Media-no-image

Fokusera Trafikverket - skapa särskilt infrabolag för utvalda projekt

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 07:30 CEST

Maskinentreprenörernas (ME) nya förbundsordförande Magnus Persson:

­–Trafikverket är för stort och tungfotat för att klara sina olika uppdrag. En lösning är att klyva verket i två delar – en del som fortsatt sysslar med kärnverksamhet som löpande förstärkning av infrastrukturen, drift och underhåll samt en ny del som utgörs av ett särskilt infrastrukturbolag.

Bolaget, som bör vara helägt av staten, ska fokusera på att så effektivt som möjligt upphandla, kvalitetssäkra, finansiera och driva utvalda större projekt. Det kan gälla såväl nya järnvägssträckningar, broar och vägar som skulle kunna handlas upp i OPS-liknande former tillsammans med andra investerare som t.ex. långsiktigt kapital som pensionsfonder, sade Magnus Persson, nytillträdd ordförande för branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME i samband med sitt tillträde vid ME:s årsstämma.

­–Vi står inför stora och utmanande investeringar i infrastruktur för att stärka svensk konkurrenskraft. Det är viktigt att projekten drivs snabbt och kostnadseffektivt och att de har finansieringslösningar som är förutsägbara. Ett statligt investmentbolag för större satsningar på infrastruktur kan ta hela ansvaret för detta, utan att den nödvändiga politiska styrningen försvinner.Det skulle ge Trafikverket ett klart fokus likaså skulle det nya investmentbolaget också få ett väldigt tydligt uppdrag. Jag tror dessutom att ett ökat fokus på OPS öppnar för nya tankar och arbetssätt. Helt enkelt mer infra för pengarna. Vi skulle få ett annat driv i projekten, menar Magnus Person, och pekar på det arbete som just nu pågår i Norge.

– I Norge genomförs just nu ett stort antal tyngre projekt i syfte att modernisera vägnätet. Utvalda riksprojekt – sju olika vägsträckningar – lyfts då in i ett nytt bolag, som nu och framöver svarar för hela kedjan. Det betyder att den politiska styrningen finns kvar, men när Stortinget väl sagt sitt så överlämnas ansvaret till bolaget som har stor frihet att agera och sköta hela processen så effektivt som möjligt. Det är en modell som jag skulle vilja se även i Sverige, säger Magnus Persson.

Vid ME:s årsstämma avtackades avgående ordförande Håkan Norén för sina mångåriga insatser för organisationen. För ytterligare understryka detta beslutade stämman att instifta en särskild fond i Håkan Noréns namn. Syftet med fonden är att identifiera och ”fånga in” framtidens entreprenörer och Håkan själv kommer att var drivande i arbetet

­– Jag är mycket hedrad av att få vara med och arbeta med fonden och jag hoppas naturligtvis att den på olika sätt ska bidra till branschens framtida tillväxt, säger Håkan Norén.

Såväl ME:s årsstämma som Framtidsmöte ägde rum under entreprenörsmässan Entreprenad Live på Ring Knutstorp. Såväl mässan i sig som ME:s seminarieserie om affärslandskap, utbildning och klimatfrågor samlade ett stort antal intresserade. Bland de något yngre besökarna kretsade intresset kanske mer runt provkörning av de storleksanpassade grävarna. Tillverkarna av entreprenadmaskiner hade också en hel del tips att hämta från de barn och unga som passade på att rita framtidens grävare och hjullastare, teckningar som sedan prydde deras t-tröjor.

För ytterligare information:
Magnus Persson, Ordförande ME, tfn: 0705- 83 52 30
Hampe Mobärg, VD ME, tfn: 0730- 29 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Trafikverket är för stort och tungfotat för att klara sina olika uppdrag. En lösning är att klyva verket i två delar – en del som fortsatt sysslar med kärnverksamhet samt en ny del som utgörs av ett särskilt infrastrukturbolag.Bolaget, som bör vara helägt av staten, ska fokusera på att så effektivt som möjligt upphandla, kvalitetssäkra, finansiera och driva utvalda större projekt.

Läs vidare »
Media-no-image

Vem tar befälet när katastrofen kommer?

