Meda AB (publ) – Delårsrapport januari – juni 2011

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2011 08:06 CEST

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 177 (5 986) MSEK. I fasta valutakurser ökade omsättningen med 14%.
 • EBITDA ökade till 2 319 (2 191[1]) MSEK, motsvarande en marginal på 37,5 (36,6)%. I fasta valutakurser ökade EBITDA med 17%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 345 (1 348 [1]) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 753 (1 039) MSEK. Exklusive engångseffekter uppgick resultatet efter skatt till 753 (731 [2]) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,49 (3,44) SEK. Exklusive engångseffekter uppgick resultatet per aktie till 2,49 (2,42 [2]) SEK.
 • Fritt kassaflöde per aktie ökade till 5,10 (4,93) SEK.

Highlights

Meda och Valeant ingår samarbetsavtal

 • Meda har utlicensierat exklusiva rättigheter för Elidel (pimekrolimus 1% kräm) och Xerese (acyklovir och hydrokortison kräm) till Valeant i Nordamerika. Bolagen kommer att samarbeta avseende produktutveckling för produkterna.
 • Meda erhöll initialt 76 MUSD och är därtill berättigat till en långsiktig tvåsiffrig royalty på försäljningen av Zovirax kräm och salva (behandling av munsår och genital herpes), Xerese, Elidel samt på respektive produktutvecklingar i Nordamerika. Fram till slutet av 2012 beräknas Meda erhålla milestones och royalty om ca 130 MUSD och under åren 2013-2015 förväntas royaltyersättning om sammantaget minst 120 MUSD.

Potiga (ezogabine) godkänt av FDA

 • FDA (den amerikanska läkemedelsmyndigheten) har godkänt Potiga för behandling av epilepsi.
 • FDA-godkännandet gav Meda en s k milestone på 6 MUSD. Meda är också berättigat att erhålla royalty om 7% på nettoomsättningen samt ytterligare milestones relaterade till framtida utvecklingar av produkten. GlaxoSmithKline är ansvarigt för den globala kommersialiseringen.

Framsteg för Dymista

 • Nya studieresultat för Dymista presenterades på årets European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI)-möte. Resultaten från tre randomiserade placebokontrollerade parallellgruppstudier med fler än 2 200 patienter visade att Dymista innebär ett genombrott i behandlingen av allergisk rinit. Jämfört med nuvarande standardbehandling visade sig Dymista:
  1) vara mer effektivt och med bibehållen säkerhet,
  2) ge signifikant snabbare kliniskt relevant symptomlindring och till en större andel patienter,
  3) vara mycket effektivt för att dämpa ögonsymptom i samband med allergisk rinokonjunktivit.
 • Registreringsansökan för Dymista lämnades in till FDA i början av april. FDA har bedömt denna ansökan som tillräckligt komplett för en slutlig utvärdering.
 • Den europeiska registreringsansökan för Dymista beräknas kunna lämnas in till berörda myndigheter innan utgången av 2011.

Registreringsansökan för Zyclara och Acnex inlämnade i Europa

 • Registreringsansökan för de patenterade dermatologiprodukterna Acnex (klindamycin och tretinoin) och Zyclara (imiquimod 3,75% kräm) har lämnats in till europeiska registreringsmyndigheter.
 • Acnex (behandling av mild till svår akne) är formulerad för användning en gång per dag. Kliniska studier inkluderar fler än 4 000 patienter. Zyclara (behandling av aktinisk keratos) kan ges en gång per dag och utökar behandlingsmöjligheten till ett större hudområde. Fler än 1 400 patienter har inkluderats i sju kliniska studier.


VD:S KOMMENTAR

Det är med stor glädje vi kan konstatera att flera viktiga steg har tagits för att säkra en god framtida tillväxt i företaget. Flera viktiga förvärv har genomförts för att stärka vår position inom receptfria läkemedel. Vi kommer att gå vidare på den inslagna vägen och bygga positioner inom detta område både produkt- och marknadsmässigt. Det är viktiga satsningar som kommer att ge företaget god tillväxt. Produktförvärvet av Elidel har slutförts och innebär ökat fokus på dermatologiområdet. Vi valde att utlicensiera de nordamerikanska rättigheterna till Valeant. I det samarbetet ingår även Xerese och Zovirax. Genom detta avtal kommer Meda att kunna erhålla väsentlig intjäning genom framtida royalty. Detta avtal innebär också att vi kan koncentrera Medas resurser till allergiområdet som är vårt högst prioriterade område i USA. Detta inte minst för att kunna lansera Dymista med full kraft.

