Media-no-image

”Ta fram en räddningsplan för infrastrukturen”

Pressmeddelanden   •   2016-01-29 15:58 CET

-Svensk välfärd förutsätter en fungerande infrastruktur och effektiva transporter. Men idag lider transportinfrastrukturen av trängsel och förslitningsskador. Nu måste regeringen ta fram en räddningsplan och en strategi för framtiden, det menade Caroline af Ugglas, vice vd på Svenskt Näringsliv, när hon på fredagen medverkade vid ME:s arrangemang Stora Infradagen 2016. Hon presenterade då, bland annat, Svenskt Näringslivs rapport ”Infrastruktur och transporter för företagande och jobb” som publicerades under fredagen.

- Regeringen måste presentera både en konkret räddningsplan för funktionalitet och kapacitet på kort sikt och en tydlig strategi för framtiden. Dagens problem är till stor del en följd av en rad tillkortakommanden: Bristande kunskaper om infrastrukturanläggningens tillstånd, resursbrist och brist på kloka prioriteringar, påpekade Caroline af Ugglas.

-Det har genomförts ett antal analyser och bedömningar av storleken på statens infrastrukturbudget med skiftande utfall. Svenskt Näringsliv har påpekat att Sverige har en betydande infrastrukturskuld. Den är en konsekvens av att under flera decennier inte avsätta tillräckliga resurser, framför allt för att klara ökad trafik och slitage.

-Vi anser att regeringen nu bör avsätta de resurser som krävs för att eliminera det eftersläpande underhållet. Drift- och underhållsåtgärder och färdigställande av strategiska stråk för väg och järnväg bör prioriteras framför stora nyinvesteringar. Fokus bör läggas på att återställa transportsystemet till den funktionalitetsnivå det var avsett för, fortsätt inte att akut lappa och laga, uppmanade Caroline af Ugglas.

Från ME:s sida stödjer man de slutsatser som publicerats i Svenskt Näringslivs rapport.

-Vi tycker dessutom att man bör vara öppen, lyfta blicken och våga titta på hur man har försökt lösa likande problem i våra grannländer. Ett exempel på detta är Norge där man valt att dela på planerings- och finansieringsansvar. Det kan vara en väg, kommenterade Magnus Persson, ME:s förbundsdirektör.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

-Svensk välfärd förutsätter en fungerande infrastruktur och effektiva transporter. Men idag lider transportinfrastrukturen av trängsel och förslitningsskador. Nu måste regeringen ta fram en räddningsplan och en strategi för framtiden, det menade Caroline af Ugglas, vice vd på Svenskt Näringsliv, när hon på fredagen medverkade vid ME:s arrangemang Stora Infradagen 2016.

Läs vidare »
Media-no-image

”Elbussar dellösning på klimatfrågan”

Pressmeddelanden   •   2016-01-29 15:27 CET

-Om vi hade en kollektivtrafik som byggde på elbussar istället för dieselbussar skulle det innebära en enorm minskning av kolväteutsläppen, men när vi kan ha det är en annan sak. Då är det inte en teknisk fråga, systemen finns, det är mer en politisk fråga och också en finansieringsfråga, det menade Volvos Bussars koncernchef Håkan Agnevall när han på fredagen medverkade i Stora Infradagen 2016, årets viktigaste samlingspunkt för alla med intresse för infrastruktur.

- I den ökande globaliseringen och urbaniseringen, där nya gigantiska storstäder växer fram, måste vi bygga hållbart. Det är en överlevnadsfråga att bryta CO2-trenden och vi behöver samtidigt minska bullerpåverkan på miljön och öka trafiksäkerheten. Nu står vi inför ett teknikskifte som gör att elbussar är en väldigt bra lösning på en del av problemet. Elbussar har överlägsen energieffektivt och vi måste som bekant hushålla med energi. Ett vindkraftverk på 5 MW kan leverera tillräckligt mycket el för att driva 250 elbussar under ett år. Men elbussarna ger faktiskt reducerade utsläpp, även i de fall då den el som används inte är 100 procent grön.

Håkan Agnevall kallade Volvo bussar för bussbranschens svar på personbilsbranschens elbilsstjärna Tesla. Skillnaden är att Volvo Bussar arbetar för öppna lösningar vad gäller bland annat batterier och laddinfrastruktur.

