Unga skogsforskare från fem länder

Press Releases   •   Sep 21, 2018 07:00 CEST

Ett 30-tal unga forskare från fem länder har antagits till ett fyradagars program med seminarier och workshops i samband med firandet av Marcus Wallenbergpriset 2018. Tre av dem ingår i samma forskargrupper som årets pristagare Torgny Näsholm vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Han tilldelas priset för att ha visat hur skogsträd kan utnyttja organiska kväveföreningar i marken.

Belönas för upptäckten av miljövänlig växtnäring

Press Releases   •   Sep 21, 2018 07:00 CEST

Professor Torgny Näsholm, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, tilldelas årets Marcus Wallenbergpris för att ha visat hur skogsträd kan utnyttja organiska kväveföreningar. Han har också utvecklat nya typer av miljövänliga gödselmedel, som bygger på upptäckten. Kung Carl XVI Gustaf delar ut Marcus Wallenbergpriset 2018 på 2 miljoner kronor till Torgny Näsholm i Stockholm måndag 24 september.

Rewarded for the discovery of sustainable fertilizers

Press Releases   •   Sep 21, 2018 07:00 CEST

Professor Torgny Näsholm, Umeå, Sweden, is awarded the 2018 Marcus Wallenberg Prize of SEK 2 million for having documented how organic nitrogen dominates the nutrition of trees in boreal forests. The findings have resulted in new types of fertilizers. Monday 24 September Torgny Näsholm will receive his diploma from the hands of King Carl XVI Gustaf at a ceremony in Stockholm, Sweden.

​New kinds of fertilizers for a sustainable forestry

Press Releases   •   Apr 17, 2018 15:47 CEST

Torgny Näsholm is awarded the 2018 Marcus Wallenberg Prize for having documented how trees use amino acid molecules as sources of nitrogen. He has also shown how this organic nitrogen dominates the nutrition of trees in boreal forests. The findings have resulted in new types of fertilizers.

Nya typer av växtnäring för ett hållbart skogsbruk

Press Releases   •   Apr 17, 2018 15:28 CEST

Torgny Näsholm tilldelas Marcus Wallenbergpriset 2018 för att ha visat hur skogsträd kan utnyttja organiska kväveföreningar för sin kväveförsörjning. Han har också utvecklat nya typer av miljövänliga gödselmedel, som bygger på upptäckten.

Awarded for new methods of gene discovery in trees

Press Releases   •   Oct 27, 2017 18:33 CEST

Professor Ronald R. Sederoff received The Marcus Wallenberg Prize 2017 from the hand of His Majesty the King of Sweden at a ceremony on Thursday 26 October. Ronald R. Sederoff is awarded for his discoveries in the field of molecular genetics of forest trees. He has also exploited new breeding technologies for improved properties.

Belönas för nya metoder att hitta trädens gener

Press Releases   •   Oct 27, 2017 18:28 CEST

Hans Majestät Konungen delade ut Marcus Wallenbergpriset 2017 till professor Ronald R. Sederoff under en högtidlig ceremoni i Stockholm torsdag 26 oktober. Ronald R. Sederoff, North Carolina State University, USA, belönas för sina banbrytande metoder för att kartlägga gener i olika typer av barrträd. Han har också utvecklat växtförädlingen inom skogsbruket.

Belönas för nya metoder att hitta trädens gener

News   •   Oct 25, 2017 21:47 CEST

Nya metoder för att kartlägga gener i olika typer av barrträd belönas med Marcus Wallenbergpriset 2017. Hans Majestät Konungen delar ut priset till professor Ronald R Sederoff i samband med en högtidlighet i Stockholm torsdag 26 oktober.

Många trodde att arbetet med att kartlägga gener i träd var alldeles för svårt. Professor Ronald R Sederoff, North Carolina State University, USA, såg istället möjligheterna och blev därmed en av pionjärerna inom skoglig genetik. Han var inblandad i nästan alla tidiga studier i genteknik för växtförädling av barrträd och deltog också i kartläggningar av hela arvsmassan för olika trädslag.

Ronald R Sederoff tilldelas Marcus Wallenbergpriset 2017 på 2 miljoner kronor för sina upptäckter.

– Jag känner mig mycket hedrad, säger Ronald R. Sederoff.