Under de senaste månaderna har flera positiva produktnyheter presenterats:

 • Registreringsansökan för Dymista i USA har lämnats in till FDA och vi förväntar oss att lämna in registreringsansökan i Europa innan årets slut.
 • Registreringsansökningarna för Zyclara och Acnex har lämnats in till de europeiska registreringsmyndigheterna. Dessa produkter kommer att stärka Medas position inom dermatologiområdet i Europa.
 • Sublinox har blivit godkänt i Kanada och produkten kommer att marknadsföras av Medas joint venture med Valeant. Meda konsoliderar försäljningen.
 • Potiga har blivit godkänt i både USA och Europa och GlaxoSmithKline har inlett lanseringen på vissa marknader i Europa. Meda är berättigad till 6-8% royalty i dessa territorier.

På Emerging markets fortsätter den positiva utvecklingen och vi har beslutat om ytterligare satsningar på dessa marknader. Nya dotterbolag etableras i Kina, Brasilien, Rumänien och i Australien.

Vi har nu mycket goda förutsättningar att utveckla företaget på ett framgångsrikt sätt.

Anders Lönner

Koncernchef och VD

Läs vidare »

Zyclara inlämnad i Europa

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2011 08:35 CEST

Registreringsansökan för den patenterade produkten Zyclara (imiquimod 3,75% kräm) har lämnats in till den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA (European Medicines Agency). Zyclara har dokumenterats för topikal behandling av aktinisk keratos (AK) och kan ges en gång per dag.

Zyclara utökar behandlingsmöjligheten till ett större hudområde och har möjligheten att bli ett första behandlingsalternativ för AK. Fler än 1 400 patienter har inkluderats i sju kliniska studier.

”Zyclara kommer att stärka Medas position inom dermatologiområdet i Europa. Vi ser fram emot att kunna erbjuda patienter med AK en ny produkt som kan behandla ett större hudområde”, säger Anders Lönner, VD för Meda.

För eventuella frågor kontakta:

 Anders Larnholt, Vice President Corporate Development & IR, tel: 0709-458 878

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharma företag. Medas produkter säljs i 120 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i 50 länder. Medas aktie är noterad på OMX Nordic Exchange i Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.

Läs vidare »

Förvärvet av Elidel slutfört

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2011 09:36 CEST

Medas förvärv av globala rättigheter till Elidel (pimecrolimus 1% kräm) som offentliggjordes den 7 april 2011 har slutförts.

Om Elidel

Elidel är ett patentskyddat läkemedel för behandling av atopiskt eksem. Beroende på land så är Elidel godkänt som andrahandsalternativ för kort- och långtidsbehandling vid symptom på mild till måttlig atopiskt eksem hos vuxna och barn äldre än 2 år.

Atopiskt eksem är en kronisk återkommande inflammatorisk hudsjukdom. Hudens barriärfunktion har en viktig roll i försvaret mot uppblossande atopiskt eksem. Elidel är den första topikala beredningen som är utvecklad för behandling av atopiskt eksem och som inte innehåller en kortikosteroid. Elidel har dokumenterats i studier med fler än 60,000 patienter och produkten säljs i fler än 90 länder världen över.

För mer information kontakta:

Anders Larnholt, Vice President Corporate Development & IR    tel: 0709 - 458 878

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharma företag. Medas produkter säljs i 120 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i 50 länder. Medas aktie är noterad på OMX Nordic Exchange i Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.


Läs vidare »

Kommuniké från årsstämma i Meda AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2011 08:51 CEST

Meda AB (publ), org. nr 556427-2812, Box 906, 170 09 Solna, beslutade vid årsstämma den 4 maj 2011 att utdelning för verksamhetsåret 2010 skall ske med två (2) kronor per aktie.

Balans- och resultaträkningar fastställdes och styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet.

Styrelsen valdes i enlighet med valberedningens förslag. Valberedningens förslag till ersättning till styrelse och revisorer antogs.

Stämman fattade beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler samt om köp och försäljning av egna aktier. Vidare fattade stämman beslut om ändring 9§ p.10 i bolagsordningen i enlighet med förslag.

Besluten hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor, Pipers väg 2A i Solna, tel. 08-630 1900, och sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen

För mer information kontakta:

Anders Larnholt, Vice President Corporate Development & IR    tel: 0709 - 458 878

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharma företag. Medas produkter säljs i 120 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i 50 länder. Medas aktie är noterad på OMX Nordic Exchange i Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.


Läs vidare »

Meda AB (publ) – Delårsrapport januari – mars 2011

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2011 09:24 CEST

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 944 (2 943) MSEK. I fasta valutakurser ökade omsättningen med 10%.
 • EBITDA ökade till 1 119 (1 059) MSEK, motsvarande en marginal på 38,0 (36,0)%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 650 (660) MSEK.
 • Resultatet efter skatt ökade till 373 (360) MSEK.
 • Resultatet per aktie ökade till 1,23 (1,19) SEK.
 • Fritt kassaflöde per aktie uppgick till 1,99 (2,07) SEK.