-Vi vill bidra till att skapa en standard som fungerar för alla och som är oberoende av vilken leverantör av trafik som upphandlats. Det tror vi är nödvändigt. Dessutom kan vi, tack vare våra partnerskap med Siemens och ABB erbjuda hela infrastruktursystem. Tesla har en annan affärsidé i det hänseendet. De vill ha ett eget system där användarna har egna Teslas laddare och så vidare.

-Elbussar är ingen framtidsvision, utan en global teknik som redan idag går att använda över hela världen. Redan idag har vi levererat över 5000 elbussar och elhybrider och vi har också pilotanläggningar med nya elhybrider och elbussar på plats och i drift i Stockholm (linje 73), Göteborg (linje 55) och i Hamburg (linie 109). Den stora utmaningen är att ha system som håller, oavsett om det är snöstorm och klockan är fem på morgonen, de ska fungera i ur och i skur – och det gör de, på så sätt är det en mogen teknik, sade Håkan Agnevall.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

– Om vi hade en kollektivtrafik som byggde på elbussar istället för dieselbussar skulle det minska kolväteutsläppen enormt. Det är inte en teknisk fråga, systemen finns, det handlar mer om politik och finansiering. Det konstaterade Volvos Bussars koncernchef Håkan Agnevall på Stora Infradagen 2016.

Läs vidare »
Media-no-image

Bra utbildning kräver samarbete

Pressmeddelanden   •   2016-01-29 14:32 CET

-Det spelar ingen roll vilka verktyg man har om inte kompetensen finns. Utbildning är ett viktigt verktyg för att driva samhällsutveckling och bekämpa arbetslöshet. Det var lösningen förr och det är lösningen idag. Det behövs utbildningar som ger Sveriges företagare möjligheter att upprätthålla produktivitet och innovativitet och det betyder i sin tur att samarbetet mellan politiker, skolvärld och företag måste bli mycket starkare och bättre.

Det sade Roger Mörtvik, statssekreterare vid utbildningsdepartementet, när han på fredagen medverkade vid ME:s arrangemang Stora Infradagen på Industrins Hus i Stockholm.

-Idag har vi ett matchningsproblem, företagen hittar inte medarbetare med rätt kompetens. Samtidigt som vi har väldigt många arbetslösa finns det en myt som säger att industrijobb är någonting för dem som inte klarar att plugga. Sanningen är att utan gymnasiekompetens är man såld idag, det finns inga jobb. Och idag finns det 100 000 ungdomar som saknar gymnasieexamen. Därför måste vi investera mycket mer i utbildning de kommande åren. Alla unga ska kunna fullfölja gymnasiet. Det behöver stöd och hjälp att välja ”rätt” utbildning, det vill säga en utbildning som ger jobb.

-Vi satsar på Komvux, Yrkesvux, Yrkescollege och yrkeshögskolan – och utvecklingen måste ske i samarbete med företagen. De branschskolor som föreslås i det slutbetänkande som kom före jul är en bra lösning. Vi kallar hela den breda lösningen ”Ett nytt Kunskapslyft”, men det är viktigt att vi inte hastar, det tar tid att få det bra, menade Roger Mörtvik.

- Jag håller med i huvudsak, tankarna är rätt. Det behövs ett nära samarbete. Därför driver vi ju egna branschskolor. Men jag har två stora invändningar. Det ena är att det behövs åtgärder och reda pengar nu. Inte längre fram. Vi behöver ett regelverk som driver ett ökat samarbete över regionerna, så att utbildningsresurserna kan användas bättre. Idag har inte kommunerna råd att driva utbildningarna – de maskiner och den utrustning som behövs är för dyra. Vi kommer att göra allt för att driva branschskolor, men vi kan inte stå för hela finansieringen på egen hand, kommenterade Hampe Mobärg, vd för ME.

- Min andra invändning är mer principiell, fortsatte Hampe Mobärg. Kommunerna har glömt att de ska utbilda för en arbetsmarknad i balans. Då kan man inte lägga ner utbildningar som behövs, samtidigt som man för våra skattemedel driver utbildningar som leder till arbetslöshet. Utbudet av utbildningar måste motsvara den faktiska situationen och det praktiska behovet på arbetsmarknaden.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Sverige behöver utbildningar som ger företagare möjligheter att upprätthålla produktivitet och innovativitet. Det i sin tur kräver ett starkare samarbetet mellan politiker, skolvärld och företag. Det hävdade Roger Mörtvik, statssekreterare vid utbildningsdepartementet, när han på fredagen medverkade vid ME:s arrangemang Stora Infradagen på Industrins Hus i Stockholm.