Nya metoder för skogsindustrin

Ronald R Sederoff grundade 1988 The Forest Biotechnology Group vid North Carolina State University för att koncentrera arbetet på skoglig genetik. Skogsförädling hade dessförinnan handlat om vilka egenskaper som ärvs utan tanke på hur de styrs av olika gener.

Ronald R Sederoff var en av de första som försökte koppla trädens biologiska egenskaper till den genetiska informationen i träd, så kallad genetisk mappning, och använda bästa tillgängliga metoder för att identifiera viktiga karaktärsdrag som tillväxt, träkvalitet och motståndskraft mot sjukdomar.
– Genetiska studier på träd hämmades länge av långa utvecklingscykler och stora undersökningsmaterial. Introduktionen av gensekvensering ökade möjligheterna att identifiera och karaktärisera stora grupper av gener och deras produkter. Den nya teknologin har blivit ännu mer kraftfull efter upptäckten att generna kan klippas ut för att byta plats, vilket är en mer direkt metod för att förändra arvsmassan, förklarar Ronald R. Sederoff.
Forskarna i hans grupp har arbetat aktivt med att sekvensera arvsmassan för bland annat tall och amerikansk kastanj. De har också specialiserat sig på den molekylära grunden för strukturen i trä med särskilt fokus på reaktionsvägen för lignin och de proteiner som är inblandade i cellväggens uppbyggnad.

Ronald R Sederoff har försett skogsindustrin med nya metoder och tillämpningar för växtförädling. Han har bland annat bidragit med värdefull information som kan användas för att rehabilitera till exempel den amerikanska kastanjen, som står på randen till utplåning till följd av en förödande svampsjukdom.

Åtskilliga av gruppens upptäckter har beviljats patent i USA.

Snabbt växande forskningsfält

Marcus Wallenbergpriset delas ut en gång om året till en banbrytande vetenskaplig upptäckt av betydelse för skogsindustrin. Ronald R. Sederoff tror att priset kan inspirera nytänkare i hela världen att använda trä som sitt experimentmaterial.
– En fördel med priset är att det uppmuntrar unga forskare att våga pröva nya saker och inse att problem som först verkar svåra ofta är lättare än vad man trodde. Det är viktigt att tänka bortom det uppenbara. Det är de mer utmanande uppgifterna som leder till de stora upptäckterna.

Ronald R. Sederoff har alltid försökt uppmana sina studenter att välja den minst upptrampade stigen för att söka det som är nytt.
– Framtiden inom skoglig genetik beror på förmågan att locka begåvade studenter som vågar ge sig i kast med komplicerade system. Den nya genomteknologin gör arbetet möjligt, säger han.

Pristagaren

Ronald R Sederoff, född 1939, tog grundexamen 1961 och mastersexamen 1963 i zoologi vid University of California, UCLA, USA, där han också disputerade i samma ämne med fokus på genetik 1966.

Han var postdok 1967-1969 vid universitetet i Geneve, Schweiz, och forskare 1969-1975 vid Columbia University, 1978-1985 vid University of Oregon och 1978-1985 vid North Carolina State University, NCSU – samtliga i USA.

Efter två år som forskare vid USDA Forest Service blev han 1987 professor vid institutionen för Forestry and Environmental Resources på NCSU, där han också är knuten till institutionerna för genetik och molekylär och strukturell biokemi.

Ronald R Sederoff är professor emeritus och Edwin F Conger Professor of Forestry and Environmental Resources vid NCSU.

Ronald R Sederoff valdes 1995 in i National Academy of Sciences, USA, utsågs 1997 till adjungerad professor vid Nanjing Forestry University och 1998 till Honorary Research Professor vid Chinese Academy of Forestry. Han blev 2000 vald till Fellow of the International Academy of Wood Science och 2003 Fellow of the American Association for the Advancement of Science. År 2004 utsågs han till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.


Mer information

Professor Kaj Rosén, sekreterare i Marcus Wallenbergstiftelsen, kan lämna mer information om Marcus Wallenbergpriset på adressen kaj.rosen@mwp.org

Tel +46 (0)70 669 7088

Den formella prismotiveringen är publicerad på www.mwp.org

Uppmuntrar forskning inom skogssektorn

Marcus Wallenbergpriset instiftades 1980 för att delas ut en gång om året till en enskild forskare eller en mindre grupp av forskare för en banbrytande upptäckt eller utveckling inom ett betydelsefullt område för skogsindustrin. Avsikten är att erkänna, uppmuntra och stimulera nydanande vetenskapliga insatser som bidrar till att bredda kunskapen och den tekniska utvecklingen inom områden av betydelse för skogen och skogsindustrin.