Highlights
Förvärvet av Antula genomfört

 • Förvärvet av Antula som offentliggjordes i februari 2011 genomfördes i slutet av april.
 • Förvärvspriset uppgick till 1 800 MSEK på skuldfri bas.

 • Detta förvärv är ett konsekvent steg i Medas tillväxtstrategi inom receptfria läkemedel.

Förvärv av Elidel

 • Förvärv av globala rättigheterna till Elidel (pimecrolimus 1% kräm), ett patentskyddat läkemedel för behandling av atopiskt eksem.
 • Elidel förstärker Medas position inom terapiområdet dermatologi.
 • Förvärvspriset uppgår till 420 MUSD (ca 2 650 MSEK) vilket motsvarar en multipel om ca 5 gånger EBITDA.
 • Slutligt genomförande av förvärvet är beroende av att berörda konkurrensmyndigheter ger sitt godkännande, vilket förväntas under andra kvartalet 2011, samt att sedvanliga villkor uppfylls.

Dymista inlämnat i USA

 • Registreringsansökan för Dymista, en ny nasal formulering av azelastin och flutikason, har lämnats in till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.
 • Dymista är avsedd för patienter med säsongsbunden allergisk rinit. 
 • Dymista har dokumenterats i åtskilliga studier med fler än 4 000 patienter, inklusive en långtidsstudie med fler än 600 patienter.

VD:S KOMMENTAR
Året har startat positivt. Det finns en underliggande tillväxt i vårt produktsortiment och vi har säkrat tillgången till flera viktiga tillväxtmöjligheter. Förändringar mellan våra viktigaste valutor påverkade dock såväl försäljning som resultat negativt jämfört med föregående år. Det kommer också att ta ytterligare några kvartal innan den jämförelsestörande situationen med Astelin, som fick generisk konkurrens under förra året, helt försvunnit ur resultaträkningen.

Som beskrivits i senaste bokslutsrapporten och årsredovisningen kommer Medas tillväxt att komma från lanseringar av nya patenterade produkter och fortsatta satsningar på så kallade ”emerging markets” och inom receptfria produkter (OTC). Lanseringen av nya produkter har än så länge bara kommit igång på enstaka marknader och det kommer att ta viss tid innan vi kommer att kunna se väsentlig effekt av detta. Tillväxten har dock kommit snabbare inom de två andra områdena (emerging markets och OTC) som under kvartalet ökade med 27% respektive 33% i lokal valuta. Även exklusive de förvärv som gjordes under det gångna året var tillväxten mycket god.

Flera förvärv har också genomförts och viktiga framsteg har nåtts under inledningen av 2011. Förvärvet av Antula kommer att stärka tillväxtmöjligheterna inom OTC-området. Registreringsansökan för Dymista har lämnats in till FDA och Trobalt (retigabine) har blivit godkänt i Europa. Vi har också offentliggjort förvärvet av Elidel.

Vi ser fram emot ett spännande och framgångsrikt år.

Anders Lönner
Koncernchef och VD


För ytterliggare information kontakta:

Anders Larnholt                                                          tel: 08-630 1962
Vice President Corporate Development & IR                        
0709-458 878

Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer.

Läs vidare »

Förvärvet av Antula genomfört

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2011 09:29 CEST

Konkurrensmyndigheterna har godkänt Medas förvärv av Antula och förvärvet har nu genomförts. Detta förvärv är ett konsekvent steg i Medas tillväxtstrategi inom receptfria läkemedel.

För mer information kontakta:

Anders Larnholt, Vice President Corporate Development & IR    tel: 0709 - 458 878

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharma företag. Medas produkter säljs i 120 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i 50 länder. Medas aktie är noterad på OMX Nordic Exchange i Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se. 

Denna pressrelease utgör inte ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier i Meda. Denna pressrelease innehåller även vissa framåtblickande uttalanden med avseende på vissa framtida händelser, planer och Medas möjliga finansiella utveckling. Framåtblickande uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella fakta och kan ibland innefatta orden ’’kan’’, ’’ska’’, ”har för avsikt att’’, ’’förväntas’’, ’’beräknas’’, ’’uppskattas’’, ’’föresätts’’, ”planeras”, ”prognostiseras, ’’’tros’’ eller jämförbara uttryck. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för en mängd olika risker och osäkerhetsmoment. Om sådana risker eller osäkerhetsmoment förverkligas kan Medas resultat påverkas väsentligt. Riskerna och osäkerhetsmomenten inkluderar, men är inte begränsade till, risker förknippade med osäkerhet kring läkemedelsforskning och produktutveckling, tillverkning och kommersialisering, inverkan av konkurrerande produkter, patent, rättsliga utmaningar, statliga regleringar och godkännanden, Medas förmåga att säkra nya produkter för kommersialisering och/eller utveckling samt andra risker och osäkerhetsmoment som från tid till annan framgår av Medas kvartals- eller årsrapporter, prospekt eller pressmeddelanden. Åhörare och läsare uppmanas notera att inget framåtblickande uttalande utgör någon garanti för framtida resultat och att faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som beskrivs i det framåtblickande uttalandet. Meda har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Läs vidare »