Pressmeddelanden   •   2015-05-07 07:30 CEST

– ­­Det svenska VA-systemet har problem. Varje vecka rapporteras det om åtminstone ett större
VA-avbrott någonstans i Sverige. Även om långt ifrån alla haverier leder till akuta sjukdomsfall, så påverkas det dagliga livet negativt för tusentals människor. Det är kombinationen av oklara ansvarsförhållanden, en stor underhållsskuld och politiskt ointresse som ställer till problem. Det säger Hampe Mobärg, VD för branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME, och samordnade för VA-branschens samarbetsorgan VA Fakta inför helgens entreprenadmässa på Ring Knutstorp.

­– På central nivå finns det kunskap och planer, men det är betydligt sämre med samordningen. Ansvaret för VA-frågor är idag spritt över alltför många olika myndigheter.Insatserna måste koordineras och myndigheter, regioner och kommuner måste samarbeta och lösa de konkreta frågorna – innan en större katastrof inträffar.Dagens situation håller inte, vi måste helt enkelt veta vem som tar befälet när det verkligen gäller.

– Vi vet också att VA-systemet står dåligt rustat tekniskt sett för klimatförändringarna. Stora regnmängder på kort tid kan orsaka skador för extrema belopp. Ösregnet i Malmö 2014 beräknas ha kostat över 250 miljoner, skyfallet över Köpenhamn 2011 över sex miljarder danska kronor.Frågan är hur stora skador och därmed kostnader vi kan acceptera, nu och i framtiden, fortsätter Hampe Mobärg.

– Det politiska ointresset är knappast förvånande, VA-frågor handlar om osynliga investeringar som inte lockar väljare, oavsett parti. Vi inom VA-branschen står för en stor kompetens. Det är dags att den kompetensen utnyttjas bättre. Vi tar gärna, tillsammans med landets kommuner och regioner, vårt ansvar för en hållbar vattenförsörjning, bara den politiska förståelsen för allvaret finns. VA Fakta har identifierat ett antal prioriterade åtgärder. En av de viktigaste är att skapa en systematisk och långsiktig underhållsplanering och fastställa en nationell plan som kan framtidssäkra VA-systemet. Det kommer att innebära massiva investeringar, både i förnyade nät för både vatten och avlopp, men också i anpassning till extrema regnmängder och stigande vattennivåer. Det handlar, enligt VA Fakta, om investeringar i storleken 3,5 miljarder kronor årligen i dagens penningvärde under 50 år framöver för att säkerställa tillgången till rent dricksvatten.

Frågan om Sveriges framtida VA-system kommer att debatteras vidare under ett särskilt seminarium i ME:s regi under entreprenadmässan Entreprenad Live på Ring Knutstorp 7-9 maj. I seminariet deltar Jeanette Schlaucher, nytillträdd enhetschef för miljöstrategiska enheten vid Länsstyrelsen Skåne, tillsammans med ledande expertis inom VA och försäkring.

För mer information:

Hampe Mobärg, VD ME och samordnare VA Fakta, tfn:0730-29 88 56,
e-post: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Ansvaret för VA-frågor är idag spritt över alltför många olika myndigheter. Insatserna måste koordineras och myndigheter, regioner och kommuner måste samarbeta och lösa de konkreta frågorna – innan en större katastrof inträffar. Dagens situation håller inte, vi måste helt enkelt veta vem som tar befälet när det verkligen gäller.

Läs vidare »
Media-no-image

ME har väckt gymnasieminister Aida Hadžialić

Pressmeddelanden   •   2015-05-06 07:30 CEST

Gymnasieminister Aida Hadžialić har bjudit in en rad olika branscher, från VVS och transport till livsmedel och turism, till en fördjupad diskussion om införandet av branschskolor. Det känns som vi har bidragit till att väcka hennes intresse för frågan och vi vill gärna vara med i den fortsatta diskussionen. Vi har ju stor erfarenhet av samverkansprojekt och vet vad som krävs.

­– Utbildningsfrågan är central för hela branschen och för hela landet. Utan välutbildade maskinförare klarar vi inte av att genomföra de infrastrukturprojekt som Sverige planerar och behöver, så enkelt är det. Samtidigt som vi har brist på maskinförare har vi en arbetsmarknad där många unga får stå utanför och titta på, säger Hampe Mobärg, VD för branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME, som nu hoppas på ökat intresse från den nya gymnasieministern Aida Hadžialić (S).

Den borgerliga regeringen tog 2011 bort den körkortsutbildning som ingick i maskinförarutbildningen och omöjliggjorde därmed för arbetsgivaren att anställa eleverna, eller ens att ta emot dem som praktikanter. Utan körkort får eleven helt enkelt inte köra entreprenadmaskinerna utanför grinden och är då i praktiken oanvändbar som maskinförare.