Läs vidare »
Media-no-image

"Vi måste få bort krånglet för småföretagen"

Pressmeddelanden   •   2016-01-29 13:16 CET

- Vi har många utmaningar idag, behovet av resor och transporter fortsätter att öka i takt med urbanisering och tilltagande befolkningstillväxt. Om systemet ska fungera behöver vi tänka i tre steg. Först måste vi se om vi kan göra det vi gör på ett annat sätt, nästa steg är att bygga om och utnyttja det vi faktiskt har i form av infrastruktur och det tredje steget är att investera i nya lösningar. Det betonade Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon när hon på fredagen medverkade vid tioårsjubilerande Stora Infradagen på Näringslivets Hus i Stockholm.

- Men det får inte vara bara storstadsfokus eller fokus på järnvägar, eller för den delen, andra enskilda system, Sverige är större än så, och för många är vägen faktiskt det enda alternativet. Det måste vi ha klart för oss. En annan viktig aspekt är att systemen måste vara robusta, det visar inte minst gårdagens tågstopp i Stockholmsregionen, menade Lena Erixon, som också betonade Trafikverkets ansvar.

- Vi på Trafikverket är Sveriges största upphandlare och hur vi genomför våra upphandlingar har stor påverkan. Därför arbetar vi bland annat med klimatkalkyler i underlagen. Det ska bidra till att öka lönsamheten när det gäller införande av ny teknik. Jag tycker att vi har gjort mycket. Vi har blivit bättre beställare och lagstiftningen har ändrats. Vi köper mer funktion och mindre detalj. Och vi ser effekterna allt tydligare i form av resultat och kostnadsbesparingar.

Lena Erixon kommenterade också den kritik som både tidigare och under Stora Infradagen av bland andra VTI-forskaren Johan Nyström och statens järnvägsutredare Gunnar Alexandersson riktat mot Trafikverkets agerande. Nyström menar att upphandlingssättet missgynnar mindre entreprenörer, Alexandersson att Trafikverket måste bli bättre på kvalitetskontroll och besiktning, istället för att arbeta i egen regi.

- Det är stor skillnad på projekten och därför också på vilken upphandlingsmetod som är den bästa för varje enskilt projekt. Totalentreprenader utgör cirka hälften av våra upphandlingar, men 30 procent av dem går till små och mellanstora företag. Men kritiken är viktig, det gäller att få bort krångel som eventuellt missgynnar mindre företag.

- När det gäller kvalitetskontrollen innebär det, som Gunnar Alexandersson mycket riktigt påpekar, att vi kortsiktigt måste förstärka vår kapacitet för att klara uppgiften. Det anläggningsregister vi arbetar nu är ett redskap. På lång sikt tror jag att ny teknik och automatiserad övervakning kan göra hela processen mer effektiv, sade Lena Erixon.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

– Det får inte vara bara storstadsfokus eller fokus på järnvägar. Sverige är större än så, och för många är vägen faktiskt det enda alternativet, sa Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon till när hon talade till branschen på Stora Infradagen.

Läs vidare »
Media-no-image

”Det finns inga gratispengar”

Pressmeddelanden   •   2016-01-29 11:27 CET

- Det finns pengar, men det viktiga är att vi är medvetna om att det inte finns några gratis pengar. AP- fonderna kan investera om det är bra och långsiktiga projekt, och OPS kan vara lämpliga i väl avgränsade projekt, sade infrastrukturminister Anna Johansson när hon invigningstalade på Stora Infradagen.

- Oavsett om vi reser själva eller ej, så är vi beroende av transporter. Det måste finnas mat i butikerna sopor ska hämtas och en lång rad andra funktioner som bygger på att transportsystemen måste fungera. Vi har en infrastruktur av hög klass, men också stora behov. Vi har en nyindustrialisering, vi har en växande besöksnäring och en snabbt växande befolkning och det är utmaningar vi måste möta. Det sade Infrastrukturminister Anna Johansson (S) när hon på fredagen invigningstalade vid Stora Infradagen 2016 Stora Infradagen, som i år arrangerades för tionde gången.