Meda förvärvar Elidel

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2011 08:44 CEST

Meda har kommit överens med Novartis om förvärv av globala rättigheterna till Elidel (pimecrolimus 1% kräm). Elidel är ett patentskyddat läkemedel för behandling av atopiskt eksem.

Atopiskt eksem är en kronisk återkommande inflammatorisk hudsjukdom. Hudens barriärfunktion har en viktig roll i försvaret mot uppblossande atopiskt eksem. Elidel är den första topikala beredningen som är utvecklad för behandling av atopiskt eksem och som inte innehåller en kortikosteroid.  

Elidel är ett läkemedel som säljs i fler än 90 länder världen över. Försäljningsnivån för produkten uppgår till ca 120 MUSD med en hög lönsamhet. Huvuddelen av försäljningen sker i Nordamerika, Europa och på Medas tillväxtmarknader. Förvärvspriset för de globala rättigheterna uppgår till 420 MUSD (ca 2 650 MSEK) vilket motsvarar en multipel om ca 5 gånger EBITDA.

”Överenskommelsen med Novartis är positiv för Meda. Elidel förstärker vår position inom terapiområdet dermatologi och vi förväntar oss viktiga marknadssynergier”, sade Anders Lönner, VD Meda AB.

Slutligt genomförande av förvärvet är beroende av att berörda konkurrensmyndigheter ger sitt godkännande, vilket förväntas under andra kvartalet 2011, samt att sedvanliga villkor uppfylls. Meda kommer att använda en kombination av egna marknadsorganisationer och partners för marknadsföringen av Elidel.

”Vi har också ingått en principöverenskommelse om att utlicensiera Elidel i Nordamerika till Valeant International (Barbados) SRL, ett dotterbolag till Valeant Pharmaceuticals International, Inc. Villkor för denna licens kommer att offentliggöras när parterna tecknat slutgiltigt avtal”, fortsatte Anders Lönner.

Elidel har dokumenterats i studier med fler än 60,000 patienter. Preliminära data tyder även på att Elidel kan vara effektiv vid behandling av andra dermatologiska sjukdomar, en möjlighet som Meda kommer att utreda.

Elidel är patentskyddad med ett flertal patent som innefattar substans, beredningsform och tillverkningsprocesser fram till 2025.

Om Elidel

Elidel blev ett godkänt läkemedel i USA år 2001, samt i Europa och flera andra länder år 2002. Beroende på land så är Elidel godkänt som andrahandsalternativ för kort- och långtidsbehandling vid symptom på mild till måttlig atopiskt eksem hos vuxna och barn äldre än 2 år.

 

För mer information kontakta:

Anders Larnholt, Vice President Corporate Development & IR    tel: 0709 - 458 878

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharma företag. Medas produkter säljs i 120 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i 50 länder. Medas aktie är noterad på OMX Nordic Exchange i Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.

 

Denna pressrelease utgör inte ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier i Meda. Denna pressrelease innehåller även vissa framåtblickande uttalanden med avseende på vissa framtida händelser, planer och Medas möjliga finansiella utveckling. Framåtblickande uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella fakta och kan ibland innefatta orden ’’kan’’, ’’ska’’, ”har för avsikt att’’, ’’förväntas’’, ’’beräknas’’, ’’uppskattas’’, ’’föresätts’’, ”planeras”, ”prognostiseras, ’’’tros’’ eller jämförbara uttryck. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för en mängd olika risker och osäkerhetsmoment. Om sådana risker eller osäkerhetsmoment förverkligas kan Medas resultat påverkas väsentligt. Riskerna och osäkerhetsmomenten inkluderar, men är inte begränsade till, risker förknippade med osäkerhet kring läkemedelsforskning och produktutveckling, tillverkning och kommersialisering, inverkan av konkurrerande produkter, patent, rättsliga utmaningar, statliga regleringar och godkännanden, Medas förmåga att säkra nya produkter för kommersialisering och/eller utveckling samt andra risker och osäkerhetsmoment som från tid till annan framgår av Medas kvartals- eller årsrapporter, prospekt eller pressmeddelanden. Åhörare och läsare uppmanas notera att inget framåtblickande uttalande utgör någon garanti för framtida resultat och att faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som beskrivs i det framåtblickande uttalandet. Meda har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden. 