­–De yrkesförberedande gymnasielinjerna tappar elever. De ungdomar som sett en framtid i en växande och spännande bransch väljer andra utbildningar, eller står kvar i arbetslöshet. Vi undrar, precis som LO har gjort tidigare, hur man med höga arbetslöshetssiffror kan låta bli att utbilda ungdomar, eller till och med lägga ner utbildningar som faktiskt skapar jobb, säger Hampe Mobärg.

Just nu är Yrkesprogramutredningen, tidigare Teknikprogramutredningen, i sin slutfas. I mars 2014 kom ett tilläggsdirektiv om att utredarna, förutom frågorna om dimensionering och utbud, även skulle se över förutsättningarna för en försöksverksamhet med samarbete mellan olika branscher och skolan, så kallade branschskolor, en utveckling som ME välkomnar.


– Det är en bra lösning som kan bidra till ett bättre samarbete mellan näringsliv och skola. ME driver idag en maskinförarutbildning tillsamman med gymnasiet i Upplands Bro i Bålsta. Det är precis en sådan utbildning som regeringen säger sig vilja förespråka, säger Hampe Mobärg. Att vi först inte var bjudna till i ministerns diskussion ser jag som ett rent misstag som nu har rättats till.

Framtidens utbildningar kommer att diskuteras vid ett särskilt seminarium i samband med entreprenadmässan Entreprenad Live som äger rum på Ring Knutstorp 7-9 maj. Vid seminariet deltar, Tomas Lindbergh, VD för ME-Skolan, och Magnus Alm, nyvald ordföranden för LO-distriktet i Skåne, tidigare ombudsman för Byggnads i Skåne, tillsammans med branschföreträdare och beslutsfattare.

För vidare information, kontakta

Hampe Mobärg, VD ME, tfn: 0730-29 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Utbildningsfrågan är central för hela branschen och för hela landet. Utan välutbildade maskinförare klarar vi inte av att genomföra de infrastrukturprojekt som Sverige planerar och behöver, säger Hampe Mobärg, VD för branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME, som nu hoppas på ökat intresse från den nya gymnasieministern Aida Hadžialić (S).

Läs vidare »
Media-no-image

Brist på maskinförare hot mot infrastruktur

Pressmeddelanden   •   2015-05-05 07:30 CEST

LO vill att regeringen ska satsa mer pengar på vägar och järnvägar. Ordförande Karl Petter Thorwaldsson ställde i sitt förstamajtal krav på att regeringen redan i år med tanke på ränteläget, ska öka infrastrukturinvesteringarna med nio miljarder kronor. Men eventuella projekt kan få problem, det visar framtidsstudien Affärslandskapet 2020, som Maskinentreprenörerna, ME, genomfört tillsammans med Kairos Future, i syfte att kartlägga de viktigaste trenderna inom entreprenadbranschen.

– Det mest allvarliga hotet just nu är att kvalificerade medarbetare är på väg att bli en bristvara. Det kommer snart inte att finnas tillräckligt med utbildade maskinförare för att klara kommande infrastrukturprojekt. Vi har tagit vårt ansvar, Vi driver maskinförarutbildning i egen regi vid gymnasiet i Upplands Bro, just den typ av samarbeten som regeringen säger sig vilja ha.Men intresset från våra ansvariga politiker är mycket svagt och antalet ansökningar minskar stadigt.


– Jag undrar, precis som LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, hur man kan avstå från att utbilda, eller till och med lägger ner, utbildningar som så konkret skapar jobb. Då skällde han ut allianspolitikerna, förhoppningsvis gör han detsamma med den nu sittande regeringen, säger Hampe Mobärg.

­–Fram till 2025 ska över 600 miljarder investeras i svensk infrastruktur, i järnvägar, motorleder och hamnar. Till det kommer kommunala projekt, utbyggnaden av digital infrastruktur m.m. Bostadsbristen är rekordhög och bara i år planeras för 30 000 nya bostäder. Utvecklingen öppnar möjligheter, men är samtidigt en utmaning vad gäller arbetsmetoder, kompetens och inte minst kapacitet. Det säger Hampe Mobärg, VD för branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME, inför entreprenadmässan Entreprenad Live i skånska Knutstorp.