-Vi måste se till att helheten blir effektiv och försvarbar. Och här kommer hållbarhetsfrågorna in. Klimatfrågan är naturligtvis en utmaning. Här behövs innovation och nytänkande för att vi ska kunna öka kapaciteten, både i befintliga system och i nya sådana. Trafikverket som är Sveriges största upphandlare av infrastrukturprojekt ska göra upphandlingar och beställningar som premierar innovativt tänkande. Här finns också ett ansvar för att det finns ett skarpare underlag i upphandlingarna för att vi ska få samhällsnyttiga och lönsamma projekt. Samtidigt ar ansvaret delat entreprenörerna måste stå för själva innovationen, hitta nya lösningar och arbetssätt som ökar kapacitet och minskar kostader, menade Anna Johansson.

När det gäller finansiering av infrastrukturprojekt uteslöt Anna Johansson varken OPS-modeller (Offentlig Privat Samverkan) eller utnyttjandet av det kapital som idag förvaltas av AP-fonderna.

-Vi tittar naturligtvis på olika lösningar,. Det finns pengar, men det viktiga är att vi är medvetna om att det inte finns några gratis pengar. AP- fonderna kan investera om det är bra och långsiktiga projekt som i förlängningen är bra för Sverige. OPS kan vara lämpliga i väl avgränsade projekt, sade Anna Johansson.

- Utmaningarna är många, men det betyder inte att vi får bli modfällda. Vi har en tendens att tala mer om de pengar som inte finns än om de pengar vi faktiskt har. Det gäller att förvalta och utveckla det vi har. Vi har förmågan att ställa om och ta ett språng i utvecklingen. Det har vi gjort förr och det kan vi göra igen. 

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

- Det finns pengar, men det viktiga är att vi är medvetna om att det inte finns några gratis pengar. AP- fonderna kan investera om det är bra och långsiktiga projekt, och OPS kan vara lämpliga i väl avgränsade projekt, sade infrastrukturminister Anna Johansson när hon invigningstalade på Stora Infradagen.

Läs vidare »
Media-no-image

Magnus Persson, ME, öppnar Stora Infradagen 2016:

Pressmeddelanden   •   2016-01-29 10:15 CET

– Vi talar om hållbarhet ur flera perspektiv – miljömässigt, ekonomiskt och socialt och jag tror att vi i Norden har en samsyn när det gäller dessa områden. Vi har också en kulturell samsyn. Varför då inte en samsyn när det gäller vår gemensamma infrastruktur?För det är vad den är, gemensam, den berör oss alla. Och den måste dessutom vara hållbar. Vi måste jobba mer tillsammans med våra vänner i Norge, Finland och Danmark, istället för bara med oss själva om vi ska nå fram.

Magnus Persson, förbundsordförande i bransch- och arbetsgivareorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) riktade sig direkt till infrastrukturminister Anna Johansson och Trafikverkets nytillträdda generaldirektör Lena Erixon när han på fredagen öppnade Stora Infradagen 2016. Han betonade att det handlar om att se hela bilden och inte bara till Sverige som enskilt land.

­– Jag vill att Anna Johansson som Sveriges infrastrukturminister lyfter blicken och vågar se till hela Norden! Sök samarbeten och samsyn. Nordiska rådet har visat sig vara mycket snack och liten verkstad, eller mycket skrik för lite ull om man vill så. Men det betyder inte att idén är fel, kanske behöver vi ett nordiskt råd för infrastruktur, ett råd som gör att vi går framåt tillsammans. Vi har varken tid eller råd att vara navelskådare säger Magnus Persson i sitt anförande.

– Europa växer. För att hänga med måste vi vara beredda att söka nya lösningar och samarbeten över gränserna. Det betyder att den nordiska samsynen inte heller får tappas bort i Trafikverkets planarbete. Det har nämligen hänt i nästan alla tidigare långtidsplaner som vi sett. Trafikverket har arbetat i Sävsjö, utanför Hofors och på vägen till Sandviken, men har missat helheten.

– Alla som är här idag vet att tunneln genom Hallandsåsen tog 23 år att fixa. Nu ska Fehmarn-Bältförbindelsen byggas, och det kommer förhoppningsvis inte att ta lika lång tid. Oavsett hur det går, så kommer vi i norr – Sverige, Norge, Danmark och Finland - att vara oerhört beroende av den nya tunneln. Nu behöver vi lägga kraft på att skapa en gemensam framtidsbild. Infrastruktur är ett annat ord för konkurrenskraft och välstånd, sade Magnus Persson vidare.