Läs vidare »

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDA Aktiebolag (publ)

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2011 08:57 CEST

Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 maj 2011, kl. 17.00 i bolagets lokaler med adress Pipers väg 2A i Solna. Registrering börjar kl. 16.00.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

dels    vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 28 april 2011, och

dels    anmäla sig till bolaget senast kl 17.00 torsdagen den 28 april 2011.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 28 april 2011. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande på årsstämman görs per post till Meda AB, Årsstämman, Box 7835, 103 98 Stockholm, per telefon 08-402 90 49, eller via bolagets hemsida www.meda.se. I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier samt telefon dagtid. Vidare bör antal biträden (högst två) anmälas. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna tillställas bolaget i original före årsstämman. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Om fullmakt utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns på www.meda.se och skickas på begäran till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Inträdeskort

Inträdeskort som berättigar till deltagande i årsstämman till den som anmält sig kommer att sändas ut före årsstämman. Inträdeskorten beräknas vara aktieägarna tillhanda senast måndagen den 2 maj 2011. Om inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före årsstämman kan nytt inträdeskort, mot uppvisande av legitimation, erhållas vid informationsdisken i entrén till stämmolokalen.

Busstransport från Östra station och Stockholms Central till stämmolokalen samt återtransport kommer att arrangeras. Bussarna finns på plats från kl. 15.45 och avgår strax därefter. Föranmälan krävs. Vänligen meddela vid anmälan om busstransport önskas.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Frågestund

10.  Beslut om:

-       fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

-       dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

-       ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

11.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman

12.  Fastställande av arvoden åt styrelse och revisionsbolag

13.  Val av styrelse

14.  Val av styrelsens ordförande

15.  Fastställande av principer för utseende av valberedning

16.  Fastställande av principer för ersättning till koncernledningen

17.  Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

18.  Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler

19.  Förvärv av egna aktier

20.  Ändring av bolagsordningen

21.  Övriga frågor

22.  Stämmans avslutande

Förslag till beslut

P. 10 – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till två (2) kronor per aktie, samt att avstämningsdag skall vara 9 maj 2011. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg 12 maj 2011. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är då 4 maj 2011.

P. 2 och P. 11-14 – Förslag till stämmoordförande, styrelsens sammansättning, arvoden m m

I enlighet med vad som beslutades vid årsstämman 2010 har de fem röstetalsmässigt största aktieägarna inför årsstämman 2011 utsett en valberedning. Valberedningen har bestått av följande ledamöter: Karl-Magnus Sjölin, Valberedningens ordförande, Stena Sessan, Bert-Åke Eriksson, Stena Sessan, Carina Tovi, Swedbank Robur Fonder, Peter Rudman, Nordeas Fonder och Hans Ek, SEB Fonder.

Valberedningen kommer under punkt 2 i dagordningen att föreslå följande:

att    Bert-Åke Eriksson utses till ordförande på årsstämman.

Valberedningen kommer under punkterna 11-14 i dagordningen att föreslå följande:

att    antalet styrelseledamöter skall uppgå till 8 (föregående år 7) och att ingen styrelsesuppleant utses (föregående år 0);

att    det sammanlagda styrelsearvodet fastställs till 2 500 000 kronor (föregående år: 2 075 000 kronor), varav ordföranden skall erhålla 700 000 kronor (föregående år: 700 000 kronor), och envar av de övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen skall erhålla 300 000 kronor (föregående år: 275 000 kronor);

att  ersättning för uppdrag i revisionskommittén skall utgå med 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till envar övrig ledamot;

att arvode till revisionsbolaget skall utgå enligt godkänd räkning för granskning av räkenskaper, förvaltning samt koncernrevision;

att omval sker av styrelseledamöterna

Peter Claesson

Bert-Åke Eriksson

Marianne Hamilton

Tuve Johannesson

Anders Lönner

Anders Waldenström

Carola Lemne har avböjt omval.

att nyval sker av

Maria Carell

Peter von Ehrenheim

Maria Carell, född 1973, är ekonom med internationell inriktning. Hon har bakgrund som innehavare av ledande befattningar inom läkemedelsbranschen och kommer närmast från Q-Med där hon var CEO. Dessförinnan var hon Sverigechef för Actavis. Maria Carell har även erfarenhet av entreprenörsdrivna bolag där hon varit verksam inom marknadsföring och försäljning av konsumentnära produkter.