Enligt framtidsstudien finns ett ökat intresse för OPS-samverkan nya typer av funktionsupphandlingar och funktionsentreprenader, något som kräver andra arbetssätt och större ansvarstagande med fokus på kvalitet. Parallellt gör konkurrensen det allt svårare för små spelare och driver därmed på en konsolidering.


– Antalet fåmansbolag minskar. 1995 var 60 procent av ME-bolagen enmansföretag, idag är det 40 procent.Samtidigt pågår en tydlig generationsväxling inom många av företagen. Den digitala generationen är på väg in med andra värderingar och en annan syn på arbete, säger Hampe Mobärg.

Ett praktiskt sätt att väcka intresse för livet som maskinförare redan tidigt i livet kommer att testas under Entreprenad Live.Här kommer barn och ungdomar att kunna prova både simulatorer och riktiga minigrävare. Den som vill kan också rita sin bild av framtidens grävmaskin eller hjullastare och få den överförd till en egen t-tröja – ett garanterat unikt plagg.

Framtiden för branschen kommer att debatteras vidare under ett särskilt seminarium i ME:s regi under entreprenadmässan Entreprenad Live på Ring Knutstorp 7-9 maj. I seminariet deltar representanter för ME och Kairos Future tillsammans med ledande branschföreträdare.

För vidare information, kontakta

Hampe Mobärg, VD ME, tfn: 0730-298856, e-post: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

LO vill att regeringen ska satsa mer pengar på vägar och järnvägar. Men eventuella projekt kan få problem, det visar framtidsstudien Affärslandskapet 2020, som Maskinentreprenörerna, ME, genomfört tillsammans med Kairos Future, i syfte att kartlägga de viktigaste trenderna inom entreprenadbranschen.

Läs vidare »
Media-no-image

Rekordstor efterfrågan på maskinförare – men Uppsala stoppar utbildningen

Pressmeddelanden   •   2015-04-20 15:00 CEST

Öppet brev till Utbildningsnämnden i Uppsala:

Vi ha precis nåtts av nyheten att man ska lägga ned gymnasieutbildningen till anläggningsmaskinförare vid Bolandgymnasiet av ekonomiska skäl. Detta sker precis som suget efter kvalificerade maskinförare är rekordstort och samtidigt som branschen går igenom det största generationsskiftet i mannaminne. Här finns riktiga jobb för unga.

Samtidigt är efterfrågan ännu större i tillväxtområden som i Mälardalen. Det är bara att titta runtomkring er, det går inte många meter innan ni ser en gul maskin ”in action”. Är det någon som funderar på framtiden i kommunen?

Vi har respekt för att utbildningen till att bli duktig maskinförare inte är som en vanlig teoretisk utbildning. Det krävs en del kapitalinvesteringar, speciell lärarkompetens, bra övningsområden med mera. Detta kan dock inte vara inte vara skäl nog för att lägga ned när man samtidigt skriker efter duktiga maskinförare. Här utbildas till riktiga jobb!

Vi i branschen har sett med oro på denna utveckling eftersom vi nåtts av information att fler kommuner funderar på att lägga ned sina utbildningar. Därför har vi också startat en utbildningssatsning som vi hoppas ska växa sig stark under kommande år. Förra året skapade vi ett samarbete med Uppland Bro Gymnasium, där vi driver den praktiska utbildningen till anläggningsmaskinförare i samarbete med det kommunala gymnasiet. Vi diskuterar med kommuner om liknande samarbeten runt om i landet.

Vi måste hitta en form för maskinförarutbildningen långsiktigt i Sverige som säkerställer utbildningskvalitet men också ökade elevantal. Det är ett samhällsansvar vi måste ta. Att lägga ned en viktig utbildning får konsekvenser för fler än den aktiva branschen.

Vi har massor med bra ungdomar i Sverige som går utan arbete på grund av orealistiska utbildningsinriktningar. Här har vi en bransch som är under stark utveckling med spännande jobb i tekniskt avancerade maskiner. Vi måste hitta ett fungerande samarbete mellan skolvärlden och branschen för att kunna utbilda framtidens maskinförare.

Vi är på! Är Uppsala kommun med? Lägg ned nedläggningsbeslutet den 22 april och tala med oss!

Hampe Mobärg, VD Maskinentreprenörerna

Tomas Lindberg, VD ME-Skolan

Pelle Fredriksson, Kontorschef Upplands Schakt

Mikael Pettersson, Ordförande Upplands Schakt

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Vi ha precis nåtts av nyheten att man ska lägga ned gymnasieutbildningen till anläggningsmaskinförare vid Bolandgymnasiet av ekonomiska skäl. Detta sker precis som suget efter kvalificerade maskinförare är rekordstort och samtidigt som branschen går igenom det största generationsskiftet i mannaminne. Här finns riktiga jobb för unga. Är det någon som funderar på framtiden i kommunen?

