Skip to main content

Delårsrapport januari – september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 09:30 CET

Meda AB (publ) - Delårsrapport januari – september 2006

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 904,6 (1 613,7) MSEK.

• Rörelseresultatet ökade till 1 111,4 (361,3) MSEK.

• Resultatet efter skatt steg till 614,5 (209,5) MSEK.

• Resultatet per aktie uppgick till 5,88 (2,18) SEK.

• Resultatnivån i det närmaste tredubblad

• Höjd helårsprognos

FÖRSÄLJNING
Medakoncernens nettoomsättning under perioden januari-september uppgick till 3 904,6 (1 613,7) MSEK. Astmaprodukterna Novopulmon, Formatris och Ventilastin fortsatte visa höga tillväxttal och utvecklingen för de stora produkterna Betadine och Tramadol var fortsatt positiv under perioden.

Koncernens försäljning under det tredje kvartalet uppgick till 1 254,6 (901,7) MSEK. Marknadsbolagen i Norden och Belgien utvecklades starkt under kvartalet samtidigt som Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Spanien och Italien motsvarade förväntningarna. Exportverksamheten till marknader utanför Europa har en ökande orderingång och omsätter nu mer än 500 MSEK på årsbasis.

RESULTAT
Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat för perioden januari-september ökade till 1 111,4 (361,3) MSEK.

I rörelseresultatet ingår som tidigare angivits engångseffekter i form av realisationsvinster. Under det första kvartalet gav en avyttrad produktionsanläggning en positiv resultateffekt på 76,4 MSEK. Samarbetsavtalet med det spanska läkemedelsföretaget Almirall gav under det andra kvartalet sammanlagt 247,5 MSEK (varav cirka 140 MSEK immateriella tillgångar) i realisationsvinst.

Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till 1 488,5 (625,2) MSEK. Av dessa utgjorde avskrivningar 283,5 (134,5) MSEK. Under det tredje kvartalet var kostnadsnivån lägre än föregående kvartal, delvis beroende på att Almirall övertagit vissa utvecklingskostnader enligt det nya samarbetsavtalet.

EBITDA (resultat före avskrivningar) för perioden uppgick till 1 394,9 (495,8) MSEK. Exklusive engångseffekter från avyttringar uppgick EBITDA till 1 072,4 MSEK.

Sammanfattningsvis har Meda därmed uppnått en lönsamhet (EBITDA-marginal efter engångseffekter) i genomsnitt 27,5% redan under årets nio första månader. Målet i samband med Viatrisförvärvet för ett år sedan var att nå minst 25% 2007. Trots att det betydligt större Viatris hade en klart lägre lönsamhetsmarginal (c:a 15% EBITDA-marginal för 2005) än Meda, har fusionsarbetet och samarbetet med Almirall lett till att den nya lönsamhetsnivån uppnåtts klart tidigare än beräknat.

Finansiella poster
Under perioden januari-september har bolaget reducerat den räntebärande nettoskulden med 650,0 MSEK till 4 610,8 MSEK. Koncernens finansnetto för perioden uppgick till -189,1 (-122,9) MSEK. Koncernens resultat efter finansnetto för perioden uppgick därmed till 922,3 (238,4) MSEK.

Nettoresultat
Koncernens skattekostnad för perioden januari-september uppgick till 307,8 (70,7) MSEK, motsvarande en skattesats på 33,4 (29,7)%.
Nettoresultatet från kvarvarande verksamheter blev 614,5 (167,7) MSEK för perioden, motsvarande ett resultat per aktie, före utspädning på 5,88 (2,18) SEK.

FINANSIELL STÄLLNING
Den finansiella ställningen har under årets tre första kvartal stärkts till följd av ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten (före förändring av rörelsekapital) för perioden januari-september ökade till 744,0 (354,9) MSEK. Genomförda omstruktureringsåtgärder belastade kassaflödet med -93,8 MSEK. En förskottsbetalning från Almirall på 98,7 MSEK under det andra kvartalet påverkade rörelsekapitalet positivt. Den totala förändringen i rörelsekapitalet uppgick därmed till -145,6 (-36,5) MSEK. Det totala kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick därigenom till 598,4 (318,4) MSEK.