Peter Ehrenheim, 56 år, är civilingenjör från KTH. Han är avgående chef för GE Healthcare Life Sciences. Peter har över 30 års erfarenhet från olika positioner inom, Bahco, Nordströms Linbanor, Pharmacia, Amersham och nu senast GE där han är corporate officer och sedan 2006 medlem av koncernledningen i GE Healthcare, vars verksamhet avser diagnostiska produkter.  

att    Bert-Åke Eriksson väljs till ordförande i styrelsen.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes på bolagets årsstämma 2008 som revisionsbolag till och med slutet av årsstämman år 2012.

Aktieägare som tillsammans representerar 37 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har meddelat att de kommer att stödja förslagen.

P. 15 – Fastställande av principer för utseende av valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta nedanstående riktlinjer vid utseende av valberedning.

Bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot representerande envar av de fyra största aktieägarna jämte styrelseordföranden.

Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. De största aktieägarna kommer att kontaktas av ordföranden i bolagets styrelse på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti.

Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Valberedningens första sammanträde skall dock öppnas av ordföranden i bolaget. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den ägare, som utsett denne ledamot, rätt att utse ny ledamot. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de fyra största aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen skall valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock till maximalt sex ledamöter.

Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådan skett.

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

- val av stämmoordförande,

- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,

- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,

- val av och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall),

- principer för utseende av valberedning.

Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

P. 16 – Fastställande av principer för ersättning till koncernledningen

Styrelsen föreslår årsstämman att fatta beslut om följande riktlinjer för ledande befattningshavare. Förslaget återspeglar Medas behov av att kunna rekrytera och motivera kvalificerade medarbetare genom en kompensation som är konkurrenskraftig i olika länder. Koncernledningen består av följande befattningshavare:

VD – Chief Executive Officer

Chief Operating Officer

Chief Financial Officer

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen innebär att bolaget skall sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar, att kriterierna därvid skall baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation samt att ersättningen består av följande delar;

fast grundlön,

kortsiktig rörlig ersättning,

långsiktig rörlig ersättning,

pensionsförmåner, och

övriga förmåner och avgångsvillkor

Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras i huvudsak på redan ingångna avtal mellan bolaget och ledande befattningshavare.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Principerna för VDs anställningsvillkor framgår av not 8 i årsredovisningen.

Den kortsiktiga rörliga ersättningen är helt prestationsberoende och baseras dels på koncernens resultat och dels på individuella, kvalitativa parametrar. Den rörliga ersättningen kan högst uppgå till 45 procent av befattningshavarens sammanlagda årliga ersättning.

Den långsiktiga rörliga ersättningen kan utgöras av aktierelaterade incitamentsprogram. Övriga förmåner utgörs i huvudsak av tjänstebil. Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ITP-planen eller motsvarande system för anställda utomlands. Pensionsgrundande lön utgörs av grundlön och rörlig lön. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. 

Frågor om ersättning till koncernledningen skall beredas och beslutas av styrelsen. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer för ersättning till koncernledningen om det finns särskilda skäl.

P. 17 – Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier. Bemyndigandet skall omfatta högst 30 224 306 aktier (vilket motsvarar en utspädning om högst ca 10 procent av aktiekapital och röster), efter avdrag med det antal aktier som kan tillkomma genom konvertering av konvertibler som styrelsen emitterat enligt bemyndigande som avses i punkt 18.

Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om betalning genom apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket sjätte punkten aktiebolagslagen och om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att i övrigt bestämma villkoren för emissionen. Bemyndigandet skall inte avse beslut om kontantemission. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Skälet till rätten att besluta om avvikelse från företrädesrätt och om emission med eller utan bestämmelse som avses i 13 kap 5 § första stycket, sjätte punkten i aktiebolagslagen är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag, delar av företag, produkträttigheter eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet.

För beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt 17 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

P. 18 – Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av konvertibler med rätt till konvertering till högst 30 224 306 aktier (vilket vid fullt utnyttjande av konverteringsrätten motsvarar en utspädning om högst ca 10 procent av aktiekapital och röster), efter avdrag med det antal aktier som styrelsen emitterat enligt bemyndigande som avses i punkt 17 i dagordningen.

Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att i övrigt bestämma villkoren för emissionen. Skälen till rätten att besluta om avvikelse från företrädesrätt är följande. Styrelsen anser att ett bemyndigande enligt förslaget stärker bolagets förmåga att vidmakthålla och kunna agera i syfte att skapa aktieägarvärde genom att dra nytta av möjligheten att ta in kapital från en etablerad marknad med tydligt stark efterfrågan på konvertibelinstrument och att en riktad emission därvid kan vara det lämpligaste alternativet när det gäller bolagets kapitalanskaffning.

Bemyndigandet avser endast emission i samband med förvärv av andra företag, delar av företag, produkträttigheter eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet.