För vidare information, kontaktaMagnus Persson, Förbundsordförande, ME, tfn: 070-583 52 30
Hampe Mobärg, Förbundsdirektör ME, tfn: 073-029 88 56

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Magnus Persson, förbundsordförande i bransch- och arbetsgivareorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) riktade sig direkt till infrastrukturminister Anna Johansson och Trafikverkets nytillträdda generaldirektör Lena Erixon när han på fredagen öppnade Stora Infradagen 2016. Han betonade att det handlar om att se hela bilden och inte bara till Sverige som enskilt land.

Läs vidare »
Media-no-image

Tioårsjubilerande Stora Infradagen 2016: Utbilda för arbetslöshet eller för jobb?

Pressmeddelanden   •   2016-01-20 13:00 CET

– Alla talar om bostadsbrist och om hur många bostäder som måste byggas, för att inte tala om all infrastruktur som behövs. Märkligt nog frågar ingen vem som ska göra det. Den bistra sanningen är att de maskinförare som behövs är en bristvara. Och inte nog med det, det finns kommuner, senast Halmstad - gymnasieminister Aida Hadžialićs hemort - som lägger ner utbildningarna trots att företagen skriker efter utbildade medarbetare. Det säger Hampe Mobärg, VD för bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) som organiserar över 3 800 företag med sammanlagt 15 000 anställda.

– De yrkesförberedande gymnasielinjerna tappar elever. Ungdomar väljer mer lockande utbildningar även om jobben saknas. Frågan är hur man i tider av arbetslöshet kan lägga ner utbildningar som ger anställning, samtidigt som man med berått mod marknadsför och driver sådana som leder rakt ut i arbetslöshet. Inte nog med att de unga blir grundlurade, det är också ett gigantiskt slöseri med skattemedel, menar Hampe Mobärg.

2015 lade Yrkesprogramsutredningen fram sitt slutbetänkande över hur yrkesutbildningarna ska bli bättre och mer attraktiva, bland annat genom ett ökat samarbete mellan skola och arbetsliv.

– Inriktningen är helt rätt, även om betänkandet innehåller onödiga politiska ställningstaganden. Vi är övertygade om att regionala branschskolor med riksintag kan koppla ihop utbildning och verklighet och leda vidare in i arbetslivet. Därför driver vi idag gymnasial maskinförarutbildning i nära samarbete med Upplands-Bro Gymnasium utanför Stockholm. Och vi håller på att etablera motsvarande verksamhet i Växjö och Svalöv och på en rad andra orter. För oss handlar det om att säkerställa tillgången till kompetenta maskinförare. Nu är det bråttom att omvandla utredningens ord till verklighet. Det kräver fokus och hårt arbete - djävulen finns i detaljerna - och att statsmakterna tar sitt ansvar och fullföljer det som är själva essensen i utredningen. Annars går det inte. Det ser vi ju nu i Halmstad och andra kommuner.

Den 29 januari i år arrangerar ME för tionde gången ”Stora Infradagen” på Näringslivets Hus i Stockholm.

– En av våra huvudtalare är Roger Mörtvik, gymnasieminister Aida Hadžialićs närmaste man. Jag ser fram emot att höra honom tala om vad de tänker göra rent konkret. Det handlar ju inte bara om gymnasieplatser, utan om hur vi ska utveckla det svenska samhället. En sak är helt klar, utan tillgång till utbildade maskinförare är det svårt att klara infrastrukturprojekt, alldeles oavsett vad de handlar om, säger Hampe Mobärg.

För vidare information om ME och om Stora Infradagen 2016, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn 0730-29 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

De yrkesförberedande gymnasielinjerna tappar elever. Ungdomar väljer mer lockande utbildningar även om jobben saknas. Frågan är hur man i tider av arbetslöshet kan lägga ner utbildningar som ger anställning, samtidigt som man med berått mod marknadsför och driver sådana som leder rakt ut i arbetslöshet. Inte nog med att de unga blir grundlurade, det är också ett gigantiskt slöseri med skattemedel.

Läs vidare »
Media-no-image

ME och Svalöfs gymnasium inleder samarbete om att utbilda framtidens maskinförare

Pressmeddelanden   •   2016-01-20 10:00 CET

Maskinentreprenörerna (ME) och Svalöfs gymnasium inleder samarbete för att utveckla gymnasieutbildning och vuxenutbildning till maskinförare. Maskinföraryrket är i kraftig utveckling och det finns en ökande efterfrågan på killar och tjejer som kan hantera maskiner med digitala styrsystem.

– Vi är väldigt nöjda över samarbetet med ME. Denna nya utbildning ligger bra till i tiden och passar väl ihop med våra andra yrkesutbildningar, säger Lena Hansson, rektor/verksamhetschef på Svalöfs gymnasium. Vi kommer på det sättet att dra nytta av ME:s kunskaper samt närhet till branschen och kombinera det med vår erfarenhet av praktisk yrkesutbildning.

Maskinföraryrket är i stark utveckling. Framförallt är behovet av kunniga maskinförare och entreprenörer avseende infrastruktur starkt efterfrågat men också annan industri söker kunniga maskinförare. Dessutom pågår ett stort generationsskifte som också förstärker efterfrågan på duktiga förare. Därför satsar ME på att utveckla ett nationellt skolnätverk, skolor som också kommer att bli kompetenscenter för branschen i respektive region.

– Vi är väldigt glada att vi har hittat en partner i Svalöfs gymnasium som också delar våra värderingar om hur vi ska utveckla utbildningen inom vårt område. Vårt främsta mål är att öka utbildningskvaliteten och arbeta för ett ökat intresse att söka sig till yrket, understryker Hampe Mobärg, VD för maskinentreprenörerna. Med vår satsning hoppas vi kunna marknadsföra yrket på ett tydligare sätt för ungdomar. Att arbeta med avancerade mobila maskiner är ett framtidsyrke som kräver kunskap om modern teknik och framtidens arbetsmetoder.


Ansökningen till Gymnasiet HT 2016 pågår just nu. Sista ansökningsdag är den 15 februari.


För vidare information kontakta:
Lena Hansson, Rektor/verksamhetschef Svalöfs gymnasium, tfn 0418-666 111
Tomas Lindberg, Projektledare, ME-skolan, tfn 08-762 70 77
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn 0730-29 88 56

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Maskinentreprenörerna (ME) och Svalöfs gymnasium inleder samarbete för att utveckla gymnasieutbildning och vuxenutbildning till maskinförare. Maskinföraryrket är i kraftig utveckling och det finns en ökande efterfrågan på killar och tjejer som kan hantera maskiner med digitala styrsystem.

Läs vidare »
Media-no-image

Stora Infradagen 2016: Branschskolor får stöd av fack och arbetsgivare

Pressmeddelanden   •   2015-12-15 10:00 CET

– Vi har en rekordhög arbetslöshet bland unga och ett rekordlågt intresse för gymnasiets yrkesprogram. I vår bransch är suget efter kvalificerade maskinförare och anläggare rekordstort samtidigt som branschen går igenom det största generationsskiftet i mannaminne. Här finns riktiga jobb för våra ungdomar. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson har länge velat satsa på de yrken som har framtiden för sig. Som ett exempel har han nämnt just maskinförare. Och ME har en samsyn med LO.Utvecklingen måste vändas, snabbt och på alla fronter. Utan maskinförare kan vi inte upprätthålla infrastruktur och bostadsbyggande. Det säger Magnus Persson, förbundsordförande för bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME).

– Situationen är allvarlig, men det finns ljuspunkter. Jag sätter stort hopp till Yrkesprogramsutredningen som i dagarna lagt fram ett slutbetänkande. I utredningen pekas branschskolor ut som ett sätt att stärka kontakterna mellan skola och arbetsliv. De kopplar ihop utbildning och praktisk verklighet och leder vidare in i arbetslivet. Av just den anledningen, och för att säkerställa tillgången på maskinförare, driver ME idag en egen maskinförarskola. Den nämns som ett positivt exempel i slutbetänkandet och vi har nya skolor på tur, just nu avvaktar vi bara regeringens försöksverksamhet, säger Magnus Persson.

Roger Mörtvik, statssekreterare hos gymnasie- och kunskapsminister Aida Hadzialic på Utbildningsdepartementet, är en av flera talare på ME:s arrangemang Stora Infradagen 2016.

– Jag ser fram emot att då få ta del av deras tankar om hur vi ska göra yrkesutbildningarna bättre och vad ME kan göra för att bidra. Stora Infradagen är en utmärkt mötespunkt för sådana diskussioner, säger Magnus Persson.