Koncernens nettoinvesteringar för perioden januari-september uppgick till 106,1 (6 256,5) MSEK. Två större händelser inträffade under första kvartalet, dels förvärvades produkten Parlodel för 375,2 MSEK och dels avyttrades en produktionsanläggning i Nederländerna för 83,0 MSEK. Under andra kvartalet träffades ett samarbetsavtal med Almirall, vilket generade ett inflöde om 280,0 MSEK. I augusti tecknades ett exklusivt licensavtal med det amerikanska utvecklingsbolaget BioDelivery Sciences International avseende BEMATM Fentanyl för alla länder i Europa. I samband med undertecknandet betalades 18,2 MSEK (2,5 MUSD).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick för perioden januari-september till
-712,9 (6 424,4) MSEK. Under perioden har banklån amorterats netto med 663,4 MSEK och under andra kvartalet utbetalades utdelning till Medas aktieägare om 52,2 MSEK.

Koncernens likvida medel var vid utgången av september 107,4 MSEK mot 331,4 MSEK vid årets början. Därtill uppgick outnyttjade bekräftade kreditfaciliteter till 1 800,3 MSEK. Nettoskuldsättningen uppgick till 4 610,8 MSEK jämfört med 5 260,8 MSEK vid årets början. Soliditeten ökade till 37,3% mot 32,7% vid årets början.

Det egna kapitalet uppgick per den 30 september till 4 262,2 MSEK mot 3 759,6 MSEK vid årets början, vilket motsvarar 40,79 (35,98) SEK per aktie.

AVTAL OCH VIKTIGA HÄNDELSER
• INLICENSIERING AV INNOVATIVT LÄKEMEDEL MOT SMÄRTA
Meda och det amerikanska utvecklingsbolaget BioDelivery Sciences International, Inc. (BDSI) tecknade under augusti månad ett exklusivt licensavtal för BEMA Fentanyl för alla länder i Europa. BEMA-teknologin (BioErodible Muco Adhesive Disc) är ett patenterat och unikt system som utvecklats för att ge ett effektivt upptag av läkemedel. Produkten består av en tunn ”disc” som fastnar på munslemhinnan. Läkemedlet tas snabbt upp i blodet och ger smärtlindring.

BEMA Fentanyl befinner sig för närvarande i fas III. Produkten dokumenteras för behandling av akut genombrottssmärta hos cancerpatienter. Potentialen för marknadssegmentet bedöms uppgå till minst 4 000 MSEK. Registreringsansökan beräknas kunna lämnas in till europeiska myndigheter inom 18-20 månader.

Meda har betalat USD 2,5 miljoner och kan komma att betala ytterligare USD 7,5 miljoner i så kallade ”milestones” vid definierade steg i utvecklingen och kommersialiseringen.

• ETABLERING I POLEN OCH UNGERN
Meda tog under våren beslut att etablera egen verksamhet i Polen och Ungern som utgör marknader med stark tillväxtpotential. En marknadsorganisation har nu byggts upp.

HELÅRSPROGNOS
Med hänsyn till den fortsatt positiva resultatutvecklingen lämnas följande prognos för helåret 2006:
”Medas rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för helåret 2006 beräknas uppgå till
ca 1 750 MSEK”.

Den tidigare helårsprognosen för 2006 var:
”Medas rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för helåret 2006 beräknas överstiga 1 500 MSEK”.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Koncernen
Meda följer de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Principen för redovisning av det primära segmentet har ändrats från affärsområden (Pharma och Medical Device) till en geografisk uppdelning. I övrigt är koncernens redovisningsprinciper och beräkningsmetoder oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2005.


RAPPORTER 2007
Bokslutsrapport för år 2006 lämnas den 20 februari 2007.Stockholm den 2 november 2006

Anders Lönner
Verkställande direktörDelårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer.


För ytterligare information kontakta:

Anders Lönner, VD tel. 08-630 19 00
Anders Larnholt, Investor relations tel. 08-630 19 62