Prissättning och övriga villkor för konvertiblerna skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

För beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt 18 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

P. 19 – Förvärv av egna aktier  

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om köp och försäljning av egna aktier av serie A i huvudsak enligt följande: Köp av aktier får ske endast på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Köp får ske av högst så många aktier att bolaget innehar högst tio procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Egna aktier får försäljas på NASDAQ OMX Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas längst till årsstämman 2012. Syftet med förslaget är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

För beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt 19 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

P. 20 – Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att § 9 p.10 i bolagsordningen erhåller följande ändrade lydelse: ” Val av styrelse och revisorer”

För beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt 20 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

                                                                 ______________

Vissa uppgifter

Totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 302 243 065. Endast A-aktier har utfärdats. Bolaget innehar inga egna aktier.

Styrelsens fullständiga förslag, årsredovisning för 2010, handlingar enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse kommer att hållas tillgängligt på bolagets huvudkontor, Pipers väg 2, Solna, samt på bolagets hemsida (www.meda.se) senast från och med den 13 april 2011. Handlingarna skickas per post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

På begäran av aktieägare lämnar styrelsen och VD, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, upplysningar vid årsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Solna i april 2011

Styrelsen

Meda Aktiebolag (publ)

För eventuella frågor kontakta:

 Anders Larnholt, Vice President Corporate Development & IR, tel: 0709-458 878

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharma företag. Medas produkter säljs i 120 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i 50 länder. Medas aktie är noterad på OMX Nordic Exchange i Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.

Läs vidare »

Dymista visar positiva studieresultat

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2011 11:28 CET

Meda meddelade idag att en klinisk Fas III-studie med Dymista (även känd som MP29-02) visat positiva resultat. Dymista är en ny formulering av azelastinhydroklorid och flutikasonpropionat för behandling av säsongsbunden allergisk rinit (SAR). De nasala symptomen (inklusive nästäppa) lindrades 40% effektivare hos patienter som behandlats med Dymista än hos de som behandlats med enbart flutikason. Monosubstanserna har båda marknadsledande positioner i USA (i respektive marknad för nasal antihistamin- och kortikosteroidbehandling). Studien visade också snabbt tillslag jämfört med placebo, samt snabbare symptomlindring och högre responsgrad jämfört med enbart flutikason och azelastin, och med placebo. Studieresultaten har publicerats på nätet av Journal of Allergy Clinical Immunology[i],[ii] och presenteras nu på den årliga kongressen 2011 för American Academy of Asthma, Allergy and Immunology (AAAAI) i San Francisco.

“Seasonal allergic rhinitis is a condition causing great discomfort and inconvenience for many people,” sade doktor Warner W Carr från Allergy & Asthma Associates of Southern California, ansvarig prövare och huvudförfattare i denna studie. “These results suggest that Dymista provides greater relief of the most frequent nasal symptoms than these treatments alone, and is well tolerated.”

Klinisk studie

Dymista undersöktes i en Fas III-, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som varade två veckor och omfattade nästan 800 patienter med säsongsbunden allergisk rinit (SAR).  Det primära effektmåttet i studien var förändringen från baslinjen i 12-timmars reflektivt Total Nasal Symptom Score (TNSS) som omfattar nästäppa, nysningar, klåda i näsan och rinnande näsa. Symptomen graderades två gånger dagligen på en 4-poängskala. I studien jämfördes Dymista med placebo (samma vehikel som Dymista men utan azelastin och flutikason), azelastinhydroklorid som monoterapi (i Dymista-vehikel) och flutikasonpropionat (i Dymista-vehikel).

I studien sågs en signifikant förbättring av TNSS i gruppen som fick Dymista nässpray jämfört med placebo, och med flutikason respektive azelastin som monoterapi, under behandlingsperioden på 14 dagar. Dymista uppvisade en förbättring i TNSS på 40% jämfört med flutikason. Flutikason och azelastin som monoterapi var båda effektivare än placebo (p<0,001). Dymista behandlade effektivt samtliga individuella symptom på TNSS-skalan (p<0,001 mot placebo), inklusive nästäppa i jämförelse med flutikason. Behandlingen tolererades i allmänhet väl. De vanligast förekommande biverkningarna av Dymista var huvudvärk (3,1%) och smakförändringar (2,1%).

Ytterligare analyser i studien omfattade viktiga sekundära effektmått som effekttillslag, definierat som ett varaktigt, statistiskt signifikant bättre resultat av direkt TNSS än placebo under en 4-timmars observationsperiod. Effekttillslag sågs inom 30 minuter efter den första dosen Dymista, jämfört med placebo. I en post-hoc analys av tid-till-behandlingsrespons (50% förändring av TNSS) uppnåddes effekt flera dagar snabbare, vilket var statistiskt signifikant. Antalet responders var högre i Dymista-gruppen (53,5% vs. ≤43,7%) jämfört med både flutikason och placebo.

