eleven tillsammans funderar över och pratar om hur det går i skolan. Eleven får regelbunden återkoppling och stöd inför nästa steg, samtidigt som läraren får respons på den undervisning han eller hon bedriver.

En annan satsning är den på kompetensutvecklande insatser, så som språkutvecklade undervisning. Det kan till exempel handla om att ge stöd till lärare för att göra ämnesundervisningen mer konkret.

Nya metoder och arbetsformer när det gäller studiehandledning på modersmålet ska tas fram för att alla nyanlända elever ska kunna ta till sig ämnesundervisningen och inte halka efter i skolan.

För att det inte ska råda några skillnader mellan stadsdelarna i fråga om kvalitet och personalkompetens finns ett projekt för att både rekrytera utbildad personal i förskolan och höja kompetensen bland den personal som finns.

Sist med inte minst görs det en översyn av den kommunövergripande skolorganisationen. Skolorna i Malmö är i behov av ett ordentligt lyft och en tydligare politisk styrning och ledning. Genom att följa upp de olika verksamheterna på ett bättre sätt blir det enklare för politiker och andra beslutsfattare att hitta de svagheter som finns och åtgärda dem.

Alla de här satsningarna presenteras i Malmö stads svar till Skolinspektionen om vidtagna åtgärder.

– Vi har dragit igång ett intensivt utvecklingsarbete för att säkerställa att alla elever får tillgång till riktig bra förskolor och skolor, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd med ansvar för skola, välfärd och trygghet. 

– Mycket av arbetet ligger på de enskilda skolorna, men vi vidtar också åtgärder för att stärka den kommuncentrala styrningen och ledningen. Det handlar till exempel om att skapa likvärdighet, om att ta vara på den kompetens som finns inom staden, om att planera utbyggnaden av nya verksamheter klokt och om att se till att det finns goda förutsättningar över allt för verksamhetsutveckling kopplat till forskning och beprövad erfarenhet, säger hon.

– Vi tar skolinspektionens kritik på största allvar och prioriterar kvalitetsarbetet i skolan mycket högt, säger Nils Karlsson (MP), gruppledare.

– Särskilt viktigt i Malmö är arbetet med flerspråkighet, och där har vi rödgröna beslutat om en ambitiös och långsiktig skolsatsning, säger han.

– Den satsning på språkutveckling vi gjort är mycket viktig för Malmös elever. Det krävs en attitydförändring där språkkunskaper i olika språk uppvärderas. Att lärande sker på olika språk måste ses som en självklarhet i ett modernt samhälle, genom att vi satsar på såväl flerspråkighet som svenska kan Malmös elever få utveckla sina kunskaper optimalt, säger Anders Skans (V), gruppledare i kommunfullmäktige.

 

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Nils Karlsson, 0703-37 47 06

Anders Skans, 040-34 10 63

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 24)