Se också www.mwp.org

Hans Majestät Konungen delar ut Marcus Wallenbergpriset 2017 på 2 miljoner kronor till professor Ronald R. Sederoff i samband med en högtidlighet i Stockholm torsdag 26 oktober. Ronald R. Sederoff North Carolina State University, USA, belönas för sina banbrytande metoder för att kartlägga gener i olika typer av barrträd. Han har också utvecklat växtförädlingen inom skogsbruket.

Read more »

Awarded for new methods of gene discovery in trees

News   •   Oct 25, 2017 21:47 CEST

The development of gene discovery in conifer species is being awarded The 2017 Marcus Wallenberg Prize. Professor Ronald R. Sederoff will receive his diploma from the hands of His Majesty the King of Sweden at a ceremony in Stockholm, Sweden, on Thursday 26 October.

Many scientists believed that working on tree genes was too difficult. Professor Ronald R. Sederoff, North Carolina State University, USA, however saw the potential and became one of the first scientists in the field of molecular genetics of forest trees. From the early 1990s he was involved in almost all the early studies on genetic modification of conifer trees, quantitative genetic studies and later also tree genomics. He has also exploited new breeding technologies for improved properties.
For his discoveries Ronald R. Sederoff is awarded the 2017 Marcus Wallenberg Prize of SEK 2 million.
– I am deeply grateful, says Ronald R. Sederoff.


Innovations for the forest industry

Ronald R. Sederoff established in 1988 the Forest Biotechnology Group at North Carolina State University to concentrate on the genetic basis of quantitative traits in trees. Until then tree breeding had focused on understanding the inheritance of different qualities, without actually caring about the actual genes that determined these traits.
Ronald R. Sederoff was one of the first scientists trying to link biological properties with genetic information in trees, so called genetic mapping, using the newest markers available to identify important characteristics like rust resistance, growth and quality.
– The area of genetics was greatly hindered by the long generation times and large size of the experimental material. The advent of genome sequencing increased the potential of identifying and characterizing large groups of genes and their products. The new technology has become even more powerful through the introduction of gene editing, which is a more direct method of altering genes, Ronald R. Sederoff explains.
In his group the scientists have been actively working on sequencing pine and American chestnut genomes. They have also specialized on the molecular basis of the structure of wood to investigate the biochemical and genetic basis of cell wall formation. Their focus is on the pathway for lignin biosynthesis and cell wall structural proteins.

Ronald R. Sederoff has also provided the forestry sector with new methods and applications for tree breeding as well as valuable information to be used in the restoration of for example the American chestnut, which is today on the verge of extinction due to a devastating fungal disease.

Several of the inventions in his group have been granted as patents in the US.

A rapidly developing field

The Marcus Wallenberg Prize is awarded once a year to a path breaking scientific achievement with importance to forestry and forest industries. Ronald R Sederoff considers the prize as an important stimulation to investigators around the world to use trees as their experimental material.
– One benefit of the prize is that it gives young scientists more confidence to try new things and realize that problems that appear difficult at first are often easier than expected. It is important to think beyond what is obvious. It is in the more challenging work that new discoveries are made.

Ronald R. Sederoff has always tried to encourage his students to take the less travelled road and look for something new.
– The future of the field of tree genomics depends on attracting brilliant students who will accept the intellectual challenge of difficult systems. The new genomic technology makes the work possible, he says.

The Laureate

Ronald R. Sederoff, born in 1939, received a Bachelor of Arts in Zoology in 1961 at the University of California, UCLA, USA, where he also received a Master of Arts in Zoology in 1963 and a Doctor of Philosophy in Zoology in 1966 – both in Genetics.