“Optimal treatment of this common condition should reduce symptoms as effectively and quickly as possible”, fortsatte doktor Carr. “These data clearly show that Dymista applied right at the site – in the nasal passage – is more effective than fluticasone proprionate, a current standard of care, and provides fast-acting relief of nasal symptoms associated with seasonal allergic rhinitis.”

“Med dessa positiva data att stödja oss på kommer vi att lämna in en registreringsansökan till FDA under första halvåret 2011”, sade Anders Lönner, VD för Meda AB. "Dymista kan bli det första läkemedlet som är effektivare än nuvarande nasal standardbehandlingen mot allergisk rinit. Vi hoppas kunna göra det här nya behandlingsalternativet tillgängligt för de patienter som regelbundet drabbas av SAR."

 

[i] Bernstein JA, Munzel U, et al. Onset of Action of MP29-02 in the Treatment of Seasonal Allergic Rhinitis.  J Allergy Clin Immunol 2011; 127; 2; Abstracts 199

[ii] Carr W, Shah SR, et al. MP29-02 in the Treatment of Nasal Symptoms of Seasonal Allergic Rhinitis.  J Allergy Clin Immunol 2011; 127; 2; Abstracts 199

För mer information, kontakta: Anders Larnholt, VP Corporate Development & Investor relations tel. +46(0)709 458 878

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharma företag. Medas produkter säljs i 120 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i 50 länder. Medas aktie är noterad på OMX Nordic Exchange i Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.

Läs vidare »

Meda förvärvar Antula med välkända varumärken som SB12, Anti, Zyx, Eeze och Inside

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2011 10:54 CET

•  Konsekvent steg i Medas tillväxtstrategi inom receptfria läkemedel. Meda tillförs;

- Omsättning om ca 500 MSEK med stark tillväxt enbart i Norden

- Väletablerade varumärken som ska lanseras utanför Norden

- Stark pipeline med tre till fyra nya produkter som kan lanseras varje år

•  Köpeskilling och tidplan

- Förvärvspris om 1 800 MSEK (på skuldfri bas)

- Finansieras genom befintliga kreditfaciliteter

- Förvärvet beräknas kunna slutföras inom ett par månader

Meda har tecknat avtal om att förvärva bolaget Antula med välkända varumärken som t ex SB12, Anti, Zyx, Becur, Ac3, Lactal Balans, Eeze, Nalox och Inside. Antula är ett växande bolag inriktat på receptfria (s k ”OTC”) läkemedel. På fem år har Antula byggt upp starka varumärken med en omsättning som uppgår till ca 500 MSEK, enbart i Norden. Sammanslagningen med Meda öppnar upp en internationell marknad och större potential genom Medas OTC-organisation.

Meda har en uttalad ambition att bygga en stark position inom receptfria läkemedel, ett område som Meda kontinuerligt byggt upp under de senaste åren. Förvärvet av Antula tillsammans med Medas receptfria produkter kommer att utgöra mer än 20% av Medas omsättning.

Förvärvet av Antula ger Meda tydliga tillväxtmöjligheter, dels på befintliga produkter inom både Meda och Antula, och dels genom Antulas pipeline med tre till fyra nya produkter per år. Antula är etablerat i Norden med egen organisation. Genom samgåendet med Meda får nu flera av produkterna en potential att bli internationellt starka varumärken.

”Det är glädjande att hälsa teamet på Antula välkomna till Meda. De har bevisat ett starkt kunnande inom konsumentmarknadsföring och vi ser fram emot en spännande framtid”, sade Anders Lönner, VD Meda AB.

”I’m delighted that we have found a perfect home for Antula within Meda. This is the right step so we can unlock the value of Antula’s products on an international base with Meda’s organization. Antula’s pipeline also offers Meda an additional growth opportunity”, said Barry Clare, founder of Healthcare Brands International, Antula’s current owner.

Förvärvspriset för Antula uppgår till 1 800 MSEK på skuldfri bas. Förvärvet finansieras helt genom Medas befintliga kreditfaciliteter. Slutligt genomförande av förvärvet är beroende av att sedvanliga villkor uppfylls och att berörda konkurrensmyndigheter ger sitt godkännande. Förvärvet av Antula förväntas kunna slutföras inom ett par månader.

För eventuella frågor kontakta:

Anders Larnholt, Vice President Corporate Development & IR, tel: 0709-458 878

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharma företag. Medas produkter säljs i 120 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i 50 länder. Medas aktie är noterad på OMX Nordic Exchange i Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.

Läs vidare »

Om Meda AB