Skip to main content

Ungdomar och hemlösa i särskilt fokus när Malmö satsar 355 miljoner på arbetsmarknad och integration

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 13:59 CET

Malmö 2009 12 02 

Kommunstyrelsen har nu antagit Handlingsplan för ökad integration och fler Malmöbor i arbete - mål och budget för 2010.

Det innebär att Malmö satsar över 355 miljoner kronor på arbetsmarknads-, integrations- och introduktionsinsatser under nästa år.

En stor post, över 186 miljoner, går till olika former av vuxenutbildningsinsatser, inklusive närmare 117 miljoner till sfi (svenska för invandrare).

Ytterligare en stor post, närmare 102 miljoner, går till olika insatser för arbetshindrade.

I Malmös budget för 2010, som fastställdes av kommunfullmäktige i juni, pekades speciellt två grupper ut som föremål för särskilda satsningar med anledning av den ekonomiska krisen.

Det handlade om dels ungdomar och om en satsning på 10 miljoner kronor för att motverka en ökning av ungdomsarbetslösheten.

Dels avsattes 15 miljoner kronor till särskilda insatser för de Malmöbor som står längst från arbetsmarknaden och som är i en situation av hemlöshet eller hotas av hemlöshet.

 

10 miljoner för att motverka ökad ungdomsarbetslöshet

I den budget för arbetsmarknad och integration som kommunstyrelsen nu antagit preciseras de här satsningarna närmare.

När det gäller åtgärder för att motverka en ökande ungdomsarbetslöshet anslås bland annat 2,3 miljoner kronor för att servicepatrullerna ska kunna utökas med fler ungdomsplatser.

Vidare utökas Second Chance School (som inom ramen för Komvux Södervärn ger extra stöd både socialt och inom undervisningen till ungdomar 20-25 år som har lämnat skolan utan fullständiga betyg). Ytterligare 2 miljoner satsas på förberedande utbildningar, inklusive behörighetsutbildningar för ungdomar. Dessutom satsas 1,3 extra miljoner på förstärkning av tre olika projekt, Jobbmatchning på fältet i Hyllie, Malva närlärcenter i Fosie och projektet Krafttag i Hyllie.

När det gäller insatser åtgärder för dem som står längst från arbetsmarknaden handlar det bland annat om ytterligare satsningar på Arbets- och integrationscentra, IntroRehab, arbetsträning och anställningsstöd, coach för hemlösa och Second Chance School.

Sammanlagt alltså 15 miljoner kronor.

– Förutom att vi fortfarande gör mycket stora satsningar på vuxenutbildning och omfattande insatser för dem som har olika former av arbetshinder så kraftsamlar vi nu på två grupper, på ungdomar och på dem som står långt från arbetsmarknaden och som är eller riskerar att bli hemlösa, säger kommunalrådet Kent Andersson (S).

– Den ekonomiska krisen riskerar att drabba just dessa grupper särskilt hårt. Det är därför viktigt att vi vidtar åtgärder dels för att, vid sidan av de insatser som görs av arbetsförmedlingen, försöka motverka en ökad ungdomsarbetslöshet, dels för att hjälpa dem som står allra längst från arbetsmarknaden, en grupp som har det oerhört svårt redan när tiderna är någorlunda normala men som har det ännu mycket svårare när samhället drabbas av en svår ekonomisk kris, säger han.

 

Kontaktpersoner

Kent Andersson, 040- 34 10 16

Torbjörn Karlsson, politisk sekreterare, 0733-85 01 47

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06 eller 0708-36 40 16