Skip to main content

Förvärv av europeisk verksamhet från Valeant klart

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 09:02 CEST


  • Konkurrensmyndigheterna har godkänt förvärvet av Valeants verksamhet i Väst- och Östeuropa. Meda tar nu över verksamheten.

  • Genom förvärvet erhåller Meda

- Etablering i Ryssland med egen organisation

- Signifikanta marknadssynergier i Östeuropa

- Stärkt position i Västeuropa, framförallt i Storbritannien

- Förstärkning av prioriterade terapiområden, neurologi och dermatologi

  • Förvärvspris på skuldfri basis 392 MUSD, motsvarande ca 2 gånger försäljningen


Den 4 augusti 2008 meddelade Meda att man ingått avtal om förvärv av Valeants läkemedelsverksamhet i Väst- och Östeuropa, i avvaktan på konkurrensmyndigheternas godkännande. Myndigheterna har nu godkänt förvärvet och Meda tar över verksamheten.

Förvärvet kommer att påverka Meda positivt i flera avseenden, både på kort och på lång sikt. Meda etableras med egen organisation i Ryssland. I Östeuropa finns möjlighet till stora marknadssynergier med produkter från Medas pipeline. I Västeuropa stärks Medas position, framförallt i Storbritannien. Merparten av de förvärvade produkterna återfinns inom Medas prioriterade terapiområden neurologi och dermatologi som kommer att ge goda synergier.

Meda betalar Valeant 392 MUSD på kassa- och skuldfri basis, vilket motsvarar ca 2 gånger omsättningen i den övertagna verksamheten. Sedan offentliggörandet har Meda kontinuerligt kurssäkrat SEK/USD och priset blev därmed ca 2 565 MSEK på kassa- och skuldfri basis.

Den totala försäljningsnivån för den förvärvade verksamheten är 1 100 MSEK, varav Östeuropa utgör 200 MSEK. Största marknader är Tyskland, Storbritannien, Italien, Spanien och Ryssland. Antalet anställda uppgår totalt till 380 personer. Inom marknadsföringsorganisationen finns 230 anställda som primärt besöker specialister inom dermatologi och neurologi.

Som tidigare meddelats avser Medas styrelse att fatta beslut om förslag till nyemission om ca
1 500 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkor för den föreslagna nyemissionen kommer att offentliggöras inför en extra bolagsstämma planerad till månadsskiftet oktober/november. Teckningsperioden förväntas vara avslutad före årsskiftet. Nyemissionen är till 100% garanterad av Stena AB.

Avsikten är att i linje med tidigare bolagsförvärv snabbt integrera Valeant i Meda och därigenom skapa ett starkare företag. Det kommer att innebära kostnader av engångskaraktär för omstrukturering, vilka på kort sikt kommer att belasta resultatet medan lönsamheten på längre sikt kan stärkas. EBITDA-marginalen för den förvärvade verksamheten uppgick till ca 14% under 2007. Ambitionen är att som en konsekvens av den industriella integrationen öka denna till över 30%. Med utgångspunkt från den föreslagna finansieringen, exklusive engångskostnaderna för omstrukturering, förväntas förvärvet få en positiv effekt på Medas vinst per aktie redan under 2009.

För mer information kontakta:

Anders Larnholt, Vice President Investor Relations, tel. +46 709 458 878

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag. Bolaget fokuserar på marknadsföring och läkemedelsutveckling i sen klinisk fas. Förvärv och långsiktiga samarbeten är grundläggande faktorer för bolagets strategi. Meda är representerat med egna organisationer i ca 40 länder. Medas produkter marknadsförs i 120 länder över hela världen. Meda är noterat under Large Cap på OMX Nordic Stock Exchange. För mer information, besök www.meda.se.