He was 1967-1969 a Post-doctoral Fellow at the University of Geneva, Switzerland, and 1975-1978 held Associate and Assistant Professor positions at Columbia University, the University of Oregon and the Department of Genetics at North Carolina State University – all in the USA. For the next two years he held a Senior Scientist and Plant Molecular Geneticist position at the USDA Forest Service. In1987 he became a Professor in the Department of Forestry and Environmental Resources at NC State University, where he also held associated faculty status in Genetics and in Molecular and Structural Biochemistry. He is currently Emeritus Distinguished University Professor and Edwin F. Conger Professor of Forestry and Environmental Resources at NC State University.

Professor Sederoff was in 1995 elected to the National Academy of Sciences, USA, appointed Adjunct Professor Nanjing Forestry University in 1997, appointed as an Honorary Research Professor, Chinese Academy of Forestry in 1998, elected as a Fellow of the International Academy of Wood Science in 2000, became a Fellow of the American Association for the Advancement of Science in 2003 and was awarded an Honorary Doctorate from the Swedish University of Agricultural Sciences in 2004.

Prize ceremony and symposium

The purpose of the Marcus Wallenberg Prize is to recognize, encourage and stimulate path breaking scientific achievements, which contribute significantly to broadening knowledge and to technical development within the fields of importance to forestry and forest industries. The prize will be awarded at a ceremony on October 26, 2017, in Stockholm, Sweden.

Further information

For further information please contact Professor Kaj Rosén, Executive Secretary of the Marcus Wallenberg Foundation, e-mail kaj.rosen@mwp.org

Tel +46 (0) 70 6697088

The official citation and prize motivation is published on www.mwp.org

The Marcus Wallenberg Prize 2017 of SEK 2 million will be presented by HM the King of Sweden to professor Ronald R. Sederoff at a ceremony in Stockholm Thursday 26 October. Ronald R. Sederoff, North Carolina State University, USA, is awarded the prize for his breakthroughs in developing methods for gene discovery in conifer species and exploiting new breeding technologies.

Read more »

Belönas för nya metoder att hitta trädens gener

Press Releases   •   Oct 25, 2017 07:00 CEST

Nya metoder för att kartlägga gener i olika typer av barrträd belönas med Marcus Wallenbergpriset 2017. Hans Majestät Konungen delar ut priset till professor Ronald R Sederoff i samband med en högtidlighet i Stockholm torsdag 26 oktober.

Många trodde att arbetet med att kartlägga gener i träd var alldeles för svårt. Professor Ronald R Sederoff, North Carolina State University, USA, såg istället möjligheterna och blev därmed en av pionjärerna inom skoglig genetik. Han var inblandad i nästan alla tidiga studier i genteknik för växtförädling av barrträd och deltog också i kartläggningar av hela arvsmassan för olika trädslag.

Ronald R Sederoff tilldelas Marcus Wallenbergpriset 2017 på 2 miljoner kronor för sina upptäckter.

– Jag känner mig mycket hedrad, säger Ronald R. Sederoff.

Nya metoder för skogsindustrin

Ronald R Sederoff grundade 1988 The Forest Biotechnology Group vid North Carolina State University för att koncentrera arbetet på skoglig genetik. Skogsförädling hade dessförinnan handlat om vilka egenskaper som ärvs utan tanke på hur de styrs av olika gener.

Ronald R Sederoff var en av de första som försökte koppla trädens biologiska egenskaper till den genetiska informationen i träd, så kallad genetisk mappning, och använda bästa tillgängliga metoder för att identifiera viktiga karaktärsdrag som tillväxt, träkvalitet och motståndskraft mot sjukdomar.
– Genetiska studier på träd hämmades länge av långa utvecklingscykler och stora undersökningsmaterial. Introduktionen av gensekvensering ökade möjligheterna att identifiera och karaktärisera stora grupper av gener och deras produkter. Den nya teknologin har blivit ännu mer kraftfull efter upptäckten att generna kan klippas ut för att byta plats, vilket är en mer direkt metod för att förändra arvsmassan, förklarar Ronald R. Sederoff.
Forskarna i hans grupp har arbetat aktivt med att sekvensera arvsmassan för bland annat tall och amerikansk kastanj. De har också specialiserat sig på den molekylära grunden för strukturen i trä med särskilt fokus på reaktionsvägen för lignin och de proteiner som är inblandade i cellväggens uppbyggnad.

Ronald R Sederoff har försett skogsindustrin med nya metoder och tillämpningar för växtförädling. Han har bland annat bidragit med värdefull information som kan användas för att rehabilitera till exempel den amerikanska kastanjen, som står på randen till utplåning till följd av en förödande svampsjukdom.