Läs vidare »
Pr418wne7ahuucofc1mf

ME förstärker med Patrik Hemmingsson inom Teknik och Miljö

Pressmeddelanden   •   2015-03-11 15:05 CET

Maskinentreprenörerna har anställt Patrik Hemmingsson som chef för Teknik och Miljö. Han börjar den 7 april och kommer utgå ifrån kontoret i Stockholm.

Media-no-image

Samförstånd över gränserna

Pressmeddelanden   •   2015-01-30 16:29 CET

Skogsindustrierna, Sveriges Kommuner och Landsting och Miljöpartiet må vara osams om det mesta här i världen, men en sak var de rörande eniga om när de möttes i debatt under Stora Infradagen 2015.

Carina Håkansson, Skogsindustrierna, Cecilia Mårtensson, Sveriges Kommuner och landsting samt Karin Svensson Smith, Miljöpartiet sade alla tre med eftertryck att det är staten som ska ansvara för den gemensamma infrastrukturen, finansieringen inkluderat.

Men där slutade också samstämmigheten. Frågan om slitageavgifter skiljde skogsindustrierna och miljöpartiet med en avgrund.

– Vi betalar våra kostnader som det är idag, en slitageavgift är i praktiken en orättvis skatt som slår mot vår konkurrenskraft.

– Det är rimligt att det är rättvist, men det är det inte idag, för Skogsindustrierna inte täckte inte alls de faktiska kostnaderna för sin miljöpåverkan från långa transportkörningar, menade Karin Svensson Smith (MP) menade att var och en ska betala efter det slitage verksamheten förorsakar. .

– Vi är helt emot, en slitageavgift ska inte vara en universalmedicin mot allt. Idag finns det alltför många olika meningar om vad man ska uppnå med en sådan. Politikerna måste bestämma sig för vad den ska vara bra för, replikerade Carina Håkansson.

Hur länge det dröjer innan en eventuell slitageavgift kan bli verklighet är klart.

– Sannolikt inte inom den här mandatperioden, spådde infrastrukturminister Anna Johansson under förmiddagen.

– Vi får väl se, sade Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith. Hur det blir till slut är alltså skrivet i framtiden.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Skogsindustrierna, Sveriges Kommuner och Landsting och Miljöpartiet må vara osams om det mesta här i världen, men en sak var de rörande eniga om när de möttes i debatt under Stora Infradagen 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

​Carina Håkansson, Skogsindustrierna: Långa fordon bättre än räls på rulle

Pressmeddelanden   •   2015-01-30 16:27 CET

– Skogsindustrierna är en av Sveriges absolut största köpare av transporter. Varje dag genomförs tusentals sådana över hela landet varje dag på bil, järnväg eller via båt. 80 procent av vår produktion går på export och vi vill kunna fortsätta växa och transportera mer, och då är infrastrukturen avgörande för våra möjligheter, sade Skogsindustriernas vd Carina Håkansson på Stora Infradagen som ägde rum under fredagen.

– Vårt problem är dels att vi inte kan transportera mer på järnväg, utrymmet är bokstavligt talat fullt, dels att det inte finns järnväg ut på skogsvägarna där vi hämtar våra varor. Det finns tyvärr inte räls på rulle. Lastbilar är vår lösning, därför är det mycket märkligt att regeringen, däribland MP verkar vara helt emot att tillåta tyngre och längre lastbilar. Lastbilar som kan ta 74 ton finns redan i Finland, vår största konkurrent. Längre fordon ger inte bara högre effektivitet och kapacitet, de minskar också miljöbelastningen, fortsatte Carina Håkansson. Varför inte i Sverige? Carina Håkansson ritade frågan direkt till Karin Svensson Smith, ordförande i Trafikutskottet, som inte var sen att svara.

– Varje gång vi har tillåtit längre lastbilar i Sverige har det skett på bekostnad av järnvägen. Vi har idag långa och många lastbilar, men väldigt korta tåg. Vi måste hitta system som fungerar hela vägen och som gör att vi utvecklar en bioekonomi och inte håller fast vid vår oljeekonomi, menade Karin Svensson Smith. 

