Skip to main content

Studentdriven hälsocentral på campus innebär fördelar.

Nyhet   •   Apr 18, 2018 11:31 CEST

Foto: Stig Lundberg

I ett blogginlägg i VK (180315) föreslår det moderata landstingsrådet Nicklas Sandström att Västerbottens läns landsting (VLL) ska utreda inrättande av en ny hälsocentral placerad på campusområdet i Umeå.

Det är en intressant idé som skulle kunna ge många fördelar, såväl för vårdsökande som för studenter som för VLL och Umeå universitet som arbetsgivare, vårdgivare och utbildningsgivare.

Sandström berör i sitt inlägg bland annat det faktum att utvecklingen i närområdet exempelvis Universitetsstaden och nybyggnation vid Nydalasjön kommer att ställa krav på ökad tillgänglighet på primärvård. Med ett ökat invånarantal och patientunderlag i området kommer de närmaste enheterna, hälsocentralerna på Ålidhem, Mariehem tillsammans med Norrlandskliniken på Carlshem att behöva avlastning.

Det finns dock ytterligare fördelar.

Sandström nämner psykologmottagningen, en studentmottagning som drivs av Institutionen för psykologi som en del av utbildningen för blivande psykologer. På psykologmottagningen bedriver studenter psykologisk behandling under handledning av legitimerad personal. Det pågår kontinuerligt cirka 160 parallella behandlingar av det man ofta kallar den första linjens psykiatri.

Det sker alltså redan i dag en rejäl avlastning för VLL:s primärvård. Dessutom bidrar psykologprogramstudenterna med att erbjuda gruppbehandlingar inom stress och sömn ute på befintliga hälsocentraler. På psykologmottagningen ges även studenterna möjlighet att träna på bedömningar och diagnostik men det finns ytterligare utvecklingsmöjligheter. Till exempel skulle studenter kunna bistå barn- och ungdomspsykiatrin med utredningar av olika slag och på detta sätt kunna minska köerna hos den belastade verksamheten.

Även studenthälsans verksamhet skulle med fördel kunna integreras i en framtida hälsocentral på campus. I dag drivs såväl psykologmottagningen som studenthälsan utanför VLL:s verksamhet.

Integrerandet av psykologmottagningen och studenthälsan i en ny hälsocentral skulle ge stora fördelar inte minst vårdadministrativt. En vårdgivare, ett gemensamt journalsystem och direkta remissmöjligheter skulle underlätta för samtliga verksamheter och göra det enklare att lotsa den vårdsökande till rätt insats.

Fördelarna slutar dock inte där.

Med en uttalad målsättning att hälsocentralen i stor utsträckning ska vara studentdriven (naturligtvis under handledning och kontroll av legitimerad personal), skulle fler vårdstudenter kunna vara verksamma där. Det finns många studenter som läser till ett vårdyrke (psykologer, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter med flera) som har behov av verksamhetsförlagd utbildning och/eller praktisk färdighetsträning. Något som med fördel skulle kunna ske inom ramen för denna verksamhet. Då skulle även dessa studenter få möjlighet att såväl träna som examineras på förmågan att arbeta tvärprofessionellt, vilket finns som ett krav i de flesta examensbeskrivningar för vårdpersonal, och är något som till exempel läkarutbildningen tidigare fått kritik för att inte kunnat leva upp till.

En studentdriven och studentintensiv hälsocentral skulle med automatik göra att utbildningarna och VLL:s verksamhet skulle behöva närma sig varandra. Det kan bidra till att en ömsesidig kompetensutveckling kan ske mellan universitetets lärare/forskare och VLL:s kliniskt verksamma personal. Utbildningarna skulle sannolikt få bättre verksamhetskoppling och VLL skulle kunna få än bättre inblick i den mest aktuella forskningen och metodutvecklingen. Skulle det dessutom inrättas kombinationstjänster där personal ges möjlighet att forska/undervisa i kombination med kliniskt arbete skulle det öka möjligheten till generell kunskaps- och kompetensutveckling hos såväl personalen som för verksamheterna. Denna form av verksamhet skulle även kunna erbjuda en miljö där man stimulerar forskning på primärvårdsinsatser kanske specifikt riktat mot vissa områden där behovet förväntas öka i framtiden.

Sandström skriver i sitt inlägg att han skrivit en motion till landstingsfullmäktige i frågan och min förhoppning är så klart att fullmäktige bifaller denna.

Men jag hoppas också att man redan i beredning av frågan, adresserar de möjligheter som beskrivs ovan och på ett tidigt stadium tar med berörda utbildningar på universitetet i utvecklingsarbetet.

Det här är en möjlighet som inte bör missas.

Mattias Lundberg

[Denna text är först publicerad på Västerbottenskurirens debattsida 180418]