ME:s arrangemang Stora Infradagen firar tioårsjubileum 2016. Jubileumstemat är ”Infrastruktur kräver innovation och nytänkande”. Frågan som ställs är om dagens entreprenörer är på väg att - eller rent av måste - förvandlas till innovatörer när nya tider kräver nytänkande i allt från projektledning och teknik till finansiering. Bland talarna finns, förutom Roger Mörtvik, bland andra infrastrukturminister Anna Johansson, Björn Hasselgren från KTH, Volvo Bussars vd Håkan Agnevall och Metallbasen Anders Ferbe.

Stora Infradagen 2016 inleds klockan 10.00 den 29 januari i Näringslivets Hus i Stockholm. Dagen är kostnadsfri för alla deltagare.

För vidare information om ME och Stora Infradagen 2016, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn: 073- 029 88 56

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Yrkesprogramsutredningen har i dagarna lagt fram ett slutbetänkande. I utredningen pekas branschskolor ut som ett sätt att stärka kontakterna mellan skola och arbetsliv. De kopplar ihop utbildning och praktisk verklighet och leder vidare in i arbetslivet. Av just den anledningen, och för att säkerställa tillgången på maskinförare, driver ME idag en egen maskinförarskola.

Läs vidare »
Media-no-image

Maskinentreprenörer ser ljuset i tunneln

Pressmeddelanden   •   2015-12-11 08:00 CET

   Bransch- och arbetsgivareföreningen Maskinentreprenörerna presenterar den branschunika konjunkturbarometern MEKO. Det är första gången som det går att presentera en kvalificerad prognos om hur konjunkturläget är för landets maskinentreprenörer. MEKO är framtaget i ett samarbete med Industrifakta, som arbetat med marknadsanalyser sedan 70-talet.

   Prognosen, som har fått rubriken ”Försiktig optimism”, presenteras i sin helhet på presskonferensen tisdagen 15 december, klockan 10.00 i Näringslivets hus, Storgatan 19, lokal Saturnus.

   – Det är väldigt spännande att vi nu kan få en branschspecifik signal om hur det går. Maskinentreprenörernas bransch är lite säregen eftersom den finns inom så vitt skilda områden i samhället, från offentlig infrastruktur till husbyggnation, industri och gruvor, säger Hampe Mobärg, VD för Maskinentreprenörerna.

   MEKO kommer att presenteras två gånger om året. Lucia-MEKO (15 december) och Midsommar-MEKO (21 juni).

   - Delindexet MEKO (efterfrågan på tjänster) är svagt positivt i mars 2016, vilket indikerar en fortsatt god efterfrågan på tjänster under 2016. Dock är den faktiska orderstocken för mars 2016 inte i nivå med jämförbar period 2015, vilket visar på att det finns utrymme för en ökad orderingång hos Maskinentreprenörernas medlemmar.

   - Delindexet MEKO (arbetsvolym) 97,2 och MEKO (beläggningsgrad) 96,2 indikerar att branschen i nuläget inte har fyllda orderböcker. Troligtvis har det att göra med en säsongsmässig nedgång men även av svagare gruvindustri med kraftigt sjunkande efterfrågan på järnmalm.

   - Den sammanvägda indikatorn MEKO (total) är 90 för mars 2016, vilket är en minskning med 10 indexenheter jämfört med utfallet för samma månad under 2015. Bakomliggande faktorer till nedgången tros främst vara en något försiktig tro på framtiden bland Maskinentreprenörernas medlemsföretag. Men reflekterar också en osäkerhet i att bedöma läget på längre sikt eftersom branschen utmanas av allt kortare framförhållning mellan beställning och utförande.

   För mer information kontakta:
   Hampe Mobärg, VD ME, tfn: 0730-29 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se
   Magnus Johansson, Industrifakta, tfn: 0768-17 18 18, e-post: magnus.johansson@industrifakta.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Maskinentreprenörerna, har i samarbete med Industrifakta, tagit fram en bransch-unik konjunkturbarometer "MEKO" som kommer att presenteras 2 gånger om året.

Läs vidare »

Bilder & Videor 11 bilder

Om Maskinentreprenörerna

Organisationen för landets företagare med mobila maskiner (anläggningsmaskiner)

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Adress

 • Maskinentreprenörerna
 • Storgatan 19
 • 111 86 STOCKHOLM
 • Vår hemsida