Åtskilliga av gruppens upptäckter har beviljats patent i USA.

Snabbt växande forskningsfält

Marcus Wallenbergpriset delas ut en gång om året till en banbrytande vetenskaplig upptäckt av betydelse för skogsindustrin. Ronald R. Sederoff tror att priset kan inspirera nytänkare i hela världen att använda trä som sitt experimentmaterial.
– En fördel med priset är att det uppmuntrar unga forskare att våga pröva nya saker och inse att problem som först verkar svåra ofta är lättare än vad man trodde. Det är viktigt att tänka bortom det uppenbara. Det är de mer utmanande uppgifterna som leder till de stora upptäckterna.

Ronald R. Sederoff har alltid försökt uppmana sina studenter att välja den minst upptrampade stigen för att söka det som är nytt.
– Framtiden inom skoglig genetik beror på förmågan att locka begåvade studenter som vågar ge sig i kast med komplicerade system. Den nya genomteknologin gör arbetet möjligt, säger han.

Pristagaren

Ronald R Sederoff, född 1939, tog grundexamen 1961 och mastersexamen 1963 i zoologi vid University of California, UCLA, USA, där han också disputerade i samma ämne med fokus på genetik 1966.

Han var postdok 1967-1969 vid universitetet i Geneve, Schweiz, och forskare 1969-1975 vid Columbia University, 1978-1985 vid University of Oregon och 1978-1985 vid North Carolina State University, NCSU – samtliga i USA.

Efter två år som forskare vid USDA Forest Service blev han 1987 professor vid institutionen för Forestry and Environmental Resources på NCSU, där han också är knuten till institutionerna för genetik och molekylär och strukturell biokemi.

Ronald R Sederoff är professor emeritus och Edwin F Conger Professor of Forestry and Environmental Resources vid NCSU.

Ronald R Sederoff valdes 1995 in i National Academy of Sciences, USA, utsågs 1997 till adjungerad professor vid Nanjing Forestry University och 1998 till Honorary Research Professor vid Chinese Academy of Forestry. Han blev 2000 vald till Fellow of the International Academy of Wood Science och 2003 Fellow of the American Association for the Advancement of Science. År 2004 utsågs han till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.


Mer information

Professor Kaj Rosén, sekreterare i Marcus Wallenbergstiftelsen, kan lämna mer information om Marcus Wallenbergpriset på adressen kaj.rosen@mwp.org

Tel +46 (0)70 669 7088

Den formella prismotiveringen är publicerad på www.mwp.org

Uppmuntrar forskning inom skogssektorn

Marcus Wallenbergpriset instiftades 1980 för att delas ut en gång om året till en enskild forskare eller en mindre grupp av forskare för en banbrytande upptäckt eller utveckling inom ett betydelsefullt område för skogsindustrin. Avsikten är att erkänna, uppmuntra och stimulera nydanande vetenskapliga insatser som bidrar till att bredda kunskapen och den tekniska utvecklingen inom områden av betydelse för skogen och skogsindustrin.

Se också www.mwp.org

Marcus Wallenberg Foundation| Postal address: SE-791 80 Falun, Sweden |
Phone: +46-(0)70 6697088| Email: info@mwp.org | www.mwp.org

Hans Majestät Konungen delar ut Marcus Wallenbergpriset 2017 på 2 miljoner kronor till professor Ronald R. Sederoff i samband med en högtidlighet i Stockholm torsdag 26 oktober 2017. Ronald R. Sederoff, North Carolina State University, USA, belönas för sina banbrytande metoder för att kartlägga gener i olika typer av barrträd. Han har också utvecklat växtförädlingen inom skogsbruket.

Read more »

Images & Videos 8 images

Contacts 2 contacts

  • Press Contact
  • Executive Secretary of the Marcus Wallenberg Foundation
  • katdj.smrorrselmn@mwmwyjp.ajorprgoj

About The Marcus Wallenberg Prize – MWP

The object of the Foundation is to encourage scientific research by awarding an international prize called The Marcus Wallenberg Prize.

The purpose of the Prize is to recognize, encourage and stimulate pathbreaking scientific achievements which contribute significantly to broadening knowledge and to technical development within the fields of importance to forestry and forest industries.

Links