Skip to main content

Koll på siffrorna 2014

Nyhet   •   Dec 27, 2013 08:00 CET

Nytt år och nya skattesatser, belopp, regler och annat som påverkar din privatekonomi. Vi har sammanställt några av de viktigaste nyheterna inom pensions- och försäkringsområdet för 2014.

Basbelopp

 • Prisbasbeloppet är 44 400 kronor, det förhöjda prisbasbeloppet 45 300 kronor och inkomstbasbeloppet 56 900 kronor. Basbeloppen används bland annat för att beräkna förmåner och premier för olika försäkringar och pensioner från såväl stat som arbetsgivare.

Pension och försäkring

 • Avdragsrätten för privat pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande, IPS, är liksom tidigare högst 12 000 kr per år. Den som saknar pensionsrätt i anställningen eller har inkomst av aktiv näringsverksamhet kan dock även fortsättningsvis få avdrag för belopp upp till 35 procent av inkomsten (dock max 10 prisbasbelopp).
 • Arbetsgivare får maximalt göra avdrag med 444 000 kronor för inbetalda tjänstepensionspremier enligt huvudregeln, dock max med 35 procent av lönen i premie.
 • Den genomsnittliga statslåneräntan är preliminärt 2,00 procent under 2013. Om den fastställs blir avkastningsskatten för pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande, IPS, 0,30 procent av värdet på tillgångarna (15 procent av den genomsnittliga statslåneräntan 2013 på 2,00 procent).
 • Statslåneräntan per den sista november 2013 var 2,09 procent. Avkastningsskatten på sparande i investeringssparkonto, ISK, och kapitalförsäkring är därmed 0,63 procent av värdet på tillgångarna (30 procent av statslåneräntan på 2,09 procent den 30 november 2013).
 • Inkomst- och tilläggspensionen minskar med 2,7 procent. Garantipensionen sänks med 0,2 procent.
 • Alecta använder 9 miljarder kronor av sitt upparbetade överskott till att räkna upp pensionerna och sänka premierna. Från den 1 januari 2014 höjs både pensioner som betalas ut och intjänad pension som ännu inte börjat betalas ut, så kallade fribrev, med 3,43 procent. Det motsvara konsumentprisökningarna sedan föregående uppräkning som gjordes 2011. Premierna för sjuk- och premiebefrielseförsäkrings sänks med 75 procent under 2014.
 • Löneväxlingskvoten är 1,058 (1,3142/1,2426) för personer födda 1949-1987 om löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för arbetsgivaren. För en anställd som avstår till exempel 1 000 kronor i lön blir tjänstepensionspremien 1 058 kronor.
 • Max Matthiessen avråder från löneväxling om årsinkomsten efter bruttolöneavdraget understiger 459 183 kronor (8,07 inkomstbasbelopp avrundat till närmast lägre hundratal kronor). Det gäller såväl ny som pågående löneväxling.

Inkomstskatten

 • Grundavdraget som alla får automatiskt innan beräkning av statlig och kommunal inkomstskatt varierar beroende på inkomsten, men är som lägst 18 800 kronor och som högst 34 200 kronor.
 • Den allmänna pensionsavgiften, som delvis används för att finansiera inkomst- och premiepensionen, är 7 procent och tas via skattsedeln ut på inkomster upp till 459 183 kronor per år (8,07 inkomstbasbelopp). Den maximala avgiften blir 32 100 kronor.
 • Den skattefria årsinkomsten är 18 781 kronor.
 • På inkomster över 420 800 kronor tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. På inkomster över 602 600 kronor uppgår den statliga skatten till 25 procent. Beaktas grundavdraget blir gränserna 433 900 kronor respektive 615 700 kronor. Det motsvarar en månadslön före skatt på 36 158 respektive 51 308 kronor per månad.
 • Den genomsnittliga kommunalskatten ökar från 31,73 till 31,86 procent i hela Sverige. 106 av 290 kommuner höjer den totala kommunalskatten 2014 medan 6 kommuner sänker skatten.

Inkomstgränser i allmän försäkring

 • Högsta pensionsgrundande inkomst, PGI, för inkomst- och premiepensionen är 426 750 kronor (7,5 inkomstbasbelopp). Med hänsyn till avdrag för den allmänna pensionsavgiften krävs dock en inkomst på 459 183 kronor (8,07 inkomstbasbelopp) för att få full avsättning till inkomst- och premiepension.
 • Högsta sjukpenninggrundande inkomst, SGI, är 333 000 kronor (7,5 prisbasbelopp). Vid beräkning av föräldrapenning är dock det övre taket 444 000 kronor (10 prisbasbelopp). Från och med 1 januari 2008 multipliceras den sjukpenninggrundande inkomsten med 0,97 vid beräkning av förmåner som relateras till den sjukpenninggrundande inkomsten, till exempel sjuk- och föräldrapenning.
Sociala avgifter

 • Arbetsgivaravgifterna och egenavgiften är oförändrade med 31,42 respektive 28,97 procent för de som är födda 1949-1987. För födda 1937 och tidigare är avgiften 0. För födda 1938-1948 är avgifterna 10,21 procent. För födda 1988 och senare är arbetsgivaravgifterna 15,49 procent och egenavgifterna 14,88 procent.
 • 7,5 i stället för 5 procent av inkomsten får dras av innan egenavgifterna beräknas.
 • På inkomst av passiv näringsverksamhet betalas särskild löneskatt. Den särskilda löneskatten är oförändrad 24,26 procent.
 • Den särskilda löneskatten på pensionskostnader är också oförändrad 24,26 procent.

Fler förändringar 2014

 • Föräldrar får ta ut föräldrapenning tills barnet är tolv år, mot åtta år nu. Högst 96 dagar får tas ut efter att barnet fyllt fyra år. Varje förälder får rätt till föräldrapenning i 195 dagar, plus 45 dagar med lägstanivån. Förändringarna i föräldrapenningen gäller enbart för barn födda från och med 1 januari 2014. För barn födda innan 2014 gäller fortfarande det tidigare regelverket.
 • Gravida egenföretagare får samma rätt till graviditetspenning som gravida arbetstagare.
 • Pensionsmyndigheten får lämna uppgifter om intjänad pension elektroniskt, vilket innebär att man kan säga nej tack till att få det orangea kuvertet med posten.