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

– Skogsindustrierna är en av Sveriges absolut största köpare av transporter. Varje dag genomförs tusentals sådana över hela landet varje dag på bil, järnväg eller via båt. 80 procent av vår produktion går på export och vi vill kunna fortsätta växa och transportera mer, och då är infrastrukturen avgörande för våra möjligheter, sade Skogsindustriernas vd Carina Håkansson på Stora Infradagen.

Läs vidare »
Media-no-image

​Tomas Lindberg, ME-skolan: Vi behöver nya utbildningar med kvalitet

Pressmeddelanden   •   2015-01-30 14:28 CET

– Vi talar idag om stora och betydande satsningar och investeringar i infrastruktur. Vi måste dessutom investera i våra utbildningssystem och i de människor som faktiskt ska se till att får jobbet gjort. Därför behöver vi ett system som uppmuntrar skolor att satsa istället för att lägga ner utbildningar som direkt leder till jobb.

Tomas Lindberg, VD för ME-skolan AB var tydlig när han på fredagen presenterade ME:s utbildningssatsningar i samband med Stora Infradagen 2015.

– Samhället har uppenbarligen inte prioriterat tillräckligt med ekonomiska resurser för att skolorna ska kunna driva en kvalitativmaskinförarutbildning med kraft att växa och utvecklas. Som branschorganisation ser vi naturligtvis allvarligt på detta och gör därför en skolsatsning med de resurser vi har själva. Därför har vi startat vår första skola i samarbete med gymnasiet i Upplands Bro, där ME-skolan driver den yrkesinriktade delen av undervisningen. På sikt vill vi ha samarbetsskolor över hela landet med syfte att säkerställa utbildningsplatser, driva kvalitet och utveckla utbildningen och därmed försörja branschen med kompetent personal, sade Tomas Lindberg.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

– Vi talar idag om stora och betydande satsningar och investeringar i infrastruktur. Vi måste dessutom investera i våra utbildningssystem och i de människor som faktiskt ska se till att får jobbet gjort. Därför behöver vi ett system som uppmuntrar skolor att satsa istället för att lägga ner utbildningar som direkt leder till jobb.

Läs vidare »
Media-no-image

​Åke Svensson, Teknikföretagen: Nordiskt samarbete öppnar nya möjligheter

Pressmeddelanden   •   2015-01-30 14:26 CET

– Vi behöver nya grepp när det gäller utbyggnaden av infrastrukturen och det känns bra att man nu öppnar upp för alternativa lösningar som OPS. Den svenska industrin behöver en infrastruktur av toppklass för att kunna konkurrera fullt ut. Men det är viktigt att förstå att hela systemet behövs, från järnvägar och vägar till hamnar och flygplatser. Det måste hänga ihop.

– Vi måste också våga tänka ett steg längre fram när det gäller teknik. Om vi tittar på vägar så handlar det då inte bara om bättre vägar, utan också om att bygga smarta vägar. Det kan vara vägar som exempelvis gör det möjligt att köra eldrivna fordon som laddas kontinuerligt via slingor i vägen och inte behöver laddstolpar. Vi måste ta höjd för det redan nu, även om tekniken inte finns färdig idag. Det menade Åke Svensson, vd för branschorganisationen Teknikföretagen när han på fredagen medverkade vid Stora Infradagen som i år anordnades för nionde gången.

Åke Svensson pekade också på fördelarna med de stora kommande infrastrukturprojekten.

– Naturligtvis är det utmanande, men jag ser stora möjligheter, vi har många företag i Norden som ligger långt framme rent tekniskt, med många spännande lösningar. Dessutom är vi bra på att samarbeta och jag ser inga hinder för att vi tillsammans kan ta ledningen när det gäller att utveckla de system som behövs för framtiden.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

– Vi behöver nya grepp när det gäller utbyggnaden av infrastrukturen och det känns bra att man nu öppnar upp för alternativa lösningar som OPS. Den svenska industrin behöver en infrastruktur av toppklass för att kunna konkurrera fullt ut. Men det är viktigt att förstå att hela systemet behövs, från järnvägar och vägar till hamnar och flygplatser. Det måste hänga ihop.

Läs vidare »

Bilder & Videor 11 bilder

Om Maskinentreprenörerna

Organisationen för landets företagare med mobila maskiner (anläggningsmaskiner)

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Adress

  • Maskinentreprenörerna
  • Storgatan 19
  • 111 86 STOCKHOLM
  • Vår hemsida