Skip to main content

Stort intresse för medborgardialog

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 13:59 CET

Malmö 2009 12 02 

En utökad dialog mellan malmöborna och förtroendevalda i Malmö ska göra invånarna mer delaktiga i den demokratiska processen och ge politikerna ett bättre beslutsunderlag. Det hoppas Malmö stad ska bli resultatet av förslaget Medborgardialog som del i styrningen, kallat Malmödialogen.

Intresset för Malmödialogen har varit stort bland de nämnder och stadsdelspolitiker som remitterats i ärendet, och omdömena har varit positiva. Stadsdelsfullmäktige i Västra Innerstaden tycker bland annat att en dialog är ett bra sätt att ta vara på malmöbornas erfarenheter och kompetens, eftersom invånarna är experter på sin tillvaro och sina behov. Att malmöborna har en möjlighet att komma till tals i frågor som rör byggandet av en ny skola eller stadsdelsbibliotekens verksamhet tycker Kirsebergs stadsdelsfullmäktige är viktigt. Sociala resursnämnden anser att initiativet i sig är ett prestigelöst och bra förhållningssätt som bidrar till att göra de politiska besluten mer träffsäkra.

En viktig del av medborgardialogen blir att hitta en form där barn och ungdomars möjligheter att uttrycka sina åsikter prioriteras särskilt.

Metoden om medborgardialog som en del i styrningen förväntas att tillämpas från och med den 1 mars 2010.

Förslaget innebär ett åtagande från oss förtroendevalda. Vi åtar oss att inför varje större förändring som berör många också ta ställning till om vi ska ha en särskild Malmödialog för att få in synpunkter från malmöborna. Dialogen kan leda till att fler känner sig delaktiga men också att besluten faktiskt kan bli bättre när fler aspekter lyfts fram i god tid före beslut. Förslaget har arbetats fram av samtliga partier i styrgruppen för demokratiutveckling, även SKL, Sveriges kommuner och landsting, är engagerade i vårt arbete och följer det med stort intresse, säger Anneli Philipson (V), kommunalråd med ansvar för demokratiutveckling.

– Med det här initiativet kommer fler Malmöbor få tillfälle att komma med förslag och synpunkter. När vi nu bestämmer oss för att mer regelbundet genomföra dialogprocesser med malmöborna är det förstås viktigt att vi anstränger oss för att de malmöbor som annars inte brukar göra sin röst hörd kommer till tals. Vi kommer också att se på vilka sätt vi kan nå barn och ungdomar som inte i samma utsträckning som vuxna har kanaler in i politiken, avslutar Anneli Philipson (V).

Kontaktpersoner

Anneli Philipson 040-34 10 17, 0706-40 40 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare 040-34 11 06, 0708